ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЕКОЛОГІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 24 червня 2011 року N 27

Про колегію Державного агентства екологічних інвестицій

Відповідно до Положення про Державне агентство екологічних інвестицій України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 р. N 455 (Указ N 455/2011), для узгодженого вирішення питань у межах своїх повноважень, обговорення найважливіших напрямів діяльності наказую:

1. Затвердити склад колегії (далі - Колегія) Державного агентства екологічних інвестицій України, що додається.

2. Затвердити положення про Колегію, що додається.

3. Відділу документального забезпечення та контролю Департаменту фінансів, контролю та забезпечення діяльності ознайомити з цим наказом керівників самостійних структурних підрозділів Держекоінвестагентства.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

С. Орленко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного агентства екологічних інвестицій України
24.06.2011 N 27

СКЛАД
Колегії Державного агентства екологічних інвестицій України

1

ОРЛЕНКО
Сергій Леонідович

Голова Держекоінвестагентства,
голова Колегії

2

ВАРГА
Іван Іванович

Перший заступник Голови Держекоінвестагентства,
заступник голови Колегії

3

ЛОБОДЕНКО
Катерина Вікторівна

заступник Голови Нацекоінвестагентства, член Колегії

4

КЛАДІЄВ
Володимир Миколайович

головний консультант Головного управління соціально-економічної політики Адміністрації Президента України (за згодою)

5

ГОРОШКЕВИЧ
Олександр Сергійович

Заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, член Колегії (за згодою)

6

СКУБЕНКО
Володимир Петрович

Голова підкомітету з питань техногенної та радіаційної безпеки і надзвичайних ситуацій Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, член Колегії (за згодою)

7

ХАРОВСЬКИЙ
Сергій Юрійович

Голова підкомітету з питань національних заходів адаптації та пом'якшення наслідків глобальної зміни клімату Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, член Колегії (за згодою)

8

ШАГО
Євген Петрович

Голова підкомітету з питань поводження з техногенними родовищами та промисловими відходами Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, член Колегії (за згодою)

9

БЕРЕЖНИЙ
Євген Олегович

завідуючий сектору з питань інноваційного розвитку Управління гуманітарного та інноваційного розвитку Секретаріату Кабінету Міністрів України, член Колегії (за згодою)

10

БОЛКІСЄВ
Олександр Михайлович

Радник Прем'єр-міністра України (за згодою)

11

МОРМУЛЬ
Дмитро Дмитрович

заступник Міністра екології та природних ресурсів України, член Колегії (за згодою)

12

КРЮЧКОВА
Ірина Володимирівна

Заступник Міністра економіки, член Колегії (за згодою)

13

СИДЯЧЕНКО
Вадим Григорович

директор Департаменту міжнародного співробітництва, проектів спільного впровадження та національної системи обліку парникових газів, член Колегії

14

АССАУЛ
Богдан Вікторович

начальник Управління правового забезпечення Нацекоінвестагентства, член Колегії

15

ЄРМАКОВ
Віктор Миколайович

начальник Управління схеми зелених інвестицій та розвитку ринку Держекоінвестагентства, член Колегії

16

ШЕВЧЕНКО
Олександр Валентинович

начальник Відділу спільного впровадження та реєстру Департаменту міжнародного співробітництва, проектів спільного впровадження та національної системи обліку парникових газів Держекоінвестагентства, член Колегії

17

ХАБАТЮК
Олексій Петрович

начальник Відділу обліку парникових газів Департаменту міжнародного співробітництва, проектів спільного впровадження та національної системи обліку парникових газів Держекоінвестагентства, член Колегії

18

КАШТАЛЯН
Тетяна Миколаївна

Начальник Управління економіки та фінансів Нацекоінвестагентства, член Колегії

19

ПЕРЕВЕРА
Максим Михайлович

Головний спеціаліст з питань запобігання та протидії корупції Держекоінвестагентства, член Колегії

20

БОЧЕВАР
Даниїл Григорович

Головний спеціаліст з контрольно-ревізійної роботи Держекоінвестагентства, член Колегії

21

МІХЄЄВ
Ярослав Іванович

головний спеціаліст Відділу документального забезпечення та контролю Департаменту фінансів, контролю та забезпечення діяльності, секретар Колегії.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного агентства екологічних інвестицій України
24.06.2011 N 27

ПОЛОЖЕННЯ
про колегію Державного агентства екологічних інвестицій України

I. Загальні положення

1.1 Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії в Державному агентстві екологічних інвестицій України (далі - Держекоінвестагентство).

1.2 Колегія Держекоінвестагентства (далі - колегія) є консультативно-дорадчим органом і утворюється для підготовки рекомендацій щодо виконання завдань Держекоінвестагентства, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів діяльності Держекоінвестагентства.

1.3 У своїй роботі колегія керується Конституцією та законами України, зокрема Законом України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Положенням про Державне агентство екологічних інвестицій України, затвердженим Указом Президента України від 13 квітня 2011 р. N 455 (Указ N 455/2011), наказами Держекоінвестагентства та цим Положенням.

1.4 Рішення про утворення або ліквідацію колегії приймається Головою Держекоінвестагентства шляхом видання відповідного наказу.

II. Функції колегії

2.1 Колегія Держекоінвестагентства:

2.1.1 обговорює і приймає рішення щодо:

реалізації державної політики у сфері регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін, а також внесення пропозицій щодо її формування;

виконання, в межах компетенції, вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї;

створення та забезпечення функціонування національної системи обігу та торгівлі вуглецевими одиницями;

провадження міжнародної діяльності за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та Кіотським протоколом до неї.

2.1.2 розглядає пропозиції щодо:

практики застосування та удосконалення законодавства у сфері регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін;

формування державної політики у сфері регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін;

сприяння узгодженню діяльності Держекоінвестагентства з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування у вищезазначеній сфері, залучення громадськості до участі у підготовці та обговоренні проектів відповідних рішень органів державної влади;

2.1.3 розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків;

2.1.4 розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності Держекоінвестагентства;

2.1.5 аналізує стан роботи Держекоінвестагентства з питань забезпечення прав і свобод людини і громадянина;

2.1.6 схвалює подання до нагородження державними нагородами та відзнаками;

2.1.7 розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань, покладених на Держекоінвестагентства.

III. Склад колегії

3.1 До складу колегії Держекоінвестагентства входять:

Голова Держекоінвестагентства (голова колегії), перший заступник та заступник Голови (за посадою), посадові особи Міністерства екології та природних ресурсів, визначені Міністром, керівники структурних підрозділів Держекоінвестагентства (за рішенням Голови);

керівники інших центральних органів виконавчої влади, народні депутати України, представники інших органів державної влади, наукових установ, інших організацій (за згодою);

3.2 Кількісний та персональний склад колегії визначається Головою Держекоінвестагентства та затверджується наказом Держекоінвестагентства.

IV. Організація роботи колегії

4.1 Організаційною формою роботи колегії є засідання. Періодичність проведення засідань колегії визначається її головою.

4.2 Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого головою колегії плану засідань на квартал, в якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, строк подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, орієнтовна дата проведення засідань колегії.

4.3 Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначаються головою колегії.

4.4 Підготовка проекту порядку денного засідання колегії згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій здійснюється Відділом документального забезпечення та контролю Департаменту фінансів, контролю та забезпечення діяльності (далі - Відділ), який не пізніше ніж за сім днів до засідання подає його для погодження голові колегії.

4.5 До засідання колегії подаються такі матеріали:

4.5.1 проект порядку денного засідання колегії з визначенням доповідача з кожного питання;

4.5.2 довідки з питань порядку денного засідання колегії з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій;

4.5.3 проекти рішень колегії;

4.5.4 список членів колегії;

4.5.5 списки запрошених осіб та осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні питань порядку денного засідання колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;

4.5.6 довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.

Доповідна записка (довідка) повинна містити стислий (3 - 4 друкованих сторінки) аргументований виклад суті питання та конструктивні пропозиції щодо його вирішення. Така записка (довідка) підписується керівником самостійного структурного підрозділу Держекоінвестагентства, відповідального за підготовку питання, та візується заступником Голови Держекоінвестагентства (згідно з розподілом обов'язків).

У проектах рішень колегії констатується стан справ із порушеного питання з урахуванням загальнодержавних інтересів та регіональних особливостей, дається його оцінка, формулюються доручення відповідним структурним підрозділам Держекоінвестагентства, спрямовані на вирішення питання. Обсяг проекту рішення колегії повинен бути не більшим за 2 - 3 сторінки.

Проекти рішень колегії погоджуються (візуються) керівниками структурних підрозділів Держекоінвестагентства та заступниками Голови Держекоінвестагентства відповідно до компетенції, а також керівниками інших органів державної влади, якщо порушені у проекті рішення питання стосуються їхньої діяльності, в межах визначеної компетенції.

4.6 Членам колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання - не пізніше ніж за один день до засідання.

4.7 Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії, надають їх до Відділу не пізніше ніж за десять днів до чергового засідання. Відділ контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення. У разі необхідності - повертає їх на доопрацювання.

Водночас, відповідальними за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії фахівцями, подається список запрошених на засідання колегії, у т. ч. керівників структурних підрозділів та окремих спеціалістів Держекоінвестагентства, підписаний керівником самостійного структурного підрозділу, відповідального за підготовку питання, та погоджений з відповідним заступником Голови Держекоінвестагентства.

4.8 Керівники самостійних структурних підрозділів Держекоінвестагентства, відповідальні за підготовку питання на засідання колегії, узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів, залучених до розроблення необхідних матеріалів.

4.9 Відповідальність за вчасну та якісну підготовку матеріалів до засідань колегії покладається особисто на заступника Голови Держекоінвестагентства та керівника самостійного структурного підрозділу Держекоінвестагентства, зазначених у плані проведення засідань колегії.

V. Порядок проведення засідання колегії

5.1 Засідання колегії проводить голова колегії, а у разі його відсутності - особа, на яку в установленому порядку покладено виконання обов'язків керівника Держекоінвестагентства.

5.2 Засідання колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів колегії.

5.3 Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто.

5.4 Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.

5.5 Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються членами колегії шляхом голосування.

5.6 Члени колегії, які беруть участь у її засіданні, реєструються.

5.7 Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу головуючого на колегії.

5.8 Члени колегії та особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

5.9 Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

5.10 Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється в установленому порядку відповідно до законодавства.

5.11 Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії.

За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування. Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.

5.12 У разі проведення спільних засідань колегій двох і більше органів виконавчої влади приймається спільне рішення.

5.13 Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.

5.14 Після засідання колегії структурний підрозділ (окремий працівник), відповідальний за підготовку питання, доопрацьовує протягом трьох днів (якщо головою колегії не встановлено інший строк) проект рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує із керівниками заінтересованих структурних підрозділів та членами колегії Держекоінвестагентства, іншими особами і подає на розгляд голови колегії.

5.15 Рішення колегії проводяться у життя наказом Держекоінвестагентства.

5.16 У разі виникнення розбіжностей між головою та іншими членами колегії під час прийняття рішення Голова Держекоінвестагентства проводить у життя своє рішення, доповідаючи, у разі потреби, про розбіжності, що виникли, керівництву Кабінету Міністрів України.

5.17 Рішення колегії з організаційних, процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання наказу).

5.18 Рішення колегії оформляються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні та секретарем колегії.

5.19 Рішення спільних засідань колегії оформляються протоколом, який підписується головами відповідних колегій та секретарем колегії.

5.20 Рішення колегії доводяться до відома членів колегії, керівників структурних підрозділів Держекоінвестагентства, керівників заінтересованих органів виконавчої влади та заінтересованих осіб.

5.21 Ведення протокольного запису засідань колегії Держекоінвестагентства покладається на Відділ.

5.22 Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку у Відділі.

5.23 Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється Відділом матеріально-технічного забезпечення та капітального будівництва.

VI. Контроль за виконанням рішень колегії

6.1 Контроль за виконанням рішень колегії здійснює Відділ.

6.2 Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали