ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України08.09.2011 N 306 (Положення N 306)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 жовтня 2011 р. за N 1204/19942

Положення про порядок подання відомостей про структуру власності

Це Положення розроблено згідно із Законами України "Про банки і банківську діяльність" (далі - Закон), "Про Національний банк України" та визначає вимоги та порядок подання особою, уповноваженою засновником юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність (далі - уповноважена особа), та банками Національному банку України (далі - Національний банк), іншими юридичними та фізичними особами, які мають намір набути або збільшити істотну участь у банку, Національному банку та банку відомостей про структуру власності, про асоційованих осіб і всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередковане володіння та/або контроль істотної участі в банку, вимоги щодо розміщення на веб-сайті банку інформації про власників істотної участі в банку.

1. Загальні положення

1.1. Терміни та поняття, які вживаються в цьому Положенні, застосовуються в значеннях, визначених Законом та нормативно-правовими актами Національного банку.

1.2. Юридична та/або фізична особа, яка має намір набути істотної участі в банку або збільшити її таким чином, що така особа буде прямо та/або опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами володіти 10, 25, 50 та 75 і більше відсотками статутного капіталу банку чи правом голосу акцій (паїв) у статутному капіталі банку та/або незалежно від формального володіння справляти значний вплив на управління або діяльність банку, зобов'язана надати відомості про структуру власності, про асоційованих осіб та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередковане володіння та/або контроль істотної участі в банку, Національному банку та банку в порядку, визначеномуЗаконом і цим Положенням.

1.3. Розмір участі особи в банку/юридичній особі розраховується шляхом додавання розміру її прямого володіння участю в банку/юридичній особі та розмірів усіх часток участі в банку/юридичній особі осіб, які мають пряме володіння участю в банку/юридичній особі та через яких така особа здійснює опосередковане/опосередкований володіння/контроль участю в банку/юридичній особі.

Розмір істотної участі в банку/юридичній особі особи, яка має тільки опосередковане володіння, розраховується шляхом додавання розмірів усіх часток участі в банку/юридичній особі осіб, які мають пряме володіння участю в банку/юридичній особі та через яких така особа здійснює опосередковане/опосередкований володіння/контроль участю в банку/юридичній особі.

Розмір загальної кількості голосів особи, яка за дорученням учасника (учасників) банку/юридичної особи набуває права голосу на загальних зборах учасників банку/юридичної особи, розраховується з урахуванням її власної прямої участі та/або опосередкованої участі (в разі наявності) шляхом додавання кількості голосів, що їй належать, та кількості голосів, які вона отримує.

Розмір істотної участі в банку/юридичній особі особи, яка набуває незалежно від формального володіння можливість вирішального впливу на керівництво чи діяльність банку/юридичної особи, у разі передавання в довірче управління контрольного пакета акцій опосередкованого власника участі в банку/юридичній особі, розраховується шляхом додавання розмірів усіх часток участі в банку/юридичній особі осіб, які мають пряме володіння участю в банку/юридичній особі та через яких така особа здійснює опосередковане володіння/контроль участю в банку/юридичній особі та які передають особі (яка набуває володіння можливістю вирішального впливу на керівництво чи діяльність банку/юридичної особи) право голосу та/або контрольний пакет акцій у довірче управління.

1.4. Пряме володіння участю в банку/юридичній особі передбачає володіння акціями (паями) банку /юридичної особи на праві власності.

Опосередковане володіння участю в банку/юридичній особі настає, якщо особа самостійно або спільно з іншими особами [групою асоційованих осіб або групою інших осіб, пов'язаних угодою або спільними економічними інтересами, відносинами економічної та/або організаційної залежності, у тому числі двом особам, кожна з яких не має контролерів та одночасно є контролерами однієї юридичної особи (групи юридичних осіб)]:

здійснює контроль прямого власника участі в банку/юридичній особі,

та/або здійснює контроль групи прямих власників банку/юридичної особи,

та/або здійснює контроль особи, яка здійснює контроль зазначених вище осіб,

та/або набуває права голосу в розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу банку на загальних зборах учасників банку/юридичної особи за дорученням учасника (учасників) банку/юридичної особи,

та/або має незалежну від формального володіння можливість вирішального впливу на керівництво чи діяльність банку/юридичної особи чи будь-якої зазначеної вище юридичної особи,

та/або здійснює контроль групи осіб, яка здійснює контроль зазначених вище осіб.

Цей перелік опосередкованого володіння не є вичерпним.

1.5. Структура власності особи є прозорою, якщо інформація, надана Національному банку та розміщена на веб-сайті банку в мережі Інтернет відповідно до вимог цього Положення, дає змогу визначити всіх осіб, які мають пряму та/або опосередковану істотну участь в банку/юридичній особі, у тому числі відносини контролю між ними щодо цього/цієї банку/юридичної особи.

1.6. Документи на паперових носіях, що визначені цим Положенням для подання до Національного банку, подаються до територіального управління Національного банку за місцезнаходженням банку (банки з місцезнаходженням у м. Києві та Київській області подають документи до Національного банку).

1.7. Національний банк у разі подання неповного пакета документів чи їх невідповідності вимогам цього Положення або якщо подані документи містять недостовірну інформацію чи не відповідають вимогам щодо прозорості структури власності банку/юридичної особи, визначеним у пункті 1.5 цього Положення, пропонує особі, яка подала ці документи, виправити виявлені недоліки протягом 10 робочих днів після дати отримання повідомлення Національного банку про ці недоліки та подати виправлені документи до Національного банку.

1.8. За порушення вимог цього Положення до банків, їх керівників, власників істотної участі застосовуються заходи впливу відповідно до Закону та нормативно-правових актів Національного банку, які визначають порядок їх застосування.

2. Порядок подання відомостей про структуру власності

2.1. Особа, уповноважена засновником юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, для погодження статуту цієї особи подає до Національного банку такі відомості:

про структуру власності самої юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення;

про структуру власності засновника, що набуває істотної участі в юридичній особі, яка має намір здійснювати банківську діяльність, за формою, наведеною в додатку 2 (для засновника - юридичної особи) або додатку 3 (для засновника - фізичної особи) до цього Положення;

про асоційованих осіб засновника - фізичної особи та про юридичних осіб, у яких засновник - фізична особа є керівником та/або контролером, за формою, наведеною в додатку 3 до цього Положення.

2.2. Особа, яка має намір набути або збільшити істотну участь у банку, подає до Національного банку та банку відомості, передбачені пунктом 1.2 цього Положення, за формою, наведеною в додатку 2 (для юридичної особи) або додатку 3 (для фізичної особи) до цього Положення.

Відомості подаються особою, яка має намір набути або збільшити істотну участь у банку, або уповноваженою нею особою з пред'явленням документів, що посвідчують особу та її повноваження. Повноваження уповноваженої особи мають бути оформлені відповідно до вимог, установлених законодавством України.

Особа, яка має істотну участь у банку, зобов'язана повідомляти Національний банк про всі зміни в інформації, яку вона надає згідно з вимогами цього пункту, у місячний строк з моменту настання відповідних змін.

2.3. У відомостях, визначених у пунктах 2.1 та 2.2 (далі - повідомлення), зазначаються всі передбачені реквізити, у тому числі підписи. Якщо рядок у будь-якій колонці не заповнюється через відсутність даних, то в такому рядку у відповідній колонці проставляється прочерк.

Для іноземних юридичних осіб зазначаються повне найменування відповідно до документа, на підставі якого вноситься інформація, та варіант написання цього найменування українською мовою (найменування, викладене кирилицею). У разі наявності кількох найменувань або варіантів їх написання зазначаються всі ці найменування або варіанти їх написання.

Для фізичних осіб - іноземців зазначаються прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), які зазначені в документі, на підставі якого вноситься інформація, та варіант їх написання українською мовою [прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), викладені кирилицею].

До повідомлення за наявності опосередкованої участі в банку додається схематичне зображення всієї групи осіб, через яких прямо та/або опосередковано здійснюється володіння/контроль участю в банку, із зазначенням зв'язків між ними, найменування кожної юридичної особи, прізвища, імені та по батькові кожної фізичної особи.

2.4. У повідомленні за формою, наведеною в додатку 2 до цього Положення, зазначаються:

інформація про юридичну особу;

інформація про участь у банку;

інформація про спільне володіння участю в банку;

інформація про опосередковане володіння участю в банку;

інформація про набуття права голосу;

інформація про фізичних осіб, які володіють істотною участю в юридичній особі;

інформація про юридичних осіб, які володіють істотною участю в юридичній особі;

інформація про спільне володіння участю в юридичній особі;

інформація про осіб, які опосередковано або прямо та опосередковано володіють істотною участю в юридичній особі, та про осіб, через яких здійснюється опосередковане володіння участю в юридичній особі;

інформація про юридичних осіб, у яких юридична особа є власником істотної участі;

інформація про контактну особу.

2.5. У повідомлені за формою, наведеною в додатку 3 до цього Положення, зазначаються:

інформація про фізичну особу;

інформація про участь у банку;

інформація про спільне володіння участю в банку;

інформація про опосередковане володіння участю в банку;

інформація про набуття права голосу;

інформація про юридичних осіб, у яких фізична особа є керівником та/або контролером;

інформація про асоційованих осіб фізичної особи, які є власниками істотної участі, керівниками або учасниками банку, або власниками істотної участі в інших юридичних особах;

контактна інформація.

2.6. Документи, що подаються відповідно до цього Положення, мають бути викладені українською мовою і не мати виправлень, неточностей, закреслень.

Документи, що подаються юридичною особою та банком до Національного банку, а також юридичною особою до банку, мають бути прошиті, пронумеровані, підписані уповноваженою особою і засвідчені відбитком печатки юридичної особи (банку). Під час набору тексту використовується 12 або 14 кегль шрифту Times New Roman. Зворотний бік останнього документа засвідчується підписом уповноваженої особи та відбитком печатки юридичної особи (банку).

Документи, що подаються фізичною особою до Національного банку та банку, мають бути прошиті, пронумеровані, підписані цією фізичною особою. Зворотний бік останнього документа засвідчується підписом фізичної особи.

2.7. Банки щороку до 1 лютого подають до Національного банку письмовий висновок щодо наявності/відсутності фізичних осіб - власників істотної участі в банку, контролерів у юридичних осіб - власників істотної участі в банку та відомості про структуру власності банку станом на 1 січня поточного року згідно з додатком 1 до цього Положення, що підтверджують цей висновок, на паперових носіях та в електронному вигляді у формі файлів.

До повідомлення додається схематичне зображення структури власності банку, що містить найменування кожної юридичної особи, прізвища, імена та по батькові кожної фізичної особи - власника істотної участі в банку та осіб, через яких ними прямо та/або опосередковано здійснюється володіння/контроль участю в банку, із зазначенням зв'язків між ними. У разі неможливості розмістити таке схематичне зображення на одному аркуші це схематичне зображення розміщується на аркушах окремо за кожним власником істотної участі в банку. Приклад схематичного зображення структури власності банку наведено в додатку 5 до цього Положення.

Банк надає письмове підтвердження, що відомості про структуру власності банку складені на підставі інформації, наданої власниками істотної участі в банку, і відповідають вимогам цього Положення.

Банки надсилають дані у формі файлів електронною поштою через Центральну розрахункову палату Національного банку Департаменту реєстрації, ліцензування та реорганізації банків. Файли з даними щодо структури власності мають бути з електронним цифровим підписом (перед надсиланням до Національного банку здійснюється захист цих файлів за допомогою спеціального програмного комплексу "АРМ-НБУ-інформаційний").

2.8. Національний банк України для цілей банківського нагляду має право отримувати від державних органів та інших осіб інформацію, у тому числі конфіденційну, щодо фінансового/майнового стану засновників банку та осіб, що набувають або збільшують істотну участь у банку, їх ділової репутації, джерел походження коштів, що використовуватимуться для формування статутного капіталу банку.

3. Розміщення на веб-сайті банку інформації про власників істотної участі в банку

3.1. Банк має забезпечити розміщення на веб-сайті банку в мережі Інтернет інформації про власників істотної участі в банку за формою, наведеною у додатку 4 до цього Положення, та схематичного зображення структури власності банку. Приклад заповнення цієї форми та схематичного зображення структури власності банку наведено в додатку 5 до цього Положення.

3.2. Інформація, яку банк розміщує на веб-сайті банку в мережі Інтернет відповідно до пункту 3.1 цієї глави, повинна бути доступна на безоплатній основі всім зацікавленим особам.

3.3. Банк протягом місяця після дати реєстрації особою, яка здійснює облік права власності на акції банку в депозитарній системі України, змін щодо істотної участі в банку зобов'язаний унести відповідні зміни до інформації про власників істотної участі, розміщеної на веб-сайті банку в мережі Інтернет.

 

Директор Департаменту
нормативно-методологічного
забезпечення банківського
регулювання та нагляду

Н. В. Іваненко

 

Додаток 1
до Положення про порядок подання відомостей про структуру власності

Відомості
про структуру власності банку/юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність (далі - банк) станом на 20__ року

__
(повне офіційне найменування банку, його місцезнаходження)

1.1. Інформація про власників істотної участі в банку

N
з/п

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Ознака особи

Посада

Код (номер)

Місце-
знаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи

Серія, номер паспорта, коли та ким виданий

Дата народження

Державний орган, який здійснив реєстрацію (для іноземних юридичних осіб)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження таблиці

Пряма участь

Опосередкована участь

Набуте право голосу

Загальний відсоток у статутному капіталі

Загальна кількість голосів

відсотки статутного капіталу банку

грн.

кількість голосів

відсотки статутного капіталу банку

грн.

кількість голосів

відсотки статутного капіталу банку

кількість голосів

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис параметрів заповнення таблиці.

Таблиця передбачає надання банками даних про власників істотної участі в банку, які прямо та/або опосередковано володіють участю в банку, та їх асоційованих осіб.

У разі наявності спільного володіння у таблиці зазначається інформація про власників істотної участі в банку та осіб, спільно з якими власник істотної участі володіє участю в банку. Зазначаються частка прямого та/або опосередкованого володіння участю в банку кожної особи-співвласника, перелік їх асоційованих осіб та частка прямого та/або опосередкованого володіння участю цих осіб у банку (в разі наявності). Зазначаються найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ кожної юридичної особи. Зазначаються прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) (далі - реєстраційний номер облікової картки).

У разі наявності опосередкованого володіння в таблиці зазначається інформація про власників істотної участі у банку, які опосередковано або прямо та опосередковано володіють участю в банку, та про осіб, через яких здійснюється опосередковане володіння участю в банку. Зазначаються частка прямого та/або опосередкованого володіння участю в банку кожної особи, перелік їх асоційованих осіб і частка прямого та/або опосередкованого володіння участю цих осіб у банку (у разі наявності). Зазначаються найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ кожної юридичної особи. Зазначаються прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки.

Колонка 2 - зазначаються прізвища, імена, по батькові фізичних осіб - власників істотної участі в банку, які прямо та/або опосередковано, самостійно та/або спільно з іншими особами придбали чи контролюють 10 і більше відсотків статутного капіталу та/або права голосу придбаних акцій банку, їх асоційованих осіб, осіб-співвласників (у разі наявності) та їх асоційованих осіб, осіб, через яких здійснюється опосередковане володіння участю в банку (у разі наявності), та їх асоційованих осіб або найменування для юридичних осіб - власників істотної участі у банку.

Колонка 3 - зазначається ознака особи, що визначає її взаємозв'язки в структурі власності, може мати такі значення:

20 - власник істотної участі в банку;

21 - асоційована особа власника істотної участі в банку;

50 - особа-співвласник;

51 - асоційована особа співвласника;

60 - особа, через яку здійснюється опосередковане володіння участю в банку;

61- асоційована особа особи, через яку здійснюється опосередковане володіння участю в банку.

Колонка 4 - зазначається посада особи, що є членом виконавчого органу або наглядової (спостережної) ради банку/юридичної особи.

Колонка 5 - зазначається код за ЄДРПОУ (для іноземних юридичних осіб зазначається ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи) або реєстраційний номер облікової картки. Якщо немає коду, то ставиться цифра нуль.

Колонка 6 - зазначаються місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи.

Колонка 7 - зазначаються серія, номер паспорта фізичної особи, коли та ким виданий.

Колонка 8 - зазначається дата народження фізичної особи.

Колонка 9 - зазначається повне офіційне найменування державного органу, що здійснив реєстрацію (для іноземних юридичних осіб).

Колонки 10, 11, 12 - зазначається пряма участь особи в статутному капіталі банку на звітну дату.

Колонки 13, 14, 15 - зазначається опосередкована участь особи в статутному капіталі банку на звітну дату.

Колонки 16, 17 - зазначається набуте право голосу.

Колонка 18 - розраховується як сума колонок 10, 13, 16.

Колонка 19 - розраховується як сума колонок 12, 15, 17.

1.2. Інформація про набуття права голосу власниками істотної участі в банку та їх асоційованими особами

N
з/п

Особа, якій передали право голосу

Особа, яка передала право голосу

Набуте право голосу

Шлях передавання права голосу

відсотки статутного капіталу банку

кількість голосів

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

Х

Опис параметрів заповнення таблиці.

Таблиця передбачає надання банками даних про набуття права голосу власниками істотної участі в банку та їх асоційованими особами.

Колонка 2 - зазначаються найменування та код за ЄДРПОУ юридичної особи (для іноземних юридичних осіб зазначається ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки особи, якій передали право голосу.

Колонка 3 - зазначаються найменування та код за ЄДРПОУ юридичної особи (для іноземних юридичних осіб зазначається ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки фізичної особи, яка передала право голосу.

Стверджую, що інформація, надана в анкеті, містить інформацію про всіх власників істотної участі в банку і відповідає вимогам Положення та не заперечую проти перевірки Національним банком України достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться.

У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цій анкеті, зобов'язуюся повідомити про них Національний банк України протягом 30 днів з дня їх виникнення.

У разі виникнення будь-яких питань щодо цієї довідки прошу звертатися до _________.
(прізвище, адреса, номер телефону)

Голова правління банку

_______
(підпис)

_______
(ініціали, прізвище)

М. П. банку
"___" _ 20__ року
               (дата складання)

 

 

 

Додаток 2
до Положення про порядок подання відомостей про структуру власності

Анкета
юридичної особи (у тому числі банку)

стосовно участі в __________
                                                                                                                  (найменування банку)

1. Інформація про юридичну особу

1.1. _________.
                                                                                       (найменування юридичної особи)

1.2. _________.
                                                                                    (місцезнаходження юридичної особи)

1.3. Код за ЄДРПОУ (для іноземних юридичних осіб зазначається ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи) __________.

1.4. Голова та члени наглядової (спостережної) ради юридичної особи
_
(прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) (далі - реєстраційний номер облікової картки)
_.

1.5. Голова та члени виконавчого органу юридичної особи
_
(прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки кожної фізичної особи)
_.

1.6. Державний орган, який здійснив реєстрацію юридичної особи (для іноземних юридичних осіб),
_.
                                                                      (найменування органу, країна місцезнаходження)

1.7. Відсоток участі в банку становить ___ відсотків статутного капіталу банку, у тому числі:

Пряма участь

Опосередкована участь

Набуте право голосу

Загальний відсоток у статутному капіталі

Загальна кількість голосів

відсотки статутного капіталу банку

грн.

кількість голосів

відсотки статутного капіталу банку

грн.

кількість голосів

відсотки статутного капіталу банку

кількість голосів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8. Інформація про спільне володіння ____
_
[у разі наявності спільного володіння зазначається інформація про осіб, спільно з якими є володіння участю в банку, із зазначенням підстав, чому неможливо визначити єдиного контролера й участь є спільною, шляхів її придбання. Зазначаються частка прямого та/або опосередкованого володіння участю в банку кожної особи-співвласника, перелік їх асоційованих осіб та частка прямого та/або опосередкованого володіння участю цих осіб у банку (у разі наявності). Зазначаються найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ кожної юридичної особи (для іноземних юридичних осіб зазначається ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи). Зазначаються прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки кожної фізичної особи].

1.9. Наявне володіння опосередкованою участю через: __
_
[інформація про осіб, через яких здійснюється опосередковане володіння участю в банку. Зазначаються частка прямого та/або опосередкованого володіння участю в банку кожної особи, перелік їх асоційованих осіб і частка прямого та/або опосередкованого володіння участю цих осіб у банку (у разі наявності). Зазначаються найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ кожної юридичної особи (для іноземних юридичних осіб зазначається ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи). Зазначаються прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки кожної фізичної особи].

1.10. Інформація про набуття права голосу

N
з/п

Особа, яка передала право голосу
(найменування та код за ЄДРПОУ юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки фізичної особи)

Набуте право голосу

Шлях передавання права голосу

відсотки статутного капіталу

кількість голосів

1

2

3

4

5

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

Х

2. Інформація про структуру власності

2.1. Інформація про фізичних осіб, які володіють істотною участю в юридичній особі

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові (повністю)

Серія, N паспорта

Коли та ким виданий

Дата народження

Місце проживання

Реєстраційний номер облікової картки

Відсоток участі у статутному капіталі

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Інформація про юридичних осіб, які володіють істотною участю в юридичній особі

N
з/п

Повне офіційне найменування

Місцезнаходження

Код за ЄДРПОУ

Відсоток участі у статутному капіталі

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

2.3. Інформація про спільне володіння ____
_
[у разі наявності спільного володіння зазначається інформація про осіб, які спільно володіють істотною участю в юридичній особі, із зазначенням підстав, чому неможливо визначити єдиного контролера й участь є спільною, шляхів її придбання. Зазначаються частка прямого та/або опосередкованого володіння участю в юридичній особі кожної особи-співвласника, перелік їх асоційованих осіб та частка прямого та/або опосередкованого володіння участю цих осіб у банку (у разі наявності). Зазначаються найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ кожної юридичної особи (для іноземних юридичних осіб зазначається ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи). Зазначаються прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки кожної фізичної особи].

2.4. Наявне володіння опосередкованою участю через: __
_
[інформація про осіб, які опосередковано або прямо та опосередковано володіють істотною участю в юридичній особі, та про осіб, через яких здійснюється опосередковане володіння участю в юридичній особі. Зазначаються частка прямого та/або опосередкованого володіння участю в юридичній особі кожної особи, перелік їх асоційованих осіб і частка прямого та/або опосередкованого володіння участю цих осіб у юридичній особі (у разі наявності). Зазначаються найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ кожної юридичної особи (для іноземних юридичних осіб зазначається ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи). Зазначаються прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки кожної фізичної особи].

2.5. Інформація про юридичних осіб, у яких юридична особа є власником істотної участі1


1 Зазначається інформація про всіх юридичних осіб, у яких юридична особа є власником істотної участі, крім банку, про участь у якому наведено в цій анкеті.

N
з/п

Найменування

Місцезнаходження

Код за ЄДРПОУ

Відсоток участі у статутному капіталі

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Стверджую, що інформація, надана в анкеті, є правдивою і повною та не заперечую проти перевірки банком або Національним банком України достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться.

У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цій анкеті, зобов'язуюся повідомити про них банк протягом 30 днів з дня їх виникнення.

____
(посада керівника юридичної
 особи-заявника, який підписав анкету)

___________
(підпис керівника)

М. П.

_____
(ініціали та прізвище керівника
друкованими літерами)

Підписано _____
                              (число, місяць, рік)

 

 

У разі виникнення будь-яких питань щодо цієї анкети, прошу звертатися до
_.
                                             (прізвище, ім'я, по батькові контактної особи, адреса, номер телефону)

 

Додаток 3
до Положення про порядок подання відомостей про структуру власності

Анкета
фізичної особи

стосовно участі в __________
                                                                                    (повне офіційне найменування банку)
_.
                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові, місце та дата народження)

1. Інформація про фізичну особу

1.1. Паспортні дані ________.
                                                                                            (серія, номер, дата видачі, ким виданий)

1.2. Громадянство _________.
                                                                          (країна, дата прийняття громадянства, якщо воно змінювалося)

1.3. Постійне місце проживання _________
                                                                                                    (країна, область, район, назва населеного пункту,
_.
                                                              вулиця, номери будинку та квартири, поштовий індекс)

1.4. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) (далі - реєстраційний номер облікової картки)
_.

1.5. Відсоток участі в банку становить ___ відсотків статутного капіталу банку, у тому числі:

Пряма участь

Опосередкована участь

Набуте право голосу

Загальний відсоток у статутному капіталі

Загальна кількість голосів

відсотки статутного капіталу банку

грн.

кількість голосів

відсотки статутного капіталу банку

грн.

кількість голосів

відсотки статутного капіталу банку

кількість голосів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. Інформація про спільне володіння ____
_
_
[у разі наявності спільного володіння зазначається інформація про осіб, спільно з якими є володіння участю в банку, із зазначенням підстав, чому неможливо визначити єдиного контролера й участь є спільною, шляхів її придбання. Зазначаються частка прямого та/або опосередкованого володіння участю в банку кожної особи-співвласника, перелік їх асоційованих осіб і частка прямого та/або опосередкованого володіння участю цих осіб у банку (у разі наявності). Зазначаються найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ кожної юридичної особи (для іноземних юридичних осіб зазначається ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи). Зазначаються прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки кожної фізичної особи].

1.7. Наявне володіння опосередкованою участю через: __
_
[інформація про осіб, через яких здійснюється опосередковане володіння участю в банку. Зазначаються частка прямого та/або опосередкованого володіння участю в банку кожної особи, перелік їх асоційованих осіб і частка прямого та/або опосередкованого володіння участю цих осіб у банку (у разі наявності). Зазначаються найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ кожної юридичної особи (для іноземних юридичних осіб зазначається ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи). Зазначаються прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки кожної фізичної особи].

1.8. Інформація про набуття права голосу

N
з/п

Особа, яка передала право голосу
(найменування та код за ЄДРПОУ юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки)

Набуте право голосу

Шлях передавання права голосу

кількість голосів

відсотки статутного капіталу банку

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

Х

2. Інформація про юридичних осіб, у яких фізична особа є керівником та/або контролером, та про асоційованих осіб фізичної особи

2.1. Інформація про юридичних осіб, у яких фізична особа є керівником та/або контролером1


1 Зазначається інформація про всіх юридичних осіб, у яких фізична особа є керівником та/або контролером, крім банку, про участь у якому наведено в цій анкеті.

N
з/п

Найменування юридичної особи

Місцезнаходження

Код за ЄДРПОУ

Відсоток участі у статутному капіталі

Посада фізичної особи

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

2.2. Інформація про асоційованих осіб фізичної особи, які є власниками істотної участі, керівниками або учасниками банку, або власниками істотної участі в інших юридичних особах

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові (повністю)

Родинний зв'язок асоційованої особи2

Серія, N паспорта, коли та ким виданий

Дата народ-
ження

Місце прожи-
вання

Реєстраційний номер облікової картки

Істотна участь в юридичній особі

найменування юридичної особи

місце-
знаход-
ження

код за ЄДРПОУ

відсоток участі у статутному капіталі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2 У колонці зазначається родинний зв'язок асоційованої особи з фізичною особою відповідно до визначення терміну "асоційована особа" – чоловік, дружина, батько, мати, син, дочка, брат, сестра, дід, баба, онук, онука, прямі родичі чоловіка або дружини цієї особи, чоловік або дружина прямого родича.

Я, __________,
                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові)
стверджую, що інформація, надана в анкеті, є правдивою і повною, та не заперечую проти перевірки банком або Національним банком України достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться.

У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цій анкеті, зобов'язуюся повідомити про них банку протягом 30 днів з дня їх виникнення.

_____
(дата підписання анкети)

__
(підпис фізичної особи, засвідчений нотаріально)

____
(ініціали та прізвище фізичної особи друкованими літерами)

Номери контактних телефонів та факсу __.

 

Додаток 4
до Положення про порядок подання відомостей про структуру власності

Інформації про власників істотної участі в банку

Найменування банку _____

Місцезнаходження банку____

N
з/п

Учасники банку

Особи, які опосередковано володіють істотною участю

Взаємозв'язки між учасниками банку та особами, що опосередковано володіють істотною участю

найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

відсоток у статутному капіталі

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Опис параметрів заповнення таблиці.

1. У рядку "Найменування банку" зазначається повне офіційне найменування банку.

2. У рядку "Місцезнаходження банку" зазначається адреса, за якою приймається кореспонденція на адресу банку.

3. У колонках 2, 3 зазначається інформація про учасників банку, що володіють істотною участю або через яких здійснюється опосередковане володіння істотною участю.

Якщо учасником банку є іноземна особа, то в колонці 2 у порядку, визначеному в пункті 2.3 глави 2 Положення, зазначається:

для юридичної особи - його найменування;

для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності останнього).

У колонці 3 зазначається відсоток, який становлять акції (пай) у статутному (пайовому) капіталі банку, та відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (паєм), що належать (належить) власнику істотної участі, у загальній кількості голосів.

4. У колонках 4, 5 розкриваються відомості про структуру власності юридичних осіб, зазначених у колонці 2.

Колонка 4 заповнюється лише в разі наявності осіб, які опосередковано володіють істотною участю в банку, через особу, зазначену в колонці 2. За кожною зазначеною в колонці 2 юридичною особою - акціонером (учасником) банку надається інформація про осіб, що визнаються кінцевими власниками акцій (паїв) цієї юридичної особи:

за фізичними особами - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності останнього), громадянство, місце проживання (найменування міста/населеного пункту);

за юридичними особами - найменування та скорочене найменування (за наявності), місцезнаходження (поштова адреса), код за ЄДРПОУ (для іноземних юридичних осіб зазначається ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи).

У колонці 5 наводиться опис взаємозв'язків між зазначеними в колонці 2 учасниками банку та особами, зазначеними в колонці 4 (у тому числі наводиться опис груп осіб). У колонці 5 також наводяться відомості про осіб, що є номінальними утримувачами акцій або довірчими управителями, з вказівкою осіб, на користь яких здійснюється номінальне утримання, а також на користь яких укладені договори довірчого управління (доручення, комісії, агентські), і частки участі в статутному капіталі юридичних осіб, що належать останнім.

5. Якщо особою, що має істотну участь (пряму або опосередковану) у банку, є інший банк України, то інформація про структуру власності банку-учасника в колонках 4, 5 не розкривається.

 

Додаток 5
до Положення про порядок подання відомостей про структуру власності

Приклад заповнення таблиці, наведеної в додатку 4 до Положення про порядок подання відомостей про структуру власності

Інформація про власників істотної участі в банку

Найменування банку - Публічне акціонерне товариство "БАНК 7"

Поштова адреса банку - вул. Індустріальна, 8, м. Київ, 02002

N
з/п

Учасники банку

Особи, які опосередковано володіють істотною участю

Взаємозв'язки між учасниками банку та особами, що опосередковано володіють істотною участю

найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

відсоток у статутному капіталі

1

2

3

4

5

1

Товариство з обмеженою відповідальністю "Юридична особа 4"
(ТОВ "Юридична особа 4")

30

Фізична особа 2, громадянство, місце проживання (найменування міста, населеного пункту);
фізична особа 3, громадянство, місце проживання (найменування міста, населеного пункту)

Фізичній особі 2 належить 60 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ "Юридична особа 5".
Фізичній особі 3 належить 40 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ "Юридична особа 5".
ПАТ "Юридична особа 5" єдиний учасник ТОВ "Юридична особа 4".
Фізична особа 3 є братом фізичної особи 2

2

Публічне акціонерне товариство "Юридична особа 1"
(ПАТ "Юридична особа 1")

20

ПАТ "Юридична особа 2", місцезнаходження(поштова адреса), код за ЄДРПОУ- xxxxxxxxxxx

ПАТ "Юридична особа 2" належить 100 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ "Юридична особа 1".
100 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ "Юридична особа 2" у сукупності належить 235 акціонерам

3

Публічне акціонерне товариство "Юридична особа 6"
(ПАТ "Юридична особа 6")

20

Фізична особа 4, громадянство, місце проживання (найменування міста, населеного пункту).
Фізична особа 5, громадянство, місце проживання (найменування міста, населеного пункту)

Фізичній особі 4 належить 51 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ "Юридична особа 7". 49 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ "Юридична особа 7" у сукупності належить 452 акціонерам.
ЗАТ "Юридична особа 8" здійснює довірче управління акціями ПАТ "Юридична особа 7" на користь фізичної особи 4 та інших акціонерів
ПАТ "Юридична особа 7" належить 50 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ "Юридична особа 6".
Фізична особа 5 - єдиний учасник ТОВ "Юридична особа 9". ТОВ "Юридична особа 9" належить 50 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ "Юридична особа 6".
ЗАТ "Юридична особа 10" є номінальним утримувачем акцій ПАТ "Юридична особа 6" на користь ПАТ "Юридична особа 7" і ТОВ "Юридична особа 9"

4

Публічне акціонерне товариство "Юридична особа 3"
(ПАТ "Юридична особа 1")

10

Фізична особа 1, громадянство, місце проживання (найменування міста, населеного пункту)

Фізичній особі 1 належить 100 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ "Юридична особа 3"

5

Публічне акціонерне товариство "Юридична особа 11"
(ПАТ "Юридична особа 11")

10

 

ПАТ "Юридична особа 11" є банком України

6

Фізична особа 6

10

 

 

Схематичне зображення структури власності банку

 

Додаток
до постанови Правління Національного банку України08.09.2011 N 306 (Положення N 306)

Перелік нормативно-правових актів Національного банку України, що втратили чинність

1. Постанова Правління Національного банку України від 17.07.2001 N 275 "Про затвердження Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 21.08.2001 за N 730/5921.

2. Постанова Правління Національного банку України від 16.08.2001 N 344 "Про затвердження Положення про порядок видачі ліцензії на здійснення окремих банківських операцій небанківським фінансовим установам", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 03.09.2001 за N 778/5969.

3. Постанова Правління Національного банку України від 31.08.2001 N 375 "Про затвердження Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 24.10.2001 за N 906/6097.

4. Постанова Правління Національного банку України від 09.01.2002 N 10 "Про затвердження Змін до Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 18.02.2002 за N 154/6442.

5. Постанова Правління Національного банку України від 17.01.2002 N 19 "Про внесення змін до Положення про порядок видачі ліцензії на здійснення окремих банківських операцій небанківським установам", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 08.02.2002 за N 119/6407.

6. Пункт 3 постанови Правління Національного банку України від 09.08.2002 N 297 "Про затвердження Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29.08.2002 за N 712/7000.

7. Постанова Правління Національного банку України від 31.10.2002 N 420 "Про затвердження Змін до Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 01.11.2002 за N 863/7151.

8. Постанова Правління Національного банку України від 17.01.2003 N 9 "Про затвердження Змін до Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 03.02.2003 за N 84/7405.

9. Постанова Правління Національного банку України від 18.06.2003 N 249 "Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі ліцензії на здійснення окремих банківських операцій небанківським установам", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 08.07.2003 за N 561/7882.

10. Постанова Правління Національного банку України від 18.06.2003 N 265 "Про внесення змін до Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 02.07.2003 за N 538/7859.

11. Постанова Правління Національного банку України від 01.09.2003 N 376 "Про внесення змін до Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 18.09.2003 за N 822/8143.

12. Пункт 3 постанови Правління Національного банку України від 08.09.2003 N 386 "Про внесення змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29.09.2003 за N 869/8190.

13. Пункт 1 постанови Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 489 "Про внесення змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25.11.2003 за N 1079/8400.

14. Постанова Правління Національного банку України від 17.03.2004 N 111 "Про затвердження Змін до Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 05.04.2004 за N 424/9023.

15. Пункт 3 постанови Правління Національного банку України від 17.03.2004 N 112 "Про внесення змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07.04.2004 за N 445/9044.

16. Постанова Правління Національного банку України від 16.05.2005 N 166 "Про внесення змін до Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 24.05.2005 за N 568/10848.

17. Постанова Правління Національного банку України від 16.05.2005 N 167 "Про затвердження Змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 30.05.2005 за N 590/10870.

18. Постанова Правління Національного банку України від 12.10.2005 N 373 "Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 28.10.2005 за N 1289/11569.

19. Постанова Правління Національного банку України від 07.03.2006 N 78 "Про затвердження Змін до Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 23.03.2006 за N 311/12185.

20. Постанова Правління Національного банку України від 12.04.2006 N 143 "Про затвердження Положення про створення дочірнього банку, філії і представництва українського банку на території інших держав", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 20.04.2006 за N 463/12337.

21. Постанова Правління Національного банку України від 24.05.2006 N 189 "Про внесення змін до Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 25.05.2006 за N 603/12477.

22. Постанова Правління Національного банку України від 07.09.2006 N 351 "Про внесення змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 27.09.2006 за N 1077/12951.  

23. Постанова Правління Національного банку України від 25.09.2006 N 374 "Про внесення змін до Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 29.09.2006 за N 1079/12953.

24. Пункти 2 та 3 постанови Правління Національного банку України від 06.08.2008 N 228 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 09.09.2008 за N 821/15512.

25. Пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 30.12.2008 N 476 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02.02.2009 за N 93/16109.

26. Постанова Правління Національного банку України від 04.08.2009 N 446 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 25.08.2009 за N 799/16815.

27. Пункт 1 постанови Правління Національного банку України від 16.10.2009 N 622 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12.11.2009 за N 1063/17079.

28. Пункти 3 - 5 та 8 постанови Правління Національного банку України від 09.06.2010 N 273 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.07.2010 за N 471/17766.

29. Постанова Правління Національного банку України від 07.10.2010 N 454 "Про затвердження Змін до Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 16.12.2010 за N 1273/18568.

30. Підпункт 1.3 пункту 1 постанови Правління Національного банку України від 26.04.2011 N 118 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23.05.2011 за N 618/19356.

31. Пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 24.06.2011 N 209 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" (Постанова N 209), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12.07.2011 за N 850/19588.

32.Пункт 3 постанови Правління Національного банку України від 15.08.2011 N 281 "Про затвердження Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій" (Положення N 281), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.09.2011 за N 1054/19792.

 

Директор Департаменту
нормативно-методологічного
забезпечення банківського
регулювання та нагляду

Н. В. Іваненко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали