Про доступ до публічної інформації Державного архіву м. Києва

Наказ Державного архіву м. Києва
від 30 червня 2011 року N 50

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві
29 липня 2011 р. за N 31/890

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) та Указу Президента України від 05.05.2011 N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" (Указ N 547/2011), постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 N 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади" (Постанова N 583), з метою створення механізму реалізації кожного на доступ до публічної інформації НАКАЗУЮ:

1. Установити, що Державний архів м. Києва:

1.1. є розпорядником публічної інформації (далі - інформації), якою володіє Державний архів м. Києва, зокрема інформації:

яка отримана або створена в процесі реалізації Державним архівом м. Києва своїх повноважень та яка перебуває у володінні апарату Державного архіву м. Києва;

яка отримана або створена апаратом Державного архіву м. Києва під час забезпечення його діяльності та яка перебуває у його володінні;

1.2. не є розпорядником інформації за запитами на отримання інформації:

стосовно інформації інших державних органів України, органів влади інших держав, міжнародних організацій;

стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.

2. Затвердити порядок складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державний архів м. Києва, що додається.

3. Затвердити форми для подання запитів запиту на отримання публічної інформації (додатки 1 - 7).

4. Заступнику директора Державного архіву м. Києва Сидоровій С. Є. подати цей наказ у встановленому порядку на державну реєстрацію до Головного управління юстиції у м. Києві.

5. Цей наказ набирає чинності з моменту його оприлюднення.

6. Контроль за виконання цього наказу лишаю за собою.

  

Директор архіву

В. П. Купченко

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного архіву м. Києва
30.06.2011 N 50

Зареєстровано
в Головному управлінні юстиції у місті Києві
29 липня 2011 р. за N 31/890

ПОРЯДОК
складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державний архів м. Києва

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) (далі - Закон), Указу Президента України від 5 травня 2011 року N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" (Указ N 547/2011), постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року N 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади" (Постанова N 583), з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі (Закон N 2939-VI).

1.3. Розпорядником публічної інформації відповідно до Закону (Закон N 2939-VI) є Державний архів м. Києва.

1.4. Доступ до публічної інформації Державного архіву м. Києва забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.

1.5. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону (Закон N 2939-VI) є фізичні, юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.

1.6. Відносини у сфері звернень громадян щодо надання архівних довідок, копій архівних документів, витягів з них із фондів Державного архіву м. Києва регулюються Законами України "Про звернення громадян", "Про Національний архівний фонд та архівні установи", Правилами роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій (із змінами і доповненнями), затвердженими наказом Державного комітету архівів України від 16 березня 2001 року N 16, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 8 травня 2001 року за N 407/5598.

II. Складення та подання запитів на публічну інформацію

2.1. Запитувач має право звернутися до Державного архіву м. Києва із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

2.2. Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним.

2.3. Запит на отримання публічної інформації подається Державному архіву м. Києва запитувачами публічної інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону на вибір запитувача.

2.4. Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі.

2.5. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання письмового запиту.

2.6. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може використати форми для подання запиту на отримання публічної інформації (далі - форми запиту), затверджені наказом Державного архіву м. Києва, зареєстровані в Головному управлінні юстиції у м. Києві та розміщені на офіційному веб-сайті Державного архіву м. Києва.

2.7. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто до відділів інформації та використання документів або інформаційно-аналітичного забезпечення (м. Київ, вул. О. Теліги, 23), які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Державний архів м. Києва, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

2.8. У формах запиту запитувачеві надається можливість вибрати форму надання відповіді - поштою, телефаксом, електронною поштою.

2.9. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник відповідного структурного підрозділу, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Державний архів м. Києва, із зазначенням у запиті прізвища, ім'я, по батькові, контактного телефону, та надає копію запиту особі, яка його подала.

2.10. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування Державного архіву м. Києва, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

  

Заступник директора

С. Є. Сидорова

  

Додаток 1
до наказу Державного архіву м. Києва
30.06.2011 N 50

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації від фізичної особи в письмовому вигляді

Розпорядник інформації

Державний архів м. Києва
вул. О. Теліги, 23
м. Київ, 04060

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

Прізвище, ім'я та по батькові, поштова адреса,
адреса електронної пошти, номер телефону запитувача

 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

 

або

 

Загальний опис інформації, що запитується

(Загальний опис необхідної інформації)

Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

(Вказати поштову адресу)

Факсом

(Вказати номер факсу)

Електронною поштою

(Вказати e-mail)

Необхідне підкреслити

Контактний телефон запитувача

 

Дата запиту, підпис

 

Примітки:

1. Система обліку, що містить інформацію про публічну документи, які перебувають у володінні Державного архіву м. Києва, розміщена на веб-сайті

http://kiev-arhiv.gov.ua/.

2. Запит на отримання публічної інформації може бути поданий:

на поштову адресу: 04060 м. Київ, вул. О. Теліги, 23, Державний архів м. Києва (на конверті вказувати "Публічна інформація");

на електронну адресу: kiev-arhiv@voliacable.com, info@kiev-arhiv.gov.ua, arhiv@arhiv.kyiv-city.gov.ua;

телефаксом 440-43-18;

телефоном 440-63-50.

3. Запит на отримання публічної інформації може бути поданий особисто до відділу інформації та використання документів або відділу інформаційно-аналітичного забезпечення Державного архіву м. Києва, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку за адресою: м. Київ, вул. О. Теліги, 23, Державний архів м. Києва.

4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

5. Відповідь на запит на отримання публічної інформації надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

8. Інформація на запит надається безоплатно.

9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

а) Державний архів м. Києва не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

б) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

в) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток;

г) не дотримано вимог до складення та подання запиту на отримання публічної інформації, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), а саме не зазначено:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

  

Додаток 2
до наказу Державного архіву м. Києва
30.06.2011 N 50

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації від юридичної особи в письмовому вигляді

Розпорядник інформації

Державний архів м. Києва
вул. О. Теліги, 23
м. Київ, 04060

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

Найменування, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача (юридичної особи)

 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

 

або

 

Загальний опис інформації, що запитується

(Загальний опис необхідної інформації)

Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

(Вказати поштову адресу)

Факсом

(Вказати номер факсу)

Електронною поштою

(Вказати e-mail)

Необхідне підкреслити

Контактний телефон запитувача

 

Посада, прізвище, ім'я, по батькові та підпис представника запитувача

 

Дата запиту, підпис

 

Примітки:

1. Система обліку, що містить інформацію про публічну документи, які перебувають у володінні Державного архіву м. Києва, розміщена на веб-сайті http://kiev-arhiv.gov.ua/.

2. Запит на отримання публічної інформації може бути поданий:

на поштову адресу: 04060 м. Київ, вул. О. Теліги, 23, Державний архів м. Києва (на конверті вказувати "Публічна інформація");

на електронну адресу: kiev-arhiv@voliacable.com, info@kiev-arhiv.gov.ua, arhiv@arhiv.kyiv-city.gov.ua;

телефаксом 440-43-18;

телефоном 440-63-50.

3. Запит на отримання публічної інформації може бути поданий особисто до відділу інформації та використання документів або відділу інформаційно-аналітичного забезпечення Державного архіву м. Києва, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку за адресою: м. Київ, вул. О. Теліги, 23, Державний архів м. Києва.

4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

5. Відповідь на запит на отримання публічної інформації надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

8. Інформація на запит надається безоплатно.

9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

а) Державний архів м. Києва не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

б) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

в) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток;

г) не дотримано вимог до складення та подання запиту на отримання публічної інформації, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), а саме не зазначено:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

  

Додаток 3
до наказу Державного архіву м. Києва
30.06.2011 N 50

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації від об'єднання громадян без статусу юридичної особи в письмовому вигляді

Розпорядник інформації

Державний архів м. Києва
вул. О. Теліги, 23
м. Київ, 04060

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

Найменування, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача (об'єднання громадян без статусу юридичної особи)

 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

 

або

 

Загальний опис інформації, що запитується

(Загальний опис необхідної інформації)

Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

(Вказати поштову адресу)

Факсом

(Вказати номер факсу)  

Електронною поштою

(Вказати е-mail)

Необхідне підкреслити

Контактний телефон запитувача

 

Прізвище, ім'я, по батькові та підпис керівника (представника керівника) запитувача

 

Дата запиту, підпис

 

Примітки:

1. Система обліку, що містить інформацію про публічну документи, які перебувають у володінні Державного архіву м. Києва, розміщена на веб-сайті http://kiev-arhiv.gov.ua/.

2. Запит на отримання публічної інформації може бути поданий:

на поштову адресу: 04060 м. Київ, вул. О. Теліги, 23, Державний архів м. Києва (на конверті вказувати "Публічна інформація");

на електронну адресу: kiev-arhiv@voliacable.com, info@kiev-arhiv.gov.ua, arhiv@arhiv.kyiv-city.gov.ua;

телефаксом 440-43-18;

телефоном 440-63-50.

3. Запит на отримання публічної інформації може бути поданий особисто до відділу інформації та використання документів або відділу інформаційно-аналітичного забезпечення Державного архіву м. Києва, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку за адресою: м. Київ, вул. О. Теліги, 23, Державний архів м. Києва.

4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

5. Відповідь на запит на отримання публічної інформації надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

8. Інформація на запит надається безоплатно.

9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

а) Державний архів м. Києва не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

б) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

в) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток;

г) не дотримано вимог до складення та подання запиту на отримання публічної інформації, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), а саме не зазначено:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

  

Додаток 4
до наказу Державного архіву м. Києва
30.06.2011 N 50

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації від фізичної особи електронною поштою

 

Державний архів м. Києва
вул. О. Теліги, 23
м. Київ, 04060

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

  

Фізична особа

 o 

Юридична особа

o

Об'єднання громадян
без статусу юридичної особи

Прізвище, ім'я та по батькові

 

Поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача

 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

 

або

 

Загальний опис інформації, що запитується

 

 

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін:

  

Поштою

o 

Факсом

 o 

Електронною поштою

Контактна електронна пошта (якщо вибрано форму відповіді "Електронною поштою"

 

Факс (якщо вибрано форму відповіді "Факсом"

 

Прізвище, ім'я, по батькові запитувача

 

Введіть символи

(Символи)

Дата запиту

 

Щоб стерти невірно введені дані, натисніть кнопку

Очистити

 

Щоб передати запит, натисніть кнопку

Відправити

Заповнюється у Державному архіві м. Києва:

 

Посада, прізвище, ініціали, підпис працівника, що прийняв запит

 

Час та дата

 

Примітки:

1. Система обліку, що містить інформацію про публічну документи, які перебувають у володінні Державного архіву м. Києва, розміщена на веб-сайті http://kiev-arhiv.gov.ua/.

2. Запит на отримання публічної інформації може бути поданий:

на поштову адресу: 04060 м. Київ, вул. О. Теліги, 23, Державний архів м. Києва (на конверті вказувати "Публічна інформація");

на електронну адресу: kiev-arhiv@voliacable.com, info@kiev-arhiv.gov.ua, arhiv@arhiv.kyiv-city.gov.ua;

телефаксом 440-43-18;

телефоном 440-63-50.

3. Запит на отримання публічної інформації може бути поданий особисто до відділу інформації та використання документів або відділу інформаційно-аналітичного забезпечення Державного архіву м. Києва, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку за адресою: м. Київ, вул. О. Теліги, 23, Державний архів м. Києва.

4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

5. Відповідь на запит на отримання публічної інформації надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

8. Інформація на запит надається безоплатно.

9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

а) Державний архів м. Києва не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

б) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

в) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток;

г) не дотримано вимог до складення та подання запиту на отримання публічної інформації, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), а саме не зазначено:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

  

Додаток 5
до наказу Державного архіву м. Києва
30.06.2011 N 50

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації від юридичної особи електронною поштою

 

Державний архів м. Києва
вул. О. Теліги, 23
м. Київ, 04060

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

 o 

Фізична особа

  

Юридична особа

 o 

Об'єднання громадян без статусу юридичної особи

Найменування юридичної особи

 

Поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача

 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

 

або

 

Загальний опис інформації, що запитується

 

 

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін:

  

Поштою

 o 

Факсом

 o 

Електронною поштою

Контактна електронна пошта (якщо вибрано форму відповіді "Електронною поштою")

 

Факс (якщо вибрано форму відповіді "Факсом"

 

Посада

 

Прізвище, ім'я, по батькові представника запитувача

 

Введіть символи

(Символи)

Дата запиту

 

Щоб стерти невірно введені дані, натисніть кнопку

Очистити

Що передати запит, натисніть кнопку

Відправити

 

 

Заповнюється у Державному архіві м. Києва:

 

 

 

Посада, прізвище, ініціали, телефон, підпис працівника, що прийняв запит

 

Час та дата

 

Примітки:

1. Система обліку, що містить інформацію про публічну документи, які перебувають у володінні Державного архіву м. Києва, розміщена на веб-сайті http://kiev-arhiv.gov.ua/.

2. Запит на отримання публічної інформації може бути поданий:

на поштову адресу: 04060 м. Київ, вул. О. Теліги, 23, Державний архів м. Києва (на конверті вказувати "Публічна інформація");

на електронну адресу: kiev-arhiv@voliacable.com, info@kiev-arhiv.gov.ua, arhiv@arhiv.kyiv-city.gov.ua;

телефаксом 440-43-18;

телефоном 440-63-50.

3. Запит на отримання публічної інформації може бути поданий особисто до відділу інформації та використання документів або відділу інформаційно-аналітичного забезпечення Державного архіву м. Києва, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку за адресою: м. Київ, вул. О. Теліги, 23, Державний архів м. Києва.

4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

5. Відповідь на запит на отримання публічної інформації надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

8. Інформація на запит надається безоплатно.

9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

а) Державний архів м. Києва не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

б) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

в) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток;

г) не дотримано вимог до складення та подання запиту на отримання публічної інформації, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), а саме не зазначено:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

  

Додаток 6
до наказу Державного архіву м. Києва
30.06.2011 N 50

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації від об'єднання громадян без статусу юридичної особи електронною поштою

 

Державний архів м. Києва
вул. О. Теліги, 23
м. Київ, 04060

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

 o 

Фізична особа

 o 

Юридична особа

  

Об'єднання громадян без статусу юридичної особи

Найменування об'єднання громадян без статусу юридичної особи

 

Поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача

 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

 

або

 

Загальний опис інформації, що запитується

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін:

  

Поштою

 o 

Факсом

  

Електронною поштою

Контактна електронна пошта (якщо вибрано форму відповіді "Електронною поштою")

 

Факс (якщо вибрано форму відповіді "Факсом")

 

Посада

 

Прізвище, ім'я, по батькові керівника (представника керівника) запитувача

 

Введіть символи

(Символи)

Дата запиту

 

Щоб стерти невірно введені дані, натисніть кнопку

Очистити

Щоб передати запит, натисніть кнопку

Відправити

 

 

Заповнюється у Державному архіві м. Києва:

 

 

 

Посада, прізвище, ініціали, телефон, підпис працівника, що прийняв запит

 

Час та дата

 

Примітки:

1. Система обліку, що містить інформацію про публічну документи, які перебувають у володінні Державного архіву м. Києва, розміщена на веб-сайті http://kiev-arhiv.gov.ua/.

2. Запит на отримання публічної інформації може бути поданий:

на поштову адресу: 04060 м. Київ, вул. О. Теліги, 23, Державний архів м. Києва (на конверті вказувати "Публічна інформація");

на електронну адресу: kiev-arhiv@voliacable.com, info@kiev-arhiv.gov.ua, arhiv@arhiv.kyiv-city.gov.ua;

телефаксом 440-43-18;

телефоном 440-63-50.

3. Запит на отримання публічної інформації може бути поданий особисто до відділу інформації та використання документів або відділу інформаційно-аналітичного забезпечення Державного архіву м. Києва, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку за адресою: м. Київ, вул. О. Теліги, 23, Державний архів м. Києва.

4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

5. Відповідь на запит на отримання публічної інформації надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

8. Інформація на запит надається безоплатно.

9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

а) Державний архів м. Києва не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

б) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

в) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток;

г) не дотримано вимог до складення та подання запиту на отримання публічної інформації, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), а саме не зазначено:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

  

Додаток 7
до наказу Державного архіву м. Києва
30.06.2011 N 50

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації від запитувача по телефону

Розпорядник інформації

Державний архів м. Києва
вул. О. Теліги, 23
м. Київ, 04060

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

Прізвище, ім'я та по батькові (найменування), поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача (прізвище, ім'я та по батькові представника запитувача)

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

_____
_____
_____
_____

або

 

Загальний опис інформації, що запитується

(Загальний опис необхідної інформації) _______
_____
_____
_____
_____

 

 

Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

(Вказати поштову адресу)

Факсом

(Вказати номер факсу)

Електронною поштою

(Вказати e-mail)

Необхідне підкреслити

Посада, прізвище, ініціали, телефон працівника, що прийняв запит

____
____
____

Час, дата, підпис

 

Запит заповнюється працівником
Державного архіву м. Києва

 
Примітки:

1. Система обліку, що містить інформацію про публічну документи, які перебувають у володінні Державного архіву м. Києва, розміщена на веб-сайті http://kiev-arhiv.gov.ua/.

2. Запит на отримання публічної інформації може бути поданий:

на поштову адресу: 04060 м. Київ, вул. О. Теліги, 23 Державний архів м. Києва (на конверті вказувати "Публічна інформація");

на електронну адресу: kiev-arhiv@voliacable.com, info@kiev-arhiv.gov.ua; arhiv@arhiv.kyiv-city.gov.ua;

телефаксом 440-43-18;

телефоном 440-63-50.

3. Запит на отримання публічної інформації може бути поданий особисто до відділу інформації та використання документів або відділу інформаційно-аналітичного забезпечення Державного архіву м. Києва, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку за адресою: м. Київ, вул. О. Теліги, 23, Державний архів м. Києва.

4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

5. Відповідь на запит на отримання публічної інформації надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

8. Інформація на запит надається безоплатно.

9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

а) Державний архів м. Києва не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

б) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

в) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток;

г) не дотримано вимог до складення та подання запиту на отримання публічної інформації, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), а саме не зазначено:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

  
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали