МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 19 січня 2012 року N 39

Питання присвоєння вченого звання професора і доцента на підставі рішень атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 19.01.2012

Відповідно до Порядку присвоєння вченого звання професора і доцента, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 27 грудня 2008 року N 1149, на підставі рішень атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 19.01.2012 наказую:

1. Присвоїти вчене звання професора науковим та науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації та наукових установ відповідно до списку згідно з додатком 1.

2. Присвоїти вчене звання доцента науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації відповідно до списку згідно з додатком 2.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Міністр

Д. В. Табачник

 

Додаток 1
до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
19.01.2012 N 39

Список
наукових та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації, яким присвоєно вчене звання професора

Дніпропетровська область

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Шевцову Сергію Вікторовичу

професора кафедри філософії

Національна металургійна академія України

Білодіденку Сергію Валентиновичу

професора кафедри машин та агрегатів металургійного виробництва

Український державний хіміко-технологічний університет

Сметаніну Володимиру Тимофійовичу

професора кафедри біотехнології та безпеки життєдіяльності

Донецька область

Донецький національний медичний університет імені Максима Горького

Домашенко Ользі Миколаївні

професора кафедри інфекційних хвороб

Донецький національний технічний університет

Хоменко Яні Володимирівні

професора кафедри зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Бакунову Олександру Олексійовичу

професора кафедри прикладної економіки

Рассуловій Надії Василівні

професора кафедри бухгалтерського обліку

Запорізька область

Запорізький національний університет

Кіндратець Олені Миколаївні

професора кафедри політології

Класичний приватний університет

Болдуєву Михайлу Валентиновичу

професора кафедри обліку і аудиту

Таврійський державний агротехнологічний університет

Зінов'єву Ігорю Феліксовичу

професора кафедри менеджменту і маркетингу

Федюшку Юрію Михайловичу

професора кафедри електрифікованих технологій АПК

Івано-Франківська область

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Великочому Володимиру Степановичу

професора кафедри історіографії і джерелознавства

Кияку Святославу Романовичу

професора кафедри релігієзнавства і теології

Когуту Ігорю Тимофійовичу

професора кафедри радіофізики і електроніки

Київська область

Білоцерківський національний аграрний університет

Луценко Марії Михайлівні

професора кафедри екології та біотехнології

Європейський університет

Савостьяновій Марині Володимирівні

професора кафедри філософії і соціально-гуманітарних дисциплін

Інститут економіки та прогнозування

Бородіній Олені Миколаївні

професора зі спеціальності 08.00.03 - Економіка та управління національним господарством

Прокопі Ігорю Васильовичу

професора зі спеціальності 08.00.03 - Економіка та управління національним господарством

Інститут фізики НАНУ

Щедріну Анатолію Івановичу

професора зі спеціальності 01.04.04 - Фізична електроніка

Київський національний торговельно-економічний університет

Мошеку Григорію Євстафійовичу

професора кафедри менеджменту

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Коломієць Ладі Володимирівні

професора кафедри теорії і практики перекладу з англійської мови

Київський національний університет культури і мистецтв

Ткачу Миколі Михайловичу

професора кафедри культурології

Національна академія державного управління при Президентові України

Дроботу Ігорю Олександровичу

професора кафедри управління проектами

Мельниченку Олександру Анатолійовичу

професора кафедри економічної політики

Петровському Петру Михайловичу

професора кафедри публічного адміністрування та іноземних мов

Прокопенку Леоніду Львовичу

професора кафедри права та європейської інтеграції

Саханенку Сергію Єгоровичу

професора кафедри державного управління і місцевого самоврядування

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Тютюннику Юліану Геннадійовичу

професора кафедри дизайну середовища

Національна академія статистики, обліку та аудиту

Михайлову Володимиру Сергійовичу

професора кафедри статистики

Національна бібліотека України НАНУ

Горовому Валерію Микитовичу

професора зі спеціальності 27.00.03 - Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

Барні Ользі Миколаївні

професора кафедри діабетології

Гурженку Юрію Миколайовичу

професора кафедри урології

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Афтанділянцу Євгенію Григоровичу

професора кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства

Бровку Федору Михайловичу

професора кафедри лісовідновлення та лісорозведення

Духницькому Володимиру Богдановичу

професора кафедри фармакології і токсикології

Ладиченку Віктору Валерійовичу

професора кафедри конституційного права та правознавства

Національний транспортний університет

Гамеляку Ігорю Павловичу

професора кафедри аеропортів

Прокудіну Георгію Семеновичу

професора кафедри міжнародних перевезень та митного контролю

Національний університет харчових технологій

Логвіну Володимиру Матвійовичу

професора кафедри технології цукру і підготовки води

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

Дерлеменку Віталію Володимировичу

професора кафедри педагогіки

Українська військово-медична академія

Устіновій Людмилі Анатоліївні

професора кафедри військово-профілактичної медицини

Львівська область

Львівський національний аграрний університет

Ковальчику Юрію Івановичу

професора кафедри вищої математики

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Зарембі Віталію Степановичу

професора кафедри хірургії

Наконечному Андрію Йосифовичу

професора кафедри дитячої хірургії

Миколаївська область

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Коростильову Леонтію Івановичу

професора кафедри будівельної механіки корабля

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Гавелі Володимиру Леонтійовичу

професора кафедри філософії

Одеська область

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Кічуку Ярославу Валерійовичу

професора кафедри суспільних наук

Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені В. П. Філатова АМН

Дрожжиній Галині Іванівні

професора зі спеціальності 14.01.18 - Офтальмологія

Одеська національна академія зв'язку імені О. С. Попова

Бушмі Олександру Володимировичу

професора кафедри інформаційних технологій

Одеський національний морський університет

Михайлуці Миколі Івановичу

професора кафедри українознавства

Ширяєвій Людмилі Володимирівні

професора кафедри обліку, фінансів та аудиту

Одеський національний політехнічний університет

Корнещук Вікторії Вікторівні

професора кафедри прикладної математики та інформаційних технологій у бізнесі

Кравченку Володимиру Петровичу

професора кафедри атомних електростанцій

Полтавська область

Полтавська державна аграрна академія

Шевнікову Миколі Янаєвичу

професора кафедри рослинництва

Сумська область

Сумський національний аграрний університет

Харченку Олегу Васильовичу

професора кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії

Тернопільська область

Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського

Пришляк Антоніні Михайлівні

професора кафедри анатомії людини

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Вільчинській Тетяні Пилипівні

професора кафедри української мови

Харківська область

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Панасенку Володимиру Олексійовичу

професора кафедри хімічної технології неорганічних речовин, каталізу та екології

Щапову Павлу Федоровичу

професора кафедри інформаційно-вимірювальних технологій і систем

Національний фармацевтичний університет

Деримедвідь Людмилі Віталіївні

професора кафедри фармакотерапії

Карамишеву Дмитру Васильовичу

професора кафедри менеджменту і адміністрування

Українська державна академія залізничного транспорту

Чепцову Михайлу Миколайовичу

професора кафедри автоматики, телемеханіки, зв'язку та обчислювальної техніки

Харківська державна зооветеринарна академія

Яценку Івану Володимировичу

професора кафедри ветеринарно-санітарної експертизи та судової ветеринарної медицини

Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва

Зузі Володимиру Серафимовичу

професора кафедри землеробства

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Корж Валентині Павлівна

професора кафедри кримінально-правових дисциплін

Харківський університет повітряних сил імені Івана Кожедуба

Потію Олександру Володимировичу

професора кафедри радіоелектронних систем пунктів управління Повітряних Сил

Херсонська область

Херсонська академія неперервної освіти

Зубку Анатолію Миколайовичу

професора кафедри менеджменту освіти

Хмельницька область

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Лозовому Віталію Станіславовичу

професора кафедри історії України

Чернігівська область

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

Віхрову Олександру Петровичу

професора кафедри правових дисциплін

Завадській Людмилі Миколаївні

професора кафедри соціальної педагогіки.

 

Директор департаменту роботи
з персоналом та керівними кадрами

І. А. Некрасса

 

Додаток 2
до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
19.01.2012 N 39

Список
педагогічних працівників вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації, яким присвоєно вчене звання доцента

Автономна Республіка Крим

Кримський гуманітарний університет

Вожеговій Тетяні Вікторівні

доцента кафедри педагогіки та управління навчальними закладами

Національна академія природоохоронного та курортного будівництва

Діхтяр Тетяні Валеріївні

доцента кафедри теплогазопостачання і вентиляції

Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості

Бакуліній Ганні Миколаївні

доцента кафедри теорії методів отримання та обробки метрологічної інформації

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

Агарковій-Лях Ірині Володимирівні

доцента кафедри туризму

Григор'євій Любові Іванівні

доцента кафедри культурології

Куссому Михайлу Юрійовичу

доцента кафедри фінансів підприємства та страхування

Махіну Сергію Анатолійовичу

доцента кафедри загальної психології

Ярош Ользі Борисівні

доцента кафедри міжнародної економіки

Вінницька область

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Вотяковій Лесі Андріївні

доцента кафедри математики та інформатики

Хаєцькому Григорію Сильвестровичу

доцента кафедри фізичної географії

Вінницький національний технічний університет

Смоляку Володимиру Вікторовичу

доцента кафедри містобудування та архітектури

Дніпропетровська область

Академія митної служби України

Лихолат Олені Анатоліївні

доцента кафедри товарознавства та митної експертизи

Дніпродзержинський державний технічний університет

Карімову Геннадію Івановичу

доцента кафедри менеджменту організацій і адміністрування

Дніпропетровська державна медична академія

Караванській Ілоні Лоранівні

доцента кафедри госпітальної терапії та профпатології

Дніпропетровський державний аграрний університет

Кучмі Вірі Миколаївні

доцента кафедри садово-паркового господарства

Чернецькій Ользі Віталіївні

доцента кафедри обліку і аудиту

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Поливанюку Василю Дмитровичу

доцента кафедри кримінально-правових дисциплін

Дніпропетровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини

Лещевій Тетяні Володимирівні

доцента кафедри акушерства, гінекології та педіатрії

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна

Остапцю Денису Олександровичу

доцента кафедри електронних обчислювальних машин

Сисину Миколі Петровичу

доцента кафедри рухомого складу і колії

Ульченко Тетяні Володимирівні

доцента кафедри графіки

Щербаковій Тетяні Олексіївні

доцента кафедри українознавства

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Алєксєєнку Ігорю Григоровичу

доцента кафедри цивільного, трудового та господарського права

Бондаренко Яні Сергіївні

доцента кафедри статистики й теорії ймовірностей

Половинко Олені Олексіївні

доцента кафедри загального та російського мовознавства

Національна металургійна академія України

Вишняковій Ірині Володимирівні

доцента кафедри фінансів

Голуб Ірині Валеріївні

доцента кафедри хімічної технології кераміки і вогнетривів

Стовбі Яні Валеріївні

доцента кафедри інженерної екології і охорони праці

Український державний хіміко-технологічний університет

Ляшенко Оксані Анатоліївні

доцента кафедри комп'ютерних технологій та вищої математики

Сігунову Олексію Олександровичу

доцента кафедри хімічної технології в'яжучих матеріалів

Донецька область

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

Попову Дмитру Володимировичу

доцента кафедри автомобілів та автомобільного господарства

Синєжук Інні Борисівні

доцента кафедри водопостачання, водовідведення та охорони водних ресурсів

Сороці Валентині Панасівні

доцента кафедри фізики та фізичного матеріалознавства

Донецький національний медичний університет імені Максима Горького

Денисовій Олені Михайлівні

доцента кафедри загальної практики, сімейної медицини

Івановій Ірині Павлівні

доцента кафедри дерматовенерології

Кривобоку Олександру Григоровичу

доцента кафедри урології

Ксенофонтову Сергію Саввичу

доцента кафедри загальної хірургії і хірургічних хвороб

Куляс Валентині Михайлівні

доцента кафедри гігієни

Донецький національний технічний університет

Дудніковій Наталі Миколаївні

доцента кафедри транспортних технологій

Єфіменку Костянтину Миколайовичу

доцента кафедри обчислювальної математики і програмування

Розкаряці Павлу Івановичу

доцента кафедри електропривода і автоматизації промислових установок

Царенку Сергію Миколайовичу

доцента кафедри опору матеріалів

Донецький національний університет

Андрієнко Олені Володимирівні

доцента кафедри філософії

Гончаровій Ірині Володимирівні

доцента кафедри вищої математики і методики викладання математики

Пайковій Марині Михайлівні

доцента кафедри обліку, аналізу і аудиту

Прокопенко Олені Василівні

доцента кафедри зоології

Руденко Людмилі Дмитрівні

доцента кафедри господарського права

Самойленко Олені Анатоліївні

доцента кафедри кримінального права та процесу

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Гречиній Ірині Вікторівні

доцента кафедри контролю і аналізу господарської діяльності

Жидкову Юрію Віталійовичу

доцента кафедри обладнання харчових виробництв

Федорець Марині Семенівні

доцента кафедри бухгалтерського обліку

Краматорський економіко-гуманітарний інститут

Кіпцар Ірині Анатоліївні

доцента кафедри історії та культурології

Макіївський економіко-гуманітарний інститут

Николаєвій Валентині Іванівні

доцента кафедри філософії та соціології

Приазовський державний технічний університет

Маслак Ганні Вікторівні

доцента кафедри промислового транспорту

Фроловій Зінаїді Василівні

доцента кафедри інноватики та управління

Слов'янський державний педагогічний університет

Величку Владиславу Євгеновичу

доцента кафедри алгебри

Ковнєрову Олександру Євгенійовичу

доцента кафедри філософії, соціально-політичних і правових наук

Житомирська область

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Юрчук Олені Олександрівні

доцента кафедри українського літературознавства та компаративістики

Закарпатська область

Закарпатський державний університет

Кобалю Василю Івановичу

доцента кафедри педагогіки, психології та оздоровчих технологій

Ужгородський національний університет

Апшай Надії Іванівні

доцента кафедри системного аналізу і теорії оптимізації

Буню Юрію Миколайовичу

доцента кафедри терапевтичної стоматології

Гамору Андрію Федоровичу

доцента кафедри плодоовочівництва і виноградарства

Гасинець Ярославі Степанівні

доцента кафедри ботаніки

Ігнатолі Наталії Іллівні

доцента кафедри соціології і соціальної роботи

Клітинській Оксані Василівні

доцента кафедри дитячої стоматології

Фекеті Ірині Юріївні

доцента кафедри фізичної географії та раціонального природокористування

Шеремету Артуру Петровичу

доцента кафедри хірургічних хвороб

Запорізька область

Бердянський державний педагогічний університет

Богдану Валерію Володимировичу

доцента кафедри романо-германської філології

Кривильовій Олені Анатоліївні

доцента кафедри професійної педагогіки та методики професійного навчання

Запорізька державна інженерна академія

Бєлоконю Юрію Олександровичу

доцента кафедри матеріалознавства та обробки металів

Гамовій Оксані Вікторівні

доцента кафедри обліку і аудиту

Запорізька медична академія післядипломної освіти

Коваленку Юрію Борисовичу

доцента кафедри сімейної медицини (курс дерматовенерології)

Проценко Наталії Миколаївні

доцента кафедри терапії і гастроентерології

Скороходовій Наталі Олегівні

доцента кафедри фтизіатрії і пульмонології

Трибушному Олегу Володимировичу

доцента кафедри травматології та ортопедії

Федусенку Олександру Анатолійовичу

доцента кафедри променевої діагностики

Запорізький державний медичний університет

Іваньковій Наталі Анатоліївні

доцента кафедри медичної та фармацевтичної інформатики та новітніх технологій

Каплаушенку Андрію Григоровичу

доцента кафедри токсикологічної та неорганічної хімії

Парченку Володимиру Володимировичу

доцента кафедри токсикологічної та неорганічної хімії

Підкові Вірі Ярославівні

доцента кафедри пропедевтики дитячих хвороб

Запорізький національний технічний університет

Ковалю Олександру Анатолійовичу

доцента кафедри фінансів та банківської справи

Кругліковій Валентині Володимирівні

доцента кафедри економіки та організації виробництва

Назаренку Павлу Григоровичу

доцента кафедри правознавства

Сергєєвій Світлані Миколаївні

доцента кафедри правознавства

Шевченко Олені Вадимівні

доцента кафедри міжнародного туризму

Широкобокову Віталію Володимировичу

доцента кафедри обробки металів тиском

Запорізький національний університет

Лось Віті Олексіївні

доцента кафедри економічної кібернетики

Масюку Олегу Петровичу

доцента кафедри соціальної філософії та управління

Поляковій Ганні Олександрівні

доцента кафедри теорії літератури й журналістики

Савченко Ірині Володимирівні

доцента кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін

Терновій Аллі Іллівні

доцента кафедри теорії літератури й журналістики

Класичний приватний університет

Самоленко Тетяні Володимирівні

доцента кафедри теоретичних основ фізичного та адаптивного виховання

Сітніковій Наталії Сергіївні

доцента кафедри теоретичних основ фізичного та адаптивного виховання

Таврійський державний агротехнологічний університет

Завадських Ганні Миколаївні

доцента кафедри економіки підприємств

Ілляшенко Катерині Володимирівні

доцента кафедри аналізу та контролінгу

Коваленко Любові Рафаїлівні

доцента кафедри електропостачання сільського господарства

Кувачову Володимиру Петровичу

доцента кафедри машиновикористання в землеробстві

Лисенко Ользі Валеріївні

доцента кафедри електропостачання сільського господарства

Міткову Василю Борисовичу

доцента кафедри машиновикористання в землеробстві

Яцуху Олегу Васильовичу

доцента кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності

Івано-Франківська область

Івано-Франківський національний медичний університет

Гавришу Ігорю Тарасовичу

доцента кафедри внутрішньої медицини

Дзвонковській Тетяні Тарасівні

доцента кафедри пропедевтики внутрішньої медицини

Ковальчуку Ростиславу Євгеновичу

доцента кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров'я

Остап'як Ірині Зіновіївні

доцента кафедри стоматології

Скрипку Василю Дмитровичу

доцента кафедри хірургії

Федорків Наталії Борисівні

доцента кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров'я

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Кафці Софії Михайлівні

доцента кафедри обліку і аудиту

Куровцю Сергію Сергійовичу

доцента кафедри геології та розвідки нафтових і газових родовищ

Ріщук Лілії Іванівні

доцента кафедри менеджменту і адміністрування

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Борин Галині Василівні

доцента кафедри теорії та методики дошкільної освіти

Голоті Віктору Івановичу

доцента кафедри радіофізики та електроніки

Гритчук Галині Василівні

доцента кафедри іноземних мов і країнознавства

Долішняк Оксані Іванівні

доцента кафедри соціально-економічних та природничих дисциплін

Рохману Богдану Михайловичу

доцента кафедри філософії

Сардачуку Петру Даниловичу

доцента кафедри міжнародних відносин

Хімчук Ліліані Іванівні

доцента кафедри теорії і методики початкової освіти

Чупахіній Світлані Василівні

доцента кафедри теорії і методики дошкільної освіти

Київська область

Академія адвокатури України

Гарагоничу Олександру Васильовичу

доцента кафедри цивільного, господарського права та процесу

Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України

Горпинич Ользі Валеріївні

доцента кафедри соціології та соціального управління

Білоцерківський національний аграрний університет

Біликк Сергію Анатолійовичу

доцента кафедри епізоотології та інфекційних хвороб

Вереду Петру Івановичу

доцента кафедри екології і біотехнології

Власенку Віктору Володимировичу

доцента кафедри ветеринарно-санітарної експертизи

Вовкотруб Наталії Володимирівні

доцента кафедри терапії та клінічної діагностики

Карпенко Світлані Дмитрівні

доцента кафедри філології і психології

Кривенко Анні Іванівні

доцента кафедри захисту рослин

Мазур Тетяні Григорівні

доцента кафедри екотрофології

Сокольській Тетяні Вікторівні

доцента кафедри менеджменту

Соловйовій Людмилі Миколаївні

доцента кафедри паразитології та фармакології

Тищенко Ользі Миколаївні

доцента кафедри органічної та біологічної хімії

Воєнно-дипломатична академія

Ковалишин Людмилі Євгеніївні

доцента кафедри іноземних мов

Мішкову Олександру Миколайовичу

доцента кафедри інформаційно-аналітичної діяльності

Державний економіко-технологічний університет транспорту

Бойку Володимиру Дмитровичу

доцента кафедри залізничної колії та колійного господарства

Європейський університет

Погожій Наталі Володимирівні

доцента кафедри фінансів та банківської справи

Саско Олені Іванівні

доцента кафедри кримінального і цивільного права

Якобчуку Анатолію Володимировичу

доцента кафедри менеджменту

Інститут Служби зовнішньої розвідки України

Богдановичу Івану Івановичу

доцента кафедри основи розвідувальної діяльності

Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

Гуренковій Ользі Володимирівні

доцента кафедри природничих і технічних дисциплін

Нікітіну Павлу Володимировичу

доцента кафедри перевезень і маркетингу

Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука

Лубенському В'ячеславу Івановичу

доцента кафедри живопису

Київський національний торговельно-економічний університет

Гордополову Володимиру Юрійовичу

доцента кафедри фінансового аналізу і контролю

Лукашовій Людмилі Віталіївні

доцента кафедри менеджменту

Регурецькій Олександрі Вадимівні

доцента кафедри комерційного права

Федотовій Олені Володимирівні

доцента кафедри туризму та соціальних наук

Черничку Станіславу Федоровичу

доцента кафедри товарознавства та комерційної діяльності

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Комасі Ларисі Григорівні

доцента кафедри логіки

Радченко Лілії Іванівні

доцента кафедри цивільного права

Цареградській Тетяні Леонідівні

доцента кафедри загальної фізики

Київський національний університет культури і мистецтв

Литвин Аеліті Василівні

доцента кафедри зв'язків з громадськістю і реклами

Овсяку Олександру Володимировичу

доцента кафедри кіно-, телемистецтв

Тимошенко Ірині Володимирівні

доцента кафедри книгознавства і бібліотекознавства

Шипоті Галині Євгенівні

доцента кафедри книгознавства і бібліотекознавства

Київський національний університет технологій та дизайну

Виноградову Олексію Анатолійовичу

доцента кафедри маркетингу

Російській Галині Павлівні

доцента кафедри електроніки та електротехніки

Київський університет імені Бориса Грінченка

Ващенко Олені Миколаївні

доцента кафедри початкової освіти та методик природничо-математичних дисциплін

Смольниковій Галині Валентинівні

доцента кафедри методики та психології дошкільної і початкової освіти

Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая

Стрільцю Миколі Івановичу

доцента кафедри менеджменту організацій

Національна академія внутрішніх справ МВС України

Гороховській Тетяні Володимирівні

доцента кафедри мовної підготовки

Клименко Оксані Зіновіївні

доцента кафедри гуманітарних дисциплін

Павлишину Олегу Володимировичу

доцента кафедри філософії права та юридичної логіки

Пічкуренку Сергію Івановичу

доцента кафедри оперативно-пошукової роботи та документування

Плахотнюк Наталії Вікторівні

доцента кафедри господарського права і процесу

Пожидаєвій Марії Анатоліївні

доцента кафедри економічних та фінансово-правових дисциплін

Полудьонній Наталії Станіславівні

доцента кафедри прикладної педагогіки та роботи з персоналом

Приполову Івану Івановичу

доцента кафедри оперативно-пошукової роботи та документування

Національна академія державного управління при Президентові України

Паращенко Людмилі Іванівні

доцента кафедри управління освітою

Талановій Жаннеті Василівні

доцента кафедри управління освітою

Національна академія Служби безпеки України

Барчуку Валерію Борисовичу

доцента кафедри теорії та історії держави і права

Костюченку Миколі Івановичу

доцента кафедри управління оперативно-службовою діяльністю

Національна академія статистики, обліку та аудиту

Гаврилюк Тетяні Вікторівні

доцента кафедри філософії

Зоріній Олені Анатоліївні

доцента кафедри бухгалтерського обліку

Козлову Валерію Володимировичу

доцента кафедри інформаційних систем і технологій

Шпачуку Віталію Васильовичу

доцента кафедри банківської справи

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

Гайдаєву Юрію Олександровичу

доцента кафедри управління охороною здоров'я

Горбань Олені Миколаївні

доцента кафедри організації і економіки фармації

Погребняк Ганні Віталіївні

доцента кафедри терапевтичної стоматології

Христенку Владиславу Валерійовичу

доцента кафедри дитячої хірургії

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Брагіді Михайлу Васильовичу

доцента кафедри електричних машин та експлуатації електрообладнання

Василишину Роману Дмитровичу

доцента кафедри лісового менеджменту

Виговському Андрію Юрійовичу

доцента кафедри технології лісогосподарського виробництва

Гаврилову Олександру Вікторовичу

доцента кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК

Гаю Олександру Валентиновичу

доцента кафедри електропостачання

Дудник Світлані Василівні

доцента кафедри гідробіології

Єременку Олександру Івановичу

доцента кафедри охорони праці та інженерії середовища

Калиній Ірині Василівні

доцента кафедри вищої та прикладної математики

Кузьменку Сергію Володимировичу

доцента кафедри світового сільського господарства та зовнішньоекономічної діяльності

Кутовенко Вірі Богданівні

доцента кафедри овочівництва

Ланченку Євгенію Олександровичу

доцента кафедри аграрної соціології та розвитку села

Максимчук Наталії Василівні

доцента кафедри біології лісу та мисливствознавства

Мироненку Віктору Петровичу

доцента кафедри світового сільського господарства та зовнішньоекономічної діяльності

Петлюку Юрію Степановичу

доцента кафедри аграрного, земельного та екологічного права

Піскуновій Ларисі Едуардівні

доцента кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності

Уманцю Дмитру Петровичу

доцента кафедри годівлі тварин та технології кормів

Чвартацькому Ігорю Івановичу

доцента кафедри автотракторного, сільсько- і лісогосподарського машинобудування

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Савенковій Людмилі Василівні

доцента кафедри інформаційних систем і технологій

Національний технічний університет України "КПІ"

Вірченку Геннадію Анатолійовичу

доцента кафедри приладів та систем керування літальними апаратами

Дмитренку Олександру Олексійовичу

доцента кафедри автоматизації енергосистем

Жирун Оксані Анатоліївні

доцента кафедри психології і педагогіки

Каменській Тетяні Анатоліївні

доцента кафедри фізичної хімії

Ковальчук Людмилі Василівні

доцента кафедри застосування засобів криптографічного та технічного захисту інформації

Конюшку Сергію Миколайовичу

доцента кафедри застосування криптографічного та технічного захисту інформації

Кулінічу Андрію Альбертовичу

доцента кафедри металознавства та термічної обробки

Майструк Наталії Олегівні

доцента кафедри політології, соціології та соціальної роботи

Олексійчуку Антону Миколайовичу

доцента кафедри застосування засобів криптографічного та технічного захисту інформації

Осиповій Тетяні Григорівні

доцента кафедри графіки

Пиголенку Ігорю Вікторовичу

доцента кафедри політології, соціології та соціальної роботи

Раєвському В'ячеславу Миколайовичу

доцента кафедри бойового застосування засобів радіозв'язку

Тарасенко-Клятченко Оксані Володимирівні

доцента кафедри спеціалізованих комп'ютерних систем

Черненко Наталі Олександрівні

доцента кафедри міжнародної економіки

Національний транспортний університет

Карпенко Олені Анатоліївні

доцента кафедри транспортного права та логістики

Процику Олександру Петровичу

доцента кафедри міжнародних перевезень та митного контролю

Сілантьєвій Юлії Олександрівні

доцента кафедри міжнародних перевезень та митного контролю

Хрімлі Ірині Олександрівні

доцента кафедри конституційного та адміністративного права

Чамарі Ірині Михайлівні

доцента кафедри економіки

Національний університет оборони України

Пащенко Тетяні Павлівні

доцента кафедри застосування інформаційних технологій, високотехнологічних систем та геоінформаційного забезпечення

Ясинській Вікторії Сергіївні

доцента кафедри підготовки офіцерів запасу

Національний харчових університет технологій

Бреславець Тетяні Віталіївні

доцента кафедри технології харчування

Губені Олексію Олександровичу

доцента кафедри машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

Бабак Оксані Анатоліївні

доцента кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту

Багно Юлії Миколаївні

доцента кафедри педагогіки

Бурлакову Олексію Олександровичу

доцента кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту

Ісайкіній Олені Дмитрівні

доцента кафедри економічної теорії методології наукових досліджень

Козарезенко Людмилі Володимирівні

доцента кафедри економічної теорії та методології наукових досліджень

Колибенко Олені Володимирівні

доцента кафедри історії та культури України

Кравченко Олені Петрівні

доцента кафедри філософії

Макарчук Інні Миколаївні

доцента кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту

Потужньому Олександру Васильовичу

доцента кафедри спортивних дисциплін і туризму

Яценко Ліані Вікторівні

доцента кафедри соціальної педагогіки та освіти дорослих

Університет економіки та права "КРОК"

Іванюшенко Вікторії Вікторівні

доцента кафедри цивільно-правових дисциплін

Університет менеджменту освіти

Луценко Валентині Іванівні

доцента кафедри дистанційної освіти

Мазур Тамарі Вікторівні

доцента кафедри цивільно-правових дисциплін

Кіровоградська область

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Гуртовому Юрію Валерійовичу

доцента кафедри прикладної математики, статистики та економіки

Харченко Юлії Володимирівні

доцента кафедри філософії та політології

Луганська область

Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка

Бабічеву Дмитру Олександровичу

доцента кафедри інформатики, спеціальної техніки та інформаційних технологій у діяльності ОВС

Гнєтнєву Максиму Костянтиновичу

доцента кафедри кримінального права

Зуєвій Олені Іванівні

доцента кафедри економічної безпеки

Скорофатовій Анні Олександрівні

доцента кафедри юридичної лінгвістики та документознавства

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Анпілоговій Тетяні Юріївні

доцента кафедри історії України

Бугері Тетяні Миколаївні

доцента кафедри фізичної реабілітації та валеології

Кальченко Ларисі Володимирівні

доцента кафедри соціальної педагогіки

Кулініч Олені Олександрівні

доцента кафедри журналістики та видавничої справи

Ужченко Ірині Юріївні

доцента кафедри дефектології та психологічної корекції

Філіппову Юрію Миколайовичу

доцента кафедри соціальної роботи

Харченко Людмилі Георгіївні

доцента кафедри соціальної педагогіки

Хорошилову Геннадію Євгеновичу

доцента кафедри хімії та біохімії

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Бєлоусову Ярославу Ігоровичу

доцента кафедри гуманітарних і соціально-економічних дисциплін

Бойку Григорію Олексійовичу

доцента кафедри підйомно-транспортної техніки

Гавришу Володимиру Сергійовичу

доцента кафедри легкої і харчової промисловості

Галгаш Ганні Юріївні

доцента кафедри філософії культури і культурології

Дубич Клавдії Василівні

доцента кафедри педагогіки

Погорєловій Ірині Петрівні

доцента кафедри загальнохімічних дисциплін

Роговому Андрію Сергійовичу

доцента кафедри організації перевезень і управління на залізничному транспорті

Рубан Еліні Володимирівні

доцента кафедри екології

Руденку Дмитру Вікторовичу

доцента кафедри міського будівництва та господарства

Сєдих Ганні Олексіївні

доцента кафедри технології органічних речовин

Стрекалову Андрію Євгеновичу

доцента кафедри правознавства

Львівська область

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Гадзаману Івану Васильовичу

доцента кафедри загальної фізики

Коваль Наталії Євгенівні

доцента кафедри германських мов та перекладознавства

Комарницькому Ярославу Михайловичу

доцента кафедри правознавства, соціології та політології

Львівський державний університет фізичної культури

Маєвській Софії Михайлівні

доцента кафедри анатомії та фізіології

Маланчук Галині Григорівні

доцента кафедри теорії і методики фізичного виховання

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького

Мартинюк Ірині Олександрівні

доцента кафедри технології м'яса, м'ясних та олійно-жирових виробів

Львівський національний аграрний університет

Линдюку Андрію Олександровичу

доцента кафедри економічної теорії

Мазурак Оксані Тимофіївні

доцента кафедри екології та біології

Садурі Оксані Борисівні

доцента кафедри фінансів і кредиту

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Андрющенку Дмитру Вікторовичу

доцента кафедри загальної хірургії

Бойко Оксані Василівні

доцента кафедри медичної інформатики

Гайдук Адріані Борисівні

доцента кафедри пропедевтики внутрішньої медицини

Драпак Ірині Володимирівні

доцента кафедри загальної, біонеорганічної та фізколоїдної хімії

Зарембі-Федчишин Олені Віталіївні

доцента кафедри сімейної медицини

Іваночко Оксані Юріївні

доцента кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і валеології

Івахненко Олені Сергіївні

доцента кафедри педіатрії

Михалик Оляні Іванівні

доцента кафедри фармацевтичної хімії

Слабій Наталії Анатоліївні

доцента кафедри сімейної медицини

Сметаніній Катерині Іванівні

доцента кафедри організації і економіки фармації та технології ліків

Ханик Наталії Любомирівні

доцента кафедри організації та економіки фармації

Українська академія друкарства

Бойку Володимиру Володимировичу

доцента кафедри книгознавства і комерційної діяльності

Маїк Людмилі Ярославівні

доцента кафедри технології додрукарських процесів

Шум Ользі Юріївні

доцента кафедри видавничої справи і редагування

Миколаївська область

Миколаївський державний аграрний університет

Долгошеї Наталі Олександрівні

доцента кафедри організації виробництва та агробізнесу

Кравчук Лілії Станіславівні

доцента кафедри фінансів

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Кулалаєвій Наталі Валеріївні

доцента кафедри екологічної безпеки

Одеська область

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Бєлобровій Тетяні Анатоліївні

доцента кафедри зарубіжної літератури

Коваленку Сергію Івановичу

доцента кафедри економіки підприємства та туризму

Сороці Тетяні Вячеславівні

доцента кафедри англійської мови та перекладу

Терещук Раїсі Кирилівні

доцента кафедри загальної та практичної психології

Чорній Ліані Володимирівні

доцента кафедри історії України

Національний університет "Одеська юридична академія"

Ахмач Ганні Михайлівні

доцента кафедри цивільно-правових дисциплін

Карпенко Ганні Леонідівні

доцента кафедри морського та митного права

Козьміних Альоні Віталіївні

доцента кафедри соціальних теорій

Міщенко Ілоні Володимирівні

доцента кафедри морського та митного права

Хайміновій Юлії Володимирівні

доцента кафедри національної економіки

Одеська державна академія будівництва та архітектури

Книшу Олексію Ігоревичу

доцента кафедри організації будівництва та охорони праці

Одеська національна академія зв'язку імені О. С. Попова

Кузнецовій Людмилі Володимирівні

доцента кафедри економіки підприємства та корпоративного управління

Кузнецовій Олександрі Сергіївні

доцента кафедри телебачення та радіомовлення

Одеський державний аграрний університет

Гострику Володимиру Марковичу

доцента кафедри епізоотології, паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи

Козуб Наталії Миколаївні

доцента кафедри менеджменту і маркетингу

Ясько Валентині Михайлівні

доцента кафедри зоогігієни і загального тваринництва

Одеський державний економічний університет

Гаммі Тетяні Миколаївні

доцента кафедри економіки підприємства

Романенкову Ігорю Даниловичу

доцента кафедри загальної економічної теорії

Щербині Надії Федорівні

доцента кафедри історії

Одеський національний морський університет

Белоус Катерині Вікторівні

доцента кафедри менеджменту і маркетингу

Демідюку Олександру Володимировичу

доцента кафедри теорії і проектування корабля

Кирилову Сергію Олександровичу

доцента кафедри вищої та прикладної математики

Ольховик Людмилі Анатоліївні

доцента кафедри цивільного та трудового права

Семенчук Катерині Леонідівні

доцента кафедри системного аналізу і логістики

Шумилу Олександру Миколайовичу

доцента кафедри теорії механізмів і машин й деталей машин

Одеський національний політехнічний університет

Доценку Вадиму Павловичу

доцента кафедри технології та управління ливарними процесами

Защолкіну Костянтину Вячеславовичу

доцента кафедри комп'ютерних інтелектуальних систем та мереж

Зіноватній Світлані Леонідівні

доцента кафедри системного програмного забезпечення

Олещуку Олегу Владиславовичу

доцента кафедри комп'ютерних інтелектуальних систем та мереж

Смоляковій Ірині Дмитрівні

доцента кафедри фізичного виховання та спорту

Тішину Петру Метталиновичу

доцента кафедри комп'ютерних інтелектуальних систем та мереж

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Ведуті Вірі Василівні

доцента кафедри органічної хімії

Гусаковій Марині Петрівні

доцента кафедри соціальної і прикладної психології

Огаренку Євгену Семеновичу

доцента кафедри політології

Сікорській Вікторії Юріївні

доцента кафедри історії і загальних дисциплін

Соболевській Олені Костянтинівні

доцента кафедри філософії і основ загальногуманітарного знання

Трубі Аллі Сергіївні

доцента кафедри неорганічної хімії та хімічної екології

Полтавська область

Полтавська державна аграрна академія

Ляшенку Віктору Васильовичу

доцента кафедри рослинництва

Пилипенко Катерині Анатоліївні

доцента кафедри бухгалтерського обліку

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Болдирєвій Людмилі Миколаївні

доцента кафедри менеджменту і маркетингу

Діденко Світлані Володимирівні

доцента кафедри обліку і аудиту

Полтавський університет економіки і торгівлі

Галайко Юлії Анатоліївні

доцента кафедри вищої математики і фізики

Панченку Володимиру Анатолійовичу

доцента кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності

Рівненська область

Національний університет "Острозька академія"

Близняку Миколі Богдановичу

доцента кафедри історії

Рибаку Андрію Ігоровичу

доцента кафедри політології

Чепіль Оксані Яківні

доцента кафедри англійської мови та літератури

Національний університет водного господарства та природокористування

Ігнатюк Ірині Зіновіївні

доцента кафедри економіки підприємства

Сумська область

Сумський національний аграрний університет

Гузенко Тетяні Сергіївні

доцента кафедри фінансів

Кирильчук Катерині Сергіївні

доцента кафедри ботаніки та фізіології сільськогосподарських рослин

Лівощенко Євгенії Михайлівні

доцента кафедри анатомії, нормальної та патологічної фізіології

Собку Миколі Геннадійовичу

доцента кафедри рослинництва

Хромушиній Людмилі Анатоліївні

доцента кафедри фінансів

Українська академія банківської справи Національного банку України

Перхун Ларисі Петрівні

доцента кафедри економічної кібернетики

Подлєсній Василині Георгіївні

доцента кафедри теоретичної і прикладної економіки

Тернопільська область

Тернопільський національний економічний університет

Балянт Ганні Романівні

доцента кафедри банківської справи

Бугель Юлії Володимирівні

доцента кафедри фінансів та банківської справи

Іщук Наталії Юріївні

доцента кафедри загальнонаукових гуманітарних дисциплін

Конопліцькій Олені Ігорівні

доцента кафедри документознавства, інформаційної діяльності

Корман Марії Михайлівні

доцента кафедри психологічних та педагогічних дисциплін

Овсянюк-Бердадіній Олександрі Федорівні

доцента кафедри менеджменту організацій та інноваційного підприємства

Паславській Ользі Ярославівні

доцента кафедри цивільного права і процесу

Яремко Зоряні Михайлівні

доцента кафедри міжнародних фінансів

Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського

Грималюк Наталії Василівні

доцента кафедри внутрішньої медицини

Наумовій Людмилі Валеріївні

доцента кафедри внутрішньої медицини

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Лазарюку Валерію Володимировичу

доцента кафедри технології і обладнання зварювального виробництва

Харківська область

Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "ХАІ"

Охрімовському Андрію Михайловичу

доцента кафедри фізики

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Коробкову Денису Вікторовичу

доцента кафедри фінансів

Ларці Людмилі Сергіївні

доцента кафедри економіки та маркетингу

Підбуцькій Ніні Вікторівні

доцента кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами

Рудевіч Наталії Валентинівні

доцента кафедри автоматизації енергосистем

Сомхієвій Ользі Сергіївні

доцента кафедри інформатики та інтелектуальної власності

Усик Вікторії Валеріївні

доцента кафедри мультимедійних інформаційних технологій і систем

Шутенку Олегу Володимировичу

доцента кафедри передачі електричної енергії

Національний університет цивільного захисту України

Жернокльову Костянтину Владиславовичу

доцента кафедри спеціальної хімії та хімічної технології

Лісняку Андрію Анатолійовичу

доцента кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт

Національний фармацевтичний університет

Дьяконовій Яні Володимирівні

доцента кафедри хімії природних сполук

Клименко Ліні Юріївні

доцента кафедри аналітичної хімії

Українська державна академія залізничного транспорту

Бабіченко Юлії Анатоліївні

доцента кафедри теплотехніки та теплових двигунів

Жученку Олександру Сергійовичу

доцента кафедри транспортного зв'язку

Крихтіній Юлії Олександрівні

доцента кафедри менеджменту на транспорті

Паламарчуку Ігорю Васильовичу

доцента кафедри менеджменту на транспорті

Продащук Світлані Миколаївні

доцента кафедри управління вантажною і комерційною роботою

Рубльову Володимиру Івановичу

доцента кафедри теплотехніки та теплових двигунів

Семенцовій Олені Володимирівні

доцента кафедри менеджменту на транспорті

Уткіній Юлії Миколаївні

доцента кафедри економіки, організації і управління підприємством

Харіній Катерині Володимирівні

доцента кафедри менеджменту

Харківська державна академія дизайну і мистецтв

Жердєву Віталію Вікторовичу

доцента кафедри рисунку

Звонику Андрію Андрійовичу

доцента кафедри інженерно-технічних дисциплін

Іваненко Тетяні Олександрівні

доцента кафедри графічного дизайну

Партолі Яні Вікторівні

доцента кафедри теорії і історії мистецтв

Чечик Валентині Вікторівні

доцента кафедри теорії і історії мистецтв

Харківська державна академія фізичної культури

Журіду Сергію Миколайовичу

доцента кафедри футболу та хокею

Харківська державна зооветеринарна академія

Грінченку Дмитру Миколайовичу

доцента кафедри мікробіології, вірусології та імунології

Маценко Олені Вікторівні

доцента кафедри внутрішніх хвороб тварин

Пономаренку Геннадію Володимировичу

доцента кафедри епізоотології та ветеринарного менеджменту

Худавердієвій Вікторії Анатоліївні

доцента кафедри менеджменту і маркетингу

Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія"

Івахненко Антоніні Олександрівні

доцента кафедри теорії та практики перекладу

Харківський державний університет мистецтв імені І. П. Котляревського

Вербицькій-Шокот Ірині Володимирівні

доцента кафедри оперної підготовки

Харківський інститут економіки ринкових відносин та менеджменту

Грень Ларисі Миколаївні

доцента кафедри гуманітарних і загальноекономічних дисциплін

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Беліковій Тетяні Вікторівні

доцента кафедри фінансів та кредиту

Колмаковій Олені Миколаївні

доцента кафедри економіки

Терещенко Діні Акрамівні

доцента кафедри менеджменту

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Прилуцькій Людмилі Анатоліївні

доцента кафедри українознавства

Супонєву Володимиру Миколайовичу

доцента кафедри будівельних і дорожніх машин

Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва

Рагуліній Ірині Іванівні

доцента кафедри бухгалтерського обліку і аудиту

Харківський національний економічний університет

Вовку Володимиру Анатолійовичу

доцента кафедри міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Казимир Іванні Іванівні

доцента кафедри українознавства і мовної підготовки іноземних громадян

Сабліній Наталії Вікторівні

доцента кафедри фінансів

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Косулі Ірині Юріївні

доцента кафедри соціології управління та соціальної роботи

Крайнюкову Олексію Миколайовичу

доцента кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти

Харківський національний університет радіоелектроніки

Голян Вірі Володимирівні

доцента кафедри програмного забезпечення електронних обчислювальних машин

Москальцю Миколі Вадимовичу

доцента кафедри телекомунікаційних систем

Огарю Валерію Івановичу

доцента кафедри основ радіотехніки

Стрельницькому Олександру Євгенійовичу

доцента кафедри основ радіотехніки

Харківський регіональний інститут державного управління

Гончаренко Марині Василівні

доцента кафедри економічної теорії та фінансів

Козлову Костянтину Івановичу

доцента кафедри політології та філософії

Мордвинцеву Миколі Володимировичу

доцента кафедри інформатизації державного управління

Фоміцькій Надії Василівні

доцента кафедри державного управління та менеджменту

Харківський університет повітряних сил імені Івана Кожедуба

Коцюбі Василю Петровичу

доцента кафедри оперативного мистецтва та тактики

Херсонська область

Херсонська державна морська академія

Безлуцькій Олені Петрівні

доцента кафедри гуманітарних дисциплін

Херсонський національний технічний університет

Бойко Людмилі Іванівні

доцента кафедри обліку і аудиту

Венгер Олені Олексіївні

доцента кафедри фізичної та неорганічної хімії

Козуб Наталії Олександрівні

доцента кафедри інформаційних технологій

Семенченко Оксані Олександрівні

доцента кафедри фізичної та неорганічної хімії

Хмельницька область

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Вонсовичу Сергію Геннадійовичу

доцента кафедри політології і соціології

Зубаль Майї Вікторівні

доцента кафедри спорту і спортивних ігор

Лавровій Аллі Олександрівні

доцента кафедри зарубіжної літератури

Оптасюк Ользі Михайлівні

доцента кафедри біології та методики її викладання

Національна академія державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Івашковій Тетяні Олександрівні

доцента кафедри цивільного права та процесу

Подільський державний аграрно-технічний університет

Каспарову Роману Васильовичу

доцента кафедри селекційно-генетичних технологій тваринництва

Прокоповій Ользі Петрівні

доцента кафедри педагогіки, психології і фізичного виховання

Пустовій Зої Володимирівні

доцента кафедри землеробства і агрохімії

Роляку Олександру Анатолійовичу

доцента кафедри тракторів, автомобілів та енергетичних засобів

Скрипнику Анатолію Юрійовичу

доцента кафедри історії і філософії

Смоляку Василю Васильовичу

доцента кафедри внутрішніх хвороб та гігієни тварин

Совєцькій Тетяні Георгіївні

доцента кафедри історії та філософії

Хмелянчишину Юрію Володимировичу

доцента кафедри рослинництва і кормовиробництва

Чекменьову Василю Васильовичу

доцента кафедри тракторів, автомобілів та енергетичних засобів

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

Осадчому Василю Петровичу

доцента кафедри трудового навчання та художнього конструювання

Підмурняку Олександру Олексійовичу

доцента кафедри фізичної культури та валеології

Філінюк Валентині Анатоліївні

доцента кафедри української мови та літератури

Яківчук Галині Василівні

доцента кафедри теорії та методики мистецтв

Хмельницький національний університет

Бідасюк Наталії Василівні

доцента кафедри іноземної філології

Войцещуку Андрію Дмитровичу

доцента кафедри економіки та менеджменту промислових підприємств

Черкаська область

Уманський національний університет садівництва

Бобку Валентину Володимировичу

доцента кафедри обліку і аудиту

Кононенко Лідії Михайлівні

доцента кафедри рослинництва

Мельник Катерині Миколаївні

доцента кафедри фінансів і кредиту

Оляднічук Наталії Володимирівні

доцента кафедри обліку і аудиту

Полторецькій Наталії Миколаївні

доцента кафедри рослинництва

Черкаський державний технологічний університет

Вязовику Віталію Миколайовичу

доцента кафедри хімії та хімічної технології неорганічних речовин

Тригуб Оксані Анатоліївні

доцента кафедри автомобілів та технологій їх експлуатації

Фауре Емілю Віталійовичу

доцента кафедри комп'ютерних систем

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Королю Ярославу Дмитровичу

доцента кафедри фізики

Трегубенко Ірині Борисівні

доцента кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем

Чернівецька область

Буковинський державний медичний університет

Білоус Ірині Іванівні

доцента кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології

Буковинський університет

Житарюку Сергію Івановичу

доцента кафедри автоматизованих систем управління

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Грижак Людмилі Михайлівні

доцента кафедри англійської мови

Сапожник Ірині Володимирівні

доцента кафедри англійської мови

Сопронюку Євгенію Федоровичу

доцента кафедри математичних проблем управління і кібернетики

Суродейкіній Тетяні Валеріївні

доцента кафедри англійської мови.

 

Директор департаменту роботи
з персоналом та керівними кадрами

І. А. Некрасса

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали