НАРОДНИЙ КОМІСАРІАТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
І НАРОДНИЙ КОМІСАРІАТ ЮСТИЦІЇ УРСР

ІНСТРУКЦІЯ
Народного Комісара комунального господарства і Народного Комісара юстиції УРСР

7. Про умови і порядок обміну жилими приміщеннями

1. Наймачі жилих приміщень мають право провадити між собою обмін жилих приміщень, що знаходяться в їх користуванні, з взаємною передачею прав і обов'язків за укладеними ними договорами найму цих жилих приміщень.

Обмін може бути проведений між двома і більш наймачами жилих приміщень.

2. Право на обмін жилими приміщеннями мають:

а) наймачі жилих приміщень, які знаходяться в будинках місцевих рад, державних установ, підприємств і громадських організацій, а також в будинках, належних окремим громадянам на праві забудови або особистої власності або арендованих ними;

б) особи, які арендують невеликі будинки (розміром не більш 60 кв. метрів жилої площі), належні місцевим радам, при умові передачі прав і обов'язків по арендних договорах;

в) члени житлобудівних кооперативів при умові прийняття осіб, що вселяються по обміну в будинки цих кооперативів, до складу їх членів.

3. Не мають права на обмін жилими приміщеннями:

а) жильці, які не мають лицевого рахунку в домоуправлінні (тимчасові жильці і піднаймачі);

б) хатні і будинкові робітники, які приживають на площі, наданій їм на час дії трудового договору;

в) особи, що проживають в готелях, гуртожитках державних установ, підприємств, громадських організацій і учбових закладів;

г) арендарі дач, що знаходяться в дачному фонді місцевих рад, державних установ, підприємств і громадських організацій;

д) забудівники і власники будинків, в яких вони самі проживають.

4. Не може бути дозволений наймачеві обмін зайнятого ним жилого приміщення:

а) якщо наймач жилого приміщення звільнений з роботи і підлягає виселенню з будинку державної установи, підприємства чи громадської організації без надання йому іншого жилого приміщення;

б) якщо другою стороною обміну жилими приміщеннями з'являється юридична особа;

в) якщо особа, що вселяється на жилу площу, яка є житловим фондом установи, підприємства чи організації, не працює в даному відомстві.

5. Обмін може бути проведений поміж наймачами жилих приміщень, які проживають:

а) в межах одного домоволодіння,

б) в різних домоволодіннях в межах одного міста,

в) в різних містах та населених пунктах.

6. Об'єктом обміну може бути тільки конкретно визначене жиле приміщення (не менш цілої кімнати), що знаходиться у фактичному користуванні особи, яка обмінюєтеся.

Примітка 1. Частина кімнати, що знаходиться в загальному користуванні двох або більше окремих наймачів (з самостійними особистими рахунками), обмінюватись не може.

Примітка 2. Не може обмінюватись жила площа, на яку особа, що обмінюється, має лише ордер, але фактично її не заселює.

7. Обмін кімнати, з якої проходять через суміжні кімнати, може бути проведений лише за письмовою згодою осіб, що мешкають в прохідних кімнатах.

При обміні жилої площі осіб, що знаходяться під опікою, потрібно мати згоду місцевого органу опіки.

Примітка. Попередня згода повнолітніх членів сім'ї наймача на обмін жилою площею не обов'язкова, але, якщо хтонебудь з них не згоджується на цей обмін, він може оскаржити дії наймача в судовому порядку.

8. Для оформлення обміну жилої площі особи, які обмінюються, повинні мати дозвіл, якщо вони проживають:

а) в будинках місцевих рад - від відповідних житлових управлінь, а де їх немає, від виконавчого комітету місцевої ради депутатів трудящих;

б) на жилій площі, закріпленій за гарнізоном згідно з постановою Ради Народних Комісарів УРСР від 19 березня 1939 р. N 255 (З. П. УРСР 1939 р. N 7, ст. 44), - від начальника гарнізону;

в) в будинках установ, підприємств чи організацій - від керівників цих установ, підприємств чи організацій;

г) в будинках житлобудівних кооперативів - від правлінь цих кооперативів з посиланням на постанову загальних зборів членів кооперативу;

д) в будинках окремих власників, забудівників або арендованих окремими громадянами - від цих осіб.

9. Особи, що бажають обмінятись жилими приміщеннями, повинні для одержання від житлового управління ордера подати такі документи:

а) письмову заяву з зазначенням причин обміну,

б) арендні договори на зайняті приміщення,

в) довідки управителів будинків про кількість кімнат, зайняту площу, про кількість осіб, що на ній проживають, про відсутність судового спору про об'єкт обміну, про виконання наймачами обов'язків за арендними договорами.

Згадані довідки управителі будинків зобов'язані видавати в двохденний строк після письмового звернення до них з сторони заінтересованих наймачів;

г) письмову згоду особистого власника, за будівника або арендаря (окремої особи), якщо одна з сторін проживає в належних їм будинках;

д) письмову згоду осіб, зазначених в ст. 7 цієї інструкції;

е) письмову згоду керівників установ, підприємств і організацій, якщо одна з сторін, що обмінюється, проживає в цих будинках.

10. Обмін жилої площі оформляється:

а) ордерами житлових органів місцевих рад, а де їх немає, виконавчими комітетами місцевих рад депутатів трудящих, якщо хоча б одна з сторін, що обмінюється жилою площею, проживає в будинку місцевої ради;

б) письмовими розпорядженнями (ордерами) установ, підприємств, організацій, якщо в їх будинках проживають всі особи, що обмінюються жилою площею;

в) письмовими розпорядженнями установ, підприємств, організацій, якщо одна з сторін, що обмінюється жилою площею, проживає в будинку, що знаходиться у віданні цих установ, підприємств, організацій, а інші - в будинку окремого власника, забудівника, арендаря;

г) письмовими дозволами окремих власників, забудівників чи орендарів, якщо всі особи, що обмінюються жилою площею, проживають в цих будинках.

11. Видача ордерів на обмін жилими приміщеннями в межах одного міста провадиться за вибором сторін, що обмінюються, одним з житлових управлінь, в районі діяльності якого знаходиться хоча б один з об'єктів обміну, або однією з державних установ, підприємств і громадських організацій, якщо обмінювані приміщення знаходяться в їх будинках.

12. Житлові управління місцевих рад, державні установи, підприємства і громадські організації, житловобудівні кооперативи, а також окремі власники, забудівники і арендарі будинків відмовляють у видачі дозволу на обмін жилої площі, що знаходиться в їх будинках, у таких випадках:

а) коли обмін має спекулятивний або фіктивний характер, зокрема, коли відсутні поважні причини для обміну;

б) коли провадиться судова справа про вилучення жилої площі, яка є об'єктом обміну;

в) коли в наслідок обміну буде менш 6 кв. метрів на кожну особу в жилому приміщенні, в якому раніш була менша ущільненість;

г) коли за особою, що обмінюється, лічиться заборгованість по квартирній платі та по інших обов'язкових платежах по домогосподарству (до сплати цієї заборгованості);

д) коли у наймача, який обмінюється, є лишки жилої площі в виді ізольованої кімнати, що підлягають заселенню в порядку, визначеному ст. 27 постанови Центрального Виконавчого Комітету і Ради Народних Комісарів СРСР від 17 жовтня 1937 р. (З. З. СРСР 1937 р. N 69, ст. 314);

е) в разі відсутності згоди на обмін з сторони осіб, зазначених в ст. 7 цієї інструкції;

ж) коли особа, яка бажає оселитися в порядку обміну в будинку, належному житлобудівному кооперативу, не має права або відмовляється бути членом його.

13. Відмову відповідних органів та осіб у задоволенні клопотання про обмін жилою площею, а також відмову перелічених в ст. 7 цієї інструкції осіб дати згоду на обмін можна оскаржити в судовому порядку.

Примітка. Відмову установ, підприємств і організацій в обміні жилої площі, зайнятої наймачем в порядку трудового зв'язку, можна оскаржити тільки в адміністративному порядку до вищестоячого органу.

14. Обмін жилої площі вважається таким, що вступив у законну силу, з моменту одержання відповідного ордера на обмін.

Анулювання ордера допускається лише в судовому порядку.

15. Сторони, що обмінюються, до їх фактичного переселення повинні передати відповідним домоуправлінням під розписку обмінні ордери, які є єдиною законною підставною для зайняття приміщень.

Крім того, сторони зобов'язані зробити на договорах найму жилої площі надписи про передачу всіх прав і прийняття на себе всіх зобов'язань по цих договорах.

Особи, що вселилися без подання домоуправлінню зазначених ордерів, вважаються такими, що вселилися самовільно, і підлягають виселенню в адміністративному порядку з зайнятих ними приміщень протягом 10 днів з моменту вселення з додержанням правил ст. 4 постанови Центрального Виконавчого Комітету і Ради Народних Комісарів УРСР від 24 липня 1938 р. "Про порядок виселення громадян з жилих приміщень" (З. З. УРСР 1938 р. N 41, ст. 160).

16. Тимчасові жильці і хатні робітниці, а також піднаймачі, що не мають договорів піднайму, які не звільнили обмінених основними наймачами приміщений і спеціальних приміщень для хатніх робітниць, можуть бути виселені в судовому порядку без надання іншої жилої площі.

Піднаймачі, які проживають за письмовим договором піднайму, не можуть бути виселені протягом дії договору піднайму, коли не має інших законних підстав для їх виселення.

Примітка. Для оформлення обміну жилої площі, на якій, крім основного наймача, проживає піднаймач, що має письмовий договір, треба мати письмову згоду піднаймача, крім випадків, коли останній займає окрему ізольовану кімнату.

Відмова піднаймача дати згоду на обмін може бути оскаржена наймачем в судовому порядку.

17. Справи про визнання недійсним обміну жилої площі, який має фіктивний або спекулятивний характер, розв'язуються народнім судом за заявами заінтересованих організацій або осіб.

18. Одержання та сплата грошей або інших цінностей за передачу жилого приміщення в порядку обміну переслідується в кримінальному порядку.

19. В тих випадках, коли утворено спеціальні посередницькі контори або бюро по обміну жилої площі, оформлення і видача обмінних ордерів провадиться значеними канторами або бюро.

Умови і порядок роботи цих посередницьких організацій встановлюються спеціальними інструкціями, затвердженими виконавчими комітетами міським рад депутатів трудящих.

м. Київ, 26 вересня 1940 року.

 

Заст. народного комісара
комунального господарства УРСР

ШЕЙКО

Народний комісар юстиції УРСР

БАБЧЕНКО

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали