АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ГЕНЕРАЛЬНА УГОДА
про співробітництво та взаємодію між Аудиторською палатою України та Державною податковою службою України

від 31 серпня 2011 року

Аудиторська палата України (далі - АПУ), в особі Голови АПУ Нестеренка Івана Івановича, який діє на підставі Статуту АПУ та відповідно до рішення АПУ від 30.06.2011 (протокол N 232), з однієї сторони, і Державна податкова служба України (далі - ДПС України), в особі Голови ДПС України Захарченка Віталія Юрійовича, з іншої сторони (далі - Сторони), з метою забезпечення співробітництва та взаємодії для створення сприятливих податкових умов для розвитку підприємницької діяльності, контролю за додержанням податкового законодавства, правильного обчислення, повноти і своєчасності сплати до бюджетів податків та зборів уклали цю Генеральну Угоду (далі - Угода).

1. Преамбула

1.1. Угода регламентує основні засади удосконалення адміністрування податків на основі співробітництва та взаємодії Сторін.

1.2. Угода визначає предмет і мету, основні напрямки та принципи співробітництва та взаємодії Сторін, а також заходи і форми реалізації такого співробітництва та взаємодії.

2. Визначення термінів

2.1. Аудит податкової звітності - виконання завдання з надання впевненості щодо достовірності, повноти та відповідності чинному законодавству цієї звітності.

2.2. Інші аудиторські послуги з питань оподаткування:

2.2.1. надання допомоги при підготовці звернень платників податків до органів ДПС України;

2.2.2. надання консалтингових послуг з питань оподаткування;

2.2.3. надання допомоги платникам податків - учасникам експерименту із впровадження "горизонтального моніторингу".

3. Предмет і мета Угоди

3.1. Головна мета співробітництва та взаємодії Сторін у сфері адміністрування податків та зборів полягає у забезпеченні виконання платниками податків положень Податкового кодексу України (далі - Кодекс) та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДПС, за умови одночасного зменшення втручання органів ДПС у діяльність платників податків (зменшення кількості та тривалості перевірок), а також у розробці пропозицій щодо удосконалення податкового законодавства з урахуванням практики застосування Кодексу та податкової політики.

3.2. Сторони домовились про співробітництво та взаємодію у процесі проведення аудиторськими фірмами аудиту податкової звітності платників податків, наданні аудиторськими фірмами платникам податків інших аудиторських послуг з питань оподаткування.

4. Принципи співробітництва та взаємодії

4.1. Співробітництво та взаємодія Сторін ґрунтуватиметься на засадах, визначених Конституцією України, Кодексом та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють повноваження та обов'язки Сторін.

4.2. Принципи співробітництва та взаємодії Сторін:

а) Партнерство - конструктивне співробітництво та взаємодія на засадах довіри та взаємного професійного визнання Сторонами при вирішені проблемних питань під час проведення аудиту податкової звітності платників податків, оформлення результатів таких перевірок.

б) Баланс між державними інтересами та інтересами незалежних фахівців у галузі оподаткування та окремо взятих платників податків - при підготовці та прийняті рішень встановлення справедливої рівноваги, що характеризується оптимальним співвідношенням державних інтересів, інтересів незалежних аудиторських фірм та окремо взятих платників податків.

в) Невтручання держави у діяльність аудиторських фірм, інших незалежних фахівців у сфері оподаткування, за винятком випадків, встановлених законодавством мінімізація державного контролю над діяльністю аудиторських фірм під час проведення ними аудиту податкової звітності.

5. Напрямки співробітництва та взаємодії

5.1. Співробітництво та взаємодія ДПС України з аудиторськими фірмами з питань дотримання платниками податків, насамперед, але не виключно, положень Кодексу спрямовано на:

а) участь аудиторських фірм, які відповідають розробленим АПУ та погодженим ДПС України критеріям, у зменшенні ступеня ризиків у діяльності платників податків, що впливатиме на періодичність проведення органами ДПС планових документальних перевірок з питань правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків та зборів, а також дотримання іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДПС;

б) проведення під час аудиторських перевірок аудиту податкової звітності на відповідність вимогам податкового законодавства;

в) спільне вивчення практики застосування податкового законодавства з метою вироблення єдиних методологічних засад аудиту податкової звітності.

5.2. Основні напрямки реалізації Угоди:

а) запровадження системи контролю через проведення аудиту податкової звітності аудиторськими фірмами;

б) встановлення єдиних методологічних засад при проведені перевірок платників податків органами ДПС та здійснення аудиту податкової звітності аудиторськими фірмами;

в) запровадження процесу удосконалення знань аудиторів щодо аудиту податкової звітності;

г) встановлення критеріїв, яким повинні відповідати аудиторські фірми, що мають право здійснювати аудит податкової звітності) та надавати висновки (звіти), а також формування ДПС України відповідного інформаційного переліку таких аудиторських фірм.

6. Заходи з реалізації Угоди

6.1. За погодженням з ДПС України АПУ розробляє та затверджує:

6.1.1. Положення з національної практики "Завдання з аудиту податкової звітності", що визначатиме:

• предмет та критерії аудиту, вид завдання, що виконується відповідно до Концептуальної основи завдань із надання впевненості (завдання з підтвердження достовірності та дотримання вимог законодавства);

• умови прийняття завдання;

• методику проведення аудиту податкової звітності (перелік процедур, час, необхідний для виконання процедур перевірки з урахуванням розміру, характеру, різноманітності видів діяльності платника податків);

• методику розрахунку аудиторських ризиків;

• порядок оформлення результатів аудиту податкової звітності;

• порядок організації контролю за якістю під час виконання завдань та порядок розгляду спірних питань за результатами проведеного аудиторськими фірмами аудиту податкової звітності.

6.1.2. Критерії, яким повинні відповідати аудиторські фірми, що мають право здійснювати аудит податкової звітності та надавати висновки (звіти).

Зазначені критерії містять визначені у кількісному та якісному вимірюванні: кількість сертифікованих аудиторів, термін включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, вимоги до навчання (удосконалення професійних знань) аудиторів, забезпечення відповідальності (страхування тощо), публічності, забезпечення зберігання конфіденційної інформації.

6.1.3. Порядок удосконалення знань аудиторів з проведення аудиту податкової звітності.

6.2. Аудиторські висновки (звіти) за результатами аудиту податкової звітності мають надаватися платниками податків до органів ДПС та використовуватися для інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів ДПС.

Порядок використання такої інформації в органах ДПС встановлюється ДПС України.

6.3. У разі встановлення органом ДПС ознак невідповідності аудиторських висновків (звітів), наданих за результатами аудиту податкової звітності, вимогам податкового законодавства ДПС України може подати до АПУ звернення про здійснення нею зовнішнього контролю за якістю аудиторських послуг аудиторської фірми, що виконувала аудит податкової звітності.

6.4. АПУ протягом місячного терміну здійснює зовнішній контроль за якістю аудиторських послуг (з аудиту податкової звітності), які надані такою аудиторською фірмою, а також інформує ДПС України про результати такого контролю та про зміну переліку аудиторських фірм, що мають право здійснювати аудит податкової звітності та надавати висновки (звіти).

6.5. Створення АПУ разом з ДПС України методологічної ради для удосконалення методологічних засад контролю за дотриманням платниками податків податкового законодавства, скорочення та уніфікації податкової звітності.

7. Дія Угоди

7.1. Угода набуває чинності з моменту підписання та діє до того часу, доки Сторони не приймуть рішення про її припинення або розірвання.

7.2. Угода може бути розірвана у таких випадках:

• за взаємною згодою Сторін;

• з ініціативи однієї із Сторін у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань за Угодою.

Сторона, що ініціює розірвання Угоди, зобов'язана письмово повідомити про це іншу Сторону за 30 календарних днів до дати її розірвання.

8. Інші умови

8.1. Угоду укладено українською мовою у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, з них: один примірник - для АПУ, один - для ДПС України.

8.2. Зміни та доповнення до Угоди вносяться за взаємною згодою Сторін. Усі додатки до Угоди є його невід'ємною частиною.

8.3. Жодна із Сторін не має права передавати третій особі свої права та обов'язки за Угодою без письмової згоди іншої Сторони.

8.4. Розбіжності, що можуть виникнути при виконанні Угоди, вирішуватимуться виключно за взаємною згодою Сторін.

 

Голова Аудиторської
палати України

І. І. Нестеренко

Голова Державної
податкової служби України

Ф. Ю. Захарченко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали