КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 лютого 2012 р. N 98

Київ

Питання переходу платників податку на прибуток підприємств, який оподатковується за нульовою ставкою відповідно до пункту 154.6 статті 154 Податкового кодексу України, до подання спрощеної податкової декларації

Відповідно до абзацу четвертого пункту 46.5 статті 46 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити форму спрощеної податкової декларації з податку на прибуток підприємств, який оподатковується за нульовою ставкою відповідно до пункту 154.6 статті 154 Податкового кодексу України, що додається.

2. Установити, що платники податку на прибуток підприємств:

1) складають за результатами кожного звітного (податкового) періоду, в якому вони застосовують нульову ставку такого податку відповідно до пункту 154.6 статті 154 Податкового кодексу України, спрощену податкову декларацію за формою, затвердженою пунктом 1 цієї постанови, і подають її органам державної податкової служби у строки, встановлені зазначеним Кодексом для звітного (податкового) періоду, що дорівнює календарному кварталу;

2) у разі, коли за результатами звітного (податкового) періоду відсутні підстави для застосування такої ставки, подають органам державної податкової служби податкову декларацію з податку на прибуток підприємств за формою, затвердженою в установленому абзацом першим пункту 46.5 статті 46 Податкового кодексу України порядку.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 лютого 2012 р. N 98

Відмітка
органу державної податкової служби про одержання декларації

 

1

СПРОЩЕНА ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ
з податку на прибуток підприємств, який
оподатковується за нульовою ставкою відповідно до
пункту 154.6 статті 154 Податкового кодексу України

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Уточнююча

  

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума, гривень

Доходи, що враховуються під час визначення об'єкта оподаткування (рядок 02 + рядок 03)

01

 

Дохід від операційної діяльності (дохід від реалізації товарів (робіт, послуг)

02

 

Інші доходи

03

 

Витрати, що враховуються під час визначення об'єкта оподаткування (рядок 05 + рядок 06)

04

 

Витрати операційної діяльності, в тому числі:

05

 

собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)3

05.1

 

Інші витрати, в тому числі:

06

 

від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) року (від'ємне значення рядка 07 декларації за попередній звітний (податковий) рік4)

06.1

 

Об'єкт оподаткування за всіма видами діяльності (рядок 01 - рядок 04) (+, -)

07

 

Сума податків, які утримуються під час виплати доходу (прибутку) нерезидентам за результатами звітного (податкового) періоду, що визначається згідно з додатком

08 ПН

 

Сума податків, які утримуються під час виплати доходу (прибутку) нерезидентам за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 08 декларації за попередній звітний (податковий) період)

09

 

Сума податків, які утримуються під час виплати доходу (прибутку) нерезидентам, нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (рядок 08 - рядок 09)

10

 

Доповнення до декларації (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 Податкового кодексу України) на ___ арк.

Наявність
додатка5

ПН

 


 

Інформація, наведена у декларації, є достовірною.

Керівник платника податку,
реєстраційний номер облікової
картки або серія та номер паспорта6

 

 

_________
(ініціали та прізвище)


(підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

М. П.

Головний бухгалтер,
реєстраційний номер облікової
картки або серія та номер паспорта6

 

 

_________
(ініціали та прізвище)


(підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Дата подання декларації
___ 20__ року

 

 


Примітки:

 
1. Звітні (податкові) періоди у 2011 році.

2. Заповнюється за бажанням платника податку.

3. Визначається відповідно до методики спрощеного обліку доходів і витрат з метою обрахунку об'єкта оподаткування, встановленої Мінфіном.

4. Включається відповідно до статті 150 Податкового кодексу України.

5. Зазначається кількість поданих додатків до декларації.

6. Зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органові державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

Наведена нижче частина декларації заповнюється посадовими (службовими) особами органу державної податкової служби.

 

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності ___ 20__ року

 

(підпис, ініціали та прізвище посадової (службової) особи органу державної податкової служби)

За результатами камеральної перевірки декларації (потрібне позначити)

 

порушень (помилок)
не виявлено

 

 

складено акт від ___ 20__ р. N ___

___ 20__ року

_________
(підпис, ініціали та прізвище посадової (службової) особи
органу державної податкової служби)

 

Додаток
до спрощеної податкової декларації

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Уточнююча


 

  

Таблиця 1


Розрахунок (звіт) податкових зобов'язань нерезидентів,
які отримали доходи із джерелом їх походження з України3

Вид доходів

Код рядка

Сума доходів

Ставка податку згідно з Податковим кодексом України,
відсотків4

Ставка податку згідно з міжнародним договором5,
відсотків

Сума податку6

Проценти, дисконтні доходи

1

 

15

 

 

Дивіденди

2

 

15

 

 

Роялті

3

 

15

 

 

Фрахт

4

 

6

 

 

Доходи від інжинірингу

5

 

15

 

 

Лізингова/орендна плата

6

 

15

 

 

Доходи від продажу нерухомого майна

7

 

15

 

 

Прибуток від проведення операцій з торгівлі цінними паперами, деривативами або іншими корпоративними правами

8

 

15

 

 

Доходи, отримані від спільної діяльності

9

 

15

 

 

Винагорода за провадження культурної, освітньої, релігійної, спортивної, розважальної діяльності

10

 

15

 

 

Брокерська, комісійна, агентська винагорода

11

 

15

 

 

Доходи, одержані від провадження діяльності у сфері розваг (крім діяльності з проведення державної грошової лотереї)

12

 

15

 

 

Доходи у вигляді благодійних внесків та пожертв

13

 

15

 

 

Інші доходи

14

 

15

 

 

Прибуток від операцій з безпроцентними (дисконтними) облігаціями чи казначейськими зобов'язаннями7

15

 

 

 

 

Проценти, дохід (дисконт) за державними цінними паперами або облігаціями місцевих позик, або борговими цінними паперами, виконання зобов'язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями, які продані (розміщені) нерезидентами за межами території України

16

 

Х

Х

Х

Проценти за отримані державою або до бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), які відображаються в державному або місцевих бюджетах чи кошторисі Національного банку, або кредити (позики), які отримані суб'єктами господарювання та виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями

17

 

Х

Х

Х

Доходи від виробництва та/або розповсюдження реклами

18

 

20

 

 

Усього

19

 

Х

Х

 

Таблиця 2


Розрахунок прибутку від операцій з безпроцентними (дисконтними)
облігаціями чи казначейськими зобов'язаннями (рядок 15 таблиці 1) 

N

Дата придбання цінних паперів

Ціна придбання цінних паперів

Номінальна вартість цінних паперів

Сума прибутку
(графа четверта -
графа третя)

Сума податку
(графа п'ята
х ___7 / 100)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

15

Х

Х

Х

 

 


Примітки:

 
1. Звітні (податкові) періоди у 2011 році.

2. Згідно з переліком офшорних зон, визначеним Кабінетом Міністрів України.

3. Додаток заповнюється окремо за кожним нерезидентом, якому виплачуються доходи.

4. У рядку 15 зазначається основна ставка податку на прибуток підприємств, передбачена статтею 151 Податкового кодексу України.

5. У разі застосування міжнародного договору зазначити його назву та норму, за якою застосовується передбачена договором ставка податку (порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування відповідно до статті 103 Податкового кодексу України): ___________

6. Визначається шляхом множення суми, наведеної у графі третій, на суму, зазначену у графі четвертій, та ділення одержаного результату на 100 або шляхом ділення суми, наведеної у графі п'ятій, на 100. При цьому значення рядка 19 графи шостої таблиці 1 переноситься до рядка 08 декларації.

7. Значення графи третьої рядка 15 таблиці 1 відповідає сумі графи п'ятої рядка 15 таблиці 2. Значення графи шостої рядка 15 таблиці 1 відповідає сумі графи шостої рядка 15 таблиці 2.

Керівник платника податку


(підпис)


(ініціали та прізвище)

 

      М. П.

 

Головний бухгалтер

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали