МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.02.2012

м. Київ

N 90

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 березня 2012 р. за N 373/20686

Деякі питання надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі, цільової позики та дотації за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 N 1171 "Про внесення змін до Порядку використання суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, що надійшли до державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України", від 23.11.2011 N 1234 "Про внесення змін до Порядку надання дотації роботодавцю за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення спеціальних робочих місць для інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості" (Постанова N 1234) та з метою удосконалення механізму надання фінансової допомоги та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції з надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2010 N 270, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20.10.2010 за N 954/18249 (далі - Інструкція), що додаються.

2. Установити, що суб'єкти господарювання для отримання дотації згідно з Порядком надання дотації роботодавцю за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення спеціальних робочих місць для інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 N 1836 (зі змінами), та звітування про її використання заповнюють документи, форми яких наведені у додатках до Інструкції.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра соціальної політики Л. Дроздову.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

С. Тігіпко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України -
керівник апарату

В. П. Павленко

Заступник Міністра фінансів України

С. Рибак

Міністр освіти і науки,
молоді та спорту України

Д. Табачник

Голова Державної
казначейської служби України

С. І. Харченко

Президент Національного комітету
спорту інвалідів України

В. Сушкевич

Заступник керівника Спільного
представницького органу всеукраїнських
профспілок та профспілкових об'єднань,
заступник Голови ФПУ

С. М. Кондрюк

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
20.02.2012 N 90

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
6 березня 2012 р. за N 373/20686

ЗМІНИ
до Інструкції з надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів

1. У пункті 1.2 розділу I:

1.1. Доповнити пункт такими термінами, розмістивши їх в алфавітному порядку:

"адаптоване для інвалідів по зору програмне забезпечення - спеціальне програмне забезпечення, пристосоване до потреб інвалідів по зору, яке використовується в роботі бібліотек, клубів, навчально-інформаційних центрів, редакцій періодичних видань, будинків звукозапису і друку, що засновані громадськими організаціями інвалідів, реабілітаційного центру УТОС;

технічне переоснащення - комплекс заходів, що здійснюються без розширення виробничих площ, спрямованих на підвищення техніко-економічного рівня окремих виробництв, цехів і дільниць на основі впровадження передової технології, обладнання, механізації та автоматизації виробництва, модернізації та/або заміни застарілого і фізично зношеного обладнання для всебічної інтенсифікації виробництва, збільшення виробничих потужностей, поліпшення якості та асортименту продукції при забезпеченні зростання продуктивності праці, зниження матеріаломісткості і собівартості продукції, економії ресурсів;".

1.2. Абзац восьмий викласти в такій редакції:

"спеціальне обладнання бібліотек, клубів, навчально-інформаційних центрів, редакцій періодичних видань, будинків звукозапису і друку, що засновані громадськими організаціями інвалідів, реабілітаційного центру УТОС - обладнання, що пов'язане з основною діяльністю та використовується виключно в роботі бібліотек, клубів, навчально-інформаційних центрів, редакцій періодичних видань, будинків звукозапису і друку, що засновані громадськими організаціями інвалідів, реабілітаційного центру УТОС для надання послуг інвалідам по зору;".

2. У розділі II:

2.1. У пункті 2.2:

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;";

абзац восьмий після слів "звітний період" доповнити словами "(у разі наявності);";

в абзаці одинадцятому слова "здійснення фінансування" замінити словами "здійснення видатків";

абзац дванадцятий після слів "вартості проекту" доповнити словами "(для заявників-роботодавців, які звернулися за отриманням фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики, результатом використання якої передбачається отримання прибутку); обґрунтування отримання фінансової допомоги за формою, наведеною у додатку 4 (для інших заявників-роботодавців)";

після абзацу тринадцятого доповнити пункт новим абзацом чотирнадцятим такого змісту:

"довідку центру зайнятості щодо відсутності протягом шести місяців, що передують місяцю розгляду питання про надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики, порушень Законів України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", "Про зайнятість населення" та незастосування штрафних санкцій (у довільній формі);".

У зв'язку з цим абзац чотирнадцятий вважати абзацом п'ятнадцятим.

2.2. Доповнити пункт 2.4 абзацом такого змісту:

"Заявники-роботодавці, які звернулися за отриманням фінансової допомоги на здійснення видатків на заходи, спрямовані на фізкультурно-спортивну реабілітацію інвалідів, також надають розрахунок витрат на зазначені заходи за формою, наведеною у додатку 5.".

2.3. В абзаці другому пункту 2.10 слова "для фінансування витрат" замінити словами "для здійснення видатків".

2.4. В абзаці сьомому пункту 2.11 слова та цифри "підпунктом 4.14.4 пункту 4.14 Інструкції" замінити словами та цифрами "підпунктом 4.8.5 пункту 4.8 Інструкції".

2.5. Абзац шостий пункту 2.14 викласти в такій редакції:

"відсутність зменшення протягом року, що передує року звернення, порівняно з попереднім середньооблікової чисельності штатних працівників, яким встановлено інвалідність, більше ніж на 10 відсотків;".

2.6. В абзаці четвертому пункту 2.16 слова "на фінансування відповідних заходів" замінити словами "на здійснення видатків на відповідні заходи".

2.7. Доповнити пункт 2.17 абзацом такого змісту:

"Заявникам-роботодавцям, що у рамках коштів, наявних у відділенні Фонду, запропонують найбільші результативні показники з працевлаштування та/або реабілітації інвалідів та матимуть найбільшу соціальну значимість, надається перевага.".

2.8. Пункт 2.18 після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

"фінансовий стан підприємства, який визначається на підставі наданих підприємством документів згідно з пунктом 2.2 Інструкції;".

У зв'язку з цим абзаци третій та четвертий вважати відповідно абзацами четвертим та п'ятим.

2.9. В абзаці четвертому пункту 2.19 слова "(договір про фінансування тощо)" замінити словами "(договір про надання фінансової допомоги та цільової позики тощо)".

2.10. Абзац четвертий пункту 2.21 викласти в такій редакції:

"відсутність коштів Фонду для здійснення видатків за напрямами, передбаченими Інструкцією;".

2.11. У пункті 2.23:

в абзаці другому слова "договір про фінансування" замінити словами "договір про надання фінансової допомоги та цільової позики";

після абзацу другого доповнити пункт новим абзацом третім такого змісту:

"Відділення Фонду протягом 10 календарних днів з дати підписання договору про надання фінансової допомоги та цільової позики із заявником-роботодавцем, заснованим громадською організацією інвалідів, надсилає його копію до регіональної комісії.".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.

3. У розділі III:

3.1. У пункті 3.1:

в абзаці другому слова та цифри "Державного казначейства України, для самостійного придбання товарів, робіт та послуг за напрямами, зазначеними у пунктах 4.1 - 4.4, 4.6, 4.8 - 4.13" замінити словами та цифрами "Державної казначейської служби, для самостійного придбання товарів, робіт та послуг за напрямами, зазначеними у пунктах 4.1 - 4.4, 4.6, 4.9 - 4.14";

абзац третій викласти в такій редакції:

"передплати друкованих періодичних видань за напрямом, зазначеним у пункті 4.5 Інструкції;";

доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом четвертим такого змісту:

"відшкодування вартості товарів та послуг протезно-ортопедичним підприємствам та навчальним закладам за напрямами, зазначеними у пунктах 4.7, 4.8 Інструкції;".

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим.

3.2. У пункті 3.2:

абзац перший викласти в такій редакції:

"3.2. Проведення видатків відділень Фонду здійснюється відповідними територіальними органами Державної казначейської служби на підставі кошторисів цих відділень, затверджених Фондом соціального захисту інвалідів, у межах загального кошторису відділень Фонду, затвердженого Мінсоцполітики.";

в абзаці третьому слова та цифри "затвердженого наказом Державного казначейства України від 25.05.2004 N 89, зареєстрованого в Мін'юсті 10.06.2004 за N 716/9315" замінити словами та цифрами "затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2011 N 1223 (Порядок N 1223), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.12.2011 за N 1401/20139".

3.3. У пункті 3.4 слово "фінансування" замінити словами "здійснення видатків".

3.4. У пункті 3.5 слова "договору про фінансування" замінити словами "договору про надання фінансової допомоги та цільової позики".

3.5. Доповнити розділ пунктом 3.6 такого змісту:

"3.6. У разі виникнення необхідності зміни даних, погоджених рішенням Комісії, за наявності письмового звернення заявника-роботодавця, заснованого громадською організацією інвалідів, з відповідним обґрунтуванням Фонд звертається до Комісії щодо прийняття рішення про внесення змін до раніше погоджених Комісією проектів таких заявників-роботодавців. Комісія погоджує або відмовляє в погодженні клопотання заявника-роботодавця, заснованого громадською організацією інвалідів, лише на засіданні.".

4. У розділі IV:

4.1. У пункті 4.1:

в абзаці першому слова "для створення виробничих і технічних умов з метою формування трудових навичок, забезпечення професійної орієнтації, професійної і трудової реабілітації" замінити словами "(з метою забезпечення соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів)";

в абзацах другому - четвертому слово "Мінпраці" замінити словом "Мінсоцполітики";

в абзаці четвертому слова "пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, навчальних і" замінити словами "(надання соціальних послуг),";

доповнити пункт абзацами п'ятим, шостим такого змісту:

"клініці Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності, що належить до сфери управління Мінсоцполітики;

стаціонарах первинного і складного протезування казенних і державних протезно-ортопедичних підприємств, що належать до сфери управління Мінсоцполітики.";

у підпункті 4.1.2:

в абзаці першому слово "фінансування" замінити словами "виділення коштів";

в абзацах другому, третьому слово "Мінпраці" замінити словом "Мінсоцполітики";

в абзаці п'ятому слова "пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян" замінити словами "(надання соціальних послуг)";

в абзаці шостому слова "навчальні і санаторні заклади для інвалідів, що належать до сфери управління Мінпраці" замінити словами "санаторні заклади для інвалідів, що належать до сфери управління Мінсоцполітики";

доповнити підпункт новими абзацами такого змісту:

"клініка Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності, що належить до сфери управління Мінсоцполітики;

казенні і державні протезно-ортопедичні підприємства, що належать до сфери управління Мінсоцполітики, для стаціонарів первинного і складного протезування, що є їх структурними підрозділами.".

4.2. Пункт 4.2 викласти в такій редакції:

"4.2. Надання фінансової допомоги на безповоротній основі для здійснення заходів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази (з метою забезпечення соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів) у:

спеціальних школах (школах-інтернатах) I - III ступеня, у яких навчаються учні з числа інвалідів;

санаторних школах (школах-інтернатах) I - III ступеня, у яких навчаються учні з числа інвалідів;

навчально-реабілітаційних центрах, у яких навчаються учні/студенти з числа інвалідів;

професійно-технічних та вищих навчальних закладах, у яких навчаються учні/студенти з числа інвалідів.

4.2.1. Фінансова допомога на безповоротній основі надається заявникам-роботодавцям, у тому числі на забезпечення їх професійно-діагностичним, медичним та реабілітаційним обладнанням, тематичною і спеціальною літературою, аудіозаписами з питань професійної орієнтації та реабілітації інвалідів за переліком, затвердженим Мінсоцполітики, та для здійснення:

комплексної психодіагностики, психокорекції та професійної діагностики таких осіб, надання їм рекомендацій з професійної реабілітації і допомоги в реалізації таких рекомендацій;

реабілітаційних заходів для поліпшення взаємин з оточуючим соціальним середовищем.

4.2.2. Отримувачами за вказаним напрямом виділення коштів можуть бути:

спеціальні школи (школи-інтернати) I - III ступеня, у яких навчаються учні з числа інвалідів;

санаторні школи (школи-інтернати) I - III ступеня, у яких навчаються учні з числа інвалідів;

навчально-реабілітаційні центри, у яких навчаються учні/студенти з числа інвалідів;

професійно-технічні навчальні заклади, у яких навчаються учні з числа інвалідів;

вищі навчальні заклади, у яких навчаються студенти з числа інвалідів.

4.2.3. Фінансова допомога на зміцнення матеріально-технічної бази навчально-виробничих майстерень (класів, кабінетів) інтернатних установ для інвалідів та дітей-інвалідів надається лише за наявності у них цих майстерень (класів, кабінетів) та використовується ними виключно за призначенням.".

4.3. У пункті 4.3:

в абзаці першому слова "для здійснення заходів, спрямованих на" замінити словами "на здійснення видатків на заходи, спрямовані на";

підпункт 4.3.1 викласти в такій редакції:

"4.3.1. Фінансова допомога на безповоротній основі на здійснення видатків на заходи, спрямовані на фізкультурно-спортивну реабілітацію інвалідів, надається за поданням НКСІУ підприємствам, установам та організаціям, у тому числі громадським організаціям інвалідів, в установчих документах (статутах, положеннях) яких передбачено, що одним із видів їх діяльності є фізкультурно-спортивна реабілітація інвалідів, що організовують та забезпечують проведення відповідних заходів згідно з Державною типовою програмою реабілітації інвалідів, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 N 1686, на підставі плану видатків Фонду та визначеного Фондом помісячного розподілу асигнувань по регіонах України.

Регіональні центри з фізичної культури і спорту "Інваспорт" як надавачі послуг з фізкультурно-спортивної реабілітації можуть організовувати та забезпечувати проведення відповідних заходів за заявками підприємств, установ та організацій, у тому числі громадських організацій інвалідів, регіону.";

у підпункті 4.3.2:

в абзаці першому слова "При фінансуванні" замінити словами "При здійсненні видатків";

абзац третій викласти в такій редакції:

"плата за отримані послуги з використання місць проведення заходу, плата за користування спортивними спорудами, у тому числі конференц-залу, спортивного залу/стадіону, басейну, тренажерного залу, спортивних майданчиків тощо;";

підпункт 4.3.3 викласти в такій редакції:

"4.3.3. Плата за отримані послуги з використання місць проведення заходу, плата за користування спортивними спорудами, у тому числі конференц-залу, спортивного залу/стадіону, басейну, тренажерного залу, спортивних майданчиків тощо, а також плата за отримані послуги з використання спортивного обладнання, м'якого інвентарю та інвентарю, використання яких передбачається для занять фізичною культурою і спортом, у тому числі фізкультурно-спортивною реабілітацією інвалідів, здійснюється лише за час проведення заходів фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів і за умови, що відповідні товари, роботи та послуги безпосередньо будуть використані під час і для заходу. Придбані товари залишаються у власності організаторів вказаних заходів для інвалідів.".

4.4. У пункті 4.4:

абзац перший та підпункт 4.4.1 після слів "робочих місць" доповнити словом ", призначених";

у підпункті 4.4.2 слова "Державного казначейства України" замінити словами "Державної казначейської служби";

у підпункті 4.4.3 слова "договір про фінансування" замінити словами "договір про надання фінансової допомоги та цільової позики".

4.5. У пункті 4.5:

абзац перший після слів "видання на рік" доповнити словами "на одного інваліда (сім'ю інваліда)";

у підпунктах 4.5.1, 4.5.3 слово "Мінпраці" замінити словом "Мінсоцполітики";

в абзаці третьому підпункту 4.5.4 слова "договору про фінансування" замінити словами "договору про надання фінансової допомоги та цільової позики".

4.6. У пункті 4.6:

в абзаці першому слова "громадськими організаціями інвалідів, для придбання спеціального обладнання" замінити словами "громадськими організаціями інвалідів, реабілітаційному центру УТОС, - для придбання спеціального обладнання та адаптованого для інвалідів по зору програмного забезпечення.";

підпункт 4.6.1 після слів "громадськими організаціями інвалідів" доповнити словами ", реабілітаційний центр УТОС.".

4.7. У підпункті 4.7.2 пункту 4.7:

абзац перший викласти в такій редакції:

"4.7.2. Протезно-ортопедичні підприємства, що забезпечують інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації і до яких звернувся інвалід, надсилають відділенням Фонду за місцем реєстрації проживання інваліда такі документи:";

абзац шостий виключити.

У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом шостим.

4.8. Пункти 4.8 - 4.14 викласти в такій редакції:

"4.8. Надання фінансової допомоги на безповоротній основі інвалідам здійснюється шляхом оплати вартості їх навчання та перекваліфікації в Україні у навчальних закладах, центрах професійної реабілітації інвалідів для здобуття професії (спеціальності).

4.8.1. Оплата вартості навчання інвалідів та перекваліфікації їх у навчальних закладах, центрах професійної реабілітації інвалідів для здобуття професії (спеціальності) здійснюється шляхом відшкодування навчальному закладу витрат з навчання інваліда.

4.8.2. Фінансова допомога на безповоротній основі надається заявнику - фізичній особі, якій індивідуальною програмою реабілітації визначено професійну реабілітацію та професійне навчання.

4.8.3. У вартість навчання інваліда включається відшкодування витрат за його проживання у гуртожитку, що належить до того навчального закладу, в якому оплачується таке навчання, і якщо воно проводиться не за місцем постійного проживання інваліда.

4.8.4. Навчання та перекваліфікація у навчальних закладах, центрах професійної реабілітації інвалідів для здобуття професії (спеціальності) здійснюються з урахуванням бажання інваліда та відповідно до чинного законодавства.

4.8.5. Для отримання фінансової допомоги на оплату вартості навчання та перекваліфікації вперше заявник - фізична особа звертається (із заявою) до відділення Фонду за місцем реєстрації проживання та надає документи, зазначені у пункті 2.11 Інструкції, а також:

копію документа державного зразка про освіту (повну загальну середню освіту, базову загальну освіту);

копію сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (за наявності);

копію трудової книжки (за наявності);

повідомлення навчального закладу, що підтверджує його готовність надати освітні послуги інваліду;

документи, що підтверджують приналежність інваліда до числа осіб, зазначених у підпункті 4.8.9 Інструкції;

документ, що підтверджує вартість надання освітніх послуг за навчальний рік посеместрово;

довідку про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, затверджену наказом Мінпраці від 22.07.2003 N 204, зареєстрованим в Мін'юсті 13.08.2003 за N 709/8030.

Інваліди, які вже навчаються за рахунок коштів Фонду, надають разом із заявою:

довідку навчального закладу про відсутність фінансової та академічної заборгованості;

копію залікової книжки (перша сторінка та сторінка, заповнена за результатами останнього семестру).

4.8.6. Після прийняття рішення про надання фінансової допомоги на оплату вартості навчання та перекваліфікації шляхом відшкодування витрат протягом 10 робочих днів укладається договір про відшкодування витрат на навчання та перекваліфікацію.

Договір про відшкодування витрат на навчання та перекваліфікацію укладається між надавачем освітніх послуг, платником (відділенням Фонду) та одержувачем послуг (студентом, учнем).

Інвалід надсилає на адресу відділення Фонду відповідний підписаний примірник договору не пізніше десяти днів з дня його отримання. У разі порушення інвалідом вказаного строку без поважних причин відділення Фонду має право скасувати рішення про надання фінансової допомоги. Якщо вказаний строк порушено інвалідом з поважних причин, відділення Фонду продовжує вказаний строк, але не більше ніж на двадцять днів.

4.8.7. Відділення Фонду відшкодовує навчальному закладу витрати з навчання інваліда в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом на відповідний бюджетний рік, у міру надходження коштів з Державного бюджету України шляхом посеместрового переказу коштів на рахунок навчального закладу в безготівковій формі за умови відсутності в інваліда незадовільних оцінок за результатами екзаменаційної сесії за попередній семестр.

Оцінки, які виставлені за п'ятибальною шкалою, враховуються таким чином: 3 відповідає 67 - 74 балам, 4 відповідає 75 - 89 балам, 5 відповідає 90 - 100 балам.

У разі недостатніх бюджетних асигнувань відділення Фонду може прийняти рішення про надання фінансової допомоги на оплату вартості навчання та перекваліфікації частково, при цьому перерахування навчальному закладу коштів відділенням Фонду здійснюється після підтвердження інвалідом (учнем/студентом) сплати решти коштів за рахунок інших джерел.

4.8.8. У разі отримання інвалідом незадовільних оцінок за результатами екзаменаційної сесії без поважних причин відповідне відділення Фонду згідно з умовами договору припиняє виділення коштів у зв'язку з неналежним виконанням інвалідом своїх обов'язків щодо навчання.

У разі наявності в інваліда поважних причин, що вплинули на результати екзаменаційної сесії за попередній семестр щодо отримання незадовільних оцінок, відділення Фонду має право продовжити виділення коштів на один семестр. Якщо інвалід протягом семестру або екзаменаційної сесії пересклав предмети, за якими отримав незадовільні оцінки, оплата вартості навчання та перекваліфікації продовжується відповідно до умов договору, а в іншому випадку - припиняється.

4.8.9. Відділення Фонду під час розгляду документів інвалідів на оплату вартості навчання та перекваліфікації надає перевагу інвалідам:

які вже навчаються за рахунок коштів Фонду, за умови одержання ними успішних результатів чергової екзаменаційної сесії;

які самостійно або їх родини (у тому числі на них) отримують або отримували упродовж 12 останніх місяців державну допомогу з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям", "Про державну допомогу сім'ям з дітьми";

у яких: обидва батьки є інвалідами; одинока матір з числа інвалідів; один з батьків - інвалід, а інший помер; батько - інвалід, який виховує дитину без матері.

Відділення Фонду спрямовує кошти на оплату вартості навчання та перекваліфікації інвалідів за умови, що забезпечено виділення коштів попередньої категорії інвалідів.

4.8.10. Фінансова допомога надається один раз для здобуття інвалідом одного освітньо-кваліфікаційного рівня в межах одного освітнього рівня (професійно-технічна освіта, базова вища освіта та повна вища освіта) або для перекваліфікації.

Отримання інвалідом за результатами навчання в межах одного освітньо-кваліфікаційного рівня диплома з відзнакою або з оцінками "відмінно" і "добре" та наявність рекомендації навчального закладу щодо його подальшого навчання може бути підставою для прийняття відділенням Фонду рішення про продовження виділення коштів на його навчання для здобуття ним освіти наступного освітнього рівня.

Переваги надаються навчальним закладам, в яких створені належні умови для навчання інвалідів (безперешкодне архітектурне середовище, залучення сурдоперекладачів, запровадження системи супроводу тощо) та навчальна база розташована на території відповідного регіону.

4.9. Надання фінансової допомоги на поворотній та безповоротній основі для здійснення заходів щодо фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, створення умов для занять фізичною культурою і спортом (за поданням НКСІУ).

4.9.1. Отримувачами за вказаним напрямом виділення коштів можуть бути підприємства, організації громадських організацій інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості та регіональні центри з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт".

4.9.2. Фінансова допомога за цим напрямом спрямовується для оплати витрат, визначених підпунктом 4.3.2 пункту 4.3 Інструкції, у тому числі на створення умов для занять фізичною культурою і спортом інвалідів.

4.9.3. При здійсненні видатків за вказаним напрямом кошти Фонду також можуть бути спрямовані на пристосування до особливих функціональних можливостей, обумовлених інвалідністю, існуючих спортивних споруд (стадіонів та спортивних майданчиків, спортивних і тренажерних залів, басейнів), власниками яких є підприємства, організації громадських організацій інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості.

4.10. Фінансова допомога на безповоротній і поворотній основі для технічного оснащення діючих робочих місць для працевлаштування інвалідів надається заявникам-роботодавцям (заснованим громадськими організаціями інвалідів), що виявили бажання здійснити оснащення звичайних робочих місць для працевлаштування на них інвалідів, для оплати вартості основних засобів (крім нерухомого майна) з урахуванням безпеки та особливих потреб інвалідів.

4.10.1. Основними видами технічного оснащення є:

технологічне обладнання, призначене для виконання інвалідом основної роботи на даному робочому місці;

допоміжне обладнання (підйомно-транспортні пристрої, транспортери, візки тощо);

технологічне оснащення;

організаційне оснащення (меблі, засоби освітлення тощо);

засоби безпеки (огородження, тифлопристрої) та інше.

4.11. Фінансова допомога на безповоротній і поворотній основі надається заявникам-роботодавцям (заснованим громадськими організаціями інвалідів) для створення на робочому місці інваліда належних санітарно-гігієнічних, виробничих і технічних умов згідно з індивідуальною програмою реабілітації інваліда.

4.12. Фінансова допомога на безповоротній і поворотній основі для технічного переоснащення виробництва з метою створення додаткових робочих місць для працевлаштування інвалідів надається заявникам-роботодавцям (заснованим громадськими організаціями інвалідів), які виявили бажання створити додаткові робочі місця для працевлаштування інвалідів.

4.13. Надання фінансової допомоги на поворотній та безповоротній основі для випуску спеціальної літератури та аудіозаписів (у тому числі для професійної підготовки інвалідів) з метою комплектування бібліотек.

4.13.1. Отримувачами коштів за вказаним напрямом є підприємства, організації громадських організацій інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів - для випуску спеціальної літератури та аудіозаписів (у тому числі для професійної підготовки інвалідів) з метою комплектування бібліотек.

4.13.2. Спеціальною літературою для інвалідів є книжки, підручники та інші друковані видання, в тому числі періодичні видання, надруковані шрифтом Брайля.

Перелік спеціальної літератури та аудіозаписів (у тому числі для професійної підготовки інвалідів), на випуск яких надається фінансова допомога на безповоротній основі, визначається щороку всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів за погодженням з МОНмолодьспортом та Мінсоцполітики.

4.14. Надання фінансової допомоги на безповоротній і поворотній основі для створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів.

4.14.1. Надається заявникам-роботодавцям, які виявили бажання створити спеціальні робочі місця для працевлаштування інвалідів.

4.14.2. Потреба у створенні для інваліда спеціального робочого місця або ділянки виробничої площі та вимоги до них встановлюються індивідуальною програмою реабілітації.".

5. У розділі V:

5.1. У пункті 5.1 слова "договорів про фінансування" замінити словами "договорів про надання фінансової допомоги та цільової позики".

5.2. У пункті 5.2:

в абзаці першому слова "договору про фінансування" замінити словами "договору про надання фінансової допомоги та цільової позики";

в абзаці другому слова "Договір про фінансування" замінити словами "Договір про надання фінансової допомоги та цільової позики".

5.3. Абзац другий пункту 5.3 розділу V викласти в такій редакції:

"У разі нецільового використання роботодавцями фінансової допомоги та цільової позики або їх частини чи створення робочих місць для працевлаштування інвалідів у меншій кількості, ніж передбачено умовами договору про надання фінансової допомоги та цільової позики, відповідна сума, проіндексована з урахуванням рівня інфляції, підлягає поверненню до державного бюджету на підставі рішення Фонду соціального захисту інвалідів та Комісії (у межах її повноважень).".

6. Доповнити Інструкцію новими додатками 4, 5, що додаються.

У зв'язку з цим додатки 4, 5 вважати відповідно додатками 6, 7.

 

Директор Департаменту
соціального захисту інвалідів

О. Полякова

 

Додаток 4
до Інструкції з надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів

 

                                                 ЗАТВЕРДЖУЮ
_____
(посада)                                (підпис)     (ініціали і прізвище)

"___" 20__ року

ОБҐРУНТУВАННЯ
для заявників-роботодавців, що звернулись для отримання фінансової допомоги на поворотній та безповоротній основі, результатом використання якої не передбачається отримання прибутку

__
                                                                                                     (місцезнаходження)
__
                                                                       (найменування установи, підприємства, організації)

1. Інформація, загальні відомості щодо діяльності підприємства, установи чи організації, що звертається за отриманням фінансової допомоги __
__
__
__

2. Мета отримання фінансової допомоги та обґрунтування доцільності __
__
__
__

3. Перелік необхідного обладнання*

N
зп

Найменування одиниці

Вартість одиниці (грн.)

Кількість одиниць

Загальна вартість
(грн.)

Призначення

1

2

3

4

5

6

4. Наявність матеріально-технічної бази

5. Очікувані результати

________
        (число/місяць/рік)

Начальник/директор

____
                (підпис)

__________
             (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер

____
                (підпис)

__________
             (ініціали і прізвище)* Додаються підтвердні документи (рахунки-фактури, накладні тощо).

 

Директор Департаменту
соціального захисту інвалідів

О. Полякова

 

Додаток 5
до Інструкції з надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів

 

                                                 ЗАТВЕРДЖУЮ
_____
  (посада)                             (підпис)      (ініціали і прізвище)

"___" 20__ року

РОЗРАХУНОК
витрат на проведення заходів, спрямованих на фізкультурно-спортивну реабілітацію інвалідів

центр з фізичної культури і спорту інвалідів
                                              (місцезнаходження)
у період з "___" до "___" 20__ року _______
                                                                                                                                                                   (місце проведення заходу)

Усього днів проведення заходу __________ днів

Усього учасників заходу __________ осіб,

у тому числі інвалідів, які проходять реабілітацію, __________ осіб;

     супроводжуючих __________ осіб;

     інструкторів __________ осіб;

     іншого персоналу, який залучається на договірних засадах, __________ осіб

N
з/п

Статті витрат

Розрахунок витрат

Сума витрат, грн.

1

Проживання, у тому числі:

інвалідів, які проходять реабілітацію

(вартість проживання за добу х кількість осіб х кількість днів)

 

супроводжуючих

(вартість проживання за добу х кількість осіб х кількість днів)

 

інструкторів

(вартість проживання за добу х кількість осіб х кількість днів)

 

іншого персоналу, який залучається на договірних засадах

(вартість проживання за добу х кількість осіб х кількість днів)

 

2

Харчування, у тому числі:

 

 

інвалідів, які проходять реабілітацію

(вартість харчування за добу х кількість осіб х кількість днів)

 

супроводжуючих

(вартість харчування за добу х кількість осіб х кількість днів)

 

інструкторів

(вартість харчування за добу х кількість осіб х кількість днів)

 

іншого персоналу, який залучається на договірних засадах

(вартість харчування за добу х кількість осіб х кількість днів)

 

3

Транспортні витрати (до місця проведення заходу та у зворотному напрямку), у тому числі:

 

 

послуги залізничного транспорту, у тому числі щодо:

 

 

інвалідів, які проходять реабілітацію

(вартість квитка х кількість осіб х кількість квитків)

 

супроводжуючих

(вартість квитка х кількість осіб х кількість квитків)

 

інструкторів

(вартість квитка х кількість осіб х кількість квитків)

 

іншого персоналу, який залучається на договірних засадах

(вартість квитка х кількість осіб х кількість квитків)

 

послуги автотранспорту, у тому числі:

 

 

(найменування автотранспорту)

(вартість за годину х кількість годин)

 

4

Оренда пристосованих приміщень та спортивних споруд, у тому числі:

 

 

конференц-залу

(вартість за годину х кількість годин)

 

спортивного залу/стадіону

(вартість за годину х кількість годин)

 

басейну

(вартість однієї доріжки х кількість доріжок х кількість годин)

 

тренажерного залу

(вартість тренування однієї особи х кількість осіб х кількість годин)

 

спортивного майданчика

(вартість за годину х кількість годин)

 

інших приміщень та споруд

 

 

5

Послуги інструкторів та іншого персоналу, які залучаються на договірних засадах (не є працівниками регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів), у тому числі:

 

 

інструкторів

(посадовий оклад / кількість робочих днів у відповідному місяці х кількість днів надання послуг)

 

іншого персоналу, який залучається на договірних засадах

(посадовий оклад / кількість робочих днів у відповідному місяці х кількість днів надання послуг)

 

нарахування, у тому числі:

 

 

(за видами нарахувань)

 

 

6*

Придбання спортивного обладнання, м'якого інвентарю та інвентарю, у тому числі:

 

 

(найменування спортивного обладнання)

(вартість за одиницю х кількість одиниць)

 

(найменування м'якого інвентарю)

(вартість за одиницю х кількість одиниць)

 

(найменування інвентарю)

(вартість за одиницю х кількість одиниць)

 

7*

Аптечки першої медичної допомоги

(вартість за одиницю х кількість одиниць)

 

8*

Організаційно-технічне забезпечення, у тому числі:

 

 

оплата послуг зв'язку, у тому числі Інтернету

 

 

оплата поштових послуг

 

 

придбання канцелярських товарів

 

 

оплата копіювання друкованих матеріалів

 

 

9

Оплата банківських послуг за видачу готівки

(сума готівки х %)

 

РАЗОМ ВИТРАТ

 

Начальник регіонального центру з
фізичної культури і спорту інвалідів

  
__________
(підпис)

  
_________
(ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер

__________
(підпис)

_________
(ініціали і прізвище)


* Додаються підтвердні документи (рахунки-фактури, накладні тощо).

 

Директор Департаменту
соціального захисту інвалідів

О. Полякова

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали