МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 13 березня 2012 року N 199

Про Експертну раду Міністерства культури України із розгляду заявок підприємств, установ, організацій та закладів культури, що перебувають у державній власності і віднесені до сфери управління Міністерства культури України, на створення нових вистав, концертних та циркових програм за державним замовленням

У межах повноважень, визначених Положенням про Міністерство культури України, затвердженим Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 388/2011 (Положення N 388/2011), та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 року N 266 "Про Порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням" (із змінами) наказую:

1. Затвердити Положення про Експертну раду Міністерства культури України із розгляду заявок підприємств, установ, організацій та закладів культури, що перебувають у державній власності і віднесені до сфери управління Міністерства культури України, на створення нових вистав, концертних та циркових програм за державним замовленням, що додається.

2. Затвердити персональний склад Експертної ради Міністерства культури України із розгляду заявок підприємств, установ, організацій та закладів культури, що перебувають у державній власності і віднесені до сфери управління Міністерства культури України, на створення нових вистав, концертних та циркових програм за державним замовленням згідно з додатком.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства культури і туризму України від 17.09.2009 N 757/0/16-09 "Про Експертну раду Міністерства культури і туризму України із розгляду заявок підприємств, установ, організацій та закладів культури, що знаходяться у державній власності і віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України, на створення нових вистав, концертних та циркових програм за державним замовленням" (із змінами).

4. Контроль за виконанням наказу покласти заступника Міністра Т. Г. Кохана.

 

Міністр

М. А. Кулиняк


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури України
13.03.2012 N 199


ПОЛОЖЕННЯ
про Експертну раду Міністерства культури України із розгляду заявок підприємств, установ, організацій та закладів культури, що перебувають у державній власності і віднесені до сфери управління Міністерства культури України, на створення нових вистав, концертних та циркових програм за державним замовленням

1.1. Це Положення регулює порядок роботи Експертної ради Міністерства культури України із розгляду заявок підприємств, установ, організацій та закладів культури, що перебувають у державній власності і віднесені до сфери управління Міністерства культури України, на створення нових вистав, концертних та циркових програм за державним замовленням (далі - Експертна рада).

1.2. Експертна рада є консультативно-дорадчим органом, яка утворюється для забезпечення реалізації державної політики у сфері культури з метою раціонального та ефективного використання бюджетних коштів, передбачених на створення нових вистав, концертних та циркових програм на умовах державного замовлення.

1.3. У своїй діяльності Експертна рада керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства культури України та цим Положенням.

1.4. Експертна рада діє на громадських засадах. Пропозиції Експертної ради мають рекомендаційний характер.

1.5. Основними функціями Експертної ради є:

розгляд заявок підприємств, установ, організацій та закладів культури, що перебувають у державній власності і віднесені до сфери управління Міністерства культури України, на створення нових вистав, концертних та циркових програм за державним замовленням;

аналіз на відповідність критеріям соціальної значущості запропонованих нових вистав, концертних та циркових програм для поповнення репертуару театрів, концертних та циркових організацій, мистецьких колективів;

аналіз, підготовка висновків і рекомендацій стосовно актуальності, тематичної спрямованості, змісту запропонованих заявниками постановок нових вистав, концертних та циркових програм;

внесення пропозицій Міністерству культури України щодо фінансової підтримки на умовах державного замовлення постановок нових вистав, концертних та циркових програм.

1.6. Для здійснення своїх функцій Експертна рада має право:

отримувати в установленому порядку від Міністерства культури України інформацію, необхідну для своєї роботи;

в разі необхідності, залучати до своєї роботи спеціалістів підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції Експертної ради.

1.7. Члени Експертної ради зобов'язані:

брати участь у роботі Експертної ради;

зберігати конфіденційність інформації;

дотримуватися вимог чинного законодавства, цього Положення.

1.8. Експертна рада утворюється у складі голови, заступника голови, членів Експертної ради та відповідального секретаря.

До складу Експертної ради можуть входити професійні творчі працівники, митці, представники творчих спілок, працівники Міністерства культури України, керівники підприємств, установ, організацій та закладів культури, інші фахівці.

1.9. Персональний склад Експертної ради затверджується наказом Міністерства культури України.

Перегляд персонального складу Експертної ради здійснюється Міністерством культури України раз на три роки, що не виключає можливості внесення змін та доповнень до її складу в цей термін з об'єктивних обставин.

1.10. Формою роботи Експертної ради є засідання. Черговість засідань Експертної ради визначається головою за необхідністю.

1.11. Засідання Експертної ради веде голова, а у разі його відсутності - заступник голови.

1.12. Голова Експертної ради:

організовує діяльність Експертної ради;

скликає та веде засідання Експертної ради;

визначає порядок денний засідань;

підписує протоколи засідань;

відкриває, закриває та веде засідання;

забезпечує всебічний і об'єктивний розгляд поданих заявок;

надає слово для виступу, оголошує наступного промовця;

ставить питання на голосування, оголошує його результати;

вживає заходів із дотримання порядку на засіданні.

1.13. Перелік осіб, які не є членами Експертної ради, але можуть бути присутні на засіданні, визначається її головою.

1.14. Засідання Експертної ради є правочинним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

1.15. У разі неможливості взяти участь у засіданні Експертної ради, член Експертної ради має право делегувати право голосу під час засідання Експертної ради іншому члену Експертної ради шляхом подання письмової заяви.

1.16. У разі необхідності Експертна рада може більшістю голосів прийняти рішення про продовження своєї роботи наступного дня після дня засідання.

1.17. Якщо розгляд питань неможливий у зв'язку з відсутністю необхідної кількості членів Ради, головуючий переносить засідання на інший, визначений Радою, день.

1.18. Рішення Експертної ради приймається відкритим голосуванням.

Рішення є правочинним, якщо воно прийняте простою більшістю голосів членів Експертної ради, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

1.19. Після закінчення голосування головуючий оголошує його результати та рішення, прийняте за наслідками голосування.

1.20. Рішення Експертної ради оформлюється протоколом, який підписується головою Експертної ради та відповідальним секретарем і передається з службовою запискою Міністру культури України для прийняття відповідного рішення.

При цьому особлива думка щодо розглянутих питань може бути зафіксована в протоколі, якщо на цьому наполягає член Експертної ради.

1.21. Державне замовлення на створення нових вистав, концертних та циркових програм оформлюється державним контрактом та наказом Міністерства культури України.

1.22. Відповідальний секретар Експертної ради є працівником Міністерства культури України і бере участь у засіданнях без права голосу.

Відповідальний секретар:

відповідає за організаційне забезпечення проведення засідань Експертної ради;

забезпечує підготовку документів для членів Експертної ради;

веде та оформлює протоколи засідань;

не пізніше ніж за три дні до початку засідання інформує членів Експертної ради про місце і час проведення засідання;

доводить рішення та висновки Експертної ради до відома керівництва Міністерства культури України.

1.23. Для прийняття нових вистав, концертних та циркових програм, створення яких здійснювалося підприємствами, установами, організаціями та закладами культури, що перебувають у державній власності і віднесені до сфери управління Міністерства культури України на умовах державного замовлення, Міністерство культури України створює за напрямами комісії, склади яких затверджуються відповідними наказами Міністерства культури України. Висновки і рекомендації комісії оформляються протокольно і подаються для ознайомлення Міністру культури України.

1.24. Організаційно-методичне забезпечення роботи Експертної ради здійснює Міністерство культури України.

 

Директор Департаменту формування
державної політики у сфері
культури, мистецтв та освіти

Л. П. Гомольська


 

Додаток
до наказу Міністерства культури України
13.03.2012 N 199


СКЛАД
Експертної ради Міністерства культури України із розгляду заявок підприємств, установ, організацій та закладів культури, що перебувають у державній власності і віднесені до сфери управління Міністерства культури України, на створення нових вистав, концертних та циркових програм за державним замовленням

КОХАН
Тимофій Григорович

заступник Міністра культури, голова Експертної ради

ГОМОЛЬСЬКА
Лілія Петрівна

директор Департаменту формування державної політики у сфері культури, мистецтв та освіти Мінкультури, заступник голови Експертної ради

ЖАРКОВА
Олена Олександрівна

головний спеціаліст відділу музичного мистецтва управління мистецтв Департаменту формування державної політики у сфері культури, мистецтв та освіти Мінкультури, відповідальний секретар Експертної ради

БАРАНОВ
Микола Володимирович

завідуючий кафедрою клоунади, музичної ексцентрики, ілюзії та маніпуляції Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтва (за згодою)

БЕЗГІН
Олексій Ігорович

ректор Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого

ВОРОНЬКО
Олена Віталіївна

начальник відділу театрального мистецтва управління мистецтв Департаменту формування державної політики у сфері культури, мистецтв та освіти Мінкульутри

ВЛАДИМИРОВА
Наталія Вікторівна

учений секретар відділення теорії та історії мистецтв Національної академії мистецтв України (за згодою)

КИРИЧЕНКО
Сергій Іванович

начальник контрольно-ревізійного відділу Мінкультури

ЛЯГУЩЕНКО
Андрій Геннадійович

директор Київської муніципальної української академії танцю імені Сержа Лифря (за згодою)

ОЛІЙНИК
Олександра Степанівна

секретар правління Національної спілки композиторів України (за згодою)

РОЖОК
Володимир Іванович

ректор Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського

ШВЕД
Михайло Богданович

заступник директора Департаменту формування державної політики у сфері культури, мистецтв та освіти - начальник управління мистецтв Мінкультури

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали