ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ СУДДІВ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
23 жовтня 2015 року N 68/зп-15

Положення
про порядок переведення судді до іншого суду того самого рівня у випадку реорганізації, ліквідації або припинення роботи суду

Розділ I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до приписів частини 2 статті 53, частини 3 статті 75, частини 2 статті 82 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (далі - Закон), Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, затвердженого рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 8 червня 2011 року N 1802/зп-11 (Рішення N 1802/зп-11) (в редакції рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 3 квітня 2015 року N 13/зп-15) (далі - Регламент Комісії), і визначає організаційні засади переведення судді до іншого суду того самого рівня без конкурсу у випадку реорганізації, ліквідації або припинення роботи суду (далі - переведення судді без конкурсу).

У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, визначеному в Законі.

1.2. Розгляд заяви судді про переведення без конкурсу, а також внесення подання про переведення Президентові України здійснюється Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.

1.3. Переведення судді у межах п'ятирічного строку, а також судді, обраного безстроково, до іншого суду того самого рівня здійснюється Президентом України без конкурсу тільки у випадках реорганізації, ліквідації або припинення роботи суду, в якому такий суддя обіймає посаду судді.

Таке переведення здійснюється при наявності вакантних посад судді у судах, що визначені Комісією.

1.4. Організаційне забезпечення діяльності Комісії щодо переведення судді без конкурсу здійснює структурний підрозділ секретаріату Комісії, відповідальний за призначення та переведення суддів (далі - відповідальний структурний підрозділ).

Розділ II. Звернення судді із заявою до Комісії

2.1. Для розгляду питання щодо переведення судді без конкурсу, суддя звертається до Комісії з документами, визначеними пунктом 2.2 цього Положення.

2.2. Суддя, для розгляду питання щодо переведення, подає до Комісії документи у двох примірниках, а саме:

1) письмову заяву про переведення до іншого суду у зв'язку з реорганізацією, ліквідацією або припиненням роботи суду для суддів в межах п'ятирічного строку (Додаток 1) або про переведення до іншого суду у зв'язку з реорганізацією, ліквідацією або припиненням роботи суду для суддів, обраних безстроково (Додаток 2);

2) письмову згоду на збирання, зберігання, обробку та використання інформації про нього з метою оцінки його готовності до роботи на посаді судді (Додаток 3);

3) копію паспорта громадянина України (всіх сторінок);

4) анкету судді для переведення на посаду судді до іншого суду (Додаток 4);

5) копію посвідчення судді;

6) копію трудової книжки або її дубліката.

Розділ III. Порядок приймання письмової заяви судді та документів

3.1. Відповідальний структурний підрозділ під час особистого прийому документів для розгляду питання щодо переведення судді без конкурсу встановлює статус заявника, перевіряє подані ним документи на відповідність переліку, передбаченому пунктом 2.2 цього Положення, а також встановленим Комісією вимогам щодо їх змісту та оформлення.

3.2. Подані суддею документи перевіряються у його присутності, надані ним копії документів звіряються з оригіналами та засвідчуються посадовою особою відповідального структурного підрозділу із зазначенням прізвища й ініціалів, займаної посади, дати засвідчення та шляхом проставлення відповідної печатки.

3.3. Заява разом з поданими суддею документами реєструється в день її надходження до Комісії та не пізніше наступного робочого дня передається до відповідального структурного підрозділу.

3.4. Недотримання форми та змісту заяви про переведення судді без конкурсу встановленим Комісією вимогам не допускається.

3.5. За виняткових обставин Комісією може бути прийнято рішення про розгляд документів щодо переведення судді без конкурсу, поданих без дотримання вимог пункту 3.1 цього положення.

У разі прийняття Комісією такого рішення відповідальним структурним підрозділом статус заявника не встановлюється, а копії наданих документі не засвідчуються.

Розділ IV. Організація та порядок підготовки питання щодо переведення судді без конкурсу для розгляду в засіданні Комісії

4.1. Після отримання документів щодо переведення судді без конкурсу відповідальний структурний підрозділ організаційно забезпечує перевірку відомостей про суддю шляхом підготовки і направлення відповідних запитів. Обсяг та перелік відомостей, що підлягають перевірці, визначається за погодженням із Головою кваліфікаційної палати Комісії.

4.2. Підготовка матеріалів включає в себе перевірку інформації про факт реорганізації, ліквідації або припинення роботи суду. Отримана інформація долучається до матеріалів щодо судді.

4.3. Для розгляду заяви судді про переведення без конкурсу Голова кваліфікаційної палати визначає дату, час і місце проведення засідання з питання переведення суддів, які звернулися до Комісії із відповідними заявами.

4.4. Розгляд заяви судді про переведення без конкурсу здійснюється кваліфікаційною палатою Комісії, з урахуванням вимог статей 53, 75 та 82 Закону в порядку, визначеному Регламентом Комісії (Рішення N 1802/зп-11).

4.5. Відповідальний структурний підрозділ не пізніше як за 10 днів до визначеної дати засідання кваліфікаційної палати Комісії передає до структурного підрозділу секретаріату Комісії, відповідального за підготовку засідань кваліфікаційної палати, затверджені Головою кваліфікаційної палати Комісії порядок денний засідання та список осіб, щодо яких на цьому засіданні розглядатиметься питання про переведення судді без конкурсу, документи щодо переведення.

4.6. Організаційне забезпечення підготовки засідання кваліфікаційної палати Комісії з питання переведення судді без конкурсу, у тому числі передача документів щодо переведення судді без конкурсу члену Комісії, визначеному доповідачем, повідомлення судді, щодо якого має розглядатися питання про виклик на засідання, а також інші організаційні заходи щодо підготовки засідання здійснюються структурним підрозділом, відповідальним за підготовку засідань кваліфікаційної палати, з дотриманням порядку, визначеного Законом та Регламентом Комісії (Рішення N 1802/зп-11).

Розділ V. Розгляд на засіданні Комісії питання переведення судді без конкурсу

5.1. Розгляд питання про переведення судді без конкурсу розпочинається з доповіді члена Комісії. Підготовка доповіді з питання, пов'язаного з переведенням судді без конкурсу забезпечується членом Комісії, визначеним доповідачем з цього питання.

5.2. Результатом розгляду заяви судді є прийняття Комісією рішення про надання йому рекомендації для переведення до іншого суду у зв'язку з реорганізацією, ліквідацією або припиненням роботи суду.

Рекомендацією є індивідуальне для кожного судді рішення про рекомендування, яке відображає інформацію про суддю.

5.3. Рішення приймається Комісією на відкритому засіданні у присутності судді в порядку, встановленому Регламентом Комісії (Рішення N 1802/зп-11), та оголошується відразу після прийняття.

Розділ VI. Порядок внесення подання про переведення судді без конкурсу Президентові України

6.1. За результатами розгляду заяви судді про переведення без конкурсу, Комісія вносить подання про переведення судді Президентові України.

У поданні зазначаються прізвище, ім'я, по батькові судді та найменування суду, до якого Комісією рекомендовано суддю для переведення.

6.2. Підготовка проекту подання здійснюється відповідальним структурним підрозділом після отримання засвідченої копії зареєстрованого рішення Комісії про рекомендування для переведення судді до іншого суду.

6.3. Копія рішення Комісії про рекомендування надається відповідальному структурному підрозділу у двох примірниках, один з яких додається до матеріалів подання, а другий долучається до матеріалів судді.

6.4. У випадку реорганізації, ліквідації або припинення роботи суду суддя, який обіймає посаду судді у такому суді, не позбавлений права на звернення до Комісії із заявою про участь у конкурсі на заміщення вакантної посади судді.

 

Додаток 1
до Положення про порядок переведення судді до іншого суду того самого рівня у випадку реорганізації, ліквідації або припинення роботи суду
(до підпункту 1 пункту 2.2.)

Заява
про переведення до іншого суду того ж рівня у зв'язку з реорганізацією, ліквідацією або припиненням роботи суду для судді в межах п'ятирічного строку*

 

До Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України
судді _____
(найменування суду згідно з Мережею,
затвердженою Указом Президента України)
_______
(прізвище, ім'я, по батькові)
_______
(адреса постійного місця проживання)
_____
(номери контактних телефонів, в т. ч. мобільного телефону)

ЗАЯВА

У зв'язку з реорганізацією, ліквідацією або припиненням роботи (вказати назву суду згідно мережі)
                                                                     (вказати потрібне)
суду відповідно до частини 3 статті 75 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" прошу рекомендувати мене для переведення на вакантну посаду судді до іншого суду того ж рівня.

Дата    Підпис


* Заява має бути написана власноручно, чітким розбірливим почерком з обов'язковим дотриманням форми та змісту, затвердженими Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, без зазначення найменування суду для переведення.

 

Додаток 2
до Положення про порядок переведення судді до іншого суду того самого рівня у випадку реорганізації, ліквідації або припинення роботи суду
(до підпункту 1 пункту 2.2.)

Заява
про переведення до іншого суду того ж рівня у зв'язку з реорганізацією, ліквідацією або припиненням роботи суду для судді, обраного безстроково*

 

До Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України
судді _____

(найменування суду згідно з Мережею,
затвердженою Указом Президента України)
_______
(прізвище, ім'я, по батькові)
_______
(адреса постійного місця проживання)
________
(номери контактних телефонів, в т. ч.
мобільного телефону)

ЗАЯВА

У зв'язку з реорганізацією, ліквідацією або припиненням роботи (вказати назву суду згідно мережі)
                                                                   (вказати потрібне)
суду відповідно до частини 2 статті 82 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" прошу рекомендувати мене для переведення на вакантну посаду судді до іншого суду того ж рівня.

Дата    Підпис


* Заява має бути написана власноручно, чітким розбірливим почерком з обов'язковим дотриманням форми та змісту, затвердженими Вищою кваліфікаційною комісією суддів України,, без зазначення найменування суду для переведення.

 

Додаток 3
до Положення про порядок переведення судді до іншого суду того самого рівня у випадку реорганізації, ліквідації або припинення роботи суду
(до підпункту 2 пункту 2.2.)

Заява
про згоду на збирання, зберігання, обробку та використання інформації про суддів, які виявили бажання бути переведеними до іншого суду*

 

До Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України
судді _______
(найменування суду згідно з Мережею,
затвердженою Указом Президента України)
_______
(прізвище, ім'я, по батькові)
_______
(адреса постійного місця проживання)
______
(номери контактних телефонів, в т. ч. мобільного телефону)

ЗАЯВА

Відповідно до частини 3 статті 75 (для суддів в межах п'ятирічного строку) або частини 2 статті 82 (для суддів, обраних безстроково) Закону України "Про судоустрій і статус суддів", з метою оцінки моєї готовності до роботи на посаді судді надаю згоду на збирання, зберігання, обробку та використання інформації про мене.

Дата    Підпис


* Заява має бути написана власноручно, чітким розбірливим почерком з обов'язковим дотриманням форми та змісту, затвердженими Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.

 

Додаток 4
до Положення про порядок переведення судді до іншого суду того самого рівня у випадку реорганізації, ліквідації або припинення роботи суду
(до підпункту 4 пункту 2.2.)

АНКЕТА
СУДДІ ДЛЯ ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ПОСАДУ СУДДІ ДО ІНШОГО СУДУ

 

Місце для
фотокартки
3,5 х 4,5

 

_
П. І. Б. (у називному відмінку)

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

1.1. Адреса для направлення поштової кореспонденції (поштовий індекс, область, район, населений пункт (місто, селище, село), район у місті (за наявності), вулиця, N будинку та квартири)

 

1.2. Адреса за місцем фактичного проживання (поштовий індекс, область, район, населений пункт (місто, селище, село), район у місті (за наявності), вулиця, N будинку та квартири; у разі змін місць фактичного проживання вказати всі адреси місць проживання:

 

1.3. Адреса за місцем реєстрації (поштовий індекс, область, район, населений пункт (місто, селище, село), район у місті (за наявності), вулиця, N будинку та квартири; у разі змін місць реєстрації вказати всі адреси місць реєстрації:

 

1.4. Номери контактних телефонів (за місцем роботи, проживання, у тому числі мобільного)

 

1.5. Адреса електронної пошти:

 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КАНДИДАТА

2.1. П. І. Б. попередні (у разі їх зміни), дата та місце реєстрації зміни П. І. Б., орган, який провів відповідну реєстрацію
(у разі неодноразових змін П. І. Б. вказати всі випадки в хронологічному порядку)

 

2.2. Дата народження:

 

2.3. Місце народження:

 

2.4. Громадянство, дата набуття (прийняття) громадянства України
(якщо громадянство Вами змінювалося, вкажіть дані про попереднє громадянство)

 

2.5. Вкажіть, чи маєте громадянство іншої держави (якщо так, то вкажіть дату набуття (прийняття) громадянства та якої держави)

 

2.6. Номер, серія паспорта громадянина України, ким і коли виданий:

 

2.7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер)
(якщо Ви в установленому порядку відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера, вкажіть про це та зазначте дату й причини відмови)

 

2.8. Сімейний стан (у разі, якщо Ви перебуваєте (перебували) в шлюбі - вкажіть П. І. Б. чоловіка/дружини як дошлюбне, так і прізвище після одруження, дату та місце укладення шлюбу. Якщо шлюб на час заповнення анкети розірваний, зазначте про це та вкажіть дату і місце розірвання шлюбу. У разі неодноразового укладення/розірвання шлюбів укажіть дані про всі шлюби в хронологічному порядку)

 

2.9. Повні П. І. Б. членів Вашої сім'ї: осіб, з якими перебуваєте в шлюбі, дітей, осіб, які перебувають під Вашою опікою, піклуванням, у тому числі осіб, з якими Ви спільно проживаєте, але не перебуваєте в шлюбі.

Вкажіть дату і місце їх народження, громадянство, адресу місця постійного проживання, місце роботи (навчання), посаду. У разі якщо особи не працюють, вкажіть попереднє місце їхньої роботи.
Якщо інформація кандидату не відома або якщо стосунки не підтримуються, вкажіть це.

Ступінь родинного зв'язку

П. І. Б.
(у разі зміни вказати попереднє)

Дата, місце народження, громадянство

Місце роботи та посада

Адреса реєстрації місця проживання та адреса за місцем фактичного проживання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2.10. Повні П. І. Б. Ваших найближчих родичів (батьків, рідних братів і сестер) та батьків другого з подружжя. Вкажіть дату і місце їх народження, громадянство, адресу місця постійного проживання, місце роботи (навчання), займану посаду. У разі якщо такі особи не працюють, вкажіть попереднє місце їхньої роботи.

Якщо інформація кандидату не відома або якщо стосунки не підтримуються, вкажіть це.

Ступінь родинного зв'язку

П. І. Б.
(у разі зміни вказати попереднє)

Дата, місце народження, громадянство

Місце роботи та посада

Адреса реєстрації місця проживання та адреса за місцем фактичного проживання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2.11. Вкажіть, чи визнавались Ви судом обмежено дієздатним або недієздатним (якщо так, зазначте дату рішення, номер справи та найменування суду, який виніс дане рішення), а також зазначте повну адресу та назву органу опіки та піклування за місцем Вашої реєстрації.

 

2.12. Вкажіть, чи перебуваєте Ви на даний час у статусі підозрюваного, обвинувачуваного чи підсудного у разі наявності статусу зазначте яким органом порушено кримінальне провадження, ким розслідується чи розглядається.

 

2.13. Зазначте, чи є Ви військовозобов'язаним. Якщо так, вкажіть номер військового квитка, ким та коли він виданий, де перебуваєте на обліку, чи надавались Вам відстрочки від проходження служби, підстави та періоди.

 

2.14. Вкажіть, чи подавали Ви раніше заяву про рекомендування для переведення до іншого суду або обрання безстроково. Якщо так, зазначте дату подачі заяви, найменування суду та результати її розгляду.

 

2.15. Вкажіть, чи маєте Ви допуск до відомостей, що складають державну таємницю. Якщо так, вкажіть яким органом, коли та за якою формою такий допуск наданий.

 

3. ВІДОМОСТІ ПРО ПРИТЯГНЕННЯ ДО ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

3.1. Вкажіть, чи порушувалися стосовно Вас кримінальна справа або/чи кримінальне провадження. Якщо так, то зазначте дату, зміст пред'явленого обвинувачення або/чи повідомлення про підозру (за якими статтями Кримінального кодексу України (чи законодавства іншої держави)) та результати його розгляду (орган, який прийняв відповідний процесуальний документ, дата його прийняття). Вкажіть, яким (якими) уповноваженим (уповноваженими) державним (державними) органом (органами) проводилося дізнання, досудове розслідування та чи був винесений вирок суду (якщо так, то зазначте яким судом і коли, зміст резолютивної частини вироку). Якщо вирок було оскаржено, зазначте результати такого оскарження.

 

3.2. Вкажіть, чи притягувалися Ви до дисциплінарної відповідальності протягом Вашої професійної діяльності. Якщо так, то зазначте усі випадки притягнення Вас до дисциплінарної відповідальності із зазначенням дати та підстав притягнення до відповідальності.

Вкажіть, чи були скасовані рішення про притягнення Вас до дисциплінарної відповідальності, чи були дисциплінарні стягнення зняті в установленому порядку. Якщо так, то зазначте органи, які скасовували відповідні рішення, дати скасування таких рішень або дати й підстави зняття дисциплінарних стягнень.

 

3.3. Вкажіть, чи притягувались Ви до адміністративної відповідальності. Якщо так, вкажіть за вчинення якого правопорушення й зазначте орган, який розглядав справу, вид застосованого адміністративного стягнення та дату його накладення.

Вкажіть, чи було скасоване рішення про притягнення Вас до адміністративної відповідальності, чи було адміністративне стягнення зняте в установленому порядку. Якщо так, то зазначте орган, який скасував відповідне рішення, дату скасування такого рішення або дату й підстави зняття адміністративного стягнення.

 

3.4. Вкажіть, чи здійснювалося стосовно Вас заходи щодо відсторонення від посади судді у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності. Якщо так, вкажіть дату рішення Комісії чи відповідного акта іншого уповноваженого органу про відсторонення.

 

4. ВІДОМОСТІ ПРО ОСВІТУ

4.1. Вкажіть навчальний заклад (заклади), де Ви отримали вищу юридичну освіту за кваліфікаційним рівнем як "спеціаліст", так і "магістр" (за наявності), місце його (їх) знаходження, дату вступу і випуску, форму навчання, спеціальність і кваліфікацію, отриману за результатами навчання, серію та номер диплома (дипломів) і дату його (їх) видачі.

 

4.2. Якщо вища юридична освіта здобута Вами в іноземних державах, укажіть, чи визнана така освіта в Україні в установленому законом порядку (орган, який прийняв рішення про визнання освіти в Україні, та дата прийняття такого рішення).

 

4.3. Вкажіть дати проходження Вами підготовки для підтримання кваліфікації судді в Національній школі суддів України.

 

4.4. Вкажіть, чи маєте Ви науковий ступінь, вчене звання. Якщо так, то вкажіть дату їх присудження/присвоєння, а також орган, який присудив науковий ступінь чи присвоїв вчене звання.

 

4.5. Вкажіть Ваші наукові праці

 

4.6. Вкажіть, чи вільно Ви володієте державною мовою, а також якими іноземними мовами володієте та їх рівень:
1) читаєте та перекладаєте зі словником;
2) володієте на побутовому рівні;
3) вільно володієте.
У разі наявності документа, які підтверджують рівень Вашого володіння іноземними мовами, вкажіть відомості про них (назва документу, ким і коли виданий, рівень володіння мовою).

 

5. ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

5.1. Відомості про роботу

Дата прийому на роботу

Дата звільнення

Назва установи (підприємства, організації) на час роботи та, якщо відомо, станом на сьогодні, адреса місця знаходження, поштовий індекс, номер телефону

Посада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Вкажіть дату складення Вами присяги судді.

 

5.3. Вкажіть стаж роботи на посаді судді.

 

5.4. Вкажіть трудову діяльність, якою Ви займалися, не відображену в трудовій книжці, послужному списку (включаючи
сумісництво) (період діяльності, посада, назва та адреса місця знаходження установи, підприємства, організації).

 

5.5. Вкажіть дату (дати) проходження Вами кваліфікаційного оцінювання та його результат.

 

5.6. Зазначте відомості про належність до політичних партій, громадських організацій та/або професійних спілок (найменування партії, організації, профспілки, дата набуття та припинення членства). Також вкажіть, чи маєте/мали Ви представницький мандат.

 

5.7. Надайте відомості про входження до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.

 

5.8. Вкажіть, чи проводилась стосовно Вас перевірка відповідно до Закону України "Про очищення влади" (Закон N 1682-VII). Якщо так, то зазначте орган, що її проводив, період проведення та результат.

 

6. ВІДОМОСТІ ПРО ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1. Вкажіть назву, номер та дату нормативно-правового акта про призначення на посаду судді.

 

6.2. Вкажіть назву, номер та дату нормативно-правового акта про обрання на посаду судді.

 

6.3. Вкажіть назву, номер та дату нормативно-правового акта про переведення.

 

6.4. Вкажіть назву, номер та дату нормативно-правового акта про звільнення (у разі наявності).

 

6.5. Вкажіть заохочення, нагороди, почесні звання за період роботи на посаді судді.

 

Вид заохочення (нагороди, почесні звання)

Підстава

Дата

 

 

 

 

 

 

6.6. Періодичне навчання з метою підвищення рівня кваліфікації.

Найменування навчального закладу

Період навчання

Програма чи тематика підвищення кваліфікації

Дата видачі, серія та номер сертифікату (диплому, посвідчення)

початок

завершення

 

 

 

 

7. ПІДТВЕРДЖЕННЯ ТА ПІДПИС

У разі зміни відомостей, відображених в анкеті, зобов'язуюся невідкладно письмово повідомити про це Комісію.

Дана анкета заповнена мною, П. І. Б. ____
_____особисто. Відомості, надані мною вище, є повними і достовірними.

Даю згоду на проведення перевірки відомостей, повідомлених мною в цій анкеті.

Підпис: ___ Дата подання: ___________

Анкета заповнюється суддею друкованим способом або власноручно - друкованими літерами і самостійно виготовляється на аркушах паперу формату А-4 (однобічно, без використання для заповнення зворотного боку одного й того ж аркуша), з відступом тексту від лівого аркуша - не менше 1,5 см, а від правого, верхнього та нижнього країв аркуша - не менше 0,5 см.

Кожен пункт анкети має бути заповнений суддею і містити відповідь на поставлене запитання (або стверджувальну, наприклад: "так, притягувався до дисциплінарної відповідальності" або заперечувальну, наприклад: "ні, не притягувався до дисциплінарної відповідальності").

Відповідь на поставлене запитання має бути максимально повною, наприклад: "рішення суду щодо визнання мене обмежено дієздатним або недієздатним не приймалось".

Анкета, яка містить незаповнені пункти, або містить неповні відповіді на поставлені питання, вважається неповною та неправильно оформленою й до розгляду не приймається.

Перед поданням анкети суддя самостійно наклеює фотокартку відповідного розміру у визначеному місці, підписує кожен аркуш анкети із зазначенням дати її подання до Комісії у передбачених для цього місцях. Датою подання анкети є дата особистого звернення кандидата до Комісії.

Дописки і виправлення в анкеті не допускаються.


* У разі неможливості заповнення пункту анкети, зазначте про це у кожному випадку окремо із вказанням підстави.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали