ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету статистики України 15.10.2003 N 343(у редакції наказу Державного комітету статистики України від 16.06.2011 N 145)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
7 липня 2011 р. за N 828/19566

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 13-зез "Звіт про інвестиції з України в економіку країн світу"

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми державного статистичного спостереження про інвестиції з України в економіку країн світу, дані якої використовуються для складання платіжного балансу країни та визначення міжнародної інвестиційної позиції. Зазначена звітність передбачає відстеження змін прав власності між резидентами та нерезидентами.

1.2. Звіт за формою N 13-зез "Звіт про інвестиції з України в економіку країн світу" (далі - форма) складається респондентами, перелік яких визначається органами державної статистики відповідно до чинної статистичної методології.

1.3. Операції з інвестиціями зовнішньоекономічної діяльності відображаються у валюті здійснення інвестиції, включаючи національну, в тисячах одиниць валюти з одним десятковим знаком окремо за кожною валютою та країною інвестування. У випадку здійснення підприємством-резидентом інвестицій у більше ніж три країни або більше ніж у трьох валютах таким підприємством подаються два або більше бланки форми.

1.4. Якщо інвестиції здійснені резидентом у декілька підприємств однієї й тієї самої країни та в одній валюті, то дані щодо цієї країни надаються сумарно і відображаються за однією графою форми.

1.5. Дані наводяться не тільки за первинною операцією з унесення капіталу, але й за всіма наступними операціями між резидентом (інвестором) та підприємством-нерезидентом.

II. Порядок заповнення розділу I "Прямі інвестиції"

2.1. Цей розділ заповнюється підприємствами-резидентами, які мають не менше 10 відсотків у загальному обсязі статутного капіталу підприємства-нерезидента або не менше 10 відсотків голосів у його управлінні (у кожному окремому підприємстві-нерезиденті, а не у підсумку) та які здійснили інвестиції за кордон на підставі концесійних договорів та договорів про спільну інвестиційну діяльність.

2.2. Якщо підприємство-резидент здійснило інвестиції до декількох підприємств-нерезидентів, то у формі наводяться дані лише за тими інвестиціями, які відповідають вищезазначеним критеріям.

2.3. У рядку 01 указуються дані про загальний обсяг сплаченого капіталу підприємством-резидентом у підприємстві-нерезиденті (обсяги у статутному та пайовому капіталах та інший вкладений капітал) на початок звітного періоду. У формі за I квартал указуються дані станом на 1 січня звітного року, за II квартал - дані рядка 27 форми за I квартал поточного року і так далі, тобто капітал на кінець попереднього періоду є капіталом на початок звітного періоду.

2.4. У рядку 02 з рядка 01 наводяться дані про загальний обсяг інвестицій відповідно до укладених концесійних договорів та договорів про спільну інвестиційну діяльність.

2.5. Якщо підприємство-резидент вперше здійснило інвестиції, то форма заповнюється так: у рядку 01 проставляється прочерк, а заповнюється рядок 03 з розшифровкою у відповідних рядках форми.

2.6. У рядку 03 указуються всі види збільшення сплаченого капіталу підприємства-резидента за кордоном, які відбулися у звітному періоді. Дані цього рядка дорівнюють сумі даних рядків 04 - 14.

2.7. У рядку 04 указуються будь-які грошові внески підприємства-резидента, які спрямовані на збільшення його капіталу в підприємстві-нерезиденті або придбання ним акцій підприємства-нерезидента як на первинному, так і на вторинному ринку цінних паперів. За даним рядком також указуються суми прибутку, що не отримуються підприємством-резидентом від підприємства-нерезидента, а спрямовуються на поповнення його внеску до статутного капіталу підприємства-нерезидента.

2.8. У рядку 05 указується збільшення капіталу підприємства-резидента у підприємстві-нерезиденті, яке відбувається за рахунок внесків цінних паперів.

2.9. У рядку 06 указуються дані про суми заборгованості підприємства-нерезидента підприємству-резиденту, які за згодою сторін зараховуються підприємству-резиденту як внесок до капіталу підприємства-нерезидента.

2.10. У рядку 07 указується вартість внесеного підприємством-резидентом рухомого та нерухомого майна до капіталу підприємства-нерезидента.

2.11. У рядку 08 указуються нематеріальні активи, які за домовленістю сторін зараховуються як внесок підприємства-резидента до статутного капіталу підприємства-нерезидента.

2.12. У рядку 09 відображаються обсяги інвестицій, що надані на основі укладених концесійних договорів та договорів про спільну інвестиційну діяльність.

2.13. У рядку 10 відображається інший вкладений капітал (капітал, що перевищує статутний капітал, внесений підприємством-резидентом без прийняття рішення про зміну розміру статутного капіталу).

2.14. У рядку 11 відображається сума, на яку збільшується вартість капіталу підприємства-резидента в статутному капіталі підприємства-нерезидента за кордоном у разі його переоцінки (не пов'язано з внесенням інвестицій).

2.15. У рядку 12 указуються дані щодо капіталу за кордоном, на який права власності перейшли від іншого підприємства-резидента до звітуючого підприємства-резидента.

2.16. У рядку 13 указується сума інвестицій, які перейшли до категорії прямих з портфельних (становлять менше 10 відсотків у статутному капіталі підприємства-нерезидента).

Якщо підприємство-резидент, що мало в попередньому звітному періоді інвестицію в статутному капіталі підприємства-нерезидента в розмірі до 10 відсотків (портфельна інвестиція), а за рахунок додаткових внесень або придбання ще частки капіталу підприємства-нерезидента інвестиція у звітному періоді досягла 10 відсотків або більше (пряма інвестиція), то загальний обсяг інвестиції відображається за рядком 03 з подальшим розподілом: внески, що складали портфельну інвестицію (до 10 відсотків), - за рядком 13, а додатковий обсяг внесень капіталу, що відбувся у звітному періоді, - за відповідними рядками 04 - 12, 14.

2.17. У рядку 14 указуються дані про інші конкретні випадки збільшення капіталу.

2.18. У рядку 15 указується зменшення капіталу підприємства-резидента за кордоном, яке відбулося у звітному періоді (сума рядків 16 - 26).

2.19. У рядку 16 указується сума капіталу, яку підприємство-резидент (інвестор) вилучає (частково або повністю) у вигляді грошових внесків.

2.20. У рядку 17 указується сума капіталу, яку підприємство-резидент вилучає (частково або повністю) з підприємства-нерезидента у вигляді цінних паперів.

2.21. У рядку 18 указується сума капіталу, яку підприємство-резидент вилучає (частково або повністю) з підприємства-нерезидента у вигляді рухомого і нерухомого майна.

2.22. У рядку 19 указується зменшення капіталу підприємства-резидента у разі банкрутства (ліквідації) підприємства-нерезидента, стихійного лиха тощо.

2.23. У рядку 20 указується вилучення інвестицій, що були внесені на основі концесійних договорів та договорів про спільну інвестиційну діяльність.

2.24. У рядку 21 указується зменшення іншого вкладеного капіталу (капіталу, що перевищує статутний капітал, внесений підприємством-резидентом без прийняття рішення про зміну розміру статутного капіталу підприємства-нерезидента).

2.25. У рядку 22 указується сума, на яку зменшується вартість капіталу підприємства-резидента в статутному капіталі підприємства-нерезидента у разі його переоцінки (не пов'язано з вилученням капіталу).

2.26. У рядку 23 указуються дані щодо капіталу за кордоном, на який права власності перейшли від підприємства-резидента до іншого підприємства-резидента.

2.27. У рядку 24 указуються дані про обсяги інвестицій, які перейшли до категорії портфельних (становлять менше 10 відсотків у статутному капіталі підприємства).

Якщо підприємство в попередньому звітному періоді мало пряму інвестицію за кордоном, а у звітному періоді за рахунок продажу/вилучення тощо частки свого капіталу інвестиція стає менше 10 відсотків, то загальний обсяг прямої інвестиції відображається за рядком 15 з подальшим розподілом: проданий/вилучений обсяг інвестиції відображається за рядками 16 - 23, 25, 26, а залишок капіталу, що складає менше 10 відсотків, - за рядком 24.

2.28. У рядку 25 указуються дані щодо зменшення капіталу підприємства-резидента за рахунок безоплатної відмови від прав власності на капітал на користь підприємства-нерезидента.

2.29. У рядку 26 указуються інші конкретні випадки зменшення інвестицій.

2.30. У рядку 27 указується сума капіталу підприємства-резидента на початок періоду (рядок 01) з додаванням усіх збільшень його капіталу (рядок 03) і відніманням усіх зменшень капіталу (рядок 15), тобто рядок 27 = рядок 01 + рядок 03 - рядок 15.

2.31. У рядку 28 з рядка 27 наводяться дані про загальний обсяг інвестицій відповідно до укладених концесійних договорів та договорів про спільну інвестиційну діяльність (виробничу кооперацію, спільне виробництво тощо).

2.32. У рядку 29 указується загальна сума дивідендів, процентів, що отримані підприємством-резидентом.

2.33. У рядку 30 указуються дані щодо отриманих підприємством-резидентом дивідендів від участі в капіталі підприємства-нерезидента.

2.34. У рядку 31 указуються дані щодо отриманих підприємством-резидентом доходів за борговими вимогами (проценти за наданими резидентом кредитами, фінансовий лізинг).

2.35. У рядках 32 та 35 указуються дані щодо обсягів кредитів та позик (крім банківських кредитів), які надані підприємством-резидентом (прямим інвестором) підприємству-нерезиденту, на початок та кінець звітного періоду, включаючи прострочені суми як за основною сумою кредиту, так і за іншими платежами за кредитами та позиками (проценти, штрафи, комісійні та інші платежі).

2.36. У рядку 33 указуються суми збільшення заборгованості підприємств-нерезидентів за отриманими кредитами та позиками та/або зростання заборгованості за простроченими платежами.

2.37. У рядку 34 указуються суми зменшення заборгованості підприємств-нерезидентів у результаті погашення кредитів та сплати прострочених платежів.

2.38. Дані рядка 35 = рядок 32 + рядок 33 - рядок 34.

Якщо рядок 27 = 0, то рядок 35 = 0.

2.39. У рядках 36 та 39 указуються дані щодо обсягів кредитів та позик, наданих підприємству-резиденту (прямому інвестору) підприємством-нерезидентом, на початок та кінець звітного періоду, включаючи прострочені суми як за основною сумою кредиту, так і за іншими платежами за кредитами та позиками (проценти, штрафи, комісійні та інші платежі).

2.40 У рядку 37 указуються суми збільшення заборгованості підприємства-резидента (прямого інвестора) в результаті отримання кредитів та позик від підприємства-нерезидента та/або зростання заборгованості за простроченими платежами.

2.41. У рядку 38 указуються суми погашення кредитів та позик та сплати прострочених платежів.

2.42. Дані рядка 39 = рядок 36 + рядок 37 - рядок 38.

Якщо рядок 27 = 0, то рядок 39 = 0.

2.43. У рядки 32 - 39 включаються також дані щодо обсягів фінансового лізингу, якщо він наданий/отриманий підприємством-резидентом.

2.44. У рядках 40 та 43 указуються дані щодо дебіторської заборгованості: вимоги до підприємства-нерезидента за наданими, але не сплаченими товарами, роботами, послугами, або за наданими авансами у рахунок майбутніх поставок продукції, включаючи прострочені суми як за основною сумою кредиту, так і за іншими платежами за торговими кредитами, на початок та кінець звітного періоду.

2.45. У рядку 41 указуються суми збільшення дебіторської заборгованості в результаті надання торгових кредитів та/або зростання заборгованості за простроченими платежами.

2.46. У рядку 42 указуються суми зменшення дебіторської заборгованості в результаті погашення торгових кредитів та сплати прострочених платежів.

2.47. Дані рядка 43 = рядок 40 + рядок 41 - рядок 42.

Якщо рядок 27 = 0, то рядок 43 = 0.

2.48. У рядках 44 та 47 указуються дані щодо кредиторської заборгованості: зобов'язання перед підприємством-нерезидентом за отриманими, але не сплаченими товарами, роботами, послугами, або за отриманими авансамиу рахунок майбутніх поставок продукції, включаючи прострочені суми як за основною сумою кредиту, так і за іншими платежами за торговими кредитами, на початок та кінець звітного періоду.

2.49. У рядку 45 указуються суми збільшення кредиторської заборгованості підприємства-резидента в результаті отримання від підприємства-нерезидента торгових кредитів та/або зростання заборгованості за простроченими платежами.

2.50. У рядку 46 указуються суми зменшення кредиторської заборгованості в результаті погашення торгових кредитів та сплати прострочених платежів.

2.51. Дані рядка 47 = рядок 44 + рядок 45 - рядок 46.

Якщо рядок 27 = 0, то рядок 47 = 0.

2.52. У рядках 48 - 55 указуються дані щодо наявних обсягів вимог до підприємства-нерезидента та зобов'язань перед підприємством-нерезидентом за іншими видами боргових інструментів, зокрема борговими цінними паперами (векселі, облігації, депозитні сертифікати тощо), на початок та кінець звітного періоду та їх руху у звітному періоді, включаючи прострочені суми як за основною сумою вимог/зобов'язань, так і за іншими платежами за цими вимогами/зобов'язаннями.

2.53. Дані рядка 51 = рядок 48 + рядок 49 - рядок 50.

Якщо рядок 27 = 0, то рядок 51 = 0.

2.54. Дані рядка 55 = рядок 52 + рядок 53 - рядок 54.

Якщо рядок 27 = 0, то рядок 55 = 0.

2.55. Підприємства-резиденти, що класифікуються як банки та фінансові посередники і мають боргові вимоги/зобов'язання до/перед банків(ами) та фінансових(ми) посередників(ами)-нерезидентів(ами), не заповнюють рядки 32 - 39, 48 - 55.

Якщо у звітному періоді відбулось вилучення прямої інвестиції (рядок 27 = 0), то дані щодо заборгованості та інші вимоги та зобов'язання не класифікуються як прямі інвестиції і мають дорівнювати нулю на кінець звітного періоду. Дотримання контролю, наведеного у другому рядку пунктів 2.38, 2,42, 2.47, 2.51, 2.53, 2.54, за наявності інформації щодо заборгованості та інших вимог та зобов'язань на початок звітного періоду здійснюється шляхом вилучення за показником "зменшення" (рядки 34, 38, 42, 46, 50 та 54) суми даних обсягів заборгованості на початок звітного періоду (рядки 32, 36, 40,44, 48, 52) та обсягів її збільшення у звітному періоді (рядки 33, 37, 41, 45, 49, 53).

2.56. У рядках 56.1 - 56.10 указується частка участі підприємства-резидента в статутному капіталі підприємств-нерезидентів згідно з фактичним унесенням. Якщо підприємство-резидент здійснило інвестиції в декілька підприємств різних країн, то частка участі в статутному капіталі кожного з них наводиться у графах 1 - 3. Якщо підприємство-резидент здійснило інвестиції в декілька підприємств-нерезидентів однієї країни, то дані щодо часток у кожному підприємстві-нерезиденті заповнюються за рядками 56.1 - 56.10 за графою країни вкладення інвестиції.

2.57. У рядках 57 та 60 указуються дані щодо обсягів капіталу підприємства-нерезидента прямого інвестування у звітуючому підприємстві, які складають менше 10 відсотків статутного, пайового капіталу звітуючого підприємства-резидента, на початок та кінець звітного періоду відповідно.

2.58. У рядку 58 указується сума збільшення обсягу капіталу підприємства-нерезидента у звітуючому підприємстві за звітний період.

2.59. У рядку 59 указується сума зменшення обсягу капіталу підприємства-нерезидента у звітуючому підприємстві за звітний період.

2.60. Дані рядка 60 = рядок 57 + рядок 58-рядок 59.

Якщо за рахунок збільшення інвестицій капітал підприємства-нерезидента досягає 10 відсотків у звітуючому підприємстві, то інвестиція вважається прямою і не має відображатись у Довідці 1. У цьому випадку за рядком 59 наводиться сума рядків 57, 58, а дані рядка 60 відповідно дорівнюють нулю і звітуючим підприємством подається звіт за формою державного статистичного спостереження N 10-зез "Звіт про іноземні інвестиції в Україну".

2.61. У рядку 61 необхідно надати відповідь на питання стосовно наявності у звітуючого підприємства інформації щодо здійснення підприємством-нерезидентом прямих інвестицій до підприємств інших країн, зробивши позначку у відповідній графі ("Так" - гр. 1, "Ні" - гр. 2).

  

Директор департаменту
статистики виробництва

Л. М. Овденко

  
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали