ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

ПОГОДЖЕНО
Голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України
___________ Ю. О. Плаксюк
07.06.2011

ПОЛОЖЕННЯ
про громадську раду при Державному комітеті телебачення і радіомовлення України

1. Громадська рада при Державному комітеті телебачення і радіомовлення України (далі - громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, який утворюється при Державному комітеті телебачення і радіомовлення України (далі - Держкомтелерадіо) для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю Держкомтелерадіо, налагодження ефективної взаємодії Держкомтелерадіо з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики, і здійснює свою діяльність на громадських засадах.

Громадська рада створюється з метою здійснення координації заходів, пов'язаних із забезпеченням проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах, для врахування громадської думки в процесі підготовки та реалізації рішень Держкомтелерадіо.

2. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Держкомтелерадіо, Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року N 996, рішеннями колегії Комітету, а також цим Положенням.

Положення про громадську раду схвалюється на її засіданні та погоджується з Держкомтелерадіо.

3. Основними завданнями громадської ради є:

- створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

- здійснення громадського контролю за діяльністю Держкомтелерадіо;

- сприяння врахуванню Держкомтелерадіо громадської думки під час формування та реалізації державної політики;

- підготовка пропозицій до проектів нормативно-правових актів з питань забезпечення прав, свобод та законних інтересів громадян, розробником яких є Держкомтелерадіо;

- участь за пропозицією керівників Держкомтелерадіо у підготовці найважливіших рішень з основних напрямів його діяльності та, у разі схвалення в установленому порядку цих рішень, проведення моніторингу їх реалізації;

- подання пропозицій до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю із зазначенням строків проведення публічних громадських обговорень;

- підготовка пропозицій щодо форм і способів проведення консультацій з громадськістю, які вносяться на розгляд та погодження Держкомтелерадіо.

4. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

- готує і подає пропозиції Держкомтелерадіо до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю;

- готує та подає Держкомтелерадіо пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

- подає пропозиції щодо строків проведення публічних громадських обговорень;

- подає пропозиції щодо проведення консультацій із громадськістю з питань, не передбачених орієнтовним планом;

- подає Держкомтелерадіо обов'язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах, удосконалення роботи Держкомтелерадіо;

- проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів;

- здійснює громадський контроль за врахуванням Держкомтелерадіо пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

- розробляє і подає на розгляд пропозиції до орієнтовного плану із зазначенням переліку питань, строків та етапів, порядку оприлюднення інформації про проведення консультацій та врахування їх результатів;

- опрацьовує отримані за результатами проведення консультацій з громадськістю пропозиції і зауваження з питань формування та реалізації державної політики у сфері телебачення та радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах і подає їх в установленому порядку Держкомтелерадіо;

- збирає, узагальнює та подає Держкомтелерадіо інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

- проводить дослідження, необхідні для підготовки проектів рішень Держкомтелерадіо з актуальних питань, віднесених до його компетенції;

- вносить пропозиції Держкомтелерадіо щодо основних засад державної політики у сфері телебачення та радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах, розвитку інформаційного простору, забезпечення інформаційної безпеки України;

- готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

5. Громадська рада має право:

- утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);

- залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

- організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

- отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності громадської ради;

- отримувати від Держкомтелерадіо проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю.

6. Члени громадської ради мають право:

- брати участь у підготовці та прийнятті рішень громадської ради, формуванні та діяльності її органів, заходах громадської ради;

- вносити пропозиції щодо розгляду питань на засіданнях громадської ради;

- отримувати в установленому порядку від структурних підрозділів Держкомтелерадіо інформацію, необхідну для своєї роботи;

- створювати секції, експертні та робочі групи громадської ради, брати участь у їх роботі, очолювати їх;

- ініціювати залучення представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, вітчизняних і міжнародних експертних та наукових організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців до вивчення та вирішення питань, що розглядаються на засіданнях громадської ради;

- добровільно виходити зі складу громадської ради;

- посилатися на своє членство в громадській раді в публікаціях, виступах, публічних заявах тощо.

Члени громадської ради здійснюють свою діяльність на громадських засадах.

Члени громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщений Держкомтелерадіо.

7. Члени громадської ради зобов'язані:

- дотримуватись вимог цього Положення та рішень громадської ради;

- брати активну участь у діяльності громадської ради;

- утримуватись від коментарів, що можуть бути сприйняті як позиція громадської ради, до остаточного прийняття громадською радою відповідного рішення.

8. До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об'єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі - інститути громадянського суспільства).

Членство в громадській раді є індивідуальним.

Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.

Персональний склад громадської ради, зміни до нього затверджуються наказом Держкомтелерадіо.

Держкомтелерадіо затверджує склад громадської ради на підставі протоколу установчих зборів. Включення до затвердженого складу громадської ради нових членів здійснюється згідно з наказом Держкомтелерадіо за поданням голови громадської ради. До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

9. Для формування складу громадської ради Держкомтелерадіо утворює ініціативну групу з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства.

Якщо при Держкомтелерадіо вже утворена громадська рада, то не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень вона утворює ініціативну робочу групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу громадської ради.

До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять представники інститутів громадянського суспільства, в тому числі ті, які є членами діючої громадської ради, та Держкомтелерадіо.

Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів Держкомтелерадіо в обов'язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім'я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства. До заяви додаються: рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності); біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства; копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства; інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.

За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу громадської ради та у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що Держкомтелерадіо повідомляє на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

Під час проведення установчих зборів із числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія, заслуховується інформація про результати діяльності громадської ради, що діяла при Держкомтелерадіо до проведення установчих зборів, якщо така була утворена.

Протокол установчих зборів, відомості про склад громадської ради Держкомтелерадіо оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

10. Членство в громадській раді припиняється на підставі рішення громадської ради у разі:

- за відповідною заявою члена громадської ради;

- за поданням голови громадської ради у зв'язку з невиконанням членом громадської ради своїх обов'язків чи його неучастю в засіданнях (більше 3-х разів поспіль) та заходах громадської ради, на підставі рішення громадської ради, що підтримано 2/3 голосів членів громадської ради.

11. Громадську раду очолює голова громадської ради, який обирається з числа членів громадської ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

Голова громадської ради має заступників, які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.

Головою громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу Держкомтелерадіо або іншого органу державної влади.

Повноваження голови громадської ради можуть бути припинені за рішенням громадської ради у разі:

- за відповідною заявою голови громадської ради;

- у зв'язку з невиконанням головою громадської ради своїх обов'язків чи його неучастю в засіданнях (більше 3-х разів поспіль) та заходах громадської ради, на підставі рішення громадської ради, що підтримано 2/3 голосів членів громадської ради.

Члени громадської ради строком на два роки обирають зі свого складу голову і секретаря.

Функції секретаря громадської ради може виконувати працівник структурного підрозділу Держкомтелерадіо, який не є членом громадської ради.

12. Голова громадської ради та секретар громадської ради:

- організовують діяльність громадської ради;

- скликають та організовують підготовку засідань громадської ради;

- підписують документи від імені громадської ради;

- представляють громадську раду у взаємовідносинах з органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації.

Голова громадської ради може брати участь у засіданнях колегії Держкомтелерадіо.

Голова громадської ради, а за його відсутності секретар, головує на засіданнях громадської ради.

13. Громадська рада проводить свою діяльність відповідно до затверджених нею планів роботи. Основною формою роботи громадської ради є чергові та позачергові засідання.

Чергові засідання громадської ради скликаються головою громадської ради чи секретарем громадської ради та проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

Позачергові засідання громадської ради скликаються головою громадської ради чи секретарем громадської ради за ініціативи одного або кількох членів громадської ради за умови підтримки цієї ініціативи третиною складу громадської ради, висловленої у результаті голосування за допомогою електронної пошти чи в інший обумовлений громадською радою спосіб, або на вимогу Голови Держкомтелерадіо.

Голова громадської ради інформує Голову Держкомтелерадіо про проведення засідання громадської ради та подає матеріали з питань, що виносяться на її засідання, не пізніше ніж за п'ять днів до засідання.

Проекти рішень та матеріали до розгляду громадської ради вносяться на розгляд членів громадської ради шляхом розсилання їх електронною поштою чи в інший обумовлений громадською радою спосіб:

- до чергових засідань - не пізніше ніж за три робочих дні;

- до позачергових засідань - не пізніше ніж за один робочий день.

У засіданнях громадської ради також можуть брати участь працівники Держкомтелерадіо, підприємств, організацій, що належать до сфери його управління, органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян, засобів масової інформації та наукових установ.

За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

У засіданнях громадської ради може брати участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник Держкомтелерадіо.

Засідання громадської ради проводяться відкрито.

Засідання громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

Рішення громадської ради є правомочним, якщо воно приймається простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі незгоди з ухваленим рішенням член громадської ради має право написати окрему думку, що долучається до відповідного рішення.

Члени громадської ради, які не зможуть бути присутні на засіданні громадської ради, можуть делегувати свій голос іншому члену громадської ради, заздалегідь повідомивши про це головуючого на засіданні.

14. Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення з оперативних, невідкладних питань у випадках, коли проекти заздалегідь не готувалися, можуть ухвалюватися на засіданнях громадської ради лише у випадках наявності підтверджень, що з цими проектами змогли ознайомитися не менше двох третин членів громадської ради.

В окремих випадках засідання громадської ради можуть проводитись у телефонному (селекторному) режимі, внесення пропозицій та голосування членів громадської ради можуть відбуватись заочно з використанням факсу.

Рішення громадської ради приймаються з кожного питання порядку денного і оформляються протоколом.

Протокол кожного засідання громадської ради складає секретар ради. Протокол підписує секретар та голова громадської ради.

Рішення громадської ради публікуються на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо.

Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду Держкомтелерадіо.

Рішення Держкомтелерадіо, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов'язковому порядку доводиться до відома членів громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо та в інший прийнятний спосіб.

Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.

15. Громадська рада інформує Держкомтелерадіо та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов'язковому порядку в спеціально створеній рубриці "Громадська рада" на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.

16. Організаційно-технічне забезпечення роботи громадської ради приміщенням, засобами зв'язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює структурний підрозділ Держкомтелерадіо.

17. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали