МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 18 липня 2011 року N 422

Про державне замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації лікарів та провізорів (післядипломна освіта) у 2011 році

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 року N 709 "Про державне замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 2011 році" (Постанова N 709) наказую:

1. Затвердити:

1.1. Обсяги державного замовлення на підготовку фахівців (прийом) для державних потреб у 2011 році до вищих медичних навчальних закладів I - II рівня акредитації МОЗ України, що додається.

1.2. Обсяги державного замовлення на підготовку фахівців (прийом) для державних потреб у 2011 році до вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів III - IV рівня акредитації МОЗ України, що додається.

1.3. План прийому, випуску та контингенту осіб, що навчаються у клінічній ординатурі, магістратурі, аспірантурі та докторантурі у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації та науково-дослідних установах МОЗ України у 2011 році, що додається.

1.4. Квоту цільового прийому сільської молоді до вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації МОЗ України у 2011 році, що додається.

1.5. План післядипломної підготовки лікарів (провізорів) на 2011 рік, що додається.

2. Ректорам та директорам вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів I - IV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти, директорам науково-дослідних установ МОЗ України відповідно до компетенції:

2.1. Забезпечити виконання державного замовлення в обсягах, визначених цим наказом.

2.2. Спільно з МОЗ АР Крим, управліннями охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити виконання плану цільового прийому сільської молоді на окремі спеціальності до вищих навчальних закладів Міністерства охорони здоров'я України відповідно до квот, затверджених цим наказом.

2.3. Не допускати без погодження МОЗ України внесення змін до обсягів державного замовлення за напрямами підготовки і спеціальностями, затвердженими цим наказом.

2.4. Забезпечити подання інформації про стан виконання державного замовлення у статистичній формі 2-3 НК "Звіт вищого навчального закладу на початок 2011/2012 навчального року" (Наказ N 2-3нк, 276) до 1 жовтня 2011 року.

2.5. У п'ятиденний строк від дати зарахування абітурієнтів подати Міністерству охорони здоров'я України зведені дані про результати прийому у 2011 році за формами, встановленими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

3. Взяти до уваги, що персональна відповідальність за виконання державного замовлення на підготовку та випуск фахівців, науково-педагогічних кадрів, лікарів (провізорів)-інтернів, підвищення кваліфікації лікарів (провізорів)-спеціалістів, дотримання ліцензійних вимог Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України покладається на керівників вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ МОЗ України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Моісеєнко Р. О.

 

Міністр

О. В. Аніщенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
18.07.2011 N 422

Обсяги державного замовлення на підготовку фахівців (прийом) для державних потреб у 2011 році до вищих медичних навчальних закладів I - II рівня акредитації МОЗ України

NN пп

Наймену-
вання вищих медичних навчаль-
них закладів

Загаль-
ний план при-
йому

в т. ч. спеціальності з напряму 1101 "Медицина"

в т. ч. спеціальності з напряму 1102 "Фармація"

в т. ч.

Ліка-
рі всьо-
го

в т. ч. лікарські спеціальності

Сестринська справа

Лабора-
торна діагно-
стика

Стомато-
логія орто-
педична

Фармація

Техно-
логія парфум.- косме-
тичних виробів

Клінічна фармація

Анал. контр. якості хім. лікар-
ських сполук

Техно-
логія фарм. препа-
ратів

Вироб-
ництво фарм. препа-
ратів

напрям 0501 "Еконо-
міка"

напрям 0501 "Еконо-
міка"

пром-
біотех-
нологія, напрям 
0929

пром-
біотех-
нологія, напрям 
0929

Лікувальна справа

Педіатрія

Медико-
проф. справа

Медична психологія

Стомато-
логія

7.112010001

7.112010002

7.112010003

7.112010004

7.112010005

8.110102

6.120101

5.12010102

6.120102

5.12010106

7.112020101

6.120201

5.12020101

7.110202

7.110206

5.12020102

7.110204

5.12020103

7.050101

6.050100

6.092900

7.092901

1

Медичний коледж ХНМУ

4

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Медичне училище ДДМА

4

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Красноли-
манський медичний коледж ДоНМУ ім. М. Горького

4

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Медичний коледж ЛНМУ ім. Галицького

4

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Медичний коледж ХМАПО

5

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Медичний коледж ЗДМУ

4

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО:

25

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту
кадрової політики, освіти,
науки та запобігання корупції

В. В. Вороненко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
18.07.2011 N 422

Обсяги державного замовлення на підготовку фахівців (прийом) для державних потреб у 2011 році до вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів III - IV рівня акредитації МОЗ України

NN пп

Наймену-
вання вищих медичних навчальних закладів

Загаль-
ний план при-
йому

в т. ч. спеціальності з напряму 1101 "Медицина"

в т. ч. спеціальності з напряму 1102 "Фармація"

в т. ч.

Ліка-
рі всьо-
го

в т. ч. лікарські спеціальності

Сестринська справа

Лабора-
торна діагно-
стика

Стомато-
логія ортопе-
дична

Фармація

Техно-
логія парфум.-
косме-
тичних виробів

Клінічна фарма-
ція

Анал. контр. якості хім. лікар-
ських сполук

Техно-
логія фарм. препа-
ратів

Вироб-
ництво фарм. препа-
ратів

напрям 0501 "Еконо-
міка"

напрям 0501 "Еконо-
міка"

пром-
біотех-
нологія, напрям 0929

пром-
біотех-
нологія, напрям 0929

Ліку-
вальна справа

Педіатрія

Медико-
проф. справа

Медична психологія

Стома-
тологія

7.112010001

7.112010002

7.112010003

7.112010004

7.112010005

8.110102

6.120101

5.12010102

6.120102

5.12010106

7.112020101

6.120201

5.12020101

7.110202

7.110206

5.12020102

7.110204

5.12020103

7.050101

6.050100

6.092900

7.092901

1.

Національ-
ний медичний університет імені О. О. Богомольця

755

755

427

155

160

5

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Національ-
ний фарма-
цевтичний університет

20

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Вінницький національ-
ний медичний університет ім. М. І. Пирогова

330

330

266

60

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Буковин-
ський державний медичний університет

200

200

171

25

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Дніпропет-
ровська державна медична академія

385

385

191

90

100

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Донецький національ-
ний медичний університет ім. М. Горького

400

400

186

100

110

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Запорізький державний медичний університет

270

270

176

90

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Івано-
Франків-
ський національ-
ний медичний університет

220

220

176

40

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгіїв-
ського

275

270

206

60

 

 

4

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Луганський державний медичний університет

243

243

164

75

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Львівський національ-
ний медичний університет

410

410

221

95

90

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Одеський національ-
ний медичний університет

285

285

166

60

55

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Українська медична стомато-
логічна академія

270

270

191

60

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Тернопіль-
ський державний медичний університет

180

175

171

 

 

 

4

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Харківський національ-
ний медичний університет

360

355

176

90

85

 

4

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Харківська медична академія після-
дипломної освіти

5

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО:

4608

4568

2888

1000

600

5

75

0

20

0

0

0

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Директор Департаменту
кадрової політики, освіти,
науки та запобігання корупції

В. В. Вороненко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
18.07.2011 N 422

План прийому, випуску та контингенту осіб, що навчаються у клінічній ординатурі, магістратурі, аспірантурі ти докторантурі у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації та науково-дослідних установах МОЗ України у 2011 році

NN

НАЗВА ЗАКЛАДУ

КЛІНІЧНА ОРДИНАТУРА

МАГІСТРАТУРА

АСПІРАНТУРА

ДОКТОРАНТУРА

з відривом від виробництва

без відриву від виробництва

Всьо-
го на поча-
ток року

План при-
йому

План випу-
ску

Відсів (при-
сів*)

Всьо-
го на кінець року

При-
вед. кон-
тинг.

Всьо-
го на початок року

План при-
йому

План випус-
ку

Від-
сів

Всьо-
го на кінець року

Привед. кон-
тинг.

Всьо-
го на поча-
ток року

План при-
йому

План випус-
ку

Від-
сів

Пере-
вед.

Всьо-
го на кінець року

Привед. кон-
тинг.

Всьо-
го на поча-
ток року

План при-
йому

План випус-
ку

Від-
сів

Пере-
вед.

Всьо-
го на кінець року

При-
вед. кон-
тинг.

Всьо-
го на початок року

План при-
йому

План випус-
ку

Всьо-
го на кінець року

Привед. кон-
тинг.

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

1

2

3

4

5

6

7

 

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

18

19

20

21

22

23

 

24

25

26

27

28

29

 

30

31

32

33

 

1.

Національ-
ний медичний університет

89

41

38

0

92

90

52

4

25

4

33

4

0

0

44

4

50

4

57

31

14

0

0

74

58

49

6

18

0

0

37

48

3

0

0

3

3

2.

Буковинська медична академія

22

12

11

0

23

22

18

0

8

0

10

0

0

0

16

0

17

0

19

11

6

0

0

24

19

14

4

3

0

0

15

14

2

1

1

2

2

3.

Вінницький національ-
ний медичний університет

41

23

19

0

45

42

44

0

15

0

23

0

0

0

36

0

42

0

53

21

12

0

0

62

54

50

9

13

0

0

46

50

2

2

1

3

2

4.

Дніпропет-
ровська медична академія

36

10

17

0

29

34

29

0

10

0

14

0

0

0

25

0

28

0

36

13

11

0

0

35

36

13

3

3

0

0

13

13

0

0

0

0

0

5.

Донецький національ-
ний медичний університет

37

20

19

0

38

37

34

0

16

0

18

0

0

0

32

0

33

0

41

15

13

0

0

43

41

20

6

4

0

0

22

20

0

1

0

1

0

6.

Запорізький медичний університет

25

20

10

0

35

28

20

1

10

2

11

1

0

0

19

2

20

1

35

13

6

0

0

42

36

18

9

4

0

0

23

18

0

0

0

0

0

7.

Івано-
Франків-
ський медичний університет

10

5

5

0

10

10

31

0

6

0

11

0

0

0

26

0

30

0

31

8

14

0

0

25

31

4

6

1

0

0

9

4

0

0

0

0

0

8.

Кримський медичний університет

84

38

36

0

86

85

50

0

23

0

25

0

0

0

48

0

49

0

56

12

18

0

0

50

56

7

3

3

0

0

7

7

1

0

0

1

1

9.

Луганський медичний університет

25

6

13

0

18

23

27

0

15

1

13

0

0

0

29

1

28

0

49

18

19

0

0

48

49

17

5

2

0

0

20

17

0

0

0

0

0

10.

Львівський національ-
ний медичний університет

46

12

22

0

36

43

33

2

10

2

16

2

0

0

27

2

31

2

40

5

10

0

0

35

40

29

6

7

0

0

28

29

2

1

1

2

2

11.

Одеський медичний університет

34

18

15

0

37

35

36

0

16

2

16

0

0

0

36

2

36

1

55

16

17

0

0

54

55

30

7

9

0

0

28

30

3

1

1

2

3

12.

Українська медична стоматоло-
гічна академія

44

19

21

0

42

43

26

0

23

0

12

0

0

0

37

0

29

0

34

14

6

0

0

42

35

22

5

5

0

0

22

22

1

0

0

1

1

13.

Тернопіль-
ський медичний університет

26

7

12

0

21

24

20

0

14

0

9

0

0

0

25

0

21

0

24

6

4

0

0

26

24

29

8

7

0

0

30

29

0

0

0

0

0

14.

Харківський національ-
ний медичний університет

26

15

11

0

30

27

50

0

23

0

22

0

0

0

51

0

50

0

71

27

24

0

0

74

71

47

9

11

0

0

45

47

3

1

1

3

3

15.

Національ-
ний фармацев-
тичний університет

0

0

0

0

0

0

13

13

13

13

13

13

0

0

13

13

13

13

53

14

16

0

0

51

53

12

3

2

0

0

13

12

4

2

2

4

4

 

Всього у ВУЗах

545

246

249

0

542

544

483

20

227

24

246

20

0

0

464

24

477

21

654

221

190

0

0

685

657

361

89

92

0

0

358

361

21

8

7

22

21

16.

ЗМАПО

33

20

15

0

38

35

10

0

5

0

4

0

0

0

11

0

10

0

12

5

6

0

0

11

12

15

5

4

0

0

16

15

0

1

0

1

0

17.

НМАПО

161

75

78

0

158

160

28

0

13

1

9

0

0

0

32

1

29

0

77

20

26

0

0

71

77

96

15

29

0

0

82

95

2

2

0

4

2

18.

ХМАПО

69

30

32

0

67

68

16

0

5

0

5

0

0

0

16

0

16

0

31

10

9

0

0

32

31

18

5

4

0

0

19

18

2

1

0

3

2

 

Всього по ЗПДО

263

125

125

0

263

263

54

0

23

1

18

0

0

0

59

1

55

0

120

35

41

0

0

114

120

129

25

37

0

0

117

128

4

4

0

8

4

1.

УНДІ соціальної і суд. психіатрії

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

2

2

0

0

5

5

7

2

1

0

0

8

7

3

1

1

3

3

2.

НДІ страт. досл.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

2

1

5

1

2

0

0

4

5

0

0

0

0

0

3.

УНДІ медичної курортології

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

1

1

0

0

4

4

5

1

1

0

0

5

5

3

1

1

3

3

4.

УДНДІ мед.-соц. проблем інвалідності

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0

0

0

5.

УНПЦ екстр. мед. допом. та мед. катастроф

3

3

3

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

2

3

0

0

5

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.

УНПЦ ендокринної хірургії

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

Національ-
ний інститут раку

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3

0

0

0

5

2

4

2

0

0

0

6

4

0

0

0

0

0

 

Усього в НДІ

3

4

3

0

4

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

9

6

0

0

21

18

21

6

4

0

0

23

21

6

2

2

6

6

 

РАЗОМ ПО МОЗ

811

375

377

0

809

810

537

20

250

25

264

20

0

0

523

25

533

21

792

265

237

0

0

820

794

511

120

133

0

0

498

510

31

14

9

36

31


* - / з них за напрямом "фармація"

 

Директор Департаменту
кадрової політики, освіти, науки
та запобігання корупції

В. В. Вороненко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
18.07.2011 N 422

Квота цільового прийому сільської молоді до вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації МОЗ України у 2011 році

 

 

 

в тому числі з областей

NN

Вищий медичний заклад освіти

Спеціаль-
ність

Цільо-
вий прий-
ом (всього)

АР Крим

Він-
ниць-
ка

Волин-
ська

Дніпро-
петр.

Доне-
цька

Жито-
мир-
ська

Закар-
пат-
ська

Запо-
різь-
ка

Івано-
Франків.

Київ-
ська

Кіро-
воград-
ська

Луган-
ська

Львів-
ська

Микола-
ївська

Оде-
ська

Полтав-
ська

Рівнен-
ська

Терно-
піль-
ська

Сум-
ська

Харків-
ська

Хмель-
ницька

Херсон-
ська

Черкас-
ька

Черні-
гів-
ська

Черні-
вецька

м. Севасто-
поль

м. Київ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

1

Національ-
ний медичний університет ім. О. О. Богомоль-
ця

Лікуваль-
на справа

97

 

 

4

 

 

14

1

 

 

34

4

 

 

 

 

 

4

 

4

 

4

 

14

14

 

 

 

Педіатрія

38

 

 

2

 

 

7

 

 

 

8

2

 

 

 

 

 

2

 

1

 

1

 

10

5

 

 

 

Мед-
проф. справа

40

4

5

2

 

 

5

 

 

1

7

2

 

 

 

 

4

2

1

2

 

2

 

3

 

 

 

 

Мед. психо-
логія

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фармація

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стомато-
логія

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Всього

177

4

5

8

0

0

26

1

0

1

50

8

0

0

0

0

4

8

1

7

0

7

0

28

19

0

0

0

2

Національ-
ний фармацев-
тичний університет

Фармація

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

Фармація м. с.

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

0

0

0

0

2

0

0

0

3

Буковин-
ський державний медичний університет

Лікуваль-
на справа

42

 

 

6

 

 

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

25

 

 

Мед. психоло-
гія

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педіатрія

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

Стомато-
логія

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Всього

49

0

0

6

0

0

2

2

0

0

0

2

0

0

0

0

0

2

0

0

0

3

0

0

0

32

0

0

4

Вінни-
цький національ-
ний медичний університет ім. М. І. Пирогова

Лікуваль-
на справа

66

 

18

2

 

 

10

 

 

 

2

4

 

 

 

 

 

4

 

 

 

8

1

8

9

 

 

 

Педіатрія

15

 

5

1

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

1

1

 

 

 

Мед. психоло-
гія

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фармація

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стомато-
логія

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

82

0

24

3

0

0

15

0

0

0

2

4

0

0

0

0

0

5

0

0

0

9

1

9

10

0

0

0

5

Дніпропет-
ровська державна медична академія

Лікуваль-
на справа

47

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

5

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

7

5

 

 

 

 

Педіатрія

22

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

3

4

 

 

 

 

Мед.-
проф. справа

25

 

 

 

5

 

 

 

4

1

 

4

 

 

2

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Стомато-
логія

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

95

0

0

0

41

0

0

0

4

1

0

11

0

0

10

0

4

0

0

0

0

0

10

14

0

0

0

0

6

Донецький національ-
ний медичний університет ім. М. Горького

Лікуваль-
на справа

47

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

8

 

5

 

 

 

 

 

Педіатрія

25

 

 

 

4

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2

 

 

 

 

 

Мед.-
проф. справа

27

 

6

 

 

6

1

 

 

 

 

 

3

 

 

5

3

2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Стомато-
логія

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

100

0

6

0

4

52

1

0

0

0

0

0

3

0

0

5

8

2

0

0

8

4

7

0

0

0

0

0

7

Запорізький державний медичний університет

Лікуваль-
на справа

44

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

3

 

 

7

 

 

1

 

 

 

 

4

5

 

 

 

 

Стомато-
логія

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педіатрія

22

 

 

 

2

 

 

 

5

 

 

2

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

4

4

 

 

 

 

Всього

67

0

0

0

2

0

0

0

30

0

0

5

0

0

12

0

0

1

0

0

0

0

8

9

0

0

0

0

8

Івано-
Франківський національний медичний університет

Лікуваль-
на справа

44

 

 

6

 

 

2

2

 

25

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

Педіатрія

10

 

 

2

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Фармація

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стомато-
логія

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

55

0

0

8

0

0

2

2

0

32

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

9

Кримський державний медичний університет

Лікуваль-
на справа

51

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

4

 

Педіатрія

15

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

 

Стомато-
логія

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

67

48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

6

0

10

Луганський державний медичний університет

Лікуваль-
на справа

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педіатрія

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фармація

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стомато-
логія

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького

Лікуваль-
на справа

55

 

 

10

 

 

2

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Педіатрія

23

 

 

5

 

 

1

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

1

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Мед.-
проф. справа

22

 

 

2

 

 

 

2

 

4

 

 

 

 

 

 

 

6

1

 

 

2

1

2

 

2

 

 

Стомато-
логія

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фармація

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

101

0

0

17

0

0

3

2

0

4

0

0

0

52

0

0

0

9

1

0

0

8

1

2

0

2

0

0

12

Одеський національний медичний університет

Лікуваль-
на справа

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

12

22

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Педіатрія

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

7

 

 

 

 

 

 

3

1

 

 

 

 

Стомато-
логія

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мед.-
проф. справа

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

7

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Всього

70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

19

37

0

0

0

0

0

0

11

1

0

0

0

0

13

Тернопіль-
ський державний медичний університет

Лікуваль-
на справа

42

 

 

3

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

12

 

 

11

 

 

 

 

 

 

Фармація

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стомато-
логія

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

43

0

0

3

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

12

0

0

11

0

0

0

0

0

0

14

Українська медична стоматологічна академія

Лікуваль-
на справа

47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

16

5

 

5

 

 

5

5

5

 

 

 

Педіатрія

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

5

 

 

5

 

 

 

 

Стомато-
логія

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

Всього

66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

1

0

22

5

0

5

5

1

5

11

5

0

0

0

15.

Харківський національний медичний університет

Лікувальна справа

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

7

1

 

7

26

2

 

 

 

 

 

 

Педіатрія

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

3

 

 

3

10

3

2

 

 

 

 

 

Мед.-
проф. справа

21

 

1

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

 

3

4

 

 

 

4

 

1

 

Стомато-
логія

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Всього

88

0

1

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

1

0

1

12

3

0

13

41

5

2

0

4

0

1

0

ВСЬОГО з спеціальностей

Ліку-
валь-
на справа

708

37

18

31

25

29

32

7

24

25

36

26

41

41

29

22

28

34

12

16

34

35

32

37

28

25

4

0

Педіатрія

246

10

5

10

16

16

13

0

5

6

8

6

18

11

13

8

8

4

0

4

15

15

16

25

6

6

2

0

Мед.-
проф. справа

148

4

12

4

5

6

10

2

4

6

7

6

3

0

5

12

13

12

2

5

4

5

4

10

4

2

1

0

Стомато-
логія

18

1

1

0

1

1

0

0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

2

0

1

0

0

Мед. психо-
логія

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Фармація

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

0

0

0

0

2

0

0

0

Всього

1125

52

36

45

47

52

55

9

34

38

52

38

63

53

48

43

50

52

14

27

54

56

52

74

40

34

7

0

 

Директор Департаменту
кадрової політики, освіти, науки
та запобігання корупції

В. В. Вороненко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
18.07.2011 N 422

План післядипломної підготовки лікарів (провізорів) на 2011 рік

Назва закладу

Кількість слухачів, чол.

кількість людино-місяців

Середньорічна кількість слухачів, чол.

Кількість інтернів на початок року

Кількість інтернів, чол.

Кількість інтернів на кінець року

Кількість інтерно-
місяців

Середньо-
річна кількість інтернів, чол.

Прийом

Випуск

Прийом

Випуск

Лікарі

Провізори

Лікарі

Провізори

Лікарі

Провізори

Лікарі

Провізори

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Національна медична академія післядипломної освіти

15494

15494

18062,2

1806,22

966

460

450

976

5440

544,0

15184

310

15184

310

17702,2

360

1770,22

36,0

966

460

450

976

5440

544,0

Харківська медична академія післядипломної освіти

15557

15557

20904

2090,4

338

200

200

338

2081

208,1

Запорізька медична академія післядипломної освіти

5916

5916

7380

738,0

130

66

70

126

672

67,2

Разом по ЗПО:

36967

36967

46346,2

4634,62

1434

726

720

1440

8193

819,3

ФПО Львівського національного медичного університету

9190

9190

9465

946,5

595

457

476

576

4000

400,0

8785

405

8785

405

9060

405

906,0

40,5

ФПО Донецького національного медичного університету

6741

6741

8196

819,6

699

325

330

694

3921,75

392,175

ФПО Дніпропетровської медичної академії

3041

3041

3060

306,0

541

304

325

520

2850

285,0

ФПО Кримського медичного університету

4177

4177

3800,5

380,05

561

244

267

538

2574

257,4

ФПО Івано-Франківського медичного університету

1854

1854

2033

203,3

290

125

132

283

1432

143,2

ФПО Української медичної стоматологічної академії

1164

1164

1344

134,4

305

100

114

291

1020

102

Тернопільський медичний університет

145

145

145

14,5

189

122

112

199

1189

118,9

Інститут підвищення кваліфікації Національного фармацевтичного університету

1458

1458

1537

153,7

0

93

93

0

412

41,2

Одеський медичний університет

156

156

480

48,0

668

232

264

636

2441

244,1

Національний медичний університет

300

300

300

30,0

540

300

225

615

2956

295,6

ФПК викладачів Національного медичного університету, та кафедри терапії
УТЦСМ НМУ

1580
+60
+60
+400

1580
+60
+60
+400

1282
+60
+60
+300

128,2
+6,0
+6,0
+30,0

0

0

0

0

0

0

Буковинський медичний університет

512

512

516

51,6

172

107

105

174

1094

109,4

Вінницький національний медичний університет

70

70

420

42,0

407

298

252

453

2862

286,2

Запорізький медичний університет

170

170

140

14,0

184

100

100

184

987

98,7

Луганський медичний університет

240

240

240

24,0

358

178

157

379

1851

185,1

Харківський національний медичний університет

194

194

179

17,9

275

125

140

260

1295

129,5

Разом по ВНЗ:

31512

31512

33557,5

3355,75

5784

3110

3092

5802

30884,75

3088,475

ВСЬОГО

68479

68479

79903,7

7990,37

7218

3836

3812

7242

39077,75

3907,775

 

Директор Департаменту
кадрової політики, освіти, науки
та запобігання корупції

В. В. Вороненко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали