ДЕРЖАВНЕ КОСМІЧНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Засідання громадської ради ДКА України
22.03.2011,
протокол N 2/11

ПОЛОЖЕННЯ
про громадську раду Державного космічного агентства України

1. Громадська рада Державного космічного агентства України (ДКА України), далі - громадська рада, є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, що діє з метою залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність ДКА України, здійснення громадського контролю за діяльністю ДКА України, налагодження ефективної взаємодії ДКА України з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності ДКА України.

2. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами ДКА України, а також Положенням про громадську раду.

3. Основними завданнями громадської ради є:

сприяння створенню умов для всебічної реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

здійснення громадського контролю за діяльністю Державного космічного агентства України;

сприяння врахуванню Державним космічним агентством України громадської думки під час формування та реалізації державної політики;

сприяння реалізації Державним космічним агентством України суспільно значущих громадських ініціатив.

4. Громадська рада відповідно до покладених на неї основних завдань:

готує та подає Державному космічному агентству України пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю, бере участь в їх організації;

здійснює громадський контроль за врахуванням ДКА України пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті ДКА України та в інший спосіб;

подає Державному космічному агентству України під час проведення ним консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики обов'язкові для розгляду пропозиції та зауваження;

здійснює громадський контроль за станом врахування Державним космічним агентством України пропозицій та зауважень громадськості;

вносить пропозиції щодо удосконалення діяльності Національного космічного агентства України з питань, що стосуються суспільно-економічного розвитку держави та інтересів широких верств населення, захисту прав і свобод громадян та громадських об'єднань, проведення політичної реформи, формування стратегій національної безпеки, розроблення галузевих і регіональних програм, участі громадян у формуванні та реалізації державної політики, забезпечення прозорості і відкритості діяльності НКАУ, підвищення кваліфікації державних службовців;

проводить громадську експертизу проектів нормативно-правових актів, що розробляються Державним космічним агентством України, і подає за її результатами пропозиції та зауваження;

5. Громадська рада з метою виконання покладених на неї завдань має право:

утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комісії, експертні групи тощо) відповідно до напрямів її роботи;

залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

отримувати від ДКА України проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю.

Члени громадської ради з метою виконання покладених на неї завдань мають право:

отримувати від Державного космічного агентства України необхідну інформацію;

брати участь у засіданнях і нарадах, що проводяться Державним космічним агентством України;

доступу до приміщень, в яких розташоване Державне космічне агентство України.

6. Громадська рада Державного космічного агентства України, до складу якої входить до п'ятнадцяти осіб, формується шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та внесені інститутами громадського суспільства, під час щорічних зборів не менше ніж однієї четвертої від кількості зареєстрованих всеукраїнських громадських організацій.

Строк повноважень членів громадської ради - два роки.

До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

7. Членство в громадській раді припиняється на підставі рішення громадської ради у разі:

систематичної відсутності члена громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази);

повідомлення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в громадській раді;

скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради;

неможливості члена громадської ради брати участь у роботі громадської ради за станом здоров'я, визнання у судовому порядку члена громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним;

подання членом громадської ради відповідної заяви.

8. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради шляхом рейтингового голосування строком на два роки.

Голова громадської ради має мати заступників, які обираються з числа членів ради за його поданням шляхом рейтингового голосування членами ради на її засіданні.

Головою громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу органу державної влади.

Повноваження голови громадської ради можуть бути припинені за рішенням громадської ради у разі припинення його членства у раді, а також виникнення підстав, передбачених Положенням про громадську раду.

9. Голова громадської ради:

організовує діяльність громадської ради;

скликає та організовує підготовку її засідань;

підписує документи від імені громадської ради;

представляє громадську раду у взаємовідносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

може брати участь у засіданнях колегії ДКА України.

10. Громадська рада провадить свою діяльність відповідно до затвердженого нею плану роботи.

Основною формою роботи громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання громадської ради можуть скликатися за ініціативою однієї третини від загального складу її членів.

Засідання громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

Засідання громадської ради проводяться відкрито.

У засіданнях громадської ради можуть брати участь, з правом дорадчого голосу, керівники та фахівці Державного космічного агентства України.

За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

11. Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення громадської ради враховуються Державним космічним агентством України під час прийняття остаточного рішення або в подальшій роботі. У разі прийняття громадською радою рішення щодо необхідності доопрацювання проекту нормативно-правового акта - такий акт доопрацьовується за участю громадської ради.

12. Громадська рада інформує ДКА України та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов'язковому порядку в спеціально створеній рубриці "Громадська рада" на офіційному веб-сайті ДКА України та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.

13. Забезпечення громадської ради приміщенням, засобами зв'язку, створення необхідних умов для її роботи та проведення засідань здійснює Державне космічне агентство України. Функції із організаційного та технічного забезпечення роботи громадської ради виконує адміністративно-господарський департамент ДКА України.

14. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали