ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 26.08.2011 р. N 23027/7/12-1017

Державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві і Севастополі

Про набрання чинності Конвенцією про уникнення подвійного оподаткування з Пакистаном

Державна податкова адміністрація України доводить до відома та врахування в роботі, що за повідомленням Міністерства закордонних справ України (лист від 21.07.2011 N 72/10-612/1-2281 (Лист N 72/10-612/1-2281)) 30 червня 2011 року набрали чинності Конвенція між Урядом України і Урядом Ісламської Республіки Пакистан про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи (далі - Конвенція) та Протокол до Конвенції, підписані 23 грудня 2008 р., ратифіковані Верховною Радою України 18 листопада 2009 р. (Закон України N 1732-VI).

Відповідно до статті 27 Конвенції її положення будуть застосовуватись в Україні:

а) стосовно податків на дивіденди, проценти або роялті - для будь-яких платежів, здійснених починаючи з 29 серпня 2011 року;

б) стосовно податку на прибуток підприємств - для будь-якого періоду оподаткування, починаючи з 1 січня 2012 року;

в) стосовно податку з доходів фізичних осіб - для будь-яких платежів, здійснених починаючи з 29 серпня 2011 року.

Дія Конвенції поширюється в Україні на податки, що справляються згідно з розділом III "Податок на прибуток підприємств" та розділом IV "Податок на доходи фізичних осіб" Податкового кодексу України.

Конвенція застосовується до осіб, які є резидентами України або Пакистану, або обох цих держав.

Згідно з положеннями статті 7 Конвенції, якщо підприємство - резидент Пакистану здійснює підприємницьку діяльність в Україні через розташоване в ній постійне представництво, то прибуток цього підприємства буде оподатковуватись в Україні, але тільки в тій частині, яка стосується:

а) цього постійного представництва;

б) продажу в Україні товарів чи виробів такого самого або аналогічного характеру з товарами або виробами, що продаються через постійне представництво; або

в) іншої підприємницької діяльності такого самого або аналогічного характеру, яка здійснюється в Україні через це постійне представництво.

Причому до такого постійного представництва відносять прибуток, який воно могло б одержати, якби було окремим та самостійним підприємством, що здійснює таку саму або аналогічну діяльність у таких самих або аналогічних умовах, і діяло в повній незалежності від підприємства, постійним представництвом якого воно є.

Чинне законодавство України дає узагальнене визначення терміна "постійне представництво" (п. 14.1.193 статті 14 Податкового кодексу України). В Конвенції цей термін розглядається більш детально. Для цілей Конвенції термін "постійне представництво" означає постійне місце діяльності, через яке повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність підприємства. Обумовлюється, що цей термін, зокрема, включає: місце управління, філіал, офіс, фабрику, майстерню, установку або споруду для розвідки природних ресурсів; шахту, нафтову або газову свердловину, кар'єр чи будь-яке інше місце видобутку природних ресурсів; склад або приміщення, що використовується для доставки товарів. Будівельний майданчик, будівельний, складальний або монтажний об'єкт або пов'язана з ними наглядова діяльність будуть вважатися постійним представництвом, якщо тривалість робіт, пов'язана з цим майданчиком, об'єктом чи діяльністю, перевищує шість місяців. Термін "постійне представництво" також включає надання послуг, у тому числі консультаційних, підприємством Пакистану через співробітників або інший персонал в Україні, але тільки якщо діяльність такого характеру триває (в рамках одного й того самого або пов'язаного з ним проекту) в межах України протягом періоду або періодів, які складають у сукупності більше ніж шість місяців у будь-якому дванадцятимісячному періоді.

Не розглядається як така, що створює постійне представництво, діяльність, що має підготовчий або допоміжний характер, а також підприємницька діяльність, що здійснюється в Україні через брокера, комісіонера чи будь-якого іншого агента з незалежним статусом, за умови, що ці особи діють у межах своєї звичайної діяльності.

Відповідно до положень статті 6 Конвенції доходи, що одержуються резидентом Пакистану від нерухомого майна, яке знаходиться в Україні, будуть оподатковуватись в Україні. Зазначене положення буде застосовуватись до доходів, що одержуються від прямого використання, здавання в оренду або використання в будь-якій іншій формі нерухомого майна.

Прибутки, одержані резидентом Пакистану від експлуатації морських, річкових або повітряних суден, дорожніх транспортних засобів у міжнародних перевезеннях, а також від участі у пулі, спільному підприємстві чи в міжнародному транспортному агентстві згідно з положеннями Конвенції оподатковуються лише в Пакистані.

Що стосується оподаткування так званих пасивних доходів (дивідендів, процентів, роялті), одержуваних з джерел в Україні резидентом Пакистану, який не здійснює підприємницьку діяльність в Україні через постійне представництво, такі доходи підлягають оподаткуванню в Україні (підпункти "а", "б", "в" пункту 160.1 та пункт 160.2 статті 160, пункти 170.3, 170.4 та 170.5 статті 170 Податкового кодексу України), але згідно з положеннями Конвенції право України як країни - джерела доходу обмежене певною, встановленою у відповідних статтях Конвенції ставкою оподаткування.

Дивіденди, що сплачуються компанією, яка є резидентом України, резиденту Пакистану, підлягають оподаткуванню в Україні (відповідно до законодавства України), але якщо одержувачем - фактичним власником дивідендів є компанія, яка володіє безпосередньо принаймні 25 % акцій української компанії, що сплачує дивіденди, податок, що стягується в Україні, не повинен перевищувати 10 % загальної суми дивідендів. В усіх інших випадках дивіденди оподатковуються за ставкою 15 %.

Незважаючи на зазначене, у випадку, коли такі дивіденди виплачуються фізичній особі - резиденту Пакистану, застосовуються норми податкового законодавства України (п. 170.5.3 статті 170 Кодексу), згідно з якими ставка оподаткування дивідендів становить 5 %, крім дивідендів на користь фізичних осіб - нерезидентів за акціями або іншими корпоративними правами, які мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка є більшою за суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку, яка згідно з підпунктом 153.3.7 пункту 153.3 статті 153 Кодексу прирівнюються з метою оподаткування до виплати заробітної плати з відповідним оподаткуванням.

Термін "дивіденди" для цілей Конвенції означає дохід від акцій або інших прав, які не є борговими вимогами, що дають право на участь у прибутку, а також дохід від інших корпоративних прав, який підлягає такому самому оподаткуванню, як дохід від акцій відповідно до законодавства тієї Держави, резидентом якої є компанія, що розподіляє прибуток.

Оподаткування процентів, що виникають в Україні і сплачуються фактичному власнику процентів - резиденту Пакистану, обмежується в Україні ставкою 10 % від загальної суми процентів.

Незважаючи на попереднє положення, звільняються від оподаткування в Україні проценти, що виникають в Україні і сплачуються Уряду або Центральному Банку Пакистану, його політико-адміністративній одиниці або місцевому органу влади.

Термін "проценти" для цілей Конвенції означає дохід від боргових вимог будь-якого виду, незалежно від іпотечного забезпечення і незалежно від володіння правом на участь у прибутках боржника, і зокрема, дохід від урядових цінних паперів і дохід від облігацій чи боргових зобов'язань, включаючи премії та винагороди, що сплачуються стосовно таких цінних паперів, облігацій чи боргових зобов'язань.

Оподаткування в Україні роялті, що виникають в Україні і сплачуються резиденту Пакистану, обмежується ставкою 10 % від загальної суми роялті.

Термін "роялті" для цілей Конвенції означає платежі будь-якого виду, що одержуються як винагорода за користування або за надання права користування будь-яким авторським правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, в тому числі кінематографічні фільми та фільми або плівки, що використовуються для телебачення чи радіомовлення, будь-яким патентом, торговою маркою, дизайном, кресленням або моделлю, планом, таємною формулою або процесом, або за користування чи надання права на користування промисловим, комерційним або науковим обладнанням, або за інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду, або за будь-які послуги технічного, управлінського чи консультаційного характеру.

Конвенція також встановлює, що дохід, одержаний резидентом Пакистану щодо професійних послуг чи іншої діяльності незалежного характеру (незалежної наукової, літературної, художньої, освітньої або викладацької діяльності, а також від незалежної діяльності лікарів, адвокатів, інженерів, архітекторів, стоматологів і бухгалтерів), може оподатковуватись в Україні:

1) якщо він володіє в Україні постійною базою, що регулярно використовується ним з метою здійснення своєї діяльності; у такому випадку оподатковується тільки та частина доходу, що відноситься до цієї постійної бази; або

2) якщо винагорода за його діяльність в Україні сплачується резидентом України або витрати зі сплати винагороди несуть постійне представництво чи постійна база, розташовані в Україні, і така винагорода перевищує у фінансовому році 10000 доларів США або їх еквівалент у гривнях.

Платня, заробітна плата та інші подібні винагороди, що одержуються фізичною особою - резидентом Пакистану у зв'язку з роботою за наймом, що здійснюється в Україні, буде оподатковуватись в Україні. Така винагорода не підлягає оподаткуванню в Україні лише за умови одночасного виконання наступних трьох умов:

1) одержувач перебуває в Україні протягом періоду або періодів, що не перевищують у сукупності 183 днів у будь-якому дванадцятимісячному періоді; і

2) винагорода сплачується наймачем або від імені наймача, який не є резидентом України; і

3) витрати зі сплати винагород не несуть постійне представництво або постійна база, які наймач має в Україні.

Незалежно від попередніх положень, винагорода, яка одержується у зв'язку з роботою за наймом, що здійснюється на борту морського або повітряного судна, яке експлуатується в міжнародних перевезеннях, або на борту річкового судна, буде оподатковуватись у Договірній Державі, резидентом якої є підприємство, що експлуатує морське, річкове або повітряне судно.

Дохід фізичної особи - резидента Пакистану, що одержується в Україні від здійснення особистої діяльності у якості працівника мистецтв (артиста театру, кіно, радіо, телебачення або музиканта) або спортсмена, підлягає оподаткуванню в Україні.

При цьому, незважаючи на попередні положення, дохід фізичної особи - резидента Пакистану від особистої діяльності у якості працівника мистецтв або спортсмена, що здійснюється в Україні, підлягає звільненню від оподаткування в Україні, якщо ця діяльність значним чином фінансується за рахунок суспільних фондів України та Пакистану, або якщо ця діяльність виконується на підставі угоди про культурне співробітництво між Україною та Пакистаном.

Платежі, одержувані з метою оплати проживання, навчання або професійної підготовки, що отримуються студентом або стажистом, який є або був безпосередньо до приїзду в Україну резидентом Пакистану і перебуває в Україні виключно з метою навчання або професійної підготовки, не оподатковуються в Україні за умови, що такі платежі здійснюються із джерел, які знаходяться за межами України.

Винагорода, одержувана за викладання або наукові дослідження фізичною особою, яка є або була безпосередньо до приїзду в Україну резидентом Пакистану, і яка перебуває в Україні з метою проведення наукових досліджень або викладання в університеті або іншому акредитованому учбовому закладі, звільняється від оподаткування в Україні протягом періоду, що не перевищує 2 роки з дня її першого прибуття в Україну. Це положення застосовується тільки до доходів від таких досліджень, які проводяться фізичною особою в інтересах суспільства, а не, головним чином, для особистої користі конкретної особи або осіб.

Право на використання переваг Конвенції надається відповідно до положень статті 103 Податкового кодексу України.

Доведіть зазначене до підпорядкованих державних податкових інспекцій.

 

Заступник голови комісії з проведення
реорганізації ДПА України,
заступник Голови ДПС України

С. І. Лекарь

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали