МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 27 квітня 2011 року N 159

Про комісію Міністерства аграрної політики та продовольства України з питань розподілу бюджетних коштів, що спрямовуються суб'єктам господарювання на часткове відшкодування вартості будівництва нових тепличних комплексів

Відповідно до Порядку використання коштів, що спрямовуються на часткове відшкодування вартості будівництва нових тепличних комплексів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 року N 305 (Постанова N 305), наказую:

1. Утворити комісію Міністерства аграрної політики та продовольства України з питань розподілу бюджетних коштів, що спрямовуються суб'єктам господарювання на часткове відшкодування вартості будівництва нових тепличних комплексів, у складі згідно з додатком.

2. Затвердити такі, що додаються:

Положення про комісію Міністерства аграрної політики та продовольства України з питань розподілу бюджетних коштів, що спрямовуються суб'єктам господарювання на часткове відшкодування вартості будівництва нових тепличних комплексів;

форму заявки для участі в конкурсі;

форму журналу обліку документів суб'єктів господарювання для участі в конкурсі, яким можуть частково відшкодовуватися кошти з будівництва нових тепличних комплексів у відповідному році;

форму реєстру суб'єктів господарювання, які можуть претендувати на часткове відшкодування вартості будівництва нових тепличних комплексів у відповідному році.

3. Міністерству аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрацій і Управлінню промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрації утворити конкурсні комісії та затвердити положення про них.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Безуглого М. Д.

  

Міністр

М. В. Присяжнюк

  

Додаток
до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
27.04.2011 N 159

СКЛАД
комісії Міністерства аграрної політики та продовольства України з питань розподілу бюджетних коштів, що спрямовуються суб'єктам господарювання на часткове відшкодування вартості будівництва нових тепличних комплексів

Безуглий
Микола Дмитрович

- перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства, голова комісії

Демидов
Олександр Анатолійович

- директор Департаменту землеробства, заступник голови комісії

Лопатко
Оксана Вікторівна

- головний спеціаліст відділу зернових та технічних культур Департаменту землеробства, секретар комісії

Члени комісії:

Юшкевич
Христина Василівна

- заступник директора Департаменту правової та законопроектної роботи - начальник відділу правової роботи

Ахіджанов
Баграт Рафікович

- директор Департаменту фінансово-кредитної політики

Сухомлин
Леонід Вікторович

- начальник відділу зернових та технічних культур Департаменту землеробства

Лінник
Віталій Володимирович

- заступник генерального директора по рослинництву - головний агроном державного підприємства "Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат "Пуща-Водиця" (за згодою)

Іващенко
Олександр Олексійович

- академік - секретар Відділення рослинництва Національної академії аграрних наук України (за згодою)

Пилипенко
Григорій Іванович

- голова правління асоціації "Укрсортнасіннєовоч" (за згодою).

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
27.04.2011 N 159

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію Міністерства аграрної політики та продовольства України з питань розподілу бюджетних коштів, що спрямовуються суб'єктам господарювання на часткове відшкодування вартості будівництва нових тепличних комплексів

1. Це Положення визначає порядок організації та проведення конкурсу для надання суб'єктам господарювання незалежно від організаційно-правової форми і форми власності, які займаються виробництвом сільськогосподарської продукції частково відшкодування вартості будівництва нових тепличних комплексів за рахунок коштів Державного бюджету України.

2. Комісія з питань розподілу бюджетних коштів, що спрямовуються суб'єктам господарювання на часткове відшкодування вартості будівництва нових тепличних комплексів (далі - Комісія) є постійним діючим колегіальним органом, утвореним при Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

3. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України.

4. Основним завданням Комісії є визначення переможців конкурсного відбору для виділення бюджетних коштів для часткового відшкодування до 50 відсотків вартості (без урахування податку на додану вартість) будівництва нових тепличних комплексів з впровадженням сучасних енергозберігаючих технологій суб'єктам господарювання, які у поточному році завершили будівництво та ввели в експлуатацію нові тепличні комплекси для овочів, що вирощуються у закритому ґрунті, та розсади овочевих культур.

5. Формою роботи Комісії є засідання, які скликаються головою Комісії або його заступником (у разі відсутності голови Комісії) протягом десяти днів після виділення бюджетних коштів та надходження всіх документів. Засідання Комісії веде голова Комісії або його заступник.

6. Для виконання своїх повноважень Комісія має право витребувати від регіональних комісій додаткову інформацію, зокрема копії документів, визначені пунктом 6 Порядку використання коштів, що спрямовуються на часткове відшкодування вартості будівництва нових тепличних комплексів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 року N 305 (Постанова N 305).

7. Суб'єкти господарювання несуть повну відповідальність за достовірність поданої інформації.

8. Під час вивчення документів, поданих на конкурс, Комісія може при необхідності проводити перевірку достовірності поданої суб'єктом господарювання інформації. У разі виявлення недостовірної інформації, неналежним чином або не в повному обсязі оформлених документів Комісія приймає рішення про відхилення заявки суб'єктом господарювання на участь у конкурсі про що їх повідомляється.

9. Рішення Комісії приймаються на закритому засіданні у присутності не менш як двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

10. Голова Комісії в межах своєї компетенції:

скликає засідання Комісії;

головує на засіданнях Комісії;

дає розпорядження та доручення, обов'язкові для членів Комісії.

11. Член Комісії має право:

ознайомлюватися з матеріалами, поданими на її розгляд;

брати участь у вивченні додаткової інформації, наданої регіональними комісіями;

заявляти клопотання, наводити свої мотиви, висловлювати міркування з питань, які розглядаються та заносяться до протоколу;

брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування.

12. Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписують усі члени Комісії, що були присутні на засіданні. Член Комісії, який не згодний з її рішенням, підписує протокол з окремою думкою, яка є невід'ємною частиною протоколу.

Основними показниками, які беруться до уваги членами Комісії при визначенні переможців конкурсу, є:

здійснення будівництва об'єктів з використанням сучасних енергозберігаючих технологій;

здійснення будівництва зимових скляних промислових розсадних комплексів;

здійснення будівництва об'єктів у рамках реалізації інноваційного проекту, що пройшов державну реєстрацію в установленому законодавством порядку;

вирощування овочів у закритому та відкритому ґрунті, наявність сучасних овочесховищ та цехів консервної переробки;

експорт продукції овочівництва, в тому числі сертифікованої за відповідними міжнародними стандартами;

створення додаткових робочих місць.

13. Підготовка матеріалів до розгляду Комісією, а також ведення діловодства покладається на секретаря Комісії.

14. На підставі рішення Комісії про затвердження результатів конкурсу секретар Комісії готує відповідний проект наказу Мінагрополітики, забезпечує його погодження, подання на підпис Міністру та доводить цей наказ до відома Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головних управлінь агропромислового розвитку облдержадміністрацій та Управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрації та оприлюднює його на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

  

Директор Департаменту землеробства

О. А. Демидов

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
27.04.2011 N 159

Голові конкурсної комісії


(Ради міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації, Управління промисловості та агропромислового розвитку
Севастопольської міськдержадміністрації)

Заявка*
для участі в конкурсі

відповідно до Порядку використання коштів, що спрямовуються на часткове відшкодування вартості будівництва нових тепличних комплексів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2011 N 305 (Постанова N 305)

Прошу допустити до участі у конкурсі з визначення на конкурсних засадах суб'єктів господарювання, які претендують на право визначення їх отримувачами часткового відшкодування вартості будівництва нових тепличних комплексів у відповідному році за рахунок коштів Державного бюджету України

Відомості про юридичну особу:

1. Назва:

1.1. Повна __

1.2. Скорочена __________

2. Місцезнаходження (повна адреса) та контактна інформація ______
___________
Телефон ______ Факс __________ E-mail

3. Назва об'єкта та місце його будівництва
___________

4. Форма власності ______

5. Види діяльності _______

6. Ідентифікаційний код __

7. Банківські реквізити ___

8. Державна реєстрація:

8.1. Повна назва органу реєстрації _____

8.2. Реєстраційний номер та дата реєстрації _________

9. Орган управління майном _________

З вимогами Порядку використання коштів, що спрямовуються на часткове відшкодування вартості будівництва нових тепличних комплексів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 р. N 305 (Постанова N 305), та з умовами проведення конкурсу ознайомлений(а) і зобов'язуюсь їх виконувати.

___________

Керівник

____
(підпис)

___
(прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер

____
(підпис)

___
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

 
  * Заявка подається за місцем провадження господарської діяльності

___________

Заповнюється секретарем конкурсної комісії

Реєстраційний N заявки ____
відповідно порядкового номеру журналу обліку та реєстрації
від ____ 201_ року

Секретар комісії

_________
(підпис)

________
(прізвище, ініціали)

  

Директор Департаменту землеробства

О. А. Демидов

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
27.04.2011 N 159

Журнал обліку документів
суб'єктів господарювання для участі в конкурсі, яким можуть частково відшкодовуватися кошти з будівництва нових тепличних комплексів у відповідному році

____
(Ради міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації, Управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міськдержадміністрації)

Реєстра-
ційний
 номер заявки суб'єкта господарюван-
ня,
 N з/п, дата

Назва суб'єкта госпо-
дарю-
вання, П.І.Б керівника, адреса, телефон

Заявка (у двох примір-
никах)

Довідка про вклю-
чення
до ЄДРПОУ

Довід-
ка, видана держав-
ним реєстра-
тором, про те, що стосов-
но суб'єкта госпо-
дарю-
вання не пору-
шено справу про банк-
рут-
ство, не прий-
нято рішення про ліквіда-
цію, N, дата

Довідки про відсут-
ність забор-
гова-
ності з виплати заробіт-
ної плати, сплати податків і зборів (обов'язко-
вих плате-
жів), видані від-
повід-
ними органами держав-
ної подат-
кової служби, Пенсій-
ного фонду та фондів загально-
обов'язко-
вого держав-
ного соціаль-
ного страху-
вання N, дата

Довідки, видані банком, в якому відкрито рахунки суб'єк-
том господа-
рювання, про відсут-
ність (наяв-
ність) простро-
чених борго-
вих зобов'я-
зань за креди-
тами

Довідки, видані Міністер-
ством
аграрної політики та продо-
воль-
ства АР Крим, голов-
ними управлін-
нями АПР обласних і Управ-
лінням про-
мисло-
вості та агро-
промис-
лового
 розвитку Севасто-
поль-
ської
 міської держ-
адмініст-
рацій, про те, що суб'єкту госпо-
дарю-
вання не відшкодо-
вана вартість будів-
ництва об'єктів за іншими бюджет-
ними програ-
мами, N, дата

Звіти за формою фінан-сової звітності N 5 "Приміт-ки до річної фінан-сової звітності", N ОЗ-6 "Інвентар-на карта обліку основ-них засобів", N ОЗ-1 "Акт прий-мання-передачі (внутріш-нього перемі-щення) основних засобів"

Довідка з відповід-
ного держав-
ного земель-
ного кадастру про площу земель сільсько-
госпо-
дар-
ського призна-
чення, що перебу-
вають у влас-
ності, постій-
ному користу-
ванні чи оренді, та/або довідку органу, який зареє-
стру-
вав договір оренди земель-
ної частки (паю) відпо-
відно до
поста-нови КМУ від 24 січня 2000 р. N 119 "Про затвер-дження Порядку реєст-рації дого-ворів оренди земельної частки (паю)" (Офіцій-
ний вісник України, 2000 р., N 4, ст. 113), N, дата

Копії

Довідка, видана Українсь-
ким держав-
ним фондом підтрим-
ки фермер-
ських госпо-
дарств, про те, що йому не виплачу-
валося відшко-
дування на будів-
ництво нових теплич-
них комп-
лексів, N, дата (для фермер-
ського госпо-
дарства).

Пись-
мове зобов'я-
зання повер-
нути до бюдже-
ту в місяч-
ний строк бюдже-
тні кошти у разі встанов-
лення конт-
ролю-
ючими орга-
нами факту їх нецільо-
вого викорис-
тання

сер-
тифі-
ката від-
повід-
ності

акта готов-
ності об'єкта до експлуа-
тації

дого-
вору підряду (гене-
раль-
ного підряду) на будів-
ництво об'єкта з усіма додатко-
вими угодами до нього

документів щодо вартості виконаних робіт відповідно до договорів підряду, зокрема:

свідо-
цтва про держав-
ну реєст-
рацію іннова-
ційного проекту (в разі реалі-
зації такого проекту), N, дата

актів прий-
мання-
передачі проект-
но-
вишуку-
вальної, науково-
техніч-
ної продук-
ції

довідок про вартість вико-
наних будіве-
льних робіт, N, дата

актів прий-
мання вико-
наних будівель-
них робіт

наклад-
них на прид-
бання облад-
нання та матеріа-
лів

розра-
хунків варто-
сті інших витрат, передба-
чених кошто-
рисом будів-
ництва

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Директор Департаменту землеробства

О. А. Демидов

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
27.04.2011 N 159

РЕЄСТР
суб'єктів господарювання, які можуть претендувати на часткове відшкодування вартості будівництва нових тепличних комплексів у відповідному році

N

з/п

Назва та місцезнахо-
дження суб'єкта господа-
рювання, назва та місце будівництва об'єкта

Код ЄДРПОУ

Дата завершення та ведення в експлуатацію об'єкта

Площа будівництва об'єкта, га

Коротка характе-
ристика об'єкта, в тому числі щодо вирощу-
вання та вироб-
ництва овочів закритого ґрунту, та/або розсади овочевих культур

Застосу-
вання енерго-
зберігаючих технологій

Будівни-
цтво зимових скляних промисло-
вих розсадних комплексів

Реалізація інновацій-
ного проекту

Вирощу-
вання овочів у відкритому ґрунті, наявність сучасних овочесховищ та цехів консервної переробки

Експорт продукції овочівництва, в тому числі сертифіковані за відповідними міжнарод-
ними стандартами (ISO, GlobalGAP, інші)

Створення додаткових робочих місць

(вказати кількість)

*Загальна вартість будівництва об'єкта, тис. гривень

*Загальна вартість будівництва об'єкта (без врахування ПДВ),

тис. гривень

*В тому числі загальна вартість будівництва 1 га об'єкта (без врахування ПДВ), тис. гривень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Загальна вартість обґрунтована відповідно до державних стандартів, норм і правил вартість виконаних робіт з будівництва об'єктів.

  

Міністр аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим

___________
(підпис)
М. П.

________
(прізвище, ініціали)

Начальник Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

___________
(підпис)
М. П.

________
(прізвище, ініціали)

Начальник Управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрації

___________
(підпис)
М. П.

________
(прізвище, ініціали)

  

Директор Департаменту землеробства

О. А. Демидов

  
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали