lign =center>

УКАЗ
Президента України

Про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

1. Затвердити Положення про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України (додається).

2. Установити, що Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України є правонаступником Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів та Державної інспекції з енергозбереження - урядового органу державного управління, що діяв у системі Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів.

3. Кабінету Міністрів України привести у місячний строк свої рішення у відповідність із цим Указом.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України 

В. ЯНУКОВИЧ 

м. Київ
13 квітня 2011 року
N 462/2011
 

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 13 квітня 2011 року N 462/2011 


ПОЛОЖЕННЯ
про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

1. Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України (Держенергоефективності України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України.

Держенергоефективності України входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

2. Держенергоефективності України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, іншими актами законодавства України, дорученнями Президента України та Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Держенергоефективності України є:

реалізація державної політики у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

здійснення державного контролю у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів;

забезпечення збільшення частки відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива в енергетичному балансі України.

4. Держенергоефективності України відповідно до покладених на нього завдань:

1) вносить на розгляд Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України пропозиції щодо формування державної політики у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива і забезпечує її реалізацію;

2) розробляє державні цільові, погоджує галузеві та регіональні програми у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, здійснює контроль за виконанням державних цільових програм у цій сфері;

3) проводить кваліфікацію когенераційних установок;

4) підтверджує в установленому порядку належність палива до альтернативного;

5) забезпечує створення системи моніторингу показників енергетичного балансу України, бере участь у розробленні державних і регіональних паливно-енергетичних балансів;

6) організовує та проводить державну експертизу з енергозбереження у порядку, встановленому законодавством;

7) забезпечує функціонування системи енергетичного аудиту та запровадження системи енергетичного менеджменту;

8) забезпечує функціонування системи нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві;

9) забезпечує створення системи моніторингу за ефективним використанням паливно-енергетичних ресурсів, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

10) розробляє державні норми, правила та стандарти у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, може виступати замовником науково-технічних досліджень і проектних робіт;

11) здійснює державний контроль у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів;

12) надає за результатами перевірки підприємств обов'язкові до виконання приписи стосовно усунення порушень вимог законодавства щодо ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів та контролює виконання цих приписів;

13) бере участь у роботі технічних і державних комісій з прийняття в експлуатацію:

обладнання, що використовує паливно-енергетичні ресурси та утилізує тепло, приладів обліку і регулювання, систем комплексного вимірювання та обліку споживання цих ресурсів;

завершених будівництвом нових і реконструйованих підприємств, окремих об'єктів незалежно від форми власності, які використовують зазначені ресурси, у тому числі об'єктів житлово-цивільного призначення;

14) забезпечує включення підприємств, установ та організацій до Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які здійснюють розроблення, впровадження та використання енергоефективних заходів та енергоефективних проектів;

15) утворює, ліквідує, реорганізовує підприємства, установи та організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посади та звільняє з посад їх керівників, формує кадровий резерв на посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держенергоефективності України;

16) виконує у межах повноважень інші функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

17) веде реєстр альтернативних видів палива;

18) забезпечує функціонування системи енергетичного маркування електрообладнання побутового призначення;

19) бере участь у межах своїх повноважень у налагодженні співробітництва України з Європейським Союзом та адаптації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу;

20) провадить інформаційну діяльність із популяризації економічних, екологічних і соціальних переваг ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, бере участь в освітній діяльності у цій сфері;

21) забезпечує міжнародне співробітництво у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

22) здійснює інші повноваження, визначені законами України та пов'язані з виконанням покладених на нього Президентом України завдань.

5. Держенергоефективності України з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням в апараті Держенергоефективності України;

2) здійснює добір кадрів в апарат Держенергоефективності України, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату Держенергоефективності України;

3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Держенергоефективності України, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

4) організовує розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних із діяльністю Держенергоефективності України;

5) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Держенергоефективності України;

6) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

7) організовує ведення діловодства та архіву в апараті Держенергоефективності України відповідно до встановлених правил.

6. Держенергоефективності України має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку безоплатно від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань, функцій та повноважень;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців (за їх згодою), працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади;

3) скликати наради з питань, що належать до його компетенції;

4) представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладення міжнародних договорів України;

5) складати протоколи про адміністративні правопорушення відповідно до законодавства;

6) застосовувати у порядку, встановленому законодавством, економічні санкції;

7) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

Працівники Держенергоефективності України мають право безперешкодного доступу на підприємства, в установи та організації незалежно від форми власності та підпорядкованості згідно із законодавством для виконання покладених на Держенергоефективності України завдань.

7. Держенергоефективності України під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, з органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами, організаціями.

8. Держенергоефективності України у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України видає накази організаційно-розпорядчого характеру, які підписуються Головою Держенергоефективності України.

9. Держенергоефективності України здійснює свої повноваження безпосередньо або через свої територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

10. Держенергоефективності України очолює Голова, якого призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України, та звільняє з посади Президент України.

11. Голова Держенергоефективності України має двох заступників, у тому числі одного першого.

Першого заступника, заступника Голови Держенергоефективності України призначає на посади Президент України за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Голови Держенергоефективності України, погоджених із Першим віце-прем'єр-міністром України - Міністром економічного розвитку і торгівлі України.

Першого заступника, заступника Голови Держенергоефективності України звільняє з посад Президент України.

12. Голова Держенергоефективності України:

1) очолює Держенергоефективності України, здійснює керівництво його діяльністю та представляє у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями;

2) вносить на розгляд Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України пропозиції щодо формування державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива та розроблені Держенергоефективності України проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України;

3) вносить на розгляд Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України проекти нормативно-правових актів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з питань, що належать до сфери діяльності Держенергоефективності України;

4) забезпечує виконання актів Держенергоефективності України та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України;

5) у межах компетенції організовує та контролює виконання Держенергоефективності України та його територіальними органами Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Держенергоефективності України;

6) забезпечує виконання наданих Першим віце-прем'єр-міністром України - Міністром економічного розвитку і торгівлі України доручень;

7) затверджує за погодженням із Першим віце-прем'єр-міністром України - Міністром економічного розвитку і торгівлі України схвалені на засіданні колегії річний план роботи Держенергоефективності України, заходи щодо реалізації основних напрямів та пріоритетних цілей діяльності Держенергоефективності України відповідно до визначених завдань;

8) звітує перед Першим віце-прем'єр-міністром України - Міністром економічного розвитку і торгівлі України про виконання річного плану роботи Держенергоефективності України та покладених на нього завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Держенергоефективності України та його територіальних органів, а також притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

9) вносить пропозиції Першому віце-прем'єр-міністру України - Міністру економічного розвитку і торгівлі України щодо кандидатур на посади своїх заступників;

10) утворює у межах граничної чисельності державних службовців та працівників Держенергоефективності України і коштів, передбачених на утримання Держенергоефективності України, ліквідовує, реорганізовує за погодженням із Кабінетом Міністрів України та Першим віце-прем'єр-міністром України - Міністром економічного розвитку і торгівлі України територіальні органи Держенергоефективності України як структурні підрозділи апарату Держенергоефективності України;

11) затверджує в установленому порядку структуру, штатний розпис, кошторис територіальних органів Держенергоефективності України;

12) призначає на посади та звільняє з посад за погодженням із Першим віце-прем'єр-міністром України - Міністром економічного розвитку і торгівлі України керівників і заступників керівників структурних підрозділів апарату Держенергоефективності України, призначає та звільняє з посад інших державних службовців і працівників Держенергоефективності України;

13) розподіляє обов'язки між заступниками;

14) затверджує положення про структурні підрозділи центрального апарату Держенергоефективності України;

15) призначає на посади за погодженням із Першим віце-прем'єр-міністром України - Міністром економічного розвитку і торгівлі України та головами відповідних місцевих державних адміністрацій, звільняє з посад керівників територіальних органів Держенергоефективності України, призначає на посади за погодженням із Першим віце-прем'єр-міністром України - Міністром економічного розвитку і торгівлі України, звільняє з посад заступників керівників територіальних органів Держенергоефективності України;

16) притягує відповідно до законодавства до дисциплінарної відповідальності державних службовців та працівників апарату Держенергоефективності України та його територіальних органів;

17) забезпечує взаємодію Держенергоефективності України з визначеним Першим віце-прем'єр-міністром України - Міністром економічного розвитку і торгівлі України структурним підрозділом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;

18) забезпечує дотримання встановленого Першим віце-прем'єр-міністром України - Міністром економічного розвитку і торгівлі України порядку обміну інформацією між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Держенергоефективності України та вчасність її подання;

19) здійснює інші повноваження відповідно до законів та актів Президента України.

13. Для підготовки рекомендацій щодо виконання завдань Держенергоефективності України утворюється колегія у складі Голови Держенергоефективності України (голова колегії), першого заступника та заступника Голови Держенергоефективності України за посадою, визначених Першим віце-прем'єр-міністром України - Міністром економічного розвитку і торгівлі України посадових осіб Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. У разі потреби до складу колегії можуть входити керівники структурних підрозділів Держенергоефективності України, а також у встановленому порядку інші особи.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Держенергоефективності України.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Держенергоефективності України можуть утворюватися постійні і тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення та ліквідацію колегії, постійних і тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Головою Держенергоефективності України.

14. Гранична чисельність працівників Держенергоефективності України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Штатний розпис і кошторис Держенергоефективності України затверджуються його Головою за погодженням із Міністерством фінансів України.

Структура Держенергоефективності України затверджується Головою Держенергоефективності України за погодженням із Першим віце-прем'єр-міністром України - Міністром економічного розвитку і торгівлі України.

15. Держенергоефективності України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

 

Глава Адміністрації
Президента України
 

С. ЛЬОВОЧКІН 


 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали