ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
17.12.2007 N 1058
(у редакції наказу Державної митної служби Українивід 28.04.2011 N 353)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
5 серпня 2011 р. за N 957/19695

ПОРЯДОК
митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон з використанням книжок (карнетів) А.Т.А.

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 187 Митного кодексу України, Конвенції про тимчасове ввезення, учиненої у м. Стамбулі 26.06.90 (далі - Стамбульська конвенція), постанов Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 N 1855 "Про допущення товарів до переміщення через митний кордон України в режимі тимчасового ввезення (вивезення)" та від 29.11.2006 N 1654 "Про затвердження Порядку видачі книжок (карнетів) А.Т.А.", Угоди про співробітництво між Державною митною службою України та Торгово-промисловою палатою України, підписаної 22.02.2007 в м. Києві.

2. Цей Порядок визначає особливості механізму застосування митних режимів тимчасового ввезення (вивезення) та транзиту до товарів, що переміщуються через митний кордон України відповідно до положень Стамбульської конвенції з використанням книжок (карнетів) А.Т.А.

3. У цьому Порядку терміни вживаються в значеннях, наведених у Стамбульській конвенції та Митному кодексі України.

4. Міжнародний митний документ - книжка (карнет) А.Т.А. (далі - книжка А.Т.А.) використовується як митна декларація при переміщенні через митний кордон України товарів відповідно до положень Стамбульської конвенції та Додатків B.1 - B.9 і D до неї у митних режимах тимчасового ввезення (вивезення) та транзиту, а також як гарантія сплати сум, зазначених у статті 8 Додатка A до Стамбульської конвенції.

5. Книжка А.Т.А. складається з:

обкладинки;

додаткових аркушів до загального списку (необов'язково);

комплекту відривних документів;

комплекту невідривних документів (корінців).

Додаткові аркуші до загального списку використовуються, якщо відомості про товари не вміщаються на другій сторінці обкладинки книжки А.Т.А., де наведений загальний список товарів. Кількість додаткових аркушів до загального списку наводиться в полі "a" графи G першої сторінки обкладинки.

З метою полегшення використання книжок А.Т.А. окремі аркуші цих книжок залежно від призначення мають різні кольори:

зелений - обкладинка книжки А.Т.А. (на якій зазначаються номер цієї книжки, ім'я власника та його адреса, мета тимчасового ввезення товарів, найменування асоціації, що видала цю книжку, загальний список товарів, інструкція з користування книжкою А.Т.А. тощо), а також додаткові аркуші до загального списку;

жовтий - комплекти документів, що використовуються для тимчасового вивезення та зворотного ввезення товарів (відривні документи, невідривні корінці і додаткові аркуші до загального списку);

білий - комплекти документів, що використовуються для тимчасового ввезення та зворотного вивезення товарів (відривні документи, невідривні корінці і додаткові аркуші до загального списку);

блакитний - комплекти документів, що використовуються для транзиту товарів (відривні документи, невідривні корінці і додаткові аркуші до загального списку).

При використанні додаткових аркушів до загального списку такі додаткові аркуші відповідного кольору долучаються до кожного відривного документа книжки А.Т.А. та її обкладинки.

Власник книжки А.Т.А. повинен забезпечити наявність у цій книжці комплектів документів у кількості, необхідній для здійснення відповідних митних процедур за цією книжкою А.Т.А.

6. Згідно з пунктом 1 статті 5 Додатка А до Стамбульської конвенції строк дії книжки А.Т.А. не повинен перевищувати одного року з дати її видачі асоціацією, що видає документи.

У разі подання для митного оформлення книжки А.Т.А., строк дії якої перевищує один рік, така книжка для митного оформлення не приймається.

7. Видача книжок А.Т.А. на території України здійснюється Торгово-промисловою палатою України (далі - ТПП України), яку визнано в установленому порядку організацією-гарантом (гарантуючою організацією) сплати ввізного мита і податків у разі порушення особою, якій видано книжку А.Т.А., режиму тимчасового ввезення товарів на митну територію держави - учасниці Конвенції.

Після видачі ТПП України книжки А.Т.А. внесення змін до загального списку товарів, наведеного на другій сторінці обкладинки цієї книжки А.Т.А. або на додаткових аркушах до загального списку, не допускається.

8. Митний режим тимчасового ввезення (вивезення) застосовується до товарів, що переміщуються з використанням книжок А.Т.А., відповідно до Порядку застосування митного режиму тимчасового ввезення (вивезення), затвердженого наказом Державної митної служби України від 28.03.2000 N 173, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.04.2000 за N 250/4471 (у редакції наказу Державної митної служби України від 06.08.2009 N 728 (далі - Порядок N 173), з урахуванням положень цього Порядку.

Товари, тимчасово ввезені на митну територію України (тимчасово вивезені за межі митної території України) з використанням книжки А.Т.А., повинні зворотно вивозитися за межі митної території України (ввозитися на митну територію України) з обов'язковим поданням митному органу цієї книжки.

Строк тимчасового ввезення (вивезення) товарів за книжками А.Т.А. встановлюється уповноваженою посадовою особою митного органу, яка приймає рішення про поміщення таких товарів у митний режим тимчасового ввезення (вивезення), відповідно до положень Стамбульської конвенції та не повинен перевищувати строк дії книжки А.Т.А. з урахуванням, що:

строк тимчасового вивезення товарів визначається строком дії книжки А.Т.А.;

строк тимчасового ввезення товарів встановлюється не меншим, ніж визначений відповідними додатками до Стамбульської конвенції.

9. Переміщенню через митний кордон України в митному режимі транзиту з використанням книжок А.Т.А. підлягають товари, що призначені для тимчасового ввезення на територію будь-якої іншої договірної сторони Стамбульської конвенції, або товари, що тимчасово ввозяться на митну територію України та зворотно вивозяться за її межі відповідно до Додатків B.1 та B.5 до Стамбульської конвенції.

Строки транзитного переміщення товарів митною територією України встановлюються відповідно до законодавства України.

10. Переміщенню через митний кордон України з використанням книжок А.Т.А. не підлягають товари:

що законами України заборонені до ввезення, вивезення і транзиту територією України;

щодо яких не було завершено митне оформлення;

які переміщуються через митний кордон України з порушенням вимог Стамбульської конвенції, Митного кодексу України та інших законодавчих актів України.

11. Митне оформлення із застосуванням книжок А.Т.А. товарів, що переміщуються через митний кордон України нерезидентами, здійснюється митним органом, розташованим у пункті пропуску через державний кордон, за винятком випадків, зазначених у цьому пункті.

За наявності в книжці А.Т.А. блакитних документів на транзит митне оформлення товарів, що тимчасово ввозяться на митну територію України відповідно до Додатків B.1 та B.5 до Стамбульської конвенції, здійснюється митним органом, у зоні діяльності якого розташоване місце проведення відповідного виставкового, наукового, культурного, освітнього чи іншого подібного заходу.

Митне оформлення із застосуванням книжок А.Т.А. товарів, що ввозяться на митну територію України у складі консолідованих вантажів транспортними (транспортно-експедиційними) організаціями - резидентами, здійснюється митним органом, у зоні діяльності якого розташований одержувач вантажу.

Митне оформлення із застосуванням книжок А.Т.А. товарів, що тимчасово вивозяться за межі митної території України (зворотно ввозяться на митну територію України) підприємствами-резидентами, здійснюється митним органом, у зоні діяльності якого розташоване таке підприємство.

У разі прийняття митними органами погодженого рішення про місце здійснення митного оформлення товарів у порядку, визначеному законодавством України, митне оформлення із застосуванням книжок А.Т.А. товарів, що тимчасово вивозяться за межі митної території України (зворотно ввозяться на митну територію України) підприємствами-резидентами, може здійснюватися митним органом, у зоні діяльності якого перебувають такі товари, або митним органом, розташованим у пункті пропуску через державний кордон, за місцем тимчасового вивезення (зворотного ввезення) таких товарів.

Митне оформлення із застосуванням книжок А.Т.А. товарів, що тимчасово вивозяться за межі митної території України громадянами-резидентами, здійснюється будь-яким митним органом.

Митне оформлення із застосуванням книжок А.Т.А. товарів, що зворотно ввозяться на митну територію України громадянами-резидентами, здійснюється митним органом, розташованим у пункті пропуску через державний кордон, за місцем зворотного ввезення таких товарів.

Митне оформлення із застосуванням книжок А.Т.А. товарів, що тимчасово вивозяться за межі митної території України (тимчасово ввозяться на цю територію) у міжнародних поштових відправленнях, здійснюється митним органом, у зоні діяльності якого розташований відправник або адресат (одержувач).

Митне оформлення із застосуванням книжок А.Т.А. товарів, що тимчасово вивозяться за межі митної території України (тимчасово ввозяться на цю територію) у міжнародних експрес-відправленнях, здійснюється митним органом, у зоні діяльності якого розташований відправник або одержувач (проживає або тимчасово перебуває громадянин).

12. Митне оформлення товарів, які декларуються із використанням книжки А.Т.А., здійснюється посадовими особами митного органу, уповноваженими на виконання таких функцій наказом митного органу.

13. Книжка А.Т.А. подається митному органу разом з іншими документами та відомостями, передбаченими статтями 45 та 205 Митного кодексу України.

14. Після прийняття книжки А.Т.А. для митного оформлення внесення будь-яких змін до цієї книжки власником або уповноваженою особою не допускається.

15. Митні органи, приймаючи для митного оформлення книжку А.Т.А., з використанням якої товари переміщуються через митний кордон України, перевіряють на відповідність положенням Стамбульської конвенції та Додатків A, B.1 - B.9 і D до неї такі відомості:

країна, в якій видано книжку А.Т.А., є стороною Стамбульської конвенції;

до графи Р першої сторінки книжки А.Т.А., виданої іноземною асоціацією, у переліку країн, на територіях яких може бути використана зазначена книжка, внесено Україну;

переміщення товарів, зазначених у книжці А.Т.А., здійснюється власником книжки А.Т.А. або уповноваженою ним особою;

книжка А.Т.А. заповнена та оформлена гарантуючою організацією, власником книжки або його представником згідно з положеннями Стамбульської конвенції;

строк дії книжки А.Т.А., наведений у полі "c" графи G першої сторінки обкладинки цієї книжки, не закінчився;

загальний список товарів на відривному документі, що підлягає оформленню, відповідає загальному списку товарів, наведеному на обкладинці книжки А.Т.А.;

книжка А.Т.А. містить належну кількість сторінок, виданих відповідною асоціацією;

у графі I першої сторінки обкладинки книжки А.Т.А. є підпис уповноваженої особи та печатка асоціації, що видає документи;

графа H першої сторінки обкладинки книжки А.Т.А. заповнена митним органом країни-учасниці відповідно до вимог Стамбульської конвенції;

інші графи першої сторінки обкладинки книжки А.Т.А. відповідним чином заповнені.

16. Якщо у переліку країн, зазначених у графі P першої сторінки книжки А.Т.А., виданої іноземною асоціацією, відсутня Україна, така книжка може бути прийнята для оформлення за однією з таких умов:

слово "Україна" дописано у графі P першої сторінки книжки А.Т.А. і зазначений запис засвідчено печаткою асоціації, яка видала цю книжку А.Т.А.;

особою, яка тимчасово ввозить на митну територію України товари за книжкою А.Т.А., надано лист асоціації, якою видано цю книжку, з підтвердженням, що ця книжка дійсна на території України.

17. Якщо книжка А.Т.А. заповнена іншою мовою, ніж українська, російська чи англійська, то на підставі пункту 10 інструкції з користування книжкою А.Т.А., наведеної на третій сторінці обкладинки цієї книжки, митний орган може вимагати переклад такої книжки А.Т.А. на українську мову. Правильність перекладу засвідчується особою, яка здійснила переклад, шляхом вчинення напису "Перекладено вірно", проставлення особистого підпису та печатки підприємства (для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності - за наявності), співробітник якого зробив переклад.

18. Товари, тимчасово ввезені на митну територію України на підставі книжки А.Т.А., можуть використовуватися тільки з метою, наведеною в графі C першої сторінки обкладинки книжки А.Т.А.

19. Реєстраційний номер відривного документа книжки А.Т.А. формується митним органом відповідно до пункту 5 розділу I Інструкції по заповненню граф книжки (карнета) А.Т.А. митними органами, затвердженої наказом Державної митної служби України від 28.04.2011 N 353 (далі - Інструкція N 353), із застосуванням відповідного програмного забезпечення.

20. Обмін інформацією між митними органами та їх підрозділами стосовно товарів, що переміщуються за книжками А.Т.А., здійснюється з використанням Єдиної автоматизованої інформаційної системи Державної митної служби України шляхом занесення відомостей, передбачених цим Порядком, до облікових карток книжок А.Т.А. (далі - облікова картка) відповідно до положень цього Порядку та Порядку N 173.

Внесення інформації до облікової картки здійснюється посадовими особами митних органів із застосуванням програмного забезпечення протягом чотирьох годин після виконання відповідних митних процедур згідно з цим Порядком.

Інформація вноситься українською мовою і повинна відповідати інформації, унесеній до оригіналу цієї книжки.

Облікова картка на товари, що тимчасово вивозяться за межі митної території України, створюється з використанням інформації, що отримується Державною митною службою України від ТПП України відповідно до Угоди про співробітництво між Державною митною службою України та Торгово-промисловою палатою України від 24.02.2007.

21. До облікової картки вносяться:

21.1. Загальна інформація про книжку А.Т.А. (заноситься посадовою особою митного органу, яка вперше здійснила митне оформлення товарів за цією книжкою):

номер книжки А.Т.А., присвоєний асоціацією, що видала цю книжку, наведений у полі "a" графи G першої сторінки обкладинки;

відомості про асоціацію, що видала цю книжку, наведені в полі "b" графи G першої сторінки обкладинки;

дата видачі книжки А.Т.А., наведена в графі I першої сторінки обкладинки;

термін дії книжки А.Т.А., наведений у полі "c" графи G першої сторінки обкладинки;

кількість додаткових аркушів до загального списку книжки А.Т.А., наведена в полі "a" графи G першої сторінки обкладинки;

відомості про власника книжки А.Т.А., наведені в графі A першої сторінки обкладинки;

кількість порядкових номерів товарів, наведених у загальному списку книжки А.Т.А. та додаткових аркушах до загального списку;

призначення товарів, що тимчасово переміщуються через митний кордон України, наведене в графі C першої сторінки обкладинки.

21.2. Інформація про товари, що оформлені митним органом у митні режими тимчасового ввезення (вивезення) або транзиту з використанням книжки А.Т.А. (заноситься посадовою особою митного органу, що здійснила таке оформлення):

порядковий номер товару в загальному списку книжки А.Т.А.;

стислий опис товару;

кількість (шт.);

вага (кг) (за наявності);

об'єм (л) (за наявності);

вартість та літерний код валюти відповідно до Класифікації валют, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 22.12.2010 N 528 (Наказ N 528).

21.3. Відомості про митну процедуру щодо всіх або окремих товарів:

21.3.1. Зміст митної процедури:

митне оформлення товарів (із використанням відривних документів "exportation", "reimportation", "importation", "reexportation", "transit");

відмова у митному оформленні товарів;

пропуск товарів через митний кордон України;

відмова в пропуску товарів через митний кордон України;

продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) в межах строку дії книжки А.Т.А.;

продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) на підставі нової книжки А.Т.А.;

митний огляд товарів;

призупинення строку виконання зобов'язання щодо зворотного ввезення (вивезення) товарів;

припинення митного режиму (конфіскація товарів за рішенням суду, яке набрало законної сили / знищення чи повна втрата товарів унаслідок дії обставин непереборної сили / оформлення в інший митний режим);

доставка до митниці призначення;

продовження строку транзитного переміщення.

21.3.2. Дата здійснення митної процедури.

21.3.3. Порядкові номери товарів, щодо яких здійснюється митна процедура, в загальному списку книжки А.Т.А.

21.3.4. Тип відривного документа ("exportation", "reimportation", "importation", "reexportation", "transit").

21.3.5. Реєстраційний номер відривного документа книжки А.Т.А., присвоєний згідно з пунктом 19 цього розділу.

21.3.6. Застосовані засоби ідентифікації (у разі їх застосування).

21.3.7. Відомості про транспортний засіб, яким переміщуються товари.

21.3.8. Митниця призначення (для товарів, що переміщуються транзитом).

21.3.9. Назва та номер документа (книжки А.Т.А. у разі продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) на підставі нової книжки А.Т.А., вантажної митної декларації у разі зміни митного режиму, картки відмови у прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України, протоколу про порушення митних правил тощо).

21.3.10. Гранична дата тимчасового ввезення (вивезення) товарів або доставки їх до митниці призначення.

21.3.11. Примітки (вноситься інформація про складення протоколів про порушення митних правил, здійснення митного контролю за товарами, що перебувають у митному режимі тимчасового ввезення, направлення претензій до ТПП України тощо).

21.3.12. Найменування митного органу, посадовою особою якого здійснено митну процедуру.

21.3.13. Прізвище та ініціали, номер особистої номерної печатки (за наявності) посадової особи, яка здійснила митну процедуру.

22. Якщо митне оформлення або пропуск товарів через митний кордон України із застосуванням книжки А.Т.А. неможливий, митним органом видається Картка відмови у прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України відповідно до Порядку оформлення й використання Картки відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України, затвердженого наказом Державної митної служби України від 12.12.2005 N 1227, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.12.2005 за N 1562/11842.

23. Заповнення уповноваженими посадовими особами митного органу граф книжки А.Т.А. здійснюється у спосіб, зазначений в Інструкції N 353.

24. Вилучені із книжок А.Т.А. оригінали (у випадках, визначених цим Порядком, їх копії) відривних документів та додаткових аркушів до таких документів та інші документи, на підставі яких здійснювалось митне оформлення товарів із використанням книжки А.Т.А., передаються до підрозділу митного органу, на який покладено функції з організації митного контролю, протягом трьох робочих днів після здійснення митного оформлення товарів.

25. Підрозділ митного органу, на який покладено функції з організації митного контролю, отримавши документи, зазначені в пункті 24 цього розділу, залежно від характеру цих документів:

ставить на контроль операції з тимчасового ввезення (вивезення) товарів;

знімає з контролю операції з тимчасового ввезення (вивезення) товарів, якщо зобов'язання про зворотне вивезення (ввезення) виконано в повному обсязі;

долучає ці документи до відповідних документів щодо операцій з тимчасового ввезення (вивезення);

вносить до облікової картки книжки А.Т.А. інформацію про:

прийняття митним органом рішення щодо припинення митного режиму;

проведення митним органом контрольних процедур;

продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) товарів;

призупинення строку виконання зобов'язання щодо зворотного ввезення (вивезення) товарів тощо;

організовує контроль за дотриманням митного режиму тимчасового ввезення (вивезення) згідно з положеннями розділу VII Порядку N 173.

26. Координація обігу книжок А.Т.А. в Україні, інформаційний обмін і взаємодопомога здійснюються відповідно до Угоди про співробітництво, укладеної між Державною митною службою України та ТПП України від 22.02.2007 в м. Києві.

II. Тимчасове вивезення товарів з використанням книжок А.Т.А.

1. Митне оформлення товарів, що тимчасово вивозяться з митної території України з використанням книжки А.Т.А., здійснюється в установленому порядку з нижченаведеними особливостями.

2. Уповноважена посадова особа митного органу приймає книжку А.Т.А. для оформлення та здійснює:

2.1. Реєстрацію книжки А.Т.А. та відповідного жовтого відривного документа на вивезення ("exportation") відповідно до пункту 19 розділу I цього Порядку із внесенням реєстраційного номера до:

поля "c" графи H "Засвідчення митних органів при вивезенні" першої сторінки обкладинки книжки А.Т.А. (якщо з використанням цієї книжки митне оформлення товарів здійснюється вперше);

верхньої частини поля "d" графи H жовтого відривного документа на вивезення ("exportation");

графи 3 жовтого невідривного корінця документа на вивезення ("exportation").

2.2. Перевірку книжки А.Т.А. відповідно до пункту 15 розділу I цього Порядку.

2.3. Перевірку правильності заповнення граф A - G жовтого відривного документа на вивезення ("exportation").

2.4. Перевірку товарів, що тимчасово вивозяться, на відповідність відомостям про ці товари, зазначеним у книжці А.Т.А., та встановлює можливість забезпечення їх надійної ідентифікації.

3. На підставі позитивних результатів перевірки уповноважена посадова особа митного органу приймає рішення про допущення до переміщення товарів у митному режимі тимчасового вивезення з використанням книжки А.Т.А. та вчиняє такі дії:

3.1. Заповнює поля "a", "b", "d" графи H "Засвідчення митних органів при вивезенні", яка міститься на першій сторінці обкладинки книжки А.Т.А. (якщо з використанням цієї книжки митне оформлення товарів здійснюється вперше).

3.2. У разі необхідності здійснює заходи ідентифікації товарів відповідно до розділу IV Порядку N 173.

3.3. Уносить до колонки 7 загального списку, розміщеного на другій сторінці обкладинки книжки А.Т.А. та на зелених додаткових аркушах (за наявності) до цього списку, номери, знаки та кількість митних забезпечень, застосованих для ідентифікації товарів.

3.4. Заповнює поля "b", "c" графи H жовтого відривного документа на вивезення ("exportation") книжки А.Т.А.

3.5. Уносить до колонки 7 загального списку жовтого відривного документа на вивезення ("exportation") та жовтих додаткових аркушів до загального списку (за наявності) книжки А.Т.А. номери, знаки та кількість митних забезпечень, застосованих для ідентифікації товарів.

3.6. Накладає, якщо можливо, митне забезпечення на транспортний засіб, з використанням якого здійснюватиметься вивезення товарів за межі України, та вносить відомості про це забезпечення до поля "Разом або для перенесення на додатковий аркуш" колонки 7 загального списку жовтого відривного документа на вивезення ("exportation") книжки А.Т.А.

3.7. Заповнює графи 1, 2, 4 і 5 жовтого невідривного корінця документа на вивезення ("exportation") книжки А.Т.А.

3.8. Якщо митне оформлення здійснюється митним органом, розташованим не у пункті пропуску через митний кордон України, знімає копії з першої сторінки обкладинки книжки А.Т.А., загального списку та додаткових аркушів до нього (за наявності), жовтого відривного документа на вивезення ("exportation"), жовтого невідривного корінця документа на вивезення ("exportation").

3.9. Якщо митне оформлення здійснюється митним органом, розташованим у пункті пропуску через митний кордон України:

заповнює нижню частину поля "d" графи H жовтого відривного документа на вивезення ("exportation") книжки А.Т.А. та графи 6 і 7 його невідривного корінця;

вилучає жовтий відривний документ на вивезення ("exportation") та відповідні жовті додаткові аркуші до загального списку (за наявності) з книжки А.Т.А.

3.10. Повертає власнику або його представнику оформлену митним органом книжку А.Т.А. для переміщення разом з товарами в пункт пропуску через державний кордон України або за межі України.

3.11. У строк, визначений пунктом 20 розділу I цього Порядку, створює облікову картку книжки А.Т.А. (якщо з використанням цієї книжки митне оформлення товарів здійснюється вперше) та заносить до неї відомості щодо здійснених митних процедур.

4. Уповноважена посадова особа митного органу, розташованого в пункті пропуску через державний кордон України, у разі надходження товарів, що тимчасово вивозяться за межі України з використанням книжки А.Т.А., якщо оформлення товарів у митний режим тимчасового вивезення здійснено іншим митним органом (іншим підрозділом митного органу), приймає книжку А.Т.А. для оформлення та:

4.1. Звіряє відомості, наведені в книжці А.Т.А., з даними, які містяться в її обліковій картці, та перевіряє цілість і відповідність митного забезпечення, накладеного на транспортний засіб.

Якщо митне забезпечення на транспортний засіб не накладалося, або в разі виявлення факту його пошкодження чи втрати, або за наявності інших підстав для перевірки товарів, що тимчасово вивозяться, перевіряє товари на відповідність відомостям про ці товари, зазначеним у книжці А.Т.А.

4.2. Якщо за результатами заходів, передбачених підпунктом 4.1 цього пункту, не виявлено порушень і розбіжностей, заповнює нижню частину поля "d" графи H жовтого відривного документа на вивезення ("exportation") книжки А.Т.А. та графи 6 і 7 його невідривного корінця, а також заносить до поля "d" графи H жовтого відривного документа на вивезення ("exportation") книжки А.Т.А. запис про здійснення митного огляду та відомості про нове митне забезпечення (якщо такий огляд здійснювався і таке забезпечення накладалось).

4.3. Вилучає жовтий відривний документ на вивезення ("exportation") та відповідні жовті додаткові аркуші до загального списку (за наявності) з книжки А.Т.А.

4.4. Повертає власнику або його представнику оформлену митним органом книжку А.Т.А. для пропуску разом з товарами через митний кордон України.

4.5. У строк, визначений пунктом 20 розділу I цього Порядку, заносить до облікової картки книжки А.Т.А. відомості щодо здійснених митних процедур.

5. Якщо в результаті заходів, передбачених підпунктом 4.1 пункту 4 цього розділу, виявлено порушення або розбіжності, уповноважена посадова особа митного органу, розташованого в пункті пропуску через державний кордон України, уживає заходів, передбачених законодавством України.

6. У разі неможливості відповідно до пункту 10 розділу I цього Порядку пропуску товарів за межі України та необхідності переоформлення ТПП України книжки А.Т.А. внесення відомостей до такої переоформленої книжки А.Т.А. здійснюється:

митним органом, посадова особа якого прийняла рішення про допущення товарів до переміщення у митному режимі тимчасового вивезення, якщо необхідно вносити зміни до першої сторінки обкладинки книжки А.Т.А. та загального списку, розміщеного на другій сторінці обкладинки цієї книжки. Уповноважена посадова особа цього митного органу вчиняє дії, передбачені пунктом 3 цього розділу, без обов'язкового повторного пред'явлення товарів і проставляє в полі "b" графи H першої сторінки обкладинки книжки А.Т.А. знак "X" у рамці "No/Ні", не вносячи при цьому до відповідних граф цієї книжки відомості про накладене на транспортний засіб митне забезпечення;

митним органом, розташованим у пункті пропуску через державний кордон України, - у всіх інших випадках. Уповноважена посадова особа цього митного органу вчиняє дії, передбачені пунктом 3 цього розділу, за винятком тих, що вже вчинені митним органом, посадова особа якого прийняла рішення про допущення товарів до переміщення у митному режимі тимчасового вивезення. Уносить відповідні виправлення до облікової картки книжки А.Т.А. та вчиняє дії, передбачені підпунктами 4.2 - 4.5 пункту 4 цього розділу.

Уповноважена посадова особа митного органу, розташованого в пункті пропуску через державний кордон України, у разі одержання переоформленої відповідно до абзацу третього цього пункту книжки А.Т.А. звіряє відомості, наведені в цій книжці, з даними, які містяться в її обліковій картці, та за відсутності порушень або розбіжностей вчиняє дії, передбачені підпунктами 4.2 - 4.5 пункту 4 цього розділу.

7. Товари, зазначені в полі "a" графи F жовтого відривного документа на вивезення ("exportation") книжки А.Т.А. та в графі 1 його невідривного корінця, вважаються тимчасово вивезеними за наявності в полі "d" графи H цього документа на вивезення та в графі 7 його невідривного корінця підпису та відбитка особистої номерної печатки уповноваженої посадової особи митного органу.

III. Зворотне ввезення товарів, тимчасово вивезених за межі митної території України, з використанням книжок А.Т.А.

1. Митне оформлення товарів, що зворотно ввозяться на митну територію України з використанням книжки А.Т.А., здійснюється в установленому порядку з нижченаведеними особливостями.

2. Уповноважена посадова особа митного органу, розташованого в пункті пропуску через державний кордон України, у разі надходження товарів, що зворотно ввозяться в Україну, приймає книжку А.Т.А. для оформлення та:

2.1. Реєструє жовтий відривний документ на зворотне ввезення ("reimportation") книжки А.Т.А. відповідно до пункту 19 розділу I цього Порядку із внесенням реєстраційного номера до:

верхньої частини поля "c" графи H цього документа;

графи 2 жовтого невідривного корінця документа на зворотне ввезення ("reimportation").

2.2. Звіряє відомості, наведені в книжці А.Т.А., з даними облікової картки цієї книжки.

2.3. Перевіряє дані, занесені в графи A - G жовтого відривного документа на зворотне ввезення ("reimportation") книжки А.Т.А.

2.4. Перевіряє можливість використання в установленому порядку існуючого митного забезпечення або накладає митне забезпечення на транспортний засіб, якщо це можливо, та вносить відомості про застосоване митне забезпечення до поля "Разом або для перенесення на додатковий аркуш" колонки 7 загального списку жовтого відривного документа на зворотне ввезення ("reimportation") книжки А.Т.А.

2.5. Якщо накладення на транспортний засіб митного забезпечення неможливе, перевіряє товари, що зворотно ввозяться, на відповідність відомостям про ці товари, зазначеним у полях "a" і "b" графи F жовтого відривного документа на зворотне ввезення ("reimportation") книжки А.Т.А.

2.6. Заповнює поле "b" графи H жовтого відривного документа на зворотне ввезення ("reimportation") книжки А.Т.А.

2.7. Вчиняє дії, передбачені пунктом 3 цього розділу, якщо:

товари зворотно ввозяться громадянами;

митний орган, розташований у пункті пропуску через державний кордон України, є одночасно митним органом, на контролі якого перебувають товари, що зворотно ввозяться.

2.8. Якщо дії відповідно до підпункту 2.6 цього пункту не вчиняються, знімає копії жовтого відривного документа на зворотне ввезення ("reimportation") книжки А.Т.А. та відповідних жовтих додаткових аркушів до нього (за наявності).

2.9. Повертає власнику чи його представникові оформлену митним органом книжку А.Т.А. для переміщення разом з товарами в митний орган, на контролі якого перебувають товари, що зворотно ввозяться.

2.10. У строк, визначений пунктом 20 розділу I цього Порядку, заносить до облікової картки книжки А.Т.А. відомості щодо здійснених митних процедур.

3. При надходженні товарів, що зворотно ввозяться, до митного органу, на контролі якого ці товари перебувають, уповноважена посадова особа зазначеного митного органу:

3.1. Звіряє відомості, наведені в книжці А.Т.А., з даними, які містяться в її обліковій картці.

3.2. Перевіряє правильність заповнення граф A - G жовтого відривного документа на зворотне ввезення ("reimportation") книжки А.Т.А.

3.3. Перевіряє цілість та відповідність митного забезпечення, накладеного на транспортний засіб, якщо таке застосовувалось.

3.4. Перевіряє товари, що зворотно ввозяться, на відповідність відомостям про ці товари, зазначеним у книжці А.Т.А.

3.5. Перевіряє в обліковій картці книжки А.Т.А. інформацію про митні процедури, здійснені відносно товарів, що зворотно ввозяться.

3.6. Заповнює нижню частину поля "c" графи H жовтого відривного документа на зворотне ввезення ("reimportation") та жовтий невідривний корінець документа на зворотне ввезення книжки А.Т.А.

3.7. Вилучає з книжки А.Т.А. жовтий відривний документ на зворотне ввезення ("reimportation") та відповідні жовті додаткові аркуші до загального списку (за наявності).

3.8. Повертає власнику чи його представникові оформлену митним органом книжку А.Т.А.

3.9. У строк, визначений пунктом 20 розділу I цього Порядку, заносить до облікової картки книжки А.Т.А. відомості щодо здійснених митних процедур.

4. Товари, зазначені в полях "a" і "b" графи F жовтого відривного документа на зворотне ввезення ("reimportation") книжки А.Т.А. та в графі 1 його невідривного корінця, вважаються зворотно ввезеними за наявності в полі "c" графи H цього документа на зворотне ввезення та в графі 6 його невідривного корінця підпису та відбитка особистої номерної печатки уповноваженої посадової особи митного органу.

IV. Тимчасове ввезення товарів із використанням книжок А.Т.А.

1. Митне оформлення товарів, що тимчасово ввозяться на митну територію України з використанням книжки А.Т.А., здійснюється в установленому порядку з нижченаведеними особливостями.

2. Уповноважена посадова особа митного органу приймає книжку А.Т.А. для оформлення та здійснює:

2.1. Реєстрацію відповідного білого відривного документа на ввезення ("importation") відповідно до пункту 19 розділу I цього Порядку із внесенням реєстраційного номера до:

поля "c" графи H цього документа;

графи 3 білого невідривного корінця документа на ввезення ("importation").

2.2. Перевірку книжки А.Т.А. відповідно до пункту 15 розділу I цього Порядку.

2.3. Перевірку правильності заповнення граф A - G білого відривного документа на ввезення ("importation").

2.4. Перевірку мети тимчасового ввезення товарів, зазначеної у графі C першої сторінки обкладинки та документах, що подаються для митного оформлення, на відповідність меті, визначеній у відповідному додатку до Стамбульської конвенції.

2.5. Перевірку товарів, що тимчасово ввозяться, на відповідність:

вимогам Стамбульської конвенції та Додатків B.1 - B.9 і D до неї щодо умовного повного звільнення від оподаткування;

відомостям про ці товари, зазначеним у книжці А.Т.А.

2.6. Встановлює можливість забезпечення надійної ідентифікації товарів, що тимчасово ввозяться.

3. На підставі позитивних результатів перевірки уповноважена посадова особа митного органу приймає рішення про допущення до переміщення товарів у митному режимі тимчасового ввезення з використанням книжки А.Т.А. та вчиняє такі дії:

3.1. Перевіряє можливість використання існуючих засобів ідентифікації товарів, зазначених у книжці А.Т.А. За необхідності здійснює заходи ідентифікації товарів відповідно до розділу IV Порядку N 173.

3.2. Заповнює поля "a", "b", "d" графи H білого відривного документа на ввезення ("importation") та графи 1, 2, 4 - 8 білого невідривного корінця документа на ввезення книжки А.Т.А.

3.3. Вилучає з книжки А.Т.А. білий відривний документ на ввезення ("importation") та відповідні білі додаткові аркуші до нього (за наявності).

3.4. Повертає власнику чи його представникові оформлену митним органом книжку А.Т.А.

3.5. У строки, визначені пунктом 20 розділу I цього Порядку, створює облікову картку книжки А.Т.А. (якщо з використанням цієї книжки митне оформлення товарів здійснюється вперше) та заносить до цієї картки відомості щодо здійснених митних процедур.

4. Якщо за результатами перевірки, здійсненої відповідно до пункту 2 цього розділу, уповноважена посадова особа митного органу прийняла рішення про неможливість тимчасового ввезення товарів або їх частини з використанням книжки А.Т.А., такі товари можуть бути розміщені в будь-який митний режим згідно з положеннями Митного кодексу України, у тому числі тимчасового ввезення.

5. Товари, зазначені в полі "a" графи F білого відривного документа на ввезення ("importation") книжки А.Т.А. та в графі 1 його невідривного корінця, вважаються тимчасово ввезеними за наявності в полі "d" графи H цього документа на ввезення та в графі 8 його невідривного корінця підпису та відбитка особистої номерної печатки уповноваженої посадової особи митного органу.

6. У разі тимчасового ввезення на митну територію України товарів відповідно до Додатків B.1 та B.5 до Стамбульської конвенції (за наявності в книжці А.Т.А. блакитних документів на транзит) дії, передбачені цим розділом, здійснюються митним органом, у зоні діяльності якого розташоване місце проведення відповідного виставкового, наукового, культурного, освітнього чи іншого подібного заходу.

Оформлення блакитних документів на транзит здійснюється посадовими особами митних органів відповідно до положень розділу VI цього Порядку.

V. Зворотне вивезення товарів, тимчасово ввезених на митну територію України, з використанням книжок А.Т.А.

1. Митне оформлення товарів, що зворотно вивозяться за межі митної території України з використанням книжки А.Т.А., здійснюється в установленому порядку з нижченаведеними особливостями.

2. Уповноважена посадова особа митного органу приймає книжку А.Т.А. для оформлення та:

2.1. Реєструє білий відривний документ на зворотне вивезення ("reexportation") книжки А.Т.А. згідно з пунктом 19 розділу I цього Порядку із внесенням реєстраційного номера до:

поля "d" графи H цього документа;

графи 4 білого невідривного корінця документа на зворотне вивезення ("reexportation").

2.2. Перевіряє дані, занесені в графи A - G білого відривного документа на зворотне вивезення ("reexportation") книжки А.Т.А.

2.3. Перевіряє дотримання власником цієї книжки зобов'язання про зворотне вивезення у термін, встановлений митним органом відповідно до пункту 8 розділу I цього Порядку.

2.4. Звіряє відомості, наведені в книжці А.Т.А., з даними облікової картки цієї книжки.

2.5. Перевіряє в обліковій картці книжки А.Т.А. інформацію про митні процедури, здійснені відносно товарів, що зворотно вивозяться.

2.6. Перевіряє товари, що зворотно вивозяться, на відповідність відомостям про ці товари, зазначеним у книжці А.Т.А.

2.7. Перевіряє цілість та відповідність засобів ідентифікації товарів, якщо такі застосовувались.

2.8. Заповнює поля "b", "c", "e", "f" графи H білого відривного документа на зворотне вивезення ("reexportation") та графи 1 - 3, 5 - 8 білого невідривного корінця цього документа.

2.9. Вилучає з книжки А.Т.А. білий відривний документ на зворотне вивезення ("reexportation") та відповідні білі додаткові аркуші до загального списку (за наявності).

2.10. Повертає власнику чи його представникові оформлену митним органом книжку А.Т.А.

2.11. У строк, визначений пунктом 20 розділу I цього Порядку, заносить до облікової картки книжки А.Т.А. відомості щодо здійснених митних процедур.

3. У разі зворотного вивезення за межі митної території України товарів, митне оформлення яких у режимі тимчасового ввезення відповідно до Додатків B.1 та B.5 до Стамбульської конвенції здійснювалось митним органом за місцем проведення відповідного виставкового, наукового, культурного, освітнього чи іншого подібного заходу, уповноважена посадова особа цього митного органу приймає книжку А.Т.А. для оформлення та здійснює:

дії, передбачені підпунктами 2.3 - 2.7 пункту 2 цього розділу;

оформлення блакитних документів на транзит відповідно до положень пункту 3 розділу VI цього Порядку.

4. Уповноважена посадова особа митного органу, розташованого в пункті пропуску через державний кордон України, у разі надходження товарів, що зворотно вивозяться за межі України та оформлені відповідно до пункту 3 цього розділу, приймає книжку А.Т.А. для оформлення та:

4.1. Вчиняє дії, передбачені підпунктами 2.1 - 2.5 пункту 2 цього розділу.

4.2. Перевіряє цілість і відповідність митного забезпечення, накладеного на транспортний засіб.

4.3. Якщо митне забезпечення на транспортний засіб не накладалося, або в разі виявлення факту його пошкодження чи втрати, або за наявності інших підстав для перевірки товарів, що зворотно вивозяться, вчиняє дії, передбачені підпунктами 2.6 - 2.11 пункту 2 цього розділу.

4.4. Якщо проведеною відповідно до підпункту 4.2 пункту 4 цього розділу перевіркою встановлено цілість і відповідність митного забезпечення та за відсутності інших підстав для перевірки товарів, що зворотно вивозяться, вчиняє дії, передбачені підпунктами 2.8 - 2.11 пункту 2 цього розділу.

4.5. Оформлює блакитні документи на транзит відповідно до положень пункту 4 розділу VI цього Порядку.

5. Товари, зазначені в полі "a" графи F білого відривного документа на зворотне вивезення ("reexportation") книжки А.Т.А. та в графі 1 його невідривного корінця, вважаються зворотно вивезеними:

за наявності в полі "f" графи H цього документа та у графі 8 його невідривного корінця підпису та відбитка особистої номерної печатки уповноваженої посадової особи митного органу;

в разі прийняття митним органом документів, зазначених в пункті 2 статті 10 Додатка А до Стамбульської конвенції, як доказів зворотного вивезення.

VI. Переміщення товарів транзитом з використанням книжки А.Т.А.

1. Митне оформлення товарів, що переміщуються транзитом з використанням книжки А.Т.А., здійснюється в установленому порядку з нижченаведеними особливостями.

2. Гарантування доставки товарів, що переміщуються транзитом з використанням книжки А.Т.А., здійснюється на умовах, установлених Стамбульською конвенцією.

3. Уповноважена посадова особа митного органу у разі надходження товарів, що переміщуватимуться транзитом з використанням книжки А.Т.А., приймає цю книжку для оформлення та:

3.1. Реєструє за одним номером два примірники блакитних відривних документів на транзит ("transit") книжки А.Т.А. відповідно до пункту 19 розділу I цього Порядку із внесенням реєстраційного номера до:

поля "c" графи H двох примірників блакитних відривних документів на транзит ("transit");

графи 3 двох блакитних невідривних корінців документів на транзит.

3.2. Здійснює перевірку книжки А.Т.А. відповідно до пункту 15 розділу I цього Порядку.

3.3. Здійснює перевірку правильності заповнення граф A - G двох примірників блакитних відривних документів на транзит ("transit").

3.4. Перевіряє можливість використання в установленому порядку існуючого митного забезпечення або накладає митне забезпечення на транспортний засіб, якщо це можливо, та вносить відомості про застосоване митне забезпечення до поля "Разом або для перенесення на додатковий аркуш" колонки 7 загального списку двох примірників блакитних відривних документів на транзит ("transit") книжки А.Т.А.

3.5. Якщо накладення на транспортний засіб митного забезпечення неможливе, перевіряє товари, що переміщуються транзитом, на відповідність відомостям про ці товари, зазначеним у книжці А.Т.А.

3.6. Заповнює поля "a", "b", "d", "e" графи H обох блакитних відривних документів на транзит ("transit") та графи 1, 2, 4 - 7 верхньої частини двох блакитних невідривних корінців документів на транзит книжки А.Т.А.

3.7. Вилучає з книжки А.Т.А. перший блакитний відривний документ на транзит ("transit") та відповідні додаткові аркуші до нього (за наявності).

3.8. Повертає власнику чи його представникові оформлену митним органом книжку А.Т.А.

3.9. У строк, визначений пунктом 20 розділу I цього Порядку, створює облікову картку книжки А.Т.А. (якщо з використанням цієї книжки митне оформлення товарів здійснюється вперше) та заносить до цієї картки відомості щодо здійснених митних процедур.

4. Уповноважена посадова особа митного органу, в якому завершується транзитне переміщення товарів з використанням книжки А.Т.А., приймає книжку А.Т.А. для оформлення та:

4.1. Перевіряє дані, занесені до граф A - G блакитного відривного документа на транзит ("transit") книжки А.Т.А.

4.2. Перевіряє дотримання власником цієї книжки (уповноваженою особою) строку транзитного переміщення товарів, встановленого митним органом відповідно до законодавства.

4.3. Звіряє відомості, наведені в книжці А.Т.А., з даними, які містяться в обліковій картці цієї книжки.

4.4. Перевіряє в обліковій картці книжки А.Т.А. інформацію про митні процедури, здійснені відносно товарів, що переміщуються транзитом.

4.5. Перевіряє цілість і відповідність митного забезпечення, накладеного на транспортний засіб.

4.6. Якщо митне забезпечення на транспортний засіб не накладалося, або в разі виявлення факту його пошкодження чи втрати, або за наявності інших підстав для перевірки товарів, що переміщуються транзитом, перевіряє ці товари на відповідність відомостям, зазначеним у книжці А.Т.А.

4.7. Якщо за результатами заходів, передбачених підпунктом 4.6 цього пункту, не виявлено порушень і розбіжностей, заповнює поле "g" графи H блакитного відривного документа на транзит ("transit") та графи 3 - 6 нижньої частини двох блакитних невідривних корінців документів на транзит.

4.8. Вилучає з книжки А.Т.А. другий блакитний відривний документ на транзит ("transit") і відповідні додаткові аркуші до нього (за наявності).

4.9. Повертає власнику або його представнику оформлену митним органом книжку А.Т.А.

4.10. У строк, визначений пунктом 20 розділу I, заносить до облікової картки цієї книжки відомості щодо здійснених митних процедур.

VII. Продовження строків тимчасового ввезення (вивезення) і транзитного переміщення товарів за книжками А.Т.А.

1. Строк тимчасового ввезення товарів, увезених на митну територію України з використанням книжки А.Т.А., може бути продовжений Державною митною службою України на підставі письмового звернення власника книжки А.Т.А. або його представника з обґрунтуванням причин необхідності продовження цього строку та акта про проведення митного огляду товарів установленої форми, складеного на прохання власника книжки А.Т.А. (його представника) посадовою особою митного органу, у зоні діяльності якого перебувають тимчасово ввезені товари.

2. Строк тимчасового вивезення товарів може бути продовжений у межах строку дії книжки А.Т.А. митним органом, на контролі якого перебувають тимчасово вивезені товари.

3. Продовження строку тимчасового ввезення або тимчасового вивезення товарів на строк, що перевищує строк дії книжки А.Т.А., розглядається на підставі наданої власником відповідному митному органу нової книжки А.Т.А.

4. При продовженні строку тимчасового вивезення товарів нова книжка А.Т.А. та документи, зазначені у пункті 1 цього розділу, подаються митному органу, на контролі якого перебувають тимчасово вивезені товари.

Посадова особа митного органу перевіряє правильність і повноту заповнення книжки А.Т.А. та у разі встановлення правильності та повноти такого заповнення:

реєструє книжку А.Т.А. та відповідний жовтий відривний документ на вивезення ("exportation") цієї книжки відповідно до пункту 19 розділу I цього Порядку;

заповнює графу H обкладинки книжки і жовтого відривного документа на вивезення ("exportation") книжки А.Т.А. та його невідривний корінець;

вилучає з книжки А.Т.А. жовтий відривний документ на вивезення ("exportation") та відповідні жовті додаткові аркуші до нього (за наявності).

5. При продовженні строку тимчасового ввезення товарів нова книжка А.Т.А. та документи, зазначені у пункті 1 цього розділу, подаються митному органу, в зоні діяльності якого перебувають тимчасово ввезені товари.

Посадова особа митного органу перевіряє правильність та повноту заповнення такої книжки А.Т.А. і у разі встановлення правильності та повноти такого заповнення направляє на розгляд Державної митної служби України копії першої сторінки обкладинки книжки А.Т.А., додаткових аркушів до загального списку (за наявності) та відповідних документів.

У разі прийняття Держмитслужбою України позитивного рішення щодо продовження строку тимчасового ввезення товарів посадова особа митного органу здійснює:

реєстрацію книжки А.Т.А. та відповідного білого відривного документа на ввезення ("importation") цієї книжки відповідно до пункту 19 розділу I цього Порядку із застосуванням програмного забезпечення;

заповнює графу H білого відривного документа на ввезення ("importation") книжки А.Т.А. та його невідривний корінець;

вилучає з книжки А.Т.А. білий відривний документ на ввезення ("importation") та відповідні білі додаткові аркуші до загального списку (за наявності).

6. Продовження строку транзитного переміщення здійснюється митними органами в установленому порядку.

7. У строк, визначений пунктом 20 розділу I цього Порядку, посадова особа митного органу створює облікову картку книжки А.Т.А. (у разі продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) товарів на підставі наданої митному органу нової книжки А.Т.А.) та заносить до облікової картки цієї книжки відомості про здійснення відповідної митної процедури.

У разі продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) товарів з поданням нової книжки А.Т.А. відомості про таке продовження уносяться посадовою особою митного органу до облікової картки попередньої книжки А.Т.А.

  

Заступник директора Департаменту
організації митного контролю
та оформлення - начальник
Управління декларування
та митних режимів

І. М. Муратов

  
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали