ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку14.06.2011 N 721

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 серпня 2011 р. за N 1002/19740

Порядок
заповнення компанією з управління активами електронних форм інформації, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

1. Цей Порядок встановлює структуру файлів та опис полів заповнення компанією з управління активами електронних форм інформації, яка подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Інформація) відповідно до вимог Положення про порядок складання та розкриття інформації компанією з управління активами про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.08.2002 N 216, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.08.2002 за N 697/6985 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.01.2010 N 50) (далі - Положення).

2. Електронна форма Інформації складається за допомогою програмних засобів, які забезпечують формування файлів, відповідно до Положення, підготовлених з використанням кодування RUS cp866 у форматі DBASE-IV.

3. Електронна форма щорічної Інформації інститутів спільного інвестування (венчурних) складається з файлів: "TITUL.dbf", "INF_KRP.dbf" (для корпоративних інститутів спільного інвестування), "INF_KRPU.dbf" (для корпоративних інститутів спільного інвестування), "INF_PAY.dbf" (для пайових інститутів спільного інвестування), "INF_PAYU.dbf" (для пайових інститутів спільного інвестування), "EARN1.dbf", "FCHA.dbf", "TBLCP.dbf", "TBLNEDV.dbf", "TBLCASH.dbf", "TBLMETAL.dbf", "TBLOTHER.dbf", "TBLDEBIZ.dbf", "EARN2.dbf", "EARN2_2.dbf", "EARN3.dbf", "EARN4.dbf", "VK_1.dbf", "VK_1.dbt", "VK_2.dbf", "VK_3.dbf", "BP_A.dbf", "BP_A.dbt", "BP_P.dbf", "FP.dbf", "FP.dbt", "RK_1.dbf", "RK_1.dbt", "RK_2.dbf".

4. Електронна форма щорічної Інформації інститутів спільного інвестування (крім венчурних) складається з файлів: "TITUL.dbf", "INF_KRP.dbf" (для корпоративних інститутів спільного інвестування), "INF_KRPU.dbf" (для корпоративних інститутів спільного інвестування), "INF_PAY.dbf" (для пайових інститутів спільного інвестування), "INF_PAYU.dbf" (для пайових інститутів спільного інвестування), "EARN1.dbf", "FCHA.dbf", "TBLCP.dbf", "TBLNEDV.dbf", "TBLCASH.dbf", "TBLMETAL.dbf", "TBLOTHER.dbf", "TBLDEBIZ.dbf", "EARN2.dbf", "EARN2_1.dbf", "EARN3.dbf", "EARN4.dbf", "VK_1.dbf", "VK_1.dbt", "VK_2.dbf", "VK_3.dbf", "BP_A.dbf", "BP_A.dbt", "BP_P.dbf", "FP.dbf", "FP.dbt", "RK_1.dbf", "RK_1.dbt", "RK_2.dbf".

5. Електронна форма щоквартальної Інформації інститутів спільного інвестування складається з файлів: "TITUL.dbf", "INF_KRP.dbf" (для корпоративних інститутів спільного інвестування), "INF_KRPU.dbf" (для корпоративних інститутів спільного інвестування), "INF_PAY.dbf" (для пайових інститутів спільного інвестування), "INF_PAYU.dbf" (для пайових інститутів спільного інвестування), "CH_AKTIV.dbf", "EARN1.dbf", "FCHA.dbf", "TBLCP.dbf", "TBLNEDV.dbf", "TBLCASH.dbf", "TBLMETAL.dbf", "TBLOTHER.dbf", "TBLDEBIZ.dbf".

6. Електронна форма щоденної Інформації інститутів спільного інвестування складається з файлів: "EARN1.dbf", "FCHA.dbf", "TBLCP.dbf", "TBLNEDV.dbf", "TBLCASH.dbf", "TBLMETAL.dbf", "TBLOTHER.dbf", "TBLDEBIZ.dbf".

7. Усі реквізити типу "дата" в паперовій формі Інформації заповнюються у форматі "дд.мм.рррр" або "дд/мм/рррр", де:

"дд" - двозначне число, що позначає календарний день у місяці;

"мм" - двозначне число, що позначає місяць року;

"рррр" - чотири цифри у числі року.

8. Електронна форма Інформації має бути надіслана електронною поштою до центрального апарату Комісії на адресу: fond@ssmsc.gov.ua.

9. Електронна форма фінансової звітності встановлюється окремим наказом Голови Комісії.

10. Файли Інформації містять індексні поля, які використовуються для сортування або пошуку даних:

"E_EDRPOU" - зазначається ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами;

"F_EDRPOU" - зазначається ідентифікаційний код за ЄДРПОУ корпоративного інвестиційного фонду;

"F_EDRICI" - зазначається реєстраційний код за ЄДРІСІ інституту спільного інвестування;

"ZVTYP" - зазначається вид Інформації, що подається до Комісії;

"ZV_YEAR" - зазначається звітний рік;

"ZV_QUART" - зазначається звітний квартал.

 

Директор департаменту
моніторингу фондового ринку

О. М. Табала

 

Додаток
до Порядку заповнення компанією з управління активами електронних форм інформації, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Таблиця 1. Структура файла "TITUL.dbf". Титульний аркуш

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами

Текстовий

10

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фонду

Текстовий

10

F_EDRICI

Реєстраційний код за ЄДРІСІ фонду

Текстовий

10

ZVTYP

Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

Числовий

1

ZV_YEAR

Звітний рік

Текстовий

4

ZV_QUART

Звітний квартал

Текстовий

1

OP_DATE

Дата оприлюднення Інформації

Дата

8

WEB

Інтернет-адреса оприлюднення Інформації

Текстовий

254

K_POS

Посада керівника компанії з управління активами

Текстовий

50

K_FIO

Прізвище, ім'я, по батькові керівника компанії з управління активами

Текстовий

100

K_DATE

Дата підтвердження ідентичності електронної та паперової форм Інформації, що подається до Комісії, та достовірність розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів

Дата

8

C_NAME

Повне найменування інституту спільного інвестування (пайового та корпоративного інвестиційного фонду)

Текстовий

254

KON_POS

Посада, підрозділ контактної особи з питань складеної Інформації

Текстовий

100

KON_FIO

Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складеної Інформації

Текстовий

100

KON_TEL

Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складеної Інформації

Текстовий

50

KON_MAIL

E-mail контактної особи з питань складеної Інформації

Текстовий

50

Таблиця 2. Структура файла "INF_KRP.dbf". Інформація про корпоративний інвестиційний фонд

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами

Текстовий

10

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фонду

Текстовий

10

F_EDRICI

Реєстраційний код за ЄДРІСІ фонду

Текстовий

10

ZVTYP

Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

Числовий

1

ZV_YEAR

Звітний рік

Текстовий

4

ZV_QUART

Звітний квартал

Текстовий

1

F_NAME

Повне найменування інвестиційного фонду

Текстовий

254

F_LIC_DT

Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію

Дата

8

F_REGION

Територія (область) (табл. 24)

Текстовий

5

_ADRES

Місцезнаходження

Текстовий

100

F_A_DT1

Дата реєстрації випуску акцій

Дата

8

F_A_LIC1

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій

Текстовий

20

F_A_ORG1

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій

Текстовий

50

F_A_VID1

Форма існування: документарна - 1; бездокументарна - 2

Текстовий

1

F_A_FRM1

Форма випуску (табл. 20)

Текстовий

3

F_A_ROZM

Спосіб розміщення випуску: приватна пропозиція - 1; прилюдна пропозиція - 2

Текстовий

1

F_A_NOM1

Номінальна вартість акції (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

F_A_QN1

Зареєстрована загальна кількість акцій (штук)

Числовий

16(0)

Таблиця 3. Структура файла "INF_KRPU.dbf". Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується корпоративний інвестиційний фонд

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами

Текстовий

10

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фонду

Текстовий

10

F_EDRICI

Реєстраційний код за ЄДРІСІ фонду

Текстовий

10

ZVTYP

Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

Числовий

1

ZV_YEAR

Звітний рік

Текстовий

4

ZV_QUART

Звітний квартал

Текстовий

1

U_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Текстовий

10

U_TYP

Тип юридичної особи: компанія з управління активами - 1; зберігач цінних паперів - 2; реєстратор - 3; незалежний оцінювач майна - 4; аудитор (аудиторська фірма) - 5

Текстовий

1

U_NAME

Найменування юридичної особи

Текстовий

254

U_DOCINF

Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи

Текстовий

254

U_ADRESA

Місцезнаходження юридичної особи

Текстовий

100

Таблиця 4. Структура файла "INF_PAY.dbf". Інформація про пайовий інвестиційний фонд

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами

Текстовий

10

F_EDRICI

Реєстраційний код за ЄДРІСІ фонду

Текстовий

10

ZVTYP

Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

Числовий

1

ZV_YEAR

Звітний рік

Текстовий

4

ZV_QUART

Звітний квартал

Текстовий

1

F_NAME

Повне найменування інвестиційного фонду

Текстовий

254

C_NAME

Повне найменування компанії з управління активами

Текстовий

254

C_LIC

Серія ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

Текстовий

2

N_LIC

Номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

Текстовий

10

F_KOATUU

Код території за КОАТУУ компанії з управління активами

Текстовий

20

F_REGION

Територія (область) компанії з управління активами (табл. 24)

Текстовий

5

F_ADRES

Місцезнаходження компанії з управління активами

Текстовий

100

F_A_DT1

Дата реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів

Дата

8

F_A_LIC1

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів

Текстовий

20

F_A_ORG1

Найменування органу, що зареєстрував випуск інвестиційних сертифікатів

Текстовий

50

F_A_VID1

Форма існування: документарна - 1; бездокументарна - 2

Текстовий

1

F_A_FRM1

Форма випуску (табл. 20)

Текстовий

3

F_A_ROZM

Спосіб розміщення випуску: приватна пропозиція -1; прилюдна пропозиція - 2

Текстовий

1

F_A_NOM1

Номінальна вартість одного інвестиційного сертифіката (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

F_A_QN1

Загальна кількість інвестиційних сертифікатів (штук)

Числовий

16(0)

Таблиця 5. Структура файла "INF_PAYU.dbf". Інформація про юридичних осіб, які обслуговують пайовий інвестиційний фонд

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами

Текстовий

10

F_EDRICI

Реєстраційний код за ЄДРІСІ фонду

Текстовий

10

ZVTYP

Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

Числовий

1

ZV_YEAR

Звітний рік

Текстовий

4

ZV_QUART

Звітний квартал

Текстовий

1

U_TYP

Тип юридичної особи: компанія з управління активами - 1; зберігач цінних паперів - 2; реєстратор - 3; незалежний оцінювач майна - 4; аудитор (аудиторська фірма) - 5

Текстовий

1

U_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Текстовий

10

U_NAME

Найменування юридичної особи

Текстовий

254

U_DOCINF

Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи

Текстовий

254

U_ADRESA

Місцезнаходження юридичної особи

Текстовий

100

Таблиця 6. Структура файла "CH_AKTIV.dbf". Довідка, що підтверджує подання до Комісії розрахунку вартості чистих активів інвестиційного фонду за кожний день звітного кварталу

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами

Текстовий

10

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фонду

Текстовий

10

F_EDRICI

Реєстраційний код за ЄДРІСІ фонду

Текстовий

10

ZVTYP

Вид Інформації: 2 - щоквартальна

Числовий

1

ZV_YEAR

Звітний рік

Текстовий

4

ZV_QUART

Звітний квартал

Текстовий

1

F_N

Номер з/п

Текстовий

10

F_DATA

Дата подання електронної форми Інформації щодо розрахунку вартості чистих активів ІСІ (чч.мм.рррр)

Дата

8

F_CH_AKT

Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

F_R_N

Реєстраційний номер прийнятої Інформації

Текстовий

50

F_KER_C

Керівник компанії з управління активами

Текстовий

50

Таблиця 7. Структура файла "EARN2.dbf". Довідка про винагороду компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами

Текстовий

10

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фонду

Текстовий

10

F_EDRICI

Реєстраційний код за ЄДРІСІ фонду

Текстовий

10

ZVTYP

Вид Інформації: 1 - щорічна

Числовий

1

ZV_YEAR

Звітний рік

Текстовий

4

ZV_QUART

Звітний квартал

Текстовий

1

F_NAME

Повне найменування інвестиційного фонду

Текстовий

254

F_VID

Вид інвестиційного фонду (табл. 21)

Текстовий

2

F_TYP

Тип інвестиційного фонду (табл. 22)

Текстовий

2

C_NAME

Повне найменування компанії з управління активами

Текстовий

254

C_SL

Серія ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

Текстовий

2

C_NL

Номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

Текстовий

10

C_DL

Дата отримання ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

Дата

8

Таблиця 8. Структура файла "EARN2_1.dbf". Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів, крім венчурних)

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами

Текстовий

10

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фонду

Текстовий

10

F_EDRICI

Реєстраційний код за ЄДРІСІ фонду

Текстовий

10

ZVTYP

Вид Інформації: 1 - щорічна

Числовий

1

ZV_YEAR

Звітний рік

Текстовий

4

ZV_QUART

Звітний квартал

Текстовий

1

K_FIO

Прізвище, ім'я, по батькові керівника компанії з управління активами

Текстовий

100

K_DATE

Дата підписання довідки керівником компанії з управління активами

Дата

8

H_FIO

Прізвище, ім'я, по батькові голови спостережної ради (для корпоративного інвестиційного фонду)

Текстовий

100

K_DATE

Дата підписання довідки головою спостережної ради (для корпоративного інвестиційного фонду)

Дата

8

POK1_1

Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK1_2

Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK1_3

Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, ставка (%)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK1_4

Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, сума (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK1_5

Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, фактичний розмір винагороди (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK1_6

Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, перевищення нормативу (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK2_1

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK2_2

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK2_3

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, ставка (%)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK2_4

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, сума (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK2_5

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, фактичний розмір винагороди (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK2_6

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, перевищення нормативу (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK3_4

Разом максимальний норматив винагороди, сума (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK3_5

Разом фактичний розмір винагороди (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK3_6

Разом перевищення нормативу (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

Таблиця 9. Структура файла "EARN2_2.dbf". Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних венчурних інвестиційних фондів)

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами

Текстовий

10

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фонду

Текстовий

10

F_EDRICI

Реєстраційний код за ЄДРІСІ фонду

Текстовий

10

ZVTYP

Вид Інформації: 1 - щорічна

Числовий

1

ZV_YEAR

Звітний рік

Текстовий

4

ZV_QUART

Звітний квартал

Текстовий

1

POK4_1

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK4_2

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK4_3

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, ставка (%)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK4_4

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, сума (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK4_5

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, фактичний розмір винагороди (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK4_6

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, перевищення нормативу (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK5_1

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK5_2

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK5_3

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, ставка (%)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK5_4

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, сума (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK5_5

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, фактичний розмір винагороди (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK5_6

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, перевищення нормативу (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK6_1

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK6_2

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума ( %)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK6_3

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, ставка (%)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK6_4

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, сума (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK6_5

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, фактичний розмір винагороди (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK6_6

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, перевищення нормативу (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK7_4

Разом максимальний норматив винагороди, сума (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK7_5

Разом фактичний розмір винагороди (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK7_6

Разом перевищення нормативу (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

Таблиця 10. Структура файла "EARN3.dbf". Довідка про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами

Текстовий

10

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фонду

Текстовий

10

F_EDRICI

Реєстраційний код за ЄДРІСІ фонду

Текстовий

10

ZVTYP

Вид Інформації: 1 - щорічна

Числовий

1

ZV_YEAR

Звітний рік

Текстовий

4

ZV_QUART

Звітний квартал

Текстовий

1

F_NAME

Повне найменування інвестиційного фонду

Текстовий

254

C_NAME

Повне найменування компанії з управління активами

Текстовий

254

C_SL

Серія ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

Текстовий

2

C_NL

Номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

Текстовий

10

C_DL

Дата отримання ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

Дата

8

POK2_1

Винагорода зберігачу, сума витрат за рік (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK3_1

Винагорода реєстратору, сума витрат за рік (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK4_1

Винагорода аудитору, сума витрат за рік (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK5_1

Винагорода оцінювачу майна, сума витрат за рік (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK6_1

Винагорода торговцю цінними паперами, сума витрат за рік (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK8_1

Реєстраційні послуги, сума витрат за рік (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK9_1

Виготовлення бланків цінних паперів, сума витрат за рік (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK10_1

Розрахунково-касове обслуговування банком, сума витрат за рік (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK11_1

Нотаріальні послуги, сума витрат за рік (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK12_1

Послуги депозитарію, сума витрат за рік (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK13_1

Оплата вартості публікації обов'язкової інформації, сума витрат за рік (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK14_1

Інформаційні послуги, сума витрат за рік (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK15_1

Орендна плата, сума витрат за рік (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK16_1

Фонд оплати праці членам наглядової ради, сума витрат за рік (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK18_1

Рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів, сума витрат за рік (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK19_1

Витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників (акціонерів) інституту спільного інвестування та обігу цінних паперів інституту спільного інвестування, у тому числі витрати на сплату відсотків за кредити, залучені компанією з управління активами для викупу цінних паперів інституту спільного інвестування (з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України для відкритих та інтервальних інститутів спільного інвестування), сума витрат за рік (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK20_1

Витрати, пов'язані з придбанням, утриманням та реалізацією нерухомого майна, що входить до складу активів недиверсифікованих інститутів спільного інвестування, сума витрат за рік (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK7_1

Витрати на сплату відсотків за позику та кредити, залучені компанією з управління активами для венчурного інституту спільного інвестування, сума витрат за рік (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

POK21_1

Усього витрат, сума витрат за рік (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

Таблиця 11. Структура файла "EARN4.dbf". Інформація про недотримання вимог щодо загального розміру витрат за рахунок інститутів спільного інвестування

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами

Текстовий

10

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фонду

Текстовий

10

F_EDRICI

Реєстраційний код за ЄДРІСІ фонду

Текстовий

10

ZVTYP

Вид Інформації: 1 - щорічна

Числовий

1

ZV_YEAR

Звітний рік

Текстовий

4

ZV_QUART

Звітний квартал

Текстовий

1

F_NAME

Прізвище уповноваженої посадової особи компанії з управління активами

Текстовий

100

DATE

Дата підписання Інформації уповноваженою особою

Дата

8

VUTRAT

Загальні витрати, грн.

Числовий

18 (5 знаків після коми)

VART

Середньорічна вартість чистих активів, грн.

Числовий

18 (5 знаків після коми)

NORM_V

Норматив витрат, грн.

Числовий

18 (5 знаків після коми)

SUM_N

Сума перевищення нормативу, грн.

Числовий

18 (5 знаків після коми)

Таблиця 12. Структура файла "EARN1.dbf". Інформація про ІСІ

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами

Текстовий

10

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фонду

Текстовий

10

F_EDRICI

Реєстраційний код за ЄДРІСІ фонду

Текстовий

10

ZVTYP

Вид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

Числовий

1

ZV_YEAR

Звітний рік

Текстовий

4

ZV_QUART

Звітний квартал

Текстовий

1

F_DEDRICI

Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ

Дата

8

F_DFICI

Термін дії ІСІ

Дата

8

F_NAME

Повне найменування ІСІ

Текстовий

254

F_VID

Вид ІСІ (табл. 21)

Текстовий

2

F_TYP

Тип ІСІ (табл. 22)

Текстовий

2

U_DATADOG

Дата укладання договору на управління активами ІСІ

Дата

8

Таблиця 13. Структура файла "TBLCP.dbf". Перелік інвестицій у цінні папери

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами

Текстовий

10

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фонду

Текстовий

10

F_EDRICI

Реєстраційний код за ЄДРІСІ фонду

Текстовий

12

ZVIT_Dat

Повідомлення станом на дату

Дата

8

ZV_YEAR

Звітний рік

Текстовий

4

ZV_QUART

Звітний квартал

Текстовий

1

ZVTYP

Вид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

Числовий

1

St_Type

Вид цінного папера

Текстовий

4

Em_EDRP

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційний код нерезидента

Текстовий

10

Em_Name

Найменування емітента-резидента/нерезидента

Текстовий

100

ISIN

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера

Текстовий

20

St_Quant

Кількість цінних паперів (шт.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

St_Expense

Номінальна вартість одного цінного папера (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

bal_cost

Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

Expense

Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

PeAllAkF

Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

PeAllEm

Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

Таблиця 14. Структура файла "TBLNEDV.dbf". Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами

Текстовий

10

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фонду

Текстовий

10

F_EDRICI

Реєстраційний код за ЄДРІСІ фонду

Текстовий

12

ZVIT_Dat

Повідомлення станом на дату

Дата

8

ZV_YEAR

Звітний рік

Текстовий

4

ZV_QUART

Звітний квартал

Текстовий

1

ZVTYP

Вид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

Числовий

1

ONM_Name

Найменування об'єкта нерухомого майна

Текстовий

50

ONM_Adr

Місцезнаходження об'єкта нерухомого майна

Текстовий

50

costBal

Балансова вартість (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

PeBalAkF

Частка в загальній балансовій вартості активів (%)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

Таблиця 15. Структура файла "TBLCASH.dbf". Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами

Текстовий

10

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фонду

Текстовий

10

F_EDRICI

Реєстраційний код за ЄДРІСІ фонду

Текстовий

12

ZVIT_Dat

Повідомлення станом на дату

Дата

8

ZV_YEAR

Звітний рік

Текстовий

4

ZV_QUART

Звітний квартал

Текстовий

1

ZVTYP

Вид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

Числовий

1

costGRN

Сума грошових коштів у гривнях (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

costFrg

Сума грошових коштів в іноземній валюті (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

bankName

Назва банку

Текстовий

50

bankMFO

МФО банку

Текстовий

6

DepGRN

Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

DepFrg

Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

startDat

Дата початку зберігання

Дата

8

finDat

Дата закінчення зберігання

Дата

8

PeBalAkF

Частка в загальній балансовій вартості активів (%)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

Таблиця 16. Структура файла "TBLMETAL.dbf". Перелік інвестицій в банківські метали

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами

Текстовий

10

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фонду

Текстовий

10

F_EDRICI

Реєстраційний код за ЄДРІСІ фонду

Текстовий

12

ZVIT_Dat

Повідомлення станом на дату

Дата

8

ZV_YEAR

Звітний рік

Текстовий

4

ZV_QUART

Звітний квартал

Текстовий

1

ZVTYP

Вид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

Числовий

1

bankName

Назва банку

Текстовий

50

bankMFO

МФО банку

Текстовий

6

metal

Вид банківського металу

Текстовий

50

vaga

Кількість банківського металу (унцій)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

NBUstat

Офіційний (обліковий) курс НБУ на банківський метал

Числовий

18 (5 знаків після коми)

costBal

Балансова вартість (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

PeBalAkF

Частка в загальній балансовій вартості активів (%)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

Таблиця 17. Структура файла "TBLOTHER.dbf". Перелік інших інвестицій

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами

Текстовий

10

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фонду

Текстовий

10

F_EDRICI

Реєстраційний код за ЄДРІСІ фонду

Текстовий

12

ZVIT_Dat

Повідомлення станом на дату

Дата

8

ZV_YEAR

Звітний рік

Текстовий

4

ZV_QUART

Звітний квартал

Текстовий

1

ZVTYP

Вид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

Числовий

1

objectIC

Об'єкт інвестування

Текстовий

50

costBal

Балансова вартість (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

PeBalAkF

Частка в загальній балансовій вартості активів (%)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

Таблиця 18. Структура файла "TBlDEBIZ.dbf". Дебіторська заборгованість

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами

Текстовий

10

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фонду

Текстовий

10

F_EDRICI

Реєстраційний код за ЄДРІСІ фонду

Текстовий

12

ZVIT_Dat

Повідомлення станом на дату

Дата

8

ZV_YEAR

Звітний рік

Текстовий

4

ZV_QUART

Звітний квартал

Текстовий

1

ZVTYP

Вид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

Числовий

1

D_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора

Текстовий

16

D_NAME

Найменування дебітора

Текстовий

100

PRED_DZ

Предмет заборгованості (табл. 23)

Текстовий

50

DATAS_DZ

Дата виникнення дебіторської заборгованості

Дата

8

DATAF_DZ

Планова дата погашення дебіторської заборгованості

Дата

8

ChRV

Чиста реалізаційна вартість (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

PervV

Первісна вартість (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

RezBorg

Резерв сумнівних боргів (грн.)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

PeBalAkF

Частка в загальній балансовій вартості активів (%)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

Таблиця 19. Структура файла "FCHA.dbf". Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Ім'я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами

Текстовий

10

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фонду

Текстовий

10

F_EDRICI

Реєстраційний код за ЄДРІСІ фонду

Текстовий

10

ZV_DAT

Повідомлення станом на дату

Дата

8

ZV_YEAR

Звітний рік

Текстовий

4

ZV_QUART

Звітний квартал

Текстовий

1

ZVTYP

Вид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 -щорічна

Числовий

1

F_NAME

Повне найменування інвестиційного фонду

Текстовий

100

f_activ1

Активи фонду, грн. (оцінна вартість) (на початок звітного періоду)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

f_activ2

Активи фонду грн. (оцінна вартість) (на кінець звітного періоду)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

f_dolg1

Зобов'язання фонду, грн. (на початок звітного періоду)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

f_dolg2

Зобов'язання фонду, грн. (на кінець звітного періоду)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

f_VChA1

Вартість чистих активів фонду, грн. (на початок звітного періоду)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

f_VChA2

Вартість чистих активів фонду, грн. (на кінець звітного періоду)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

KlcFNr1

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед фізичних осіб - нерезидентів (на початок звітного періоду)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

KlcFNr2

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед фізичних осіб - нерезидентів (на кінець звітного періоду)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

KlcFR1

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед фізичних осіб - резидентів (на початок звітного періоду)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

KlCFR2

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед фізичних осіб - резидентів (на кінець звітного періоду)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

KlcUrNR1

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед юридичних осіб - нерезидентів (на початок звітного періоду)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

KlcUrNR2

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед юридичних осіб - нерезидентів (на кінець звітного періоду)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

KlcUrR1

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед юридичних осіб - резидентів (на початок звітного періоду)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

KlcUrR2

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед юридичних осіб - резидентів (на кінець звітного періоду)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

f_VChAIS

Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один.

Числовий

18 (5 знаків після коми)

F_A_NOM 1

Номінальна вартість одного цінного папера (на початок звітного періоду)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

F_A_NOM 2

Номінальна вартість одного цінного папера (на кінець звітного періоду)

Числовий

18 (5 знаків після коми)

Таблиця 20. Довідник цінних паперів - вид, форма випуску та тип цінних паперів

Код

Тип та форма випуску цінних паперів

 

Акції

011

Іменні прості

012

Іменні привілейовані

013

На пред'явника прості

014

На пред'явника привілейовані

 

Облігації підприємств

021

На пред'явника процентні

022

На пред'явника безпроцентні

023

Іменні процентні

024

Іменні безпроцентні

025

Іменні відсоткові

026

Іменні цільові

027

Іменні дисконтні

028

На пред'явника відсоткові

029

На пред'явника цільові

030

На пред'явника дисконтні

 

Облігації внутрішніх державних позик України

031

На пред'явника процентні

032

На пред'явника безпроцентні

033

Іменні

034

На пред'явника

035

Іменні цільові

036

На пред'явника цільові

 

Облігації зовнішніх державних позик України

041

На пред'явника процентні

042

На пред'явника дисконтні

043

Іменні процентні

044

Іменні дисконтні

045

Іменні

046

На пред'явника

 

Облігації місцевих позик

051

На пред'явника процентні

052

На пред'явника безпроцентні

053

Іменні відсоткові

054

Іменні дисконтні

055

На пред'явника відсоткові

056

На пред'явника дисконтні

 

Інвестиційні сертифікати

061

Іменні

062

На пред'явника

 

Ощадні (депозитні) сертифікати

071

Іменні

072

На пред'явника

 

Похідні цінні папери (деривативи)

081

Опціони (на товари/послуги) іменні

082

Опціони (на цінні папери) іменні

083

Ф'ючерсні контракти (на товари/послуги) іменні

084

Ф'ючерсні контракти (на цінні папери) іменні

085

Ф'ючерсні контракти (на індекси) іменні

086

Ф'ючерсні контракти (на валюту) іменні

087

Ф'ючерсні контракти (на процентну ставку) іменні

088

Опціони (на валюту) іменні

089

Опціони (на ф'ючерси) іменні

090

Опціони (на інший базовий актив) іменні

091

Ф'ючерсні контракти (на інший базовий актив) іменні

092

Опціони (на товари/послуги) на пред'явника

093

Опціони (на цінні папери) на пред'явника

094

Ф'ючерсні контракти (на товари/послуги) на пред'явника

095

Ф'ючерсні контракти (на цінні папери) на пред'явника

096

Ф'ючерсні контракти (на індекси) на пред'явника

097

Ф'ючерсні контракти (на валюту) на пред'явника

098

Ф'ючерсні контракти (на процентну ставку) на пред'явника

099

Опціони (на валюту) на пред'явника

100

Опціони (на ф'ючерси) на пред'явника

001

Опціони (на інший базовий актив) на пред'явника

002

Ф'ючерсні контракти (на інший базовий актив) на пред'явника

 

Іпотечні облігації

101

Звичайні

102

Структуровані

 

Іпотечні сертифікати

111

Із фіксованою дохідністю іменні

112

Участі іменні

113

Із фіксованою дохідністю на пред'явника

114

Участі на пред'явника

 

Сертифікати ФОН

121

Іменні

122

На пред'явника

 

Казначейські зобов'язання України

131

Довгострокові іменні

132

Середньострокові іменні

133

Короткострокові іменні

134

Довгострокові на пред'явника

135

Середньострокові на пред'явника

136

Короткострокові на пред'явника

 

Векселі

141

Прості

142

Переказні

 

Опціонний сертифікат (базовий актив - цінні папери)

201

Опціонний сертифікат на купівлю протягом строку обігу

202

Опціонний сертифікат на купівлю у встановлений термін виконання

203

Опціонний сертифікат на продаж протягом строку обігу

204

Опціонний сертифікат на продаж у встановлений термін виконання

 

Опціонний сертифікат (базовий актив - фінансові ресурси)

211

Опціонний сертифікат на купівлю протягом строку обігу

212

Опціонний сертифікат на купівлю у встановлений термін виконання

213

Опціонний сертифікат на продаж протягом строку обігу

214

Опціонний сертифікат на продаж у встановлений термін виконання

 

Опціонний сертифікат (базовий актив - товарні ресурси)

221

Опціонний сертифікат на купівлю протягом строку обігу

222

Опціонний сертифікат на купівлю у встановлений термін виконання

223

Опціонний сертифікат на продаж протягом строку обігу

224

Опціонний сертифікат на продаж у встановлений термін виконання

Таблиця 21. Довідник - вид фонду

Код

Назва

01

Пайовий

02

Корпоративний

Таблиця 22. Довідник - тип фонду

Код

Назва

02

Відкритий строковий диверсифікований

03

Інтервальний строковий диверсифікований

04

Відкритий безстроковий диверсифікований

05

Інтервальний безстроковий диверсифікований

06

Закритий строковий диверсифікований

07

Закритий строковий недиверсифікований

08

Закритий строковий недиверсифікований венчурний

Таблиця 23. Довідник - предмет дебіторської заборгованості

Назва поля

Зміст поля

01

Цінні папери

02

Грошові кошти

03

Нараховані, але не сплачені відсотки

04

Корпоративні права

05

Інше

Таблиця 24. Перелік та коди територій (областей) України

Код території

Територія (область)

01000

Автономна Республіка Крим

05000

Вінницька

07000

Волинська

12000

Дніпропетровська

14000

Донецька

18000

Житомирська

21000

Закарпатська

23000

Запорізька

26000

Івано-Франківська

32000

Київська

35000

Кіровоградська

44000

Луганська

46000

Львівська

48000

Миколаївська

51000

Одеська

53000

Полтавська

56000

Рівненська

59000

Сумська

61000

Тернопільська

63000

Харківська

65000

Херсонська

68000

Хмельницька

71000

Черкаська

73000

Чернівецька

74000

Чернігівська

80000

м. Київ

85000

м. Севастополь

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали