МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 15 червня 2011 року N 244

Про деякі питання організації роботи щодо проведення конкурсу з визначення одержувачів та використання бюджетних коштів за програмою селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 року N 515 (Постанова N 515) (далі - Порядок), та з метою забезпечення ефективного використання коштів з Державного бюджету України для фінансування програми "Селекція у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу" наказую:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Положення про конкурсну комісію з визначення одержувачів бюджетних коштів для виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу (далі - Положення).

1.2. План заходів з виконання бюджетної програми "Селекція у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу" КПКВК 2801190 (далі - план заходів).

1.3. Склад конкурсної комісії з визначення одержувачів бюджетних коштів для виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу (далі - Конкурсна комісія).

2. Конкурсній комісії забезпечити:

2.1. Визначення переможців конкурсу з урахуванням пропозицій щодо видів та обсягів робіт для виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу (далі - Програма).

2.2. Формування зведеного річного плану використання коштів державного бюджету для виконання Програми із зазначенням виконавців, виду робіт, що фінансується, та суми виділених коштів на відшкодування понесених витрат і здійснення доплат з Державного бюджету України для виконання Програми, а також затвердження цих обсягів у встановленому порядку.

3. Департаменту фінансово-кредитної політики (Ахіджанов Б. Р.) забезпечити здійснення видатків одержувачам бюджетних коштів для виконання Програми в межах виділених асигнувань відповідно до порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету.

4. Департаменту тваринництва (Гетя А. А.) в установленому порядку довести наказ до відома структурних підрозділів Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головних управлінь агропромислового розвитку обласних державних адміністрації, Управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації (далі - уповноважені органи).

5. Уповноваженим органам забезпечити створення та діяльність регіональних конкурсних комісій з визначення претендентів на участь у конкурсі з визначення одержувачів бюджетних коштів за Програмою відповідно до Порядку (Постанова N 515).

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О. В.

 

Заступник Міністра -
керівник апарату

С. І. Мельник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
15.06.2011 N 244

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурсну комісію з визначення одержувачів бюджетних коштів для виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу

1. Загальні положення

1.1. Положення про конкурсну комісію з визначення одержувачів бюджетних коштів для виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу (далі - Положення) визначає порядок організації та проведення конкурсу з визначення одержувачів бюджетних коштів для виконання програми "Селекція у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу" КПКВК 2801190 (далі - Програма).

1.2. Положення поширюється на суб'єктів племінної справи у тваринництві, з числа юридичних осіб усіх форм власності, яким за результатами державної атестації (переатестації) відповідно до законодавства присвоєно статус племінного (кінного) заводу, племінного репродуктора, племінного птахорепродуктора, племінної станції з шовківництва, гренажного заводу, племінної пасіки, племінного бджолорозплідника, заводської конюшні, іподрому, трендепо, селекційного центру, підприємства (об'єднання) з племінної справи у тваринництві, контрольно-випробувальної станції, контрольно-випробувальної станції з птахівництва, підприємства (лабораторії) генетичного контролю, підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів, підприємства (лабораторії) з оцінки якості тваринницької продукції.

1.3. Метою проведення конкурсу є:

визначення одержувачів бюджетних коштів відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу (далі - Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 року N 515 (Постанова N 515);

ефективне використання коштів державного бюджету, виділених на виконання Програми;

створення середовища для конкурентного визначення одержувачів бюджетних коштів Програми.

2. Порядок організації конкурсу

2.1. Для забезпечення організаційної роботи, пов'язаної з проведенням конкурсу, Міністерство аграрної політики та продовольства України (далі - Мінагрополітики України) утворює конкурсну комісію з визначення одержувачів бюджетних коштів (далі - Конкурсна комісія) та затверджує її склад у кількості не менш як 5 осіб. Конкурсну комісію очолює голова комісії. До складу Конкурсної комісії входять працівники Мінагрополітики України, а в разі потреби (за згодою) - представники організацій (установ) з питань племінної справи у тваринництві.

2.2. Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій, Управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації утворюють наказом комісії для визначення переліку претендентів на участь у конкурсі (далі - регіональні комісії) у кількості не менш як 5 осіб. Регіональну комісію очолює керівник відповідного органу. До складу регіональних комісій входять фахівці з тваринництва та з фінансово-економічних питань.

2.3. Конкурсна комісія та регіональні комісії в установленому порядку та термін забезпечують прийом документів на участь у конкурсі з визначення одержувачів бюджетних коштів для виконання Програми відповідно до пунктів 5 - 8 (Постанова N 515) та додатка 1 Порядку (Постанова N 515) із зазначенням переліку необхідних документів, передбачених у пункті 6 Порядку (Постанова N 515), строків та умов їх подання. Опис документів, що подаються на участь у конкурсі з визначення одержувачів бюджетних коштів для виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу (далі - опис документів) (додаток 1).

2.4 Якщо частина чи вся інформація, що міститься у документах, має конфіденційний характер або становить комерційну таємницю, то претендент на участь у конкурсі з визначення одержувачів бюджетних коштів для виконання Програми (далі - претендент) повинен письмово повідомити про це комісію.

За розголошення такої інформації члени комісії несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

2.5. Відкриття конвертів з документами на конкурс проводиться відповідальними секретарями комісій по мірі їх надходження.

2.6. Подані на конкурс документи реєструються в журналі обліку претендентів (реєстрів претендентів) на участь у конкурсі з визначення одержувачів бюджетних коштів для виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу (далі - журнал обліку претендентів) (додаток 2).

2.7. Регіональні комісії у тижневий термін після встановленої та об'явленої Мінагрополітики України дати закінчення приймання заявок подають до Конкурсної комісії на паперових та магнітних носіях реєстри претендентів з визначення одержувачів бюджетних коштів для виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу (далі - реєстри претендентів) (додаток 3) та документи, подані претендентами, відповідно до переліку, передбаченому у пункті 6 Порядку (Постанова N 515), та опису документів.

2.8. Подані документи та реєстри претендентів приймаються секретарем Конкурсної комісії.

Матеріали, які подаються претендентами безпосередньо до Конкурсної комісії, та реєстри претендентів, які надійшли від регіональних комісій, реєструються в журналі обліку претендентів секретарем Конкурсної комісії.

Претендент є відповідальним за достовірність поданої ним інформації.

2.9. Документи, подані на конкурс, повертаються претенденту згідно з пунктом 8 Порядку (Постанова N 515).

Повернення матеріалів претендентам забезпечують комісії, до яких було подано документи, протягом десяти днів.

3. Порядок роботи комісій

3.1. Комісія розпочинає роботу з моменту затвердження цього Положення та затвердження її складу.

3.2. Керує діяльністю комісії й організовує її роботу голова комісії.

3.3. Голова комісії в межах своєї компетенції:

скликає засідання комісії;

головує на засіданнях комісії;

дає розпорядження та доручення членам комісії та спеціалістам, радникам і експертам, які залучені до роботи комісії.

3.4. Рішення комісії приймаються на закритих засіданнях у присутності не менше двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

3.5. Рішення комісії оформляється протоколом, який підписують усі члени комісії, які були присутні на засіданні.

3.6. Комісії протягом бюджетного року мають такі повноваження:

3.6.1. Конкурсна комісія може:

вносити відповідні зміни щодо видів, обсягів робіт та розподілу коштів державного бюджету між одержувачами бюджетних коштів на виконання Програми;

проводити перерозподіл бюджетних коштів між одержувачами бюджетних коштів за їх зверненнями, якщо вони не можуть використати виділені кошти за призначенням, у разі ліквідації племінного стада або суб'єкта господарювання, при виявленні факту невикористання коштів одержувачами понад три місяці або нецільового використання бюджетних коштів для виконання Програми;

розглядати питання, пов'язанні із виконанням Програми та ефективністю використання коштів державного бюджету, виділених для виконання Програми.

3.6.2. Регіональні комісії можуть вносити пропозиції щодо:

зміни напрямів фінансування;

перерозподілу коштів при ліквідації племінного стада або суб'єкта господарювання, або у разі виявлення факту нецільового використання бюджетних коштів для виконання Програми.

4. Визначення переможців конкурсу

4.1. Конкурсна комісія проводить попередній розгляд документів, поданих претендентами, аналізує та зводить матеріали, подані регіональними комісіями, формує реєстр претендентів для виконання Програми, який направляється регіональним комісіям.

4.2. Регіональні комісії у триденний термін з дня отримання відповідного реєстру претендентів направляють Мінагрополітики України уточненні пропозиції в розрізі претендентів щодо видів та обсягів робіт і послуг, виходячи з потреб області.

4.3. День і час проведення засідання Конкурсної комісії з визначення одержувачів бюджетних коштів для виконання Програми визначаються головою Конкурсної комісії.

4.4. Конкурсна комісія в установлений головою комісії термін:

аналізує подані претендентами документи та відповідність претендентів вимогам, викладеним у пункті 9 Порядку (Постанова N 515);

визначає переможців конкурсу з урахуванням пропозицій щодо видів та обсягів робіт для виконання Програми, виходячи з потреб регіонів, узагальнених даних щодо потреби власників неплемінних тварин у племінних (генетичних) ресурсах та послугах з племінної справи у тваринництві, поданих регіональними комісіями;

формує зведений річний план використання коштів державного бюджету для виконання Програми із зазначенням одержувачів бюджетних коштів, виду робіт, що фінансуються, та розробляє проект розподілу коштів між одержувачами бюджетних коштів для виконання Програми і подає його на затвердження керівництву Мінагрополітики України.

4.5. Конкурсна комісія при визначенні переможців конкурсу враховує, що кошти, передбачені Державним бюджетом України на відповідний рік, повинні розподілятися згідно з планом заходів з виконання бюджетної програми "Селекція у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу" КПКВК 2801190.

4.6. Конкурсна комісія не має права приймати рішення щодо визначення переможців конкурсу понад бюджетні видатки, установлені Законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

4.7. Перелік переможців конкурсу надається Конкурсною комісією письмово, факсом, телефонограмою, електронною поштою в 10-денний термін з дня прийняття відповідного рішення регіональним комісіям.

4.8. Регіональні комісії повідомляють претендентів щодо результатів конкурсу письмово, факсом або телефонограмою в 3-денний термін з дня одержання переліку переможців конкурсу або розподілу бюджетних коштів для виконання Програми від Конкурсної комісії.

4.9. Для отримання бюджетних коштів для виконання Програми одержувачами бюджетних коштів подаються:

письмове зобов'язання щодо повернення в місячний строк до бюджету отриманих коштів у разі встановлення органами контролю факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання;

відомості про обсяги виконаних робіт, затверджені відповідно до пункту 18 Порядку (Постанова N 515) (додатки 4 - 9), крім робіт загальнодержавного значення, що проводяться за окремими кошторисами.

Відомості про обсяги виконаних робіт зберігаються протягом трьох років.

До відомостей про обсяги виконаних робіт у разі необхідності подання документів, зазначених в абзацах 2 - 3 підпункту 1 пункту 19 Порядку (Постанова N 515), кількість яких становить більш як 20 одиниць (крім спермопродукції), додаються реєстри документів, що подаються до відомостей про обсяги виконаних робіт (додаток 10).

4.10. Одержувачі бюджетних коштів складають і подають інформацію та звіт про використання бюджетних коштів (далі - звітність) (додатки 11, 12) в установленому порядку відповідно до пунктів 23 - 24 Порядку (Постанова N 515).

Регіональні комісії забезпечують організацію подання звітності до Конкурсної комісії за відповідними регіонами.

Звітність одержувачів бюджетних коштів для виконання Програми зберігається протягом трьох років.

 

Директор
Департаменту тваринництва

А. А. Гетя

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
15.06.2011 N 244

План заходів
з виконання бюджетної програми "Селекція у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу" КПКВК 2801190

N
з/п

Зміст заходу

Строк виконання

1.

Формування, створення та функціонування сучасної державної системи селекції у тваринництві та птахівництві

2011 - 2012 роки

1.1.

Розробка та видання нормативно-правової документації:

 

1.1.1.

Положення про Державний реєстр суб'єктів племінної справи у тваринництві; про Державний реєстр селекційних досягнень у тваринництві; про проведення апробації селекційних досягнень у тваринництві; про сертифікат племінних (генетичних) ресурсів

розробка - протягом 2011 року;
видання - протягом 2012 року

1.1.2.

Проектів інших нормативних актів, що регламентують проведення робіт із селекційно-племінної роботи та створення інформаційно-селекційної системи

2011 - 2012 роки

1.1.3.

Приведення у відповідність діючих нормативно-правових актів для виконання сучасних завдань у племінному тваринництві (у разі потреби)

2011 - 2012 роки

1.2.

Видання спеціальної літератури з ведення племінної справи у тваринництві, а також форм племінного обліку і звітності

2011 - 2011 роки

1.3.

Організація створення, формування та розробка програмного забезпечення інформаційних автоматизованих баз даних про племінні (генетичні) ресурси, результати оцінки тварин за власною продуктивністю та (або) якістю потомства

2011 - 2012 роки

1.4.

Ведення та видання Державного племінного реєстру та державних книг племінних тварин

щороку

1.5.

Збереження та утримання генофонду в спермобанках, ембріобанках і генофондному банку шовкопрядів існуючих, локальних та зникаючих порід

2011 - 2012 роки

1.6.

Проведення експертної оцінки племінних (генетичних) ресурсів, у тому числі оцінки тварин за власною продуктивністю та (або) якістю потомства, ведення офіційного обліку продуктивності та офіційної класифікації (оцінки) за типом

щороку

1.7.

Проведення державної атестації (переатестації) суб'єктів племінної справи у тваринництві

щороку

1.8.

Проведення випробування коней

щороку

1.9.

Проведення Всеукраїнських кінноспортивних змагань

щороку

1.10.

Проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин і оцінки якості молока

щороку

1.11.

Реалізація ідентифікованої спермопродукції вітчизняного виробництва плідників атестованих підприємств

щороку

1.12.

Проведення штучного осіменіння (парування)

щороку

1.13.

Збереження або утримання (забезпечення збереження чисельності та відтворення) основного поголів'я племінних тварин в стадах та утримання (вирощування) кондиційного племінного ремонтного молодняку в птахівництві

щороку

1.14.

Реалізація або придбання (без права на перепродаж) для подальшого відтворення племінних (генетичних) ресурсів вітчизняного походження - тварин, сперми, ембріонів, яйцеклітин, інкубаційних яєць, які мають племінну (генетичну цінність)

щороку

 

Директор
Департаменту тваринництва

А. А. Гетя

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
15.06.2011 N 244

Склад
конкурсної комісії з визначення одержувачів бюджетних коштів для виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу

Гетя А. А.

директор Департаменту тваринництва, голова комісії

Кудрявська Н. В.

начальник відділу селекційно-племінної роботи Департаменту тваринництва, заступник голови комісії

Ментю І. Л.

головний спеціаліст відділу селекційно-племінної роботи Департаменту тваринництва, секретар комісії

Члени комісії:

 

Міняйлик Ю. І.

заступник директора Департаменту фінансово-кредитної політики

Вашешніков М. О.

директор Департаменту правової та законопроектної роботи

Ничепоренко Т. В.

директор державного підприємства "Конярство України" (за згодою)

Білоус О. В.

генеральний директор Національного об'єднання по племінній справі у тваринництві "Укрплемоб'єднання" (за згодою)

Романова О. В.

головний спеціаліст відділу селекційно-племінної роботи Департаменту тваринництва.

 

Директор
Департаменту тваринництва

А. А. Гетя

 

Додаток 1
до Положення про конкурсну комісію з визначення одержувачів бюджетних коштів для виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу

ОПИС
документів, що подаються на конкурс з визначення одержувачів бюджетних коштів для виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу

___________
(найменування суб'єкта племінної справи у тваринництві)

N
з/п

Найменування документа

Примітки

1

Заявка на участь у конкурсі з визначення одержувачів бюджетних коштів на виконання програми "Селекція у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу"

 

2

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців із зазначенням видів діяльності претендента, даних про порушення провадження у справі про банкрутство чи визнання його в установленому порядку банкрутом, про перебування в процесі реорганізації або ліквідації

 

3

Копія атестата про присвоєння суб'єкту племінної справи у тваринництві відповідного статусу

 

4

Копія ліцензії на провадження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин*

 

5

Витяг з Державного племінного реєстру, що підтверджує державну реєстрацію стада та подання претендентом відповідної звітності*

 

6

Витяг з Реєстру тварин, що підтверджує ідентифікацію і реєстрацію тварин у господарстві*

 

7

Пропозиції претендента з виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу, засвідчена підписом керівника та скріплена печаткою

 

8

Довідки державної податкової інспекції, Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов'язаннями та платежами до Пенсійного фонду України більше ніж півроку

 

9

Форма N 1-ПВ (місячна) "Звіт з праці" (затверджена наказом Державного комітету статистики України від 17.07.2007 N 223 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень з праці") або довідка про відсутність (наявність) заборгованості з виплати заробітної плати більше ніж півроку, засвідчена керівником та скріплена печаткою підприємства

 


* Подається у разі здійснення відповідної господарської діяльності.

Підпис заявника

__________

"___" 20__ р.

М. П.

Відмітка про прийняття документів

"___" 20__ р.

N __________

___
(підпис) (П. І. Б. відповідальної особи)

______
(посада відповідальної особи)

 

 

Додаток 2
до Положення про конкурсну комісію з визначення одержувачів бюджетних коштів для виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу

Журнал обліку
претендентів (реєстрів претендентів) на участь у конкурсі з визначення одержувачів бюджетних коштів для виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу

на ___________ рік

N
з/п

Повна назва претендента (реєстру претендентів), район, регіон, код за ЄДРПОУ

Дата подання документів, вхідний N

Підпис відповідального секретаря

Примітки

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3
до Положення про конкурсну комісію з визначення одержувачів бюджетних коштів для виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу

Реєстр претендентів
з визначення одержувачів бюджетних коштів для виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу

на рік

N
з/п

Інформація про претендента

Вид робіт і послуг на виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромис-
лового комплексу; вид племінних (генетичних) ресурсів або стать тварин (за потреби)

Обсяги робіт

повна назва, район

код за ЄДРПОУ

статус, вид тварин, порода (тип, крос)

за даними річного звіту на 1 січня.

одиниця виміру**

на рік

у тому числі помісячно

наявність основного поголів'я, голів (штук)

продукти-
вність*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

_____ регіон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Заповнюється за даними річного звіту за минулий рік у: скотарстві молочного та молочно-м'ясного напряму продуктивності - надій на одну корову, кг; скотарстві м'ясного напряму продуктивності - середньодобовий приріст, г; свинарстві - одержано поросят на 100 основних свиноматок, гол.; конярстві - одержано лошат на 100 конематок, гол.; вівчарстві (крім смушкових) - середній настриг вовни на структурну вівцю у митому волокні, кг; овець (смушкові) - вихід шкурок каракулю великого і середнього розмірів, шт.; птахівництві - середня несучість однієї несучки, шт.; бджільництві - валовий вихід меду на 1 бджолину сім'ю, кг; звірівництві - вихід молодняку від основної самки, гол.

** Заповнюються фізичні величини (голів, штук тощо).

 

Додаток 4
До Положення про конкурсну комісію з визначення одержувачів бюджетних коштів для виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу

ЗАТВЕРДЖУЮ:

______
(підпис, прізвище, ініціали)

Міністр аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим,
начальник Головного управління агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій та Управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації

______
(найменування установи)

М. П.

ВІДОМІСТЬ
реалізованої ідентифікованої спермопродукції бугаїв-плідників, кнурів-плідників, баранів і цапів-плідників, оцінених за якістю потомства чи за власною продуктивністю

за 20__ року

N
з/п

Найменування підприємства-
продавця, його статус та місцезнаходження (район, область)

Найменування підприємства-
покупця, його статус та місцезнаходження (район, область)

Вид та порода тварин

Кличка та ідентифікаційний номер плідника, сперма якого реалізується

Селекційний (племінний) індекс або інші дані, що характеризують племінну цінність плідника

Серія та номер племінного свідоцтва (сертифіката)

Кількість реалізованих доз

Доплата, грн.

за 1 дозу

усього

 

Керівник

_____
(підпис, прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

 

Головний бухгалтер

_____
(підпис, прізвище, ініціали)

 

Додаток 5
До Положення про конкурсну комісію з визначення одержувачів бюджетних коштів для виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу

ЗАТВЕРДЖУЮ:

______
(підпис, прізвище, ініціали)

Міністр аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим,
начальник Головного управління агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій та Управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації

______
(найменування установи)

М. П.

ВІДОМІСТЬ
реалізованих (придбаних) племінних (генетичних) ресурсів

за 20__ року

N
з/п

Найменування підприємства-
продавця, його статус та місцезнаходження (район, область)

Найменування підприємства-
покупця, його статус та місцезнаходження (район, область)

Номер і дата акта-рахунку про реалізацію племінних (генетичних) ресурсів

Серія та номер племінного свідоцтва (сертифіката)

Вид та порода племінних (генетичних) ресурсів

Кількість реалізованих (придбаних) племінних (генетичних) ресурсів, голів (одиниць)

Фінансування, грн.

за 1 голову (одиницю)

усього

 

Керівник

_____
(підпис, прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

 

Головний бухгалтер

_____
(підпис, прізвище, ініціали)

 

Додаток 6
до Положення про конкурсну комісію з визначення одержувачів бюджетних коштів для виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу

ЗАТВЕРДЖУЮ:

______
(підпис, прізвище, ініціали)

Міністр аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим,
начальник Головного управління агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій та Управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації

______
(найменування установи)

М. П.

ВІДОМІСТЬ
щодо збереження (утримання) генофонду існуючих, локальних і зникаючих порід у племінних стадах

за 20__ року

N
з/п

Найменування підприємства - власника племінних тварин, його статус та місцезнаходження (район, регіон)

Вид та порода тварин

Кількість голів основного стада за станом на

N, дата заключення договору, щодо проведення оцінки бугаїв придбаних в господарстві*;
кількість доз відповідно до договору

Доплата, грн.

01.01.20__

01.___ 20__

за 1 голову

усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Для голштинської, української червоно-рябої молочної, української чорно-рябої молочної, української бурої молочної, української червоної молочної, симентальської, червоної степової порід.

 

Керівник

__
(підпис, прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

 

Головний бухгалтер

__
(підпис, прізвище, ініціали)

 

Додаток 7
до Положення про конкурсну комісію з визначення одержувачів бюджетних коштів для виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу

ЗАТВЕРДЖУЮ:

______
(підпис, прізвище, ініціали)

Міністр аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим,
начальник Головного управління агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій та Управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації

______
(найменування установи)

М. П.

ВІДОМІСТЬ
щодо утримання (вирощування) кондиційного племінного ремонтного молодняку батьківського* стада птиці, батьківських або материнських бджолосімей, нуклеусів бджіл

за 20__ року

N
з/п

Найменування підприємства - власника племінних тварин, його статус та місцезнаходження (район, регіон)

Вид та порода (крос) тварин

Кількість голів (одиниць), що були на утриманні (вирощуванні) за період
з 01.01.20__ по 01___ 20__

Доплата, грн.

за 1 голову (одиницю)

усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Зазначається якісна характеристика стада, вихідна лінія, прабатьківське, батьківське стадо.

 

Керівник

__
(підпис, прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

 

Головний бухгалтер

__
(підпис, прізвище, ініціали)

 

Додаток 8
до Положення про конкурсну комісію з визначення одержувачів бюджетних коштів для виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу

ЗАТВЕРДЖУЮ:

______
(підпис, прізвище, ініціали)

Міністр аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим,
начальник Головного управління агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій та Управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації

______
(найменування)

М. П.

ВІДОМІСТЬ
проведення штучного осіменіння корів і телиць, свиноматок, вівцематок, кіз та ярок та проведення трансплантації ембріонів

за 20__ року

N
з/п

Найменування підприємства, що проводить штучне осіменіння корів і телиць, свиноматок, вівцематок, кіз та ярок та проведення трансплантації ембріонів, його статус та місцезнаходження (район, регіон)

Населений пункт, район, область, де проводяться штучне осіменіння (парування) маточного поголів'я в особистих підсобних господарствах населення, трансплантація ембріонів

Вид тварин, кличка та ін. номер плідника

Кількість запліднених голів

Доплата, грн.

за 1 запліднену голову

усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

__
(підпис, прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

 

Головний бухгалтер

__
(підпис, прізвище, ініціали)

 

Додаток 9
до Положення про конкурсну комісію з визначення одержувачів бюджетних коштів для виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу

ЗАТВЕРДЖУЮ:

______
(підпис, прізвище, ініціали)

Міністр аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим,
начальник Головного управління агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій та Управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації

______
(найменування установи)

М. П.

ВІДОМІСТЬ
випробування коней в селекційних центрах, на іподромах, трендепо, кінних заводах та племінних репродукторах

за 20__ року

N
з/п

Найменування підприємства, що проводить випробування коней, його статус та місцезнаходження (район, регіон)

Порода коней

Кількість коней, що поставлені на випробування, голів

Усього конеднів на випробуванні

Доплата, грн.

за 1 конедень

усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

__
(підпис, прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

 

Головний бухгалтер

__
(підпис, прізвище, ініціали)

 

Додаток 10
до Положення про конкурсну комісію з визначення одержувачів бюджетних коштів для виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу

Реєстр документів,
що подається до відомостей про обсяги виконаних робіт

___________
(повна назва виду робіт)

N з/п

Найменування підприємства - власника племінних тварин, його статус та місцезнаходження (район, регіон)

Назва документа

Ким видане, дата видачі

Серія, N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

__
(підпис, прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

 

Головний бухгалтер

__
(підпис, прізвище, ініціали)

 

Додаток 11
до Положення про конкурсну комісію з визначення одержувачів бюджетних коштів для виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу

ІНФОРМАЦІЯ
про спрямування коштів Державного бюджету України для виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу

за станом на 20__ року

Найменування та місцезнаходження підприємства, його статус

Вид та порода тварин

Надійшло коштів усього, тис. грн.

Використано коштів усього, тис. грн.

Вид робіт*

Обсяги виконаних робіт

 

Керівник

__
(підпис, прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

 

Головний бухгалтер

__
(підпис, прізвище, ініціали)


* Вид робіт зазначається відповідно до пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державного бюджету на виконання програм селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу (Постанова N 515).

 

Додаток 12
до Положення про конкурсну комісію з визначення одержувачів бюджетних коштів для виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу

ЗАТВЕРДЖУЮ:

______
(підпис, прізвище, ініціали)

Міністр аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим,
начальник Головного управління агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій та Управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації

______
(найменування установи)

М. П.

ЗВІТ
підприємства про спрямування коштів Державного бюджету України для виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу

за станом на 20__ року
__________
(найменування та місцезнаходження підприємства)

N
з/п

Найменування показників

За видами племінних тварин

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

1

Надійшло коштів усього, тис. грн.

 

 

 

 

 

2

Надійшло коштів за звітний період усього, тис. грн.

 

 

 

 

 

3

Використано коштів усього, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

у тому числі за видами робіт та напрямками діяльності:

 

 

 

 

 

3.1

на реалізовану ідентифіковану спермопродукцію

тис. грн.

 

 

 

 

 

тис. доз

 

 

 

 

 

3.2

на реалізацію (придбання) племінних (генетичних) ресурсів

тис. грн.

 

 

 

 

 

обсяги реалізації (придбання), голів

 

 

 

 

 

3.3

на збереження і утримання генофондних стад

тис. грн.

 

 

 

 

 

голів

 

 

 

 

 

голів

 

 

 

 

 

3.4

інші (зазначити)

тис. грн.

 

 

 

 

 

обсяги

 

 

 

 

 

 

Керівник

__
(підпис, прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

 

Головний бухгалтер

__
(підпис, прізвище, ініціали)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали