МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 2 червня 2011 року N 188

Про науково-технічну раду Мінприроди України

Для координації наукових досліджень та забезпечення проведення єдиної наукової політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, охорони та відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, розвитку заповідної справи, поводження з відходами, формування екологічної мережі, топографо-геодезичної та картографічної діяльності, а також підтримки впровадження результатів науково-дослідних робіт наказую:

1. Затвердити:

склад науково-технічної ради Міністерства екології та природних ресурсів України, що додається;

Положення про науково-технічну раду Міністерства екології та природних ресурсів України, що додається;

перелік секцій науково-технічної ради Міністерства екології та природних ресурсів України, що додається.

2. Організаційне забезпечення роботи науково-технічної ради покласти на сектор науково-технічної діяльності Департаменту державної екологічної політики та міжнародної діяльності.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінприроди від 09.12.2010 N 563 "Про науково-технічну раду Мінприроди".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Романова М. І.

 

Міністр

М. В. Злочевський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінприроди України
02.06.2011 N 188

СКЛАД
науково-технічної ради Міністерства екології та природних ресурсів України

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Місце роботи, посада, вчений ступінь, наукове звання

Спеціалізація

1.

Злочевський М. В.

Міністр екології та природних ресурсів, голова науково-технічної ради

 

2.

Романов М. І.

перший заступник Міністра, заступник голови науково-технічної ради

 

3.

Мормуль Д. Д.

заступник Міністра

 

4.

Білоконь В. М.

заступник директора Департаменту державної екологічної політики та міжнародної діяльності, заступник голови науково-технічної ради, к. т. н.

 

5.

Макаренко Н. А.

директор науково-дослідного Інституту рослинництва та сталого природокористування Національного університету біоресурсів та природокористування України, д. с.-г. н., професор

Рослинництво та стале природокористування

6.

Гожик П. Ф.

директор Інституту геологічних наук НАН України, д. г.-м. н., академік НАН України (за згодою)

Геологія осадових утворень

7.

Акімов І. А.

директор Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, д. б. н., чл. - кор. НАНУ, (за згодою)

Зоологія

8.

Романенко В. Д.

директор Інституту гідробіології НАН України, д. б. н., професор, академік НАН України (за згодою)

Гідробіологія

9.

Лоєва І. Д.

директор Українського наукового центру екології моря, д. г. н., професор

Морська екологія

10.

Бондар О. І.

ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Мінприроди, д. б. н., чл. - кор. УААН, професор

Біологія

11.

Гриценко А. В.

директор Українського науково-дослідного інституту екологічних проблем, д. г. н.

Охорона та використання водних ресурсів

12.

Гошовський С. В.

директор Українського державного геологорозвідувального інституту, д. т. н., професор

Геофізика

13.

Томахін М. Л.

директор Департаменту охорони природних ресурсів та екомережі

Компетенція підрозділу

14.

Овчиннікова Н. Б.

начальник Управління державного екологічного моніторингу

Компетенція підрозділу

15.

Посмітний О. С.

заступник директора Департаменту - начальник відділу екологічної безпеки

Компетенція підрозділу

16.

Роменський Д. В.

директор Юридичного департаменту

Компетенція підрозділу

17.

Іваненко І. Б.

заступник директора Департаменту заповідної справи, к. х. н.

Компетенція підрозділу

18.

Картавцев О. М.

начальник відділу державної екологічної експертизи

Компетенція підрозділу

19.

Носихіна Т. І.

завідувач сектору науково-технічної діяльності Департаменту державної екологічної політики та міжнародної діяльності

Секретар науково-технічної ради

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінприроди України
02.06.2011 N 188

ПОЛОЖЕННЯ
про науково-технічну раду Міністерства екології та природних ресурсів України

1. Науково-технічна рада Міністерства охорони навколишнього природного середовища (далі - НТР) є консультативно-дорадчим органом з питань охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, екологічної безпеки, розвитку заповідної справи, поводження з відходами, формування, збереження та використання екологічної мережі.

2. Основними завданнями НТР є:

2.1. Підготовка пропозицій щодо визначення пріоритетних напрямів наукових досліджень в галузі охорони навколишнього природного середовища, охорони, відтворення та раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, заповідної справи, національної екологічної мережі відповідно до планів роботи Мінприроди України.

2.2. Надання рекомендацій стосовно формування єдиної науково-технічної політики з охорони довкілля, раціонального використання та відтворення природних ресурсів.

2.3. Розгляд та підготовка пропозицій до проектів національних, державних, міжгалузевих та галузевих науково-технічних програм за дорученням керівництва міністерства.

2.4. Аналіз виконання окремих проектів і програм, що здійснюються за планами Мінприроди України, підготовка рекомендацій щодо своєчасного виконання актуальних завдань та ефективного використання науково-технічного потенціалу, фінансових та матеріальних ресурсів, усунення невиправданого паралелізму та дублювання в роботі, реалізації завершених розробок.

2.5. Затвердження рішень секцій за звітами науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (далі - НДДКР). Організація у разі потреби експертизи виконаних робіт та їх ефективності, проведення оцінок доцільності і обґрунтованості пропозицій щодо виконання і обсягів фінансування нових НДДКР.

2.6. Розгляд окремих висновків державних екологічних експертиз щодо розв'язання найбільш нагальних екологічних проблем зокрема резонансних об'єктів; з питань контролю та нагляду в галузі охорони навколишнього природного середовища, охорони, відтворення та раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, розвитку заповідної справи, формування національної екологічної мережі, розроблення пропозицій спрямованих на кардинальне поліпшення стану довкілля в регіонах.

2.7. Аналіз матеріалів конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів з екологічних питань, які проводяться в Україні та за кордоном з метою подальшого практичного їх використання.

2.8. Заслуховування звітів та повідомлень керівників підпорядкованих міністерству наукових установ щодо їх наукової діяльності, надання рекомендацій за результатами обговорення.

2.9. Участь, у разі необхідності, у рецензуванні науково-технічної літератури і внесення пропозицій про підготовку відповідних публікацій в Україні та за кордоном.

3. Склад науково-технічної ради.

3.1. Склад НТР формується з керівників міністерства, представників його структурних підрозділів, провідних вчених, висококваліфікованих фахівців інших установ та організацій та затверджується Міністром екології та природних ресурсів України.

3.2. Голова НТР здійснює безпосереднє керівництво діяльністю НТР, затверджує рішення НТР та інші необхідні документи, визначає рівень розгляду питання (НТР, секція).

3.3. Голова НТР призначає своїх заступників, керівників секцій, секретаря і секретарів секцій за такими напрямами діяльності:

- охорона атмосферного повітря та моніторинг довкілля;

- охорона земельних ресурсів, формування екомережі та збереження біорізноманіття;

- охорона водних ресурсів;

- охорона рослинного та тваринного світу;

- екологічна безпека;

- стратегічне планування;

- екологічна експертиза;

- заповідна справа.

У разі відсутності голови НТР його обов'язки виконує заступник голови НТР (якщо призначено кількох заступників голови НТР, то голова НТР визначає серед них виконуючого обов'язки голови НТР на період своєї відсутності).

Рекомендована кількість членів секції - 5 осіб. Керівники секцій та їх члени можуть не бути членами НТР.

На період тимчасової відсутності керівника секції голова НТР може призначити керівника секції з числа членів секції.

3.4. Робота НТР здійснюється в основному через секції за окремими науковими та прикладними напрямами.

3.5. Секретар НТР готує необхідні матеріали до засідань НТР; веде, оформляє та реєструє протоколи засідань НТР; координує міжсекційну діяльність та підготовку матеріалів до розгляду питань, що виносяться на засідання НТР, за ініціативи секцій.

3.6. Секретарі секцій спільно з їх керівниками організовують роботу секцій, ведуть, оформляють та реєструють протоколи засідань секцій НТР та подають секретарю НТР; готують усі необхідні матеріали до розгляду на засіданнях секцій, направляють заінтересованим організаціям рішення НТР з напрямів, віднесених до діяльності секції.

3.7. Запрошення на засідання НТР, секцій НТР розсилаються секретарями всім членам завчасно до засідання разом із порядком денним.

3.8. У разі неможливості взяти участь у засіданнях члени НТР своєчасно повідомляють про це голову НТР або керівників секцій.

3.9. Питання, для розгляду яких необхідна присутність не менше 2/3 складу ради, визначаються головою НТР. Рішення НТР і секцій приймаються більшістю голосів членів НТР або секції, присутніх на засіданнях. У разі рівного розподілу голосів, голос Голови НТР або керівника секції є вирішальним. Рішення НТР (секції) оформляються протоколами, які підписуються головою НТР або керівником секції та їх секретарями.

3.10. За поданням Тендерного комітету і рішенням керівництва міністерства, в разі потреби, із складу членів НТР чи секцій можуть створюватися спеціалізовані групи (3 - 5 спеціалістів) для об'єктивної попередньої оцінки нагальності проведення окремих НДДКР, що пропонуються до фінансування чи підготовки рекомендацій стосовно прийняття готової науково-технічної продукції за окремими договорами.

3.11. У разі необхідності НТР залучає провідних вчених і спеціалістів відповідного профілю, представників заінтересованих центральних і місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств, установ і організацій (за їх згодою), а також утворює постійні або тимчасові робочі групи для забезпечення виконання покладених на неї завдань.

3.12. Організаційне забезпечення роботи НТР покладається на сектор науково-технічної діяльності Департаменту державної екологічної політики та міжнародної діяльності.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінприроди України
02.06.2011 N 188

ПЕРЕЛІК
секцій науково-технічної ради Міністерства екології та природних ресурсів України

N

Секція, структурні підрозділи Міністерства

Керівник, посада

Секретар

1.

Охорона атмосферного повітря та моніторингу довкілля
(Управління державного екологічного моніторингу)

Овчиннікова Н. Б.
начальник Управління державного екологічного моніторингу

Василенко В. Г.
головний спеціаліст відділу моніторингу довкілля Управління державного екологічного моніторингу

2.

Охорона земельних ресурсів, екомережі та збереження біотичного різноманіття
(відділ розвитку екомережі та біобезпеки Департаменту охорони природних ресурсів та екомережі)

Губар С. І.,
заступник директора Департаменту - начальник відділу розвитку екомережі та біобезпеки Департаменту охорони природних ресурсів та екомережі

Фишко Н. М.
головний спеціаліст відділу розвитку екомережі та біобезпеки Департаменту охорони природних ресурсів та екомережі

3.

Охорона рослинного та тваринного світу
(Відділ охорони рослинного світу, відділ охорони тваринного світу Департаменту охорони природних ресурсів та екомережі)

Домашлінець В. Г.,
начальник відділу охорони тваринного світу
Департаменту охорони природних ресурсів та екомережі

Попович О. П.
головний спеціаліст відділу охорони рослинного світу Департаменту охорони природних ресурсів та екомережі

4.

Охорона водних ресурсів
(відділ водних екосистем та ресурсів Департаменту охорони природних ресурсів та екомережі)

Петрук Г. М.
начальник відділу водних екосистем та ресурсів Департаменту охорони природних ресурсів та екомережі

Шатохіна Г. В.
головний спеціаліст відділу водних екосистем та ресурсів Департаменту охорони природних ресурсів та екомережі

5.

Екологічна безпека
(Департамент екологічної безпеки)

Семенець О. С.
начальник відділу поводження з відходами та небезпечними речовинами Департаменту екологічної безпеки

Задворна І. О.
головний спеціаліст
відділу поводження з відходами та небезпечними речовинами Департаменту екологічної безпеки

6.

Стратегічне планування
(Департамент державної екологічної політики та міжнародної діяльності)

Трофименко Н. С.,
начальник відділу стратегічного планування Департаменту державної екологічної політики та міжнародної діяльності

Рожок С. В.
головний спеціаліст
відділу стратегічного планування Департаменту державної екологічної політики та міжнародної діяльності

7.

Екологічне страхування та експертиза
(відділ державної експертизи, Юридичний департамент)

Картавцев О. М.,
начальник відділу державної експертизи

Васьковська О. М.
головний спеціаліст відділу державної експертизи

8.

Заповідна справа
(Департамент заповідної справи)

Іваненко І. Б.,
заступник директора Департаменту заповідної справи

Кривик О. В.
головний спеціаліст відділу розвитку, природно-заповідного фонду Департаменту заповідної справи

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали