МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 13 грудня 2011 року N 1152/0/16-11

Про колегію Міністерства культури України

Із змінами і доповненнями, внесеними (Наказ N 85) наказами (Наказ N 131) Міністерства культури України від 7 лютого 2012 року N 85 (Наказ N 85), від 20 лютого 2012 року N 131 (Наказ N 131)

Відповідно до Указу Президента України від 31.12.2005 N 1902 "Про колегію міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади" та Типового положення про колегію міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 N 1569 (зі змінами), наказую:

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про колегію Міністерства культури України;

Регламент засідань колегії Міністерства культури України.

2. Затвердити Персональний склад колегії Міністерства культури України згідно з додатком.

3. Призначити Марчук Ольгу Павлівну - головного спеціаліста відділу документального забезпечення та контролю управління справами секретарем колегії Міністерства культури України.

4. Керівникам структурних підрозділів неухильно дотримуватися Положення про колегію Міністерства культури України та Регламенту засідань колегії Міністерства культури України, затверджених цим наказом.

5. Управлінню справами (Кініченко П. М.) довести цей наказ до відома структурних підрозділів Міністерства.

6. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства культури і туризму від 15.03.2010 N 130/0/16-10 "Про положення про колегію Міністерства культури і туризму України";

наказ Міністерства культури України від 21.11.2011 N 1054/0/16-11 "Про внесення змін до наказу Міністерства культури і туризму України від 15.03.2010 N 130/0/16-10" (Наказ N 1054/0/16-11).

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Міністр

М. А. Кулиняк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури України
13.12.2011 N 1152/0/16-11

ПОЛОЖЕННЯ
про колегію Міністерства культури України

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії у Міністерстві культури України.

Колегія Міністерства культури України (далі - Колегія) є консультативно-дорадчим органом і утворюється для підготовки рекомендацій щодо виконання Міністерством культури України (далі - Мінкультури) своїх завдань, погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Міністерства, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів його діяльності.

2. У своїй роботі Колегія керується Конституцією та законами України, актами Президента та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами Міністерства культури України, а також дорученнями Президента України, Прем'єр-міністра України, Міністра культури України.

3. Рішення про утворення або ліквідацію Колегії приймається Міністром культури.

ФУНКЦІЇ КОЛЕГІЇ

4. Колегія Міністерства:

- обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності Мінкультури у сферах кінематографії, культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України;

5. Розглядає пропозиції щодо:

- удосконалення законодавства;

- забезпечення співпраці з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування під час виконання покладених на них завдань;

- розширення міжнародного співробітництва у сферах кінематографії, культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України;

- формування державної політики у сфері кінематографії, формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України.

6. Обговорює прогнози і програми соціально-економічного розвитку у сферах кінематографії, культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України, інших державних програм та визначає шляхи їх реалізації.

Розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків.

Розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності Мінкультури, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління.

Аналізує стан роботи Мінкультури з питань забезпечення прав і свобод людини і громадянина.

Розглядає результати роботи Мінкультури, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також інших підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування (в межах компетенції).

Аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни.

Розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань, покладених на Мінкультури.

СКЛАД КОЛЕГІЇ

7. До складу Колегії входять Міністр культури України (Голова Колегії), перший заступник Міністра, заступник Міністра, заступник Міністра - керівник апарату, Голова Державного агентства з питань кіно, можуть входити керівники самостійних структурних підрозділів апарату Мінкультури, а також за згодою - представники Адміністрації Президента України, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, наукових і навчальних закладів, громадських організацій, всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців, інші особи.

8. Кількісний та персональний склад Колегії затверджує Міністр культури України.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОЛЕГІЇ

9. Організаційною формою роботи Колегії є засідання. Періодичність проведення засідань Колегії визначається її Головою.

У разі потреби можуть проводитись розширені та виїзні засідання Колегії, а також спільні засідання з колегіями або з керівниками інших органів виконавчої влади, в тому числі інших держав, місцевих державних адміністрацій, керівниками та членами профільних комітетів Верховної Ради України.

10. Робота Колегії проводиться відповідно до затвердженого Головою Колегії плану засідань на рік, в якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, строк подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання Колегії, орієнтовна дата проведення засідань Колегії.

11. Затверджений план засідань Колегії розсилається не пізніше ніж за два тижні до початку півріччя (року) членам Колегії, керівникам структурних підрозділів Мінкультури, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінкультури.

12. Додаткові питання до затвердженого плану засідань Колегії можуть бути включені до порядку денного засідання Колегії за рішенням її Голови не пізніше, ніж за десять днів до чергового засідання.

13. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання Колегії визначаються Головою Колегії.

14. Підготовка проекту порядку денного засідання Колегії згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій здійснюється секретарем Колегії, який не пізніше ніж за десять днів до засідання подає його Голові Колегії для погодження.

Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання Колегії, несуть персональну відповідальність за якість та своєчасність їх підготовки й надають матеріали секретарю Колегії не пізніше ніж за сім днів до чергового засідання. Секретар Колегії контролює своєчасність подання матеріалів та правильність їх оформлення.

При порушенні термінів підготовки матеріалів секретар Колегії доповідає про це Голові Колегії.

15. На розгляд Колегії подаються:

- проект порядку денного засідання Колегії з визначенням доповідача з кожного питання;

- довідка з питань порядку денного засідання Колегії з викладенням обгрунтованих висновків і пропозицій;

- проект рішення Колегії;

- список членів Колегії;

- список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні питань порядку денного засідання Колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;

- довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.

16. Членам Колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання - не пізніше ніж за один день до засідання.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ КОЛЕГІЇ

17. Засідання Колегії веде її Голова, а в разі його відсутності - особа, на яку покладено виконання обов'язків Міністра культури України.

18. Засідання Колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів Колегії.

19. Члени Колегії беруть участь у засіданні Колегії особисто.

Якщо член Колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати Голові Колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.

20. Члени Колегії, які беруть участь у засіданнях Колегії, реєструються.

Особи, запрошені на засідання Колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу Голови Колегії.

Члени Колегії і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

21. Порядок денний засідання і рішення Колегії затверджуються членами Колегії шляхом голосування.

22. Головуючий на засіданні може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

23. Рішення Колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів Колегії.

За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.

При однаковій кількості голосів членів Колегії голос головуючого на засіданні Колегії є вирішальним.

24. У разі проведення спільних засідань Колегій двох і більше органів виконавчої влади приймається спільне рішення.

Голова Колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання Колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки та звукозапису.

25. Після засідання Колегії структурний підрозділ (окремий працівник), відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує протягом десяти днів (якщо Головою не встановлено інший строк) проект рішення Колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує із керівниками заінтересованих структурних підрозділів Мінкультури, членами Колегії, іншими особами та подає на розгляд Голови Колегії.

26. Рішення Колегії вводиться в дію наказами Мінкультури.

27. Рішення Колегії оформляються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні та секретарем Колегії.

Рішення спільних засідань Колегії оформляються протоколами, які підписуються головами відповідних колегій органів виконавчої влади та працівником, який веде протокол.

28. Рішення Колегії доводяться до членів Колегії, керівників структурних підрозділів Мінкультури, структурних підрозділів місцевої держадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери Мінкультури, а також керівників інших органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності в частині, що їх стосується.

29. Технічний запис засідань Колегії забезпечує окремий працівник, визначений Міністром культури України.

30. Матеріали засідань (протоколи засідань та рішення з додатком підготовлених матеріалів) зберігаються у секретаря Колегії протягом терміну, визначеного для документів цього рівня.

31. Матеріально-технічне забезпечення засідань Колегії здійснює Мінкультури.

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ РІШЕНЬ КОЛЕГІЇ

Контроль за виконанням рішень Колегії здійснюється особами, визначеними Міністром культури України.

Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

 

Начальник управління справами

П. М. Кініченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури України
13.12.2011 N 1152/0/16-11

РЕГЛАМЕНТ
засідань колегії Міністерства культури України

Формування плану проведення засідань колегії

1. Засідання колегії Міністерства культури України (далі - Колегії) проводяться, як правило, один раз на місяць згідно з планом засідань Колегії, затвердженим Міністром культури України (далі - Міністром), та в разі потреби.

У плані засідань Колегії зазначаються питання, що розглядаються, відповідальні за підготовку матеріалів, підрозділи, які їх готують, термін подання матеріалів, дата розгляду на засіданні, прізвища, ініціали та посади доповідачів.

2. Питання для розгляду на засіданнях колегії визначаються на підставі актів та доручень Президента України, рішень Верховної Ради України, постанов та доручень Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства культури України (далі - Мінкультури), а також за ініціативою Міністра, першого заступника Міністра, заступника Міністра та заступника Міністра - керівника апарату.

3. З метою своєчасного розроблення плану засідань Колегії керівники структурних підрозділів Мінкультури і керівники підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, за погодженням, відповідно до розподілу функціональних обов'язків, з першим заступником Міністра, заступником Міністра та заступником Міністра - керівником апарату систематично готують згідно з окремим дорученням Міністра і за місяць до кінця поточного кварталу подають управлінню справами у друкованому та електронному вигляді перелік питань, які доцільно винести на розгляд Колегії в наступному кварталі поточного року.

Пропозиції до плану засідань Колегії можуть подаватися також іншими членами Колегії.

4. Управління справами на основі поданих матеріалів до 20 числа останнього місяця поточного кварталу готує проект плану засідань Колегії па наступний квартал і подає його на затвердження Міністру.

Затверджений Міністром план засідань Колегії надсилається членам Колегії, відповідним керівникам структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, які беруть участь у підготовці питань, а також вищим органам влади, які визначає Міністр.

Порядок подання матеріалів для розгляду на засіданнях колегії

5. Матеріали для розгляду на засіданні Колегії подають структурні підрозділи, підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління Міністерства, через відповідні підрозділи Мінкультури згідно з планом засідань Колегії не пізніше ніж за 7 днів до дня засідання.

Якщо необхідно внести додаткові питання для їх оперативного розгляду Колегією, структурні підрозділи за погодженням з першим заступником Міністра, заступником Міністра та заступником Міністра - керівником апарату готують матеріали і в установленому порядку подають їх управлінню справами не пізніше ніж за 3 дні до чергового засідання.

За своєчасну і якісну підготовку матеріалів до засідань Колегії особисто несуть відповідальність керівники структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, зазначені у плані засідань Колегії, та секретар Колегії.

6. Керівники структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, відповідальні за підготовку питання, яке розглядатиметься на Колегії, узгоджують, організовують та координують роботу інших структурних підрозділів та органів виконавчої влади, залучених до розроблення необхідних матеріалів із зазначеного питання.

За необхідності перший заступник Міністра, заступник Міністра та заступник Міністра - керівник апарату згідно з розподілом функціональних обов'язків з метою всебічної перевірки та вивчення питань, які готуються для розгляду на засіданнях Колегії, утворюють, як правило, тимчасові робочі (експертні) комісії з досвідчених фахівців підрозділів Мінкультури.

7. Матеріали для розгляду на засіданні Колегії містять:

Інформаційну довідку із запропонованого для розгляду питання, адресовану Колегії із зазначенням додатків, яку підписує керівник структурного підрозділу. Обсяг інформаційної довідки не повинен перевищувати чотирьох сторінок (без урахування додатків). На першій сторінці інформаційної довідки у лівому верхньому куті першим заступником Міністра, заступником Міністра або заступником Міністра - керівником апарату проставляється позначка "На колегію".

У кінці інформаційної довідки обов'язково зазначається дата, вихідний номер, прізвище та номер телефону виконавця;

проект протокольного рішення (за потреби - проект наказу) з питання, яке розглядатиметься на засіданні Колегії, обов'язково завізований першим заступником Міністра, заступником Міністра або заступником Міністра - керівником апарату, відповідальним за підготовку цього питання до розгляду, а також за реалізацію запропонованого рішення Колегії, і за необхідності керівниками інших міністерств та органів виконавчої влади. У разі погодження проекту протокольного рішення більше ніж трьома посадовими особами до нього додається довідка про погодження, підписана керівником структурного підрозділу, із зазначенням прізвищ, ініціалів та посад посадових осіб, які його завізували;

список осіб, запрошених на засідання Колегії, із зазначенням для запрошених від Мінкультури - прізвища та ініціалів (в алфавітному порядку), а від інших органів виконавчої влади та організацій - прізвища, імені та по батькові, посади, підписаний керівником структурного підрозділу, відповідального за підготовку цього питання, та погоджений з відповідним першим заступником Міністра, заступником Міністра або заступником Міністра - керівником апарату;

список осіб, які виступають на засіданні, із зазначенням посади, прізвища, імені та по батькові.

8. Управління справами перевіряє всі необхідні матеріали відповідно до плану засідань Колегії.

При порушенні встановленого порядку підготовки матеріалів до засідань Колегії управління справами повертає їх на доопрацювання.

Про порушення порядку та термінів підготовки матеріалів до засідання Колегії управління справами негайно інформує Міністра або особу на яку покладено виконання обов'язків Міністра.

Порядок підготовки засідань Колегії

9. Управління справами на підставі поданих матеріалів готує проект порядку денного засідання Колегії та список осіб, запрошених на засідання.

Секретар Колегії погоджує проект порядку денного засідання Колегії, список осіб, дату і час проведення засідання Колегії з Міністром, після чого не пізніше ніж за три дні до засідання Колегії всі матеріали надсилаються учасникам засідання: членам Колегії - управлінням справами, запрошеним на засідання особам - структурними підрозділами, відповідальними за підготовку питання.

10. Члени колегії, інші особи, яким надіслано матеріали, можуть за день до засідання подавати управлінню справами зауваження і пропозиції з питань, винесених на розгляд Колегії.

Управління справами доводить зауваження і пропозиції до відома керівника структурного підрозділу, відповідального за підготовку питання, для врахування у доповіді.

11. Напередодні засідання Колегії керівники структурних підрозділів, відповідальні за підготовку питань, уточнюють списки осіб, запрошених на засідання, списки виступаючих на засіданні.

У разі змін у складі запрошених та виступаючих осіб про це невідкладно повідомляється управління справами, якому одночасно подаються уточнені списки.

12. Додаткові (позачергові) питання включаються до порядку денного засідання Колегії тільки за рішенням Міністра.

13. Рішення про виключення питання з плану засідань Колегії приймається тільки Міністром на підставі доповідної записки першого заступника Міністра, заступника Міністра або заступника Міністра - керівника апарату.

Порядок проведення засідань Колегії і оформлення прийнятих рішень

14. Засідання Колегії проводяться в останній четвер щомісяця, що визначається рішенням Голови.

15. У засіданнях Колегії беруть участь члени Колегії та інші посадові особи, запрошені для розгляду кожного окремого питання.

16. Посадові особи, які беруть участь у засіданні Колегії, реєструються.

17. Порядок денний Колегії затверджується безпосередньо на засіданні.

18. Засідання Колегії проходять за регламентом: доповідь у межах 15 хвилин, співдоповідь - до 10 хвилин, виступ під час обговорення - до 5 хвилин, довідки - до 3 хвилин. За потреби головуючий може змінити тривалість виступів. Члени Колегії та посадові особи, запрошені для участі в розгляді окремих питань, виступають під час обговорення, уносять пропозиції та зауваження, дають необхідні довідки. Дебати припиняються за пропозицією головуючого.

Особи, запрошені на засідання Колегії для участі в розгляді окремих питань, після обговорення і прийняття відповідних рішень не беруть участі в подальшій роботі.

19. Рішення на засіданнях Колегії ухвалюють більшістю голосів від загальної кількості членів Колегії.

20. Після засідання Колегії відповідальні за підготовку розглянутих питань керівники структурних підрозділів, керівники підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, в обов'язковому порядку доопрацьовують проекти постанов з урахуванням зауважень та пропозицій, висловлених під час обговорення питань і схвалених Колегією, та чітко формулюють, погоджують з відповідними структурними підрозділами, першим заступником Міністра, заступником Міністра або заступником Міністра - керівником апарату, міністерствами, іншими органами виконавчої влади і наступного дня (якщо головуючий не встановив термін доопрацювання протокольного рішення) подають у друкованому та електронному вигляді управлінню справами.

Управління справами терміново доопрацьовує протокол засідання Колегії з урахуванням унесених структурними підрозділами, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Міністерства доопрацьованих протокольних рішень (окремо щодо кожного пункту порядку денного засідання колегії). Протокол підписують головуючий та секретар Колегії.

21. Якщо виникають розбіжності при обговоренні окремих питань порядку денного, а також коли немає можливості прийняти відповідне рішення під час засідання Колегії, утворюють робочі групи із залученням, у разі потреби, представників міністерств, інших органів виконавчої влади та підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства для доопрацювання проектів протокольних рішень з урахуванням висловлених на засіданні пропозицій і зауважень.

Особи, які очолюють робочі групи, організовують їх роботу та забезпечують подання управлінню справами доопрацьованих і узгоджених проектів протокольних рішень в установлені терміни. Якщо терміни не визначено, то проекти протокольних рішень доопрацьовуються протягом трьох днів.

22. При проведенні закритих засідань Колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовку матеріалів, оформлення прийнятих протокольних рішень здійснюють з дотриманням установлених правил роботи з документами обмеженого доступу.

23. На кожному засіданні Колегії секретар веде протокол.

24. Копії протоколів (витягів із протоколів) засідань Колегії надсилаються членам Колегії, керівникам структурних підрозділів, підприємствам, установам та організаціям, що належать до сфери управління Міністерства, іншим органам виконавчої влади за призначенням.

25. Підписані протоколи засідань Колегії, а також оригінали всіх матеріалів до засідань Колегії зберігаються у секретаря Колегії, після чого в установлений термін передаються для постійного зберігання до архіву Мінкультури.

26. Контроль за виконанням протокольних рішень засідань Колегії здійснюють особи, визначені Міністром, та доповідають про їх виконання управлінню справами.

27. Управління справами:

подає, в разі потреби, офіційну інформацію щодо порядку денного засідання Колегії та прийнятих рішень засобам масової інформації;

погоджує з Міністром питання щодо присутності під час засідання Колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомок і звукозапису.

 

Начальник управління справами

П. М. Кініченко

 

Додаток
до наказу Міністерства культури України
13.12.2011 N 1152/0/16-11

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
колегії Міністерства культури України

Голова колегії

 

Кулиняк
Михайло Андрійович

- Міністр культури

Члени колегії

 

Авдієвський
Анатолій Тимофійович

- генеральний директор - художній керівник Національного заслуженого академічного українського народного хору України ім. Г. Г. Верьовки

Арсірій
Ярослав Олександрович

- директор Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення Мінкультури

Богуцький
Юрій Петрович

- перший заступник Міністра культури

ВєркінаТетяна Борисівна (Наказ N 131)

- ректор Харківського державного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського (Наказ N 131)

Вінграновський
Андрій Миколайович

- директор Департаменту культурної спадщини та культурних цінностей Мінкультури

Губіна
Олександра Олександрівна

- заступник Міністра - керівник апарату

Гомольська
Лілія Петрівна

- директор Департаменту формування державної політики у сфері культури, мистецтв та освіти Мінкультури

Кириченко
Сергій Іванович

- завідувач сектору з питань запобігання та протидії корупції МКТ

Копилова
Катерина Олександрівна

- голова Державного агентства з питань кіно

Кохан
Тимофій Григорович

- заступник Міністра культури

Каракай
Юрій Васильович

- народний депутат України (за згодою)

Любчик
Володимир Пімонович

- директор Департаменту у справах релігій та національностей Мінкультури

Пасічник
Олена Іванівна

- заступник директора Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення - начальник управління економіки та фінансування Мінкультури

Перелигіна
Людмила Федорівна

- голова Центрального комітету профспілки працівників культури (за згодою)

РожкоВолодимир Іванович (Наказ N 85)

- ректор Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського (Наказ N 85)

Скорик
Лариса Павлівна

- професор кафедри архітектурного проектування Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури

Тримбач
Сергій Васильович

- голова Національної спілки кінематографістів (за згодою)

Тур
Сергій Олександрович

- голова Республіканського комітету з охорони культурної спадщини Автономної Республіки Крим

Федорак
Володимир Васильович

- начальник управління культури Івано-Франківської облдержадміністрації

Чебикін
Андрій Володимирович

- ректор Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури

Чепелик
Володимир Андрійович

- голова Національної спілки художників (за згодою)

Чернець
Василь Гнатович

- ректор Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

Чуприна
Петро Якович

- генеральний директор Національного академічного театру опери та балету імені Т. Г. Шевченка

Шевченко
Володимир Дмитрович

- генеральний директор - художній керівник державного підприємства "Національний цирк України"

(Персональний склад із змінами, внесеними згідно з (Наказ N 85) наказами (Наказ N 131) Міністерства культури України від 07.02.2012 р. N 85 (Наказ N 85), (Наказ N 131)
 від 20.02.2012 р. N 131) (Наказ N 131)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали