ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України07.02.2012 N 63

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 лютого 2012 р. за N 335/20648

ПРАВИЛА
сертифікації екземпляра державного повітряного судна України

I. Загальні положення

1.1. Ці Правила визначають порядок перевірки та контролю стану льотної придатності державних повітряних суден, видачі та припинення дії сертифікатів льотної придатності державних повітряних суден (далі - сертифікат льотної придатності), контролю за залученням до польотів державних повітряних суден та порядок організації робіт з перевірки стану льотної придатності державних повітряних суден.

1.2. Ці Правила поширюються і є обов'язковими для всіх експлуатуючих організацій, повітряні судна яких зареєстровані в реєстрі державних повітряних суден України, незалежно від форми власності та підпорядкування.

1.3. У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:

акт перевірки стану льотної придатності державного повітряного судна та його експлуатаційної документації - документ, який складається в процесі перевірки комісією експлуатуючої організації стану льотної придатності державного повітряного судна та його експлуатаційної документації і засвідчує її проведення з метою видачі сертифіката (спеціального сертифіката) льотної придатності;

льотна придатність - характеристика зразка авіаційної техніки, що забезпечується реалізацією норм льотної придатності в його конструкції та льотно-технічних характеристиках;

припинення дії сертифіката льотної придатності - офіційна процедура Служби реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України, що засвідчує припинення дії сертифіката льотної придатності з правом відновлення його дії після усунення недоліків;

сертифікація екземпляра державного повітряного судна - комплекс робіт, пов'язаних з перевіркою (контролем) стану льотної придатності державного повітряного судна на відповідність вимогам нормативних документів з питань експлуатації і ремонту повітряних суден, видачею (припиненням дії) сертифіката льотної придатності.

II. Загальні вимоги

2.1. Сертифікацію екземпляра державного повітряного судна та видачу сертифікатів льотної придатності здійснює Служба реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України.

2.2. Планування та виконання польотів державних повітряних суден без наявності в експлуатуючій організації сертифікатів льотної придатності, за винятком особливого періоду, заборонено.

2.3. Сертифікати льотної придатності видаються тільки на повітряні судна, занесені до реєстру державних повітряних суден України.

2.4. Служба реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України видає сертифікати льотної придатності на підставі акта перевірки стану льотної придатності державного повітряного судна та його експлуатаційної документації.

2.5. Сертифікат льотної придатності видається залежно від підстави та виду польоту у формі:

сертифіката льотної придатності державного повітряного судна (додаток 1);

спеціального сертифіката льотної придатності державного повітряного судна (додаток 2) (далі - спеціальний сертифікат льотної придатності).

2.6. Сертифікат льотної придатності видається на справний літальний апарат для штатної льотної експлуатації.

2.7. Спеціальний сертифікат льотної придатності видається на державне повітряне судно для:

перельоту до місця ремонту після пошкодження, яке спричинило часткову втрату придатності до польотів, на підставі висновків комісії у складі спеціалістів, уповноважених на це командувачем Повітряних Сил Збройних Сил України (командувачем виду Збройних Сил України, керівником відповідного центрального органу виконавчої влади) (далі - уповноваженої посадової особи);

випробувальних, ознайомлювальних польотів та перельоту до місця базування після виконання ремонту на ремонтних підприємствах, робіт з модернізації авіаційної техніки або після виконання доробок за бюлетенями промисловості, які впливають на льотну придатність повітряного судна;

обльоту (контрольного польоту) та перельоту до місця ремонту, місця виконання регламентних робіт, робіт з продовження ресурсу (строку служби), робіт з переведення на експлуатацію за технічним станом та робіт з експлуатації за технічним станом чи іншого місця базування (на державні повітряні судна, які не мають залишку ресурсу (строку служби) та з простроченими термінами виконання регламентних робіт). Підставою для обльоту (контрольного польоту) та перельоту є розпорядження уповноваженої посадової особи на підставі висновку комісії у складі спеціалістів, уповноважених нею на це.

2.8. Сертифікат (спеціальний сертифікат) льотної придатності підписується начальником Служби реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України та скріплюється гербовою печаткою Служби реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України.

2.9. Служба реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України веде облік виданих сертифікатів (спеціальних сертифікатів) льотної придатності.

III. Порядок видачі сертифіката льотної придатності

3.1. Для видачі сертифіката льотної придатності експлуатуюча організація подає до Служби реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України заяву на отримання сертифіката (спеціального сертифіката) льотної придатності державного повітряного судна (додаток 3) (далі - заява) та акт перевірки стану льотної придатності державного повітряного судна та його експлуатаційної документації (додаток 4) (далі - акт).

У разі закінчення строку дії сертифіката (спеціального сертифіката) льотної придатності під час тимчасового перебування повітряного судна в іншій експлуатуючій організації (виконання спеціальних завдань, регламентних робіт, робіт із продовження ресурсних показників, відсутність метеоумов тощо) оформлення заяви та акта дозволяється цій експлуатуючій організації, якщо вона допущена до експлуатації повітряних суден цього типу.

Якщо на державному повітряному судні його розробником (виробником) виконувалися роботи з індивідуального продовження ресурсу (строку служби) або переведення на експлуатацію за технічним станом, то, крім заяви та акта, до Служби реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України надсилається копія рішення розробника (виробника) (якщо воно приймалося) авіаційної техніки та копія технічного розпорядження уповноваженої посадової особи про встановлення відповідного ресурсу (строку служби).

Допускається надання вищезазначених документів до Служби реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України факсимільним або електронним зв'язком із обов'язковим наданням оригіналів документів.

3.2. Заява підписується командиром (керівником) експлуатуючої організації та скріплюється гербовою печаткою.

3.3. Акт оформляється після перевірки технічного стану державного повітряного судна комісією, призначеною наказом командира (керівника) експлуатуючої організації. Обсяг перевірки технічного стану повинен бути не меншим, ніж обсяг контрольного огляду згідно з регламентом технічного обслуговування державного повітряного судна відповідного типу.

3.4. Акт підписується членами комісії, затверджується командиром (керівником) експлуатуючої організації та скріплюється гербовою печаткою.

3.5. Разом з актом оформляється перелік агрегатів, ресурс (строк служби) яких відрізняється від ресурсу (строку служби) державного повітряного судна (додаток 5).

3.6. Заява та акт надсилаються до Служби реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України.

3.7. Прийняті документи розглядаються Службою реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України протягом 5 днів з дати надходження.

Якщо документи оформлено з порушеннями цих Правил, то після їх розгляду у строк не більше трьох робочих днів Службою реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України вони повертаються до експлуатуючої організації із зазначенням виявлених недоліків.

3.8. Якщо відомості, що містяться в заяві та акті, не відповідають вимогам цих Правил або якщо потрібно провести додаткову перевірку, строк розгляду заяви може бути продовжений не більше ніж на десять робочих днів з дати одержання недостатніх відомостей або з дати здійснення представниками Служби реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України контролю стану льотної придатності державного повітряного судна на місці його основного базування або на місці його перебування.

3.9. Після вивчення наданих документів Службою реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України приймається рішення про видачу сертифіката льотної придатності.

3.10. Експлуатуюча організація заносить номер сертифіката льотної придатності в розділ "Індивідуальні особливості повітряного судна" формуляра державного повітряного судна за формою: "Сертифікат льотної придатності державного повітряного судна N 2563, строк дії до 05.03.2012". Запис до формуляра державного повітряного судна засвідчується підписом заступника командира (керівника) експлуатуючої організації з озброєння (з інженерно-авіаційної служби (далі - ІАС) - начальника озброєння (ІАС)) та скріплюється гербовою печаткою. Вищезазначені записи заносяться до Книги обліку сертифікатів льотної придатності державних повітряних суден експлуатуючої організації (додаток 6) (далі - книга обліку).

Старший технік (технік, бортовий технік) літака (вертольота) контролює строк дії сертифіката льотної придатності та відповідає за випуск у політ державного повітряного судна за відсутності діючого сертифіката льотної придатності.

Начальник технічно-експлуатаційної частини ланки (загону) контролює строк дії сертифіката льотної придатності, наявність відповідного запису у формулярі та не допускає до польоту державне повітряне судно без наявності чинного сертифіката льотної придатності.

Заступник командира авіаційної ескадрильї з озброєння (з ІАС) - начальник озброєння (ІАС) веде облік строку дії сертифікатів льотної придатності літаків (вертольотів) підрозділу та не допускає до польоту державне повітряне судно без наявності чинного сертифіката льотної придатності та відповідного запису у формулярі.

3.11. У разі псування, зношення або втрати сертифіката льотної придатності керівництво експлуатуючої організації проводить службове розслідування та надає матеріали про його проведення до Служби реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України.

Видача нового сертифіката льотної придатності здійснюється на загальних підставах згідно з цим розділом.

IV. Порядок видачі спеціального сертифіката льотної придатності

4.1. Для видачі спеціального сертифіката льотної придатності експлуатуюча організація подає до Служби реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України заяву та акт.

Разом із заявою та актом надається копія розпорядження уповноваженої посадової особи щодо виконання відповідного польоту. На модернізовані повітряні судна - копія технічного розпорядження головного інженера авіації виду Збройних Сил України (головного інженера авіації центрального органу виконавчої влади) про допуск їх до експлуатації.

В окремих випадках допускається надання зазначених документів до Служби реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України факсимільним або електронним зв'язком з обов'язковим наданням оригіналів документів протягом 10 днів.

4.2. Заява та акт оформляються згідно з пунктами 3.1 - 3.8 розділу III цих Правил. У рядку 3 пункту 2 додатка 4 до цих Правил обов'язково зазначаються номер та дата документа, який дає право на виконання польотів.

4.3. Спеціальний сертифікат льотної придатності після виконання ремонту державного повітряного судна на ремонтному підприємстві видається на підставі заяви та акта після огляду державного повітряного судна комісією, призначеною наказом керівника підприємства, перед виконанням випробувальних польотів. Оформлення документів на отримання спеціального сертифіката льотної придатності виконує відповідна посадова особа авіаційно-ремонтного підприємства.

4.4. Заява та акт надсилаються до Служби реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України.

4.5. Прийняті документи розглядаються Службою реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України протягом 5 днів з дати надходження.

4.6. Якщо відомості, викладені в заяві та акті, не відповідають вимогам цих Правил або виникла потреба в додатковій перевірці викладеної інформації, то Служба реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України надсилає заявнику відповідний письмовий запит. Строк розгляду заяви та акта становить не більше десяти днів з дня одержання всіх документів або проведення додаткової перевірки.

4.7. Після вивчення наданих документів і огляду державного повітряного судна комісією (представником) Служби реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України приймається рішення про видачу спеціального сертифіката льотної придатності.

V. Строк дії, припинення дії сертифікатів (спеціальних сертифікатів) льотної придатності

5.1. Строк дії сертифіката льотної придатності встановлюється з урахуванням залишку ресурсу (строку служби) державного повітряного судна або його основних комплектуючих виробів (двигунів, допоміжних силових установок, головних редукторів), ресурс (строк служби) яких відрізняється від ресурсу (строку служби) державного повітряного судна до ремонту, призначеного ресурсу (строку служби) або від термінів виконання робіт з переведення на експлуатацію за технічним станом, робіт з експлуатації за технічним станом та комплексів доробок за бюлетенями промисловості.

Строк дії сертифіката льотної придатності не може перевищувати трьох років.

5.2. Дія сертифіката льотної придатності припиняється у разі:

закінчення призначеного, до першого ремонту або міжремонтного ресурсу (строку служби) державного повітряного судна або його основних комплектуючих виробів (двигунів, допоміжних силових установок, головних редукторів);

виявлення недоліків, що впливають на придатність до польотів (експлуатація державного повітряного судна або його комплектуючих виробів без ресурсу (строку служби) та без виконання робіт, передбачених нормативно-технічною документацією);

отримання рішення розробника щодо припинення експлуатації державного повітряного судна цього типу (серії тощо);

пошкодження державного повітряного судна, що призвело до втрати (часткової втрати) придатності до польотів;

прийняття рішення щодо припинення експлуатації всього парку, типу, серії або окремого державного повітряного судна;

проведення доробок державного повітряного судна, що впливають на його льотну придатність (переобладнання повітряного судна тощо);

виконання робіт з модернізації (зміни типової конструкції) повітряного судна;

закінчення строку дії сертифіката льотної придатності;

зміни найменування та (або) місцезнаходження експлуатуючої організації;

виключення державного повітряного судна з реєстру державних повітряних суден України.

5.3. У випадках, зазначених в абзацах другому - шостому пункту 5.2 цього розділу, припинення дії сертифіката льотної придатності здійснює Служба реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України та повідомляє про це експлуатуючу організацію.

У всіх випадках, наведених у пункті 5.2 цього розділу, експлуатуюча організація повинна припинити польоти державного повітряного судна та передати в п'ятиденний строк до Служби реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України сертифікат льотної придатності.

Видача нового сертифіката льотної придатності здійснюється на загальних підставах згідно з розділом III цих Правил.

5.4. Строк дії спеціального сертифіката льотної придатності встановлюється для виконання конкретного завдання (перельоту, обльоту та перельоту, випробувальних польотів після капітально-відновлювального ремонту тощо) і не може перевищувати трьох місяців.

5.5. Спеціальний сертифікат льотної придатності після виконання відповідного польоту або закінчення строку його дії до Служби реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України не повертається, а протягом п'яти днів знищується експлуатуючою організацією.

VI. Перевірка стану льотної придатності державних повітряних суден

6.1. Перевірка стану льотної придатності державного повітряного судна проводиться комісією, призначеною наказом командира (керівника) експлуатуючої організації, перед оформленням документів для отримання сертифіката (спеціального сертифіката) льотної придатності.

До складу комісії входять: голова комісії - заступник командира (начальника) експлуатуючої організації з озброєння (з ІАС) (начальник озброєння (ІАС), головний інженер авіаційно-ремонтного підприємства) та члени комісії - старші інженери (інженери) з усіх спеціальностей.

6.2. Під час перевірки стану льотної придатності державного повітряного судна перевіряються:

технічний стан державного повітряного судна;

формуляри державного повітряного судна, його виробів та паспорти компонентів і обладнання, ресурс (строк служби) яких відрізняється від ресурсу (строку служби) державного повітряного судна;

виконання на державному повітряному судні, силових установках та комплектуючих виробах робіт згідно з бюлетенями промисловості, директивами тощо;

виконання на державному повітряному судні, його виробах, компонентах та обладнанні відповідних ремонтів;

ресурси (строки служби) державного повітряного судна, його виробів, компонентів та обладнання, внесення нових значень ресурсів (строків служби) до формулярів та паспортів;

виконання на державному повітряному судні, його виробах, компонентах та обладнанні робіт із продовження ресурсу (строку служби), інших відновних робіт;

своєчасність та повнота виконання на державному повітряному судні, силових установках та комплектуючих виробах необхідного технічного обслуговування.

Крім того, на державних повітряних суднах транспортної та спеціальної категорій перевіряється наявність технічної документації та майна, яке знаходиться на державному повітряному судні згідно із затвердженими описом та схемою розміщення.

6.3. Оцінка технічного стану державного повітряного судна здійснюється під час контрольного огляду комісією начальника озброєння (ІАС) експлуатуючої організації з відповідними записами в номерну та облікову документацію.

6.4. За підсумками результатів перевірки стану льотної придатності державного повітряного судна складається акт у двох примірниках з висновком комісії про достатність переліку та обсягу експлуатаційної документації, про виконання всіх обов'язкових робіт і придатність державного повітряного судна до польотів.

У випадку, якщо акт складається для отримання спеціального сертифіката льотної придатності, у висновку комісії здійснюється запис про придатність державного повітряного судна до конкретного польоту (перельоту).

6.5. Один примірник акта разом із заявою надсилається до Служби реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України для розгляду та оформлення сертифіката (спеціального сертифіката) льотної придатності. Другий примірник акта зберігається в експлуатуючій організації.

VII. Контроль стану льотної придатності державних повітряних суден Службою реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України

7.1. Службою реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України здійснюється контроль стану льотної придатності державних повітряних суден експлуатуючої організації з метою визначення технічного стану державних повітряних суден та їх відповідності вимогам норм льотної придатності:

не рідше одного разу на три роки - під час планової перевірки експлуатуючих організацій згідно з графіком перевірки, затвердженим начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України;

щороку - експлуатуючих організацій, повітряні судна яких виконують підконтрольні польоти з позначкою "ПК";

позачергово - виконання експлуатуючими організаціями вимог нормативно-технічних актів щодо стану льотної придатності державних повітряних суден (за рішенням начальника Служби реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України в разі залучення державних повітряних суден до навчань, авіаційних парадів, міжнародних миротворчих операцій, спільних міждержавних проектів тощо).

Після затвердження графіка перевірки на наступний рік Служба реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України надсилає витяги з нього до експлуатуючих організацій, що перевірятимуться, а також до з'єднань Повітряних Сил Збройних Сил України, управлінь авіації видів Збройних Сил України та центральних органів виконавчої влади, у підпорядкуванні яких перебувають державні повітряні судна України.

7.2. Під час контролю стану льотної придатності державних повітряних суден експлуатуюча організація повинна пред'явити державні повітряні судна та їх експлуатаційну документацію для контролю, забезпечити наявність належного персоналу і обладнання.

7.3. Службою реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України здійснюється контроль:

технічного стану державного повітряного судна (спільно з комісією експлуатуючої організації зі складанням акта технічного стану);

формулярів державного повітряного судна, його виробів, паспортів компонентів та обладнання;

виконання на державному повітряному судні, його виробах, компонентах та обладнанні робіт згідно з бюлетенями, директивами тощо;

виконання на державному повітряному судні, його виробах, компонентах та обладнанні відповідних ремонтів;

ресурсів (строками служби) державного повітряного судна, його виробів, компонентів та обладнання, унесення нових значень ресурсів (строків служби) до формулярів та паспортів;

виконання на державному повітряному судні, його виробах, компонентах та обладнанні робіт із продовження ресурсу (строку служби) та інших відновних робіт;

своєчасності та повноти виконання на державному повітряному судні, його виробах, компонентах та обладнанні необхідного технічного обслуговування;

наявності та стану еталонної та робочої експлуатаційної документації;

організації проведення робіт з реєстрації та перевірки стану льотної придатності державних повітряних суден;

організації проведення перевірок стану льотної придатності державних повітряних суден комісією експлуатуючої організації.

7.4. За результатами контролю стану льотної придатності державних повітряних суден експлуатуючої організації Службою реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України складається звіт про проведений контроль стану льотної придатності державних повітряних суден (далі - звіт) у трьох примірниках.

7.5. Якщо за результатами контролю стану льотної придатності державних повітряних суден, які залучаються до польотів, під час перевірки виявлено недоліки, що впливають на придатність їх до польотів, або їх технічний стан не відповідає вимогам нормативно-технічної та експлуатаційної документації, то такі державні повітряні судна за рішенням представника Служби реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України відсторонюються від виконання польотів, про що робиться відповідний запис.

Якщо за результатами контролю виявлено недоліки, що впливають на придатність до польотів державних повітряних суден, або їх технічний стан не відповідає вимогам статутної, нормативно-технічної та експлуатаційної документації, то у висновках звіту вказується, на які державні повітряні судна припиняється дія сертифікатів льотної придатності.

Якщо за результатами контролю на державних повітряних суднах виявлено незначні порушення правил експлуатації, які можливо усунути в короткий строк, або виявлено необхідність додаткового вивчення документів щодо льотної придатності державних повітряних суден, то на такі державні повітряні судна дія сертифікатів льотної придатності припиняється тимчасово.

7.6. Перший примірник звіту зберігається в Службі реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України. Другий - надсилається до командира з'єднання, начальника управління авіації виду Збройних Сил України (центрального органу виконавчої влади, у підпорядкуванні якого перебувають державні повітряні судна України) для планування роботи з усунення недоліків. Третій - надсилається до експлуатуючої організації для вжиття заходів щодо усунення недоліків.

7.7. Служба реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України після затвердження звіту інформує експлуатуючу організацію про припинення дії сертифікатів льотної придатності та вилучає у неї сертифікати льотної придатності, дію яких припинено.

7.8. Польоти державних повітряних суден, на які припинено дію сертифікатів льотної придатності, заборонено.

7.9. Після отримання звіту експлуатуюча організація складає план усунення виявлених недоліків. Про усунення виявлених недоліків командир (начальник) експлуатуючої організації повідомляє начальника Служби реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України та відновлює польоти державних повітряних суден, дія сертифікатів льотної придатності яких припинялася тимчасово. Письмове повідомлення командира (керівника) експлуатуючої організації є підставою для відновлення льотної експлуатації державних повітряних суден, дія сертифікатів льотної придатності яких припинялася тимчасово.

7.10. Представники Служби реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України під час контролю стану льотної придатності державних повітряних суден в експлуатуючій організації повинні мати при собі:

посвідчення про відрядження;

план контролю стану льотної придатності державних повітряних суден в експлуатуючій організації, затверджений начальником Служби реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України.

7.11. Представник Служби реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України має право перевіряти стан льотної придатності державних повітряних суден під час їх перебування на позабазових аеродромах, а на повітряних суднах транспортної та спеціальної категорії, крім цього, перевіряється наявність реєстраційних посвідчень та сертифікатів льотної придатності.

VIII. Порядок контролю за залученням до польотів державних повітряних суден

8.1. З метою недопущення до польотів у повітряному просторі України незареєстрованих повітряних суден і таких, що не мають сертифіката (спеціального сертифіката) льотної придатності, здійснюється постійний контроль:

Службою реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України - щодня під час перевірки законності занесення до Плану польотів та Плану перельотів державних повітряних суден, що плануються залучатися до польотів;

командиром (керівником) експлуатуючої організації - прийняттям доповіді від заступника командира з озброєння (з ІАС) - начальника озброєння (ІАС) про залучення до польотів придатних для цього державних повітряних суден під час планування польотів (перельотів);

заступником командира з озброєння (з ІАС) - начальником озброєння (ІАС) - за повідомленням керівнику експлуатуючої організації про кількість придатних до польотів державних повітряних суден, які можуть бути виділені на польоти від кожної авіаційної ескадрильї;

особою, відповідальною за контроль за строками дії сертифікатів льотної придатності, організацію робіт, пов'язаних з перевіркою стану льотної придатності державних повітряних суден, - повідомленням заступнику командира з озброєння (з ІАС) - начальнику озброєння (ІАС) про кількість придатних до польотів державних повітряних суден та про повітряні судна, дія сертифіката (спеціального сертифіката) льотної придатності яких закінчується найближчим часом.

8.2. Для безпосереднього контролю за строками дії сертифікатів льотної придатності, організації робіт, пов'язаних з перевіркою стану льотної придатності державних повітряних суден, та оформленням відповідних документів в експлуатуючій організації призначається відповідальна посадова особа.

8.3. Напередодні льотного дня (виконання перельотів) посадова особа доповідає заступнику командира з озброєння (з ІАС) - начальнику озброєння (ІАС) номери державних повітряних суден, що мають сертифікати (спеціальні сертифікати) льотної придатності. Заступник командира з озброєння (з ІАС) - начальник озброєння (ІАС) під час перевірки планової таблиці перед її підписанням перевіряє включення до планової таблиці польотів державних повітряних суден, що мають відповідні сертифікати (спеціальні сертифікати) льотної придатності.

Командир (керівник) експлуатуючої організації напередодні льотного дня (виконання перельотів) до 12.00 надає телеграмою на ім'я начальника Служби реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України відомості про тип, кількість, бортові номери державних повітряних суден, номери сертифікатів (спеціальних сертифікатів) льотної придатності та строки їх дії.

8.4. Начальник Служби реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України організовує щоденний контроль за законністю залучення до льотної експлуатації державних повітряних суден. У разі залучення до польотів державних повітряних суден, що не мають сертифікатів (спеціальних сертифікатів) льотної придатності, він забороняє польоти на цих державних повітряних суднах.

IX. Організація робіт з перевірки стану льотної придатності державних повітряних суден

9.1. За своєчасність подання до Служби реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України та правильність оформлення встановлених документів для отримання сертифікатів (спеціальних сертифікатів) льотної придатності відповідає командир (керівник) експлуатуючої організацій.

За організацію робіт з перевірки стану льотної придатності державних повітряних суден відповідає:

в авіаційній частині - заступник командира частини з озброєння (з ІАС) - начальник озброєння (ІАС);

на авіаційно-ремонтному підприємстві - головний інженер.

9.2. Для безпосереднього ведення обліку сертифікатів (спеціальних сертифікатів) льотної придатності, контролю за строками їх дії, організації робіт, пов'язаних з перевіркою стану льотної придатності державних повітряних суден, в експлуатуючій організації призначається наказом командира (керівника) відповідальний із числа старших інженерів (інженерів) ІАС, на ремонтному підприємстві - заступник начальника льотно-випробувальної станції з озброєння (з ІАС). Він зобов'язаний:

вести номерний облік сертифікатів (спеціальних сертифікатів) льотної придатності;

організовувати своєчасне внесення записів номерів та строків дії сертифікатів (спеціальних сертифікатів) льотної придатності у формуляри державних повітряних суден;

оформлювати необхідні документи для отримання сертифікатів (спеціальних сертифікатів) льотної придатності;

оформлювати заяви та акти;

контролювати строки дії сертифікатів (спеціальних сертифікатів) льотної придатності;

організовувати зберігання сертифікатів (спеціальних сертифікатів) льотної придатності.

9.3. Заступник командира експлуатуючої організації з озброєння (з ІАС) - начальник озброєння (ІАС), головний інженер ремонтного підприємства зобов'язані:

організовувати своєчасне оформлення документів, необхідних для отримання сертифікатів (спеціальних сертифікатів) льотної придатності;

контролювати правильність оформлення документів та їх відповідність вказаним характеристикам;

проводити перевірки стану льотної придатності державних повітряних суден;

не допускати до польотів повітряні судна, які не мають сертифікатів (спеціальних сертифікатів) льотної придатності.

9.4. Проведення контролю стану льотної придатності державних повітряних суден, своєчасність розгляду документів для отримання сертифікатів (спеціальних сертифікатів) льотної придатності та правильність їх оформлення покладається на Службу реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України.

X. Вимоги до оформлення та зберігання документації

10.1. Документи, які надсилаються до Служби реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України, за формою та змістом повинні відповідати чинному законодавству України.

10.2. Усі документи підлягають обов'язковій реєстрації в експлуатуючій організації. Обов'язковому датуванню і підписанню підлягають усі службові відмітки на документах, пов'язані з їх проходженням та виконанням.

10.3. Служба реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України приймає до розгляду документи у вигляді оригіналів або завірених командирами (керівниками) експлуатуючих організацій копій.

10.4. В експлуатуючій організації облік сертифікатів льотної придатності здійснюється в книзі обліку.

Сертифікати льотної придатності зберігаються в окремих справах. Для державних повітряних суден транспортної та спеціальної категорій сертифікати льотної придатності зберігаються на борту державних повітряних суден в оригіналі.

10.5. Документи, що надійшли до Служби реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України для отримання відповідних сертифікатів, зберігаються в окремих справах на кожне державне повітряне судно разом з копіями сертифікатів льотної придатності та формуються у справи.

 

Заступник Міністра оборони України -
керівник апарату

В. П. Омельянчук

 

Додаток 1
до Правил сертифікації екземпляра державного повітряного судна України

УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ
УКРАЇНИ

  

UKRAINE
MINISTRY OF DEFENCE
OF UKRAINE

СЕРТИФІКАТ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ
ДЕРЖАВНОГО ПОВІТРЯНОГО СУДНА

AIRWORTHINESS CERTIFICATE OF STATE AIRCRAFT
N

1. Реєстраційний номер державного повітряного судна
Registration number of state aircraft

2. Виробник повітряного судна
Manufacturer of state aircraft

3. Тип повітряного судна
Type of aircraft

4. Заводський номер повітряного судна
Serial number of state aircraft

5. Дата виготовлення повітряного судна
Date of manufacture of state aircraft

6. Сертифікат льотної придатності надає право виконувати польоти
Airworthiness certificate allows its holder to perform flights

7. Експлуатуюча організація та її місцезнаходження
Operating organization and its address

8. Додаткові дані
Additional information

9. Сертифікат дійсний до
The certificate expires on

 
Дата видачі
Date of issue

 

М. П.

 
Підпис
Signature
 
Посада
Position


 

Додаток 2
до Правил сертифікації екземпляра державного повітряного судна України

УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ
УКРАЇНИ

  

UKRAINE
MINISTRY OF DEFENCE
OF UKRAINE

СПЕЦІАЛЬНИЙ СЕРТИФІКАТ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ
ДЕРЖАВНОГО ПОВІТРЯНОГО СУДНА

SPECIAL AIRWORTHINESS CERTIFICATE OF STATE AIRCRAFT
N

1. Реєстраційний номер державного повітряного судна
Registration number of state aircraft

2. Виробник повітряного судна
Manufacturer of state aircraft

3. Тип повітряного судна
Type of aircraft

4. Заводський номер повітряного судна
Serial number of state aircraft

5. Дата виготовлення повітряного судна
Date of manufacture of state aircraft

6. Спеціальний сертифікат льотної придатності надає право
виконувати польоти
Special airworthiness certificate allows its holder to perform flights

7. Експлуатуюча організація та її місцезнаходження
Operating organization and its address

8. Додаткові дані
Additional information

9. Сертифікат дійсний до
The certificate expires on

 
Дата видачі
Date of issue

 

М. П.

 
Підпис
Signature

 
Посада
Position


 

Додаток 3
до Правил сертифікації екземпляра державного повітряного судна України

ЗАЯВА
на отримання сертифіката (спеціального сертифіката) льотної придатності державного повітряного судна

Прошу розглянути питання щодо видачі сертифіката (спеціального сертифіката) льотної придатності державного повітряного судна:

1

Реєстраційний та бортовий номери

 

2

Тип повітряного судна

 

3

Розробник

 

4

Виробник

 

5

Заводський номер

 

6

Дата виготовлення

 

7

Експлуатуюча організація

 

8

Постійне місце базування

 

9

Місцезнаходження експлуатуючої організації

 

Я цим документом заявляю, що вказана вище інформація є достовірною.

З Правилами сертифікації екземпляра державного повітряного судна України, затвердженими наказом Міноборони України від 07.02.2012 N 63, зареєстрованими в Мін'юсті України 28.02.2012 за N 335/20648, ознайомлений.

Підпис командира (керівника)

_____
(прізвище)

Дата

 

М. П.

_____
(посада)

 

Додаток 4
до Правил сертифікації екземпляра державного повітряного судна України

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник експлуатуючої організації
__
"___" 20__ року

Акт
перевірки стану льотної придатності державного повітряного судна та його експлуатаційної документації

Комісія у складі:

голова комісії _
                                                                                   (посада, військове (спеціальне) звання,
_;
                                                                                            прізвище, ім'я, по батькові)
члени комісії: _
                                                             (посади, військові звання, прізвища, імена, по батькові)
_,

призначена наказом командира військової частини (керівника експлуатуючої організації
_ від "___" 20__ року N ___________, "___" 20__ року провела ___ огляд (не нижче контрольного) державного повітряного судна (далі - ДПС)
____ та його експлуатаційної документації
                        (тип, реєстраційний та бортовий номери)
в ________, про що зроблено
                                                      (військова частина, належність, населений пункт)
запис у формулярах ДПС.

1. Формулярні відомості про ДПС

Позначення ДПС

 

Дата останнього ремонту

 

Заводський номер

 

Дата останнього польоту

 

Дата виготовлення

 

 

 

2. Перелік робіт, виконаних на ДПС на час оформлення документів щодо отримання сертифіката (спеціального сертифіката) льотної придатності

N
з/п

Перелік робіт

Вид робіт, найменування організації, яка виконала роботи, дата виконання

1

Регламентні роботи

 

2

Періодичні роботи

 

3

Роботи з продовження відповідного ресурсу (строку служби), роботи з переведення на експлуатацію за технічним станом, роботи з експлуатації за технічним станом (назва, номер та дата документа)

 

4

Підготовка до роботи в зимовий (літній) період

 

5

Роботи зі зберігання

 

6

Переобладнання, модифікація державного повітряного судна

 

7

Ремонт пошкоджень державного повітряного судна (стислий опис пошкоджень)

 

3. Перевірена документація

N
з/п

Найменування документа

Наявність документа

1

Реєстраційне посвідчення

так

Ні

2

Сертифікат льотної придатності

так

Ні

3

Перелік документації, майна, що знаходиться на борту державного повітряного судна згідно з описом

так

Ні

4

Бортовий журнал підготовки державного повітряного судна до польотів льотним складом

так

Ні

5

Журнал підготовки літака

так

Ні

6

Формуляри державних повітряних суден, двигунів, допоміжних силових установок, головного редуктора

так

Ні

7

Паспорти агрегатів з обмеженим ресурсом (строком служби)

так

Ні

8

Паспорти блоків та агрегатів, заміна яких виконувалась у процесі експлуатації

так

Ні

4. Під час перевірки проведено

1

Зовнішній огляд ДПС

так

Ні

2

Огляд пасажирської (вантажної) кабіни

так

Ні

3

Огляд кабіни екіпажу

так

Ні

5. Перелік зауважень за спеціальностями, виявлених під час проведення огляду

N з/п

Зауваження

Відмітка про усунення

Відмітка про
Контроль

1

2

3

4

 

 

 

 

6. Висновок комісії

Перелік та обсяг експлуатаційної документації державного повітряного судна
_;
                                                                                               (достатній, недостатній)
усі обов'язкові роботи, роботи з продовження відповідного ресурсу (строку служби), роботи з переведення на експлуатацію за технічним станом, роботи з експлуатації за технічним станом
_______;
                                      (виконано, не виконано)
державне повітряне судно ___ до польотів.
                                                                                              (придатне, непридатне)

Для державного повітряного судна, на яке складається акт для оформлення спеціального сертифіката льотної придатності:

державне повітряне судно _____ до ______
                                                                      (придатне, непридатне)                                                       (запис згідно з
_
           пунктом 2.6 розділу II Правил сертифікації екземпляра державного повітряного судна України, затверджених
           наказом Міноборони України від 07.02.2012 N 63, зареєстрованих у Мін'юсті України 28.02.2012 за N 335/20648).

7. Підписи

Голова комісії ;
                                                                             (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
члени комісії: _
                                                                            (військові звання, підписи, ініціали, прізвища)

Акт перевірив.

Видача сертифіката (спеціального сертифіката) льотної придатності ___.
                                                                                                                                                                      (можлива, неможлива)

Представник Служби реєстрації та сертифікації державних повітряних суден України
_
                                                                    (посада, військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
"___" 20__ року.

 

Додаток 5
до Правил сертифікації екземпляра державного повітряного судна України

ПЕРЕЛІК
агрегатів, ресурс (строк служби) яких відрізняється від ресурсу (строку служби) державного повітряного судна

N
з/п

Повітряне судно, його вироби, компоненти та обладнання

Заводський номер

Дата виготовлення

Дата ремонту

Установлені ресурси (строки служби)

Напрацювання (годин (років))

Дата виконання робіт з продовження ресурсу (строку служби), робіт з переведення на експлуатацію за технічним станом, робіт з експлуатації за технічним станом (до якої дати продовжено)

призначений

до 1-го ремонту

міжремонтний

з початку експлуатації

після останнього ремонту

призначений

до 1-го ремонту

міжремонтний

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6
до Правил сертифікації екземпляра державного повітряного судна України

КНИГА
обліку сертифікатів льотної придатності державних повітряних суден експлуатуючої організації ________

N
з/п

Тип повітряного судна

Виробник повітряного судна

Заводський номер повітряного судна

Дата виготовлення повітряного судна

Реєстраційний номер державного повітряного судна

Номер сертифіката льотної придатності державного повітряного судна

Дата видачі сертифіката льотної придатності державного повітряного судна

Строк дії сертифіката льотної придатності державного повітряного судна

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали