ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 22.08.2011 р. N 345

Про оцінку результатів діяльності райдержадміністрацій та виконкомів міських (міст обласного значення) рад

Відповідно до статей 2, 16, 31, 33 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", на виконання пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 року N 650 "Про запровадження проведення оцінки результатів діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій" (Постанова N 650), з метою спрямування діяльності райдержадміністрацій та виконкомів міських (міст обласного значення) рад на економічний і соціальний розвиток районів і міст, своєчасного виявлення негативних тенденцій та оперативного прийняття відповідних управлінських рішень:

1. Затвердити Порядок проведення оцінки результатів діяльності райдержадміністрацій та виконкомів міських (міст обласного значення) рад, що додається.

2. Надати головному управлінню економіки облдержадміністрації право за поданням структурних підрозділів облдержадміністрацій, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади за потреби ініціювати внесення змін до переліку показників оцінки результатів діяльності райдержадміністрацій та виконкомів міських (міст обласного значення) рад (далі - Перелік).

3. Структурним підрозділам облдержадміністрації, територіальним органам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади забезпечити подання до 20-го числа місяця, наступного за звітним кварталом (роком), головному управлінню економіки облдержадміністрації показників:

3.1. Переліку згідно з додатком 1 у розрізі районів та міст обласного значення для проведення оцінки результатів діяльності райдержадміністрацій.

3.2. Переліку згідно з додатками 2, 3 та аналітичну записку про отримані результати діяльності з визначенням нагальних проблем та пропозиціями щодо їх розв'язання, у тому числі - щодо підвищення ефективності управлінських рішень, за формою згідно з додатком 4 для здійснення рейтингової оцінки облдержадміністрацій Міністерством економічного розвитку та торгівлі України.

4. Головному управлінню економіки облдержадміністрації забезпечити:

4.1. Подання облдержадміністрації щокварталу до 25 числа місяця, що настає за звітним періодом, оцінки діяльності райдержадміністрацій та виконкомів міських (міст обласного значення) рад на основі показників додатка 1.

4.2. Узагальнення показників згідно з додатками 2, 3, 4 та подання їх щокварталу до 30 числа Міністерству економічного розвитку і торгівлі України для опрацювання.

4.3. Оприлюднення результатів оцінки на веб-сайті облдержадміністрації.

5. Райдержадміністраціям та виконкомам міських (міст обласного значення) рад щомісяця, до 25 числа місяця, що настає за звітним періодом, подавати головному управлінню економіки облдержадміністрації інформацію про стан соціально-економічного розвитку відповідного району (міста), нагальні питання, що потребують розв'язання, та пропозиції щодо шляхів їх вирішення.

6. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 26 березня 2008 року N 102 "Про комплексну оцінку економічного і соціального розвитку районів", від 15 серпня 2008 року N 284 "Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 26 березня 2008 року N 102", від 14 липня 2010 року N 219 "Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 26 березня 2008 року N 102 "Про комплексну оцінку економічного і соціального розвитку районів" у частині доповнення Переліку показників соціально-економічного розвитку районів" та розпорядження першого заступника голови облдержадміністрації від 16 березня 2011 року N 111 "Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 26 березня 2008 року N 102 "Про комплексну оцінку економічного і соціального розвитку районів" у частині доповнення Переліку показників соціально-економічного розвитку районів" (Розпорядження N 111).

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Е. Стоєва.

 

Голова обласної
державної адміністрації

Б. Клімчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
22.08.2011 N 345

ПОРЯДОК
проведення оцінки результатів діяльності райдержадміністрацій та виконкомів міських (міст обласного значення) рад

1. Оцінка результатів діяльності райдержадміністрацій та виконкомів міських (міст обласного значення) рад (далі - оцінка) проводиться з метою виявлення проблем та підвищення ефективності виконання управлінських рішень із забезпечення здійснення своїх повноважень та виконання пріоритетних завдань, визначених Програмою економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (Програма).

2. Оцінка проводиться за такими напрямами:

- розвиток промисловості;

- розвиток агропромислового сектору;

- енергозабезпечення та енергозбереження;

- інвестиційна та інноваційна діяльність;

- фінанси;

- підтримка бізнесу;

- споживчий ринок;

- доходи населення та ринок праці;

- житлово-комунальне господарство;

- освіта та охорона здоров'я;

- рівень злочинності;

- використання природних ресурсів;

- екологія.

3. Оцінка проводиться щокварталу головним управлінням економіки облдержадміністрації на підставі статистичних даних, інформацій, поданих структурними підрозділами облдержадміністрації, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади за Методикою, що додається.

4. Показники оцінки, періодичність звітності, відповідальні за підготовку, подання та проведення оцінки за відповідним напрямом визначено додатком 1.

5. Оцінка розвитку агропромислового сектору з урахуванням затвердженої Методики здійснюється головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрації за визначеними ним показниками.

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації подає результати оцінки до 20 числа, наступного за звітним кварталом, головному управлінню економіки облдержадміністрації для узагальнення.

6. Головне управління економіки облдержадміністрації:

6.1. Забезпечує координацію та взаємодію структурних підрозділів облдержадміністрації, інших органів виконавчої влади, райдержадміністрацій та виконкомів міських (міст обласного значення) рад з питань проведення оцінки.

6.2. Щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, із застосуванням Методики визначає рейтинг райдержадміністрацій та виконкомів міських (міст обласного значення) рад за кожним показником і напрямом діяльності та подає інформацію облдержадміністрації.

 

До пункту 3 Порядку

Методика проведення оцінки результатів діяльності райдержадміністрацій та виконкомів міських (міст обласного значення) рад

Оцінка результатів діяльності райдержадміністрацій та виконкомів міських (міст обласного значення) рад проводиться відповідними структурними підрозділами облдержадміністрації, відповідальними за реалізацію державної політики у відповідній сфері, на підставі статистичних даних, інформації, поданої райдержадміністраціями та виконкомами міських (міст обласного значення) рад, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади за показниками, визначеними додатком 1.

Рейтингова оцінка здійснюється окремо між райдержадміністраціями та виконкомами міських (міст обласного значення) рад.

На першому етапі рейтингова оцінка здійснюється на основі підрахунку відносних відхилень показників кожної райдержадміністрації або виконкому міської (міста обласного значення) ради від найкращих значень таких показників інших райдержадміністрацій та виконкомів міських (міст обласного значення) рад за формулою:

 

де Rj - сума рейтингових оцінок конкретної райдержадміністрації або виконкому міської (міста обласного значення) ради за кожним з показників, що характеризують окремий напрям діяльності;

Xij - значення і-го показника j-го райдержадміністрації або виконкому міської (міста обласного значення) ради (i дорівнює від 1 до n; j дорівнює від 1 до 20);

Xmaxi - максимальне значення і-го показника;

Xmini - мінімальне значення і-го показника.

Перша частина формули використовується для оцінки показників, підвищення яких має позитивне значення (наприклад, приріст виробництва), друга частина - для оцінки показників, підвищення яких носить негативний ефект (наприклад, приріст заборгованості).

На другому етапі визначається середнє арифметичне значення суми рейтингових оцінок конкретної райдержадміністрації або виконкому міської (міста обласного значення) ради за всіма показниками, що характеризують окремий напрям діяльності за формулою:

Rcp j =

Rj
____
n

де Rcp j - середнє арифметичне суми рейтингів конкретної райдержадміністрації або виконкому міської (місат обласного значення) ради за всіма показниками окремого напряму діяльності;

n - кількість показників, за якими проводився розрахунок за окремим напрямом.

За результатами розрахунків визначається інтегральна рейтингова оцінка як середнє арифметичне значення суми рейтингових оцінок конкретної райдержадміністрації або виконкому міської (міста обласного значення) ради за усіма напрямами за формулою:

 

де Ij - середнє арифметичне суми рейтингів конкретної райдержадміністрації або виконкому міської (міста обласного значення) ради за всіма напрямами;

m - кількість напрямів, за якими проведено розрахунок.

Найкращою вважається райдержадміністрація та виконком міської (міста обласного значення) ради, де середнє арифметичне значення суми рейтингових оцінок має найнижче значення.

 

Додаток 1

Перелік показників результатів діяльності райдержадміністрацій

N з/п

Найменування показників

Строк

Відповідальний за подання даних

1

2

3

4

Розвиток промисловості

1.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств (без податку на додану вартість та акцизу) в розрахунку на одну особу, грн.

щокварталу

Головне управління статистики в області

2.

Темп зростання (зменшення) обсягу експорту товарів, % до відповідного періоду минулого року

щокварталу

- " -

3.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту

щокварталу

- " -

Розвиток агропромислового сектору
(здійснюється щокварталу головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрації за показниками, актуальними на час проведення оцінки)

Використання природних ресурсів

1.

Розмежування земель державної та комунальної власності ( % площі земель державної та комунальної власності, що підлягають розмежуванню, на які виготовляється (виготовлена) відповідна документація із землеустрою)

щопівроку

Головне управління Держкомзему в області

2.

Грошова оцінка земель населених пунктів, ( % від загальної кількості населених пунктів по району)

щокварталу

- " -

3.

Питома вага сільськогосподарських угідь, які використовуються у їх загальній площі, %

щопівроку

- " -

4.

Рівень виплати орендної плати за земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності ( % виплаченої орендної плати)

щопівроку

- " -

5.

Розмір орендної плати за земельні ділянки у розмірі земельної частки (паю) ( % від грошової оцінки)

щороку

 

6.

Виконання плану надходження коштів до місцевих бюджетів від продажу земельних ділянок, у тому числі на конкурентних засадах (земельних торгах) або права на них ( % від запланованої суми надходжень з наростанням)

щокварталу

- " -

7.

Рівень виділення коштів з місцевих бюджетів на проведення земельної реформи (тис. грн.)

щороку

- " -

8.

Рівень використання коштів від втрат сільськогосподарських та лісогосподарських угідь, % використання коштів до їх загальної кількості

щороку

Головне управління Держкомзему в області

9.

Забезпеченість сільських, селищних, міських рад землевпорядниками, % до розрахункової потреби

щороку

- " -

10.

Кількість водойм в оренді у % до загальної їх кількості

щороку

Волиньдержрибоохорона

11.

Середня вартість орендної плати за використання 1 га земель водного фонду, грн.

щороку

Волиньдержрибоохорона

12.

Використання водних живих ресурсів (вилов), тонн

щороку

Волиньдержрибоохорона

13.

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення з 1 га лісових угідь, у % до попереднього року

щороку

Обласне управління лісового та мисливського господарства

14.

Заліснення непродуктивних для сільськогосподарського використання земель, га

щороку

Обласне управління лісового та мисливського господарства

Енергозбереження та енергозабезпечення

1.

Рівень використання коштів на енергозбереження у житлово-комунальному господарстві, %

щокварталу

Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації

2.

Частка залучення небюджетних коштів на впровадження енергозберігаючих заходів у закладах бюджетної сфери у структурі видатків, %

щокварталу

- " -

3.

Частка використання місцевих видів палива у структурі енергоспоживання закладів бюджетної сфери, %

щокварталу

- " -

4.

Темп зменшення (збільшення) питомого енергоспоживання в бюджетній сфері, у % до попереднього періоду

щокварталу

- " -

5.

Темп зменшення (збільшення) споживання природного газу закладами бюджетної сфери, у % до попереднього періоду

щокварталу

- " -

6.

Рівень забезпечення закладів бюджетної сфери енергозберігаючими джерелами світла, у % до потреби

щокварталу

- " -

7.

Темп зменшення (збільшення) питомих норм споживання паливно-енергетичних ресурсів підприємствами житлово-комунального господарства, у % до попереднього року

щокварталу

- " -

8.

Рівень охоплення зовнішнім освітленням сіл, селищ та міст районного значення, у % до потреби

щокварталу

- " -

9.

Рівень оплати за спожиту електроенергію наростаючим підсумком з початку року, %

щокварталу

- " -

10.

Рівень оплати за спожитий природний газ наростаючим підсумком з початку року, %

щокварталу

- " -

Інвестиційна, наукова та інноваційна діяльність

1.

Обсяг інвестицій в основний капітал у розрахунку на 1 жителя наростаючим підсумком з початку року

щокварталу

Головне управління статистики в області

2.

Темп зростання (зменшення) інвестицій у житлове будівництво, у % до відповідного періоду минулого року

щокварталу

- " -

3.

Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій, % до обсягів на початок року

щокварталу

- " -

4.

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на 1 жителя наростаючим підсумком з початку інвестування, дол. США

щокварталу

- " -

Фінанси

1.

Рівень виконання доходів загального фонду місцевих бюджетів, % до затвердженого органами місцевого самоврядування річних показників

щокварталу

Головне фінансове управління облдержадміністрації

2.

Темп зростання (зменшення) доходів місцевих бюджетів (без трансфертів), % до відповідного періоду минулого року

щокварталу

- " -

3.

Темп зростання (зменшення) податкового боргу за податковими зобов'язаннями платників (без пені) до зведеного бюджету, % до початку року

щокварталу

Державна податкова адміністрація в області

4.

Темп зменшення заборгованості зі страхових внесків економічно активних платників до Пенсійного фонду України, % до початку року

щокварталу

Головне управління Пенсійного фонду України в області

5.

Рівень виконання річного завдання зі збору власних надходжень до Пенсійного фонду України, %

щокварталу

- " -

6.

Темп зростання (зменшення) заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, % до початку року

щокварталу

- " -

Підтримка бізнесу

1.

Обсяг фактично профінансованих з місцевих бюджетів коштів на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, до запланованих на зазначену мету коштів, %

щороку

Головне управління економіки облдержадміністрації

2.

Кількість зареєстрованих суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб на 10 тис. населення, одиниць

щокварталу

Головне управління статистики в області

3.

Розмір середньомісячної заробітної плати найманих працівників малих підприємств

щороку

Головне управління статистики в області

4.

Питома вага реалізованої малими підприємствами продукції (робіт, послуг) у діючих цінах, у % до загального обсягу реалізованої підприємствами продукції

щороку

Головне управління статистики в області

5.

Частка документів дозвільного характеру, виданих безпосередньо дозвільними центрами, в загальній їх кількості, %

щокварталу

- " -

Споживчий ринок

1.

Темп зростання (зменшення) обороту роздрібної торгівлі, % до відповідного періоду минулого року

щокварталу

Головне управління статистики в області

2.

Абсолютний приріст (зниження) обсягу обороту роздрібної торгівлі у розрахунку на 1 особу до відповідного періоду минулого року, гривень

щокварталу

- " -

3.

Абсолютний приріст обсягу реалізованих послуг у розрахунку на 1 жителя до відповідного періоду минулого року, гривень

щокварталу

- " -

4.

Кількість населених пунктів з чисельністю жителів більше 100 чол., де відсутня стаціонарно-торгова мережа, у % до загальної кількості сільських населених пунктів

щороку

Головне управління економіки облдержадміністрації за даними паспортизації території області

Доходи населення та ринок праці

1.

Приріст (скорочення) населення, % до початку року

щокварталу

Головне управління статистики в області

2.

Темпи росту середньомісячної заробітної плати, % до відповідного періоду минулого року

щокварталу

- " -

3.

Темп зростання середньої заробітної плати за останній місяць звітного кварталу у % до січня

щокварталу

- " -

4.

Темпи зростання (зменшення) заборгованості з виплати заробітної плати, % до початку року

щокварталу

- " -

5.

Темпи зростання (зменшення) заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах комунальної власності, % до початку року

щокварталу

Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації

6.

Створено нових робочих місць, місць до працездатного населення у працездатному віці на 10 тис. осіб

щокварталу

- " -

7.

Рівень безробіття, % до працездатного населення у працездатному віці

щокварталу

Головне управління економіки облдержадміністрації

8.

Надання платних послуг культури, грн. у розрахунку на одного жителя

щокварталу

Управління культури і туризму облдержадміністрації

Житлово-комунальне господарство

1.

Темп зростання (зменшення) обсягу введення в експлуатацію житла, % до відповідного періоду минулого року

щокварталу

Головне управління статистики в області

2.

Обсяг введеного в експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. населення, кв. метрів загальної площі

щокварталу

- " -

3.

Питома вага протяжності теплових та парових мереж, що перебувають у ветхому та аварійному стані, % до загальної протяжності таких мереж

щороку

Головне управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації

4.

Питома вага протяжності водопровідних мереж, що перебувають у ветхому та аварійному стані, % до загальної протяжності таких мереж

щороку

- " -

5.

Питома вага протяжності каналізаційних мереж, що перебувають у ветхому та аварійному стані, % до загальної протяжності таких мереж

щороку

- " -

6.

Питома вага населення, яке проживає у ветхих та аварійних житлових будинках в загальній кількості населення, %

щороку

Головне управління статистики в області

7.

Рівень виконання показника щодо створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, % до запланованого на кінець звітного року

щороку

Головне управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації

8.

Темп зростання (зменшення) заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг, % до початку звітного року

щороку

Головне управління статистики в області

9.

Співвідношення середнього розміру нарахувань за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку до середньомісячної заробітної плати в області, %

щороку

Головне управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації

10.

Співвідношення середнього розміру нарахувань за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку до призначеної місячної пенсії в області, %

щороку

- " -

11.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, гривень

щороку

Головне управління статистики в області

12.

Питома вага сімей, яким призначені субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, % до загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями

щороку

- " -

13.

Рівень забезпечення житлового фонду:
- каналізацією, %
- водовідведенням, %

щороку

- " -

Освіта та охорона здоров'я

1.

Охоплення дітей дошкільного віку дошкільною освітою, %

щороку

Головне управління статистики в області

2.

Охоплення дітей старшого дошкільного віку дошкільною освітою, %

щороку

- " -

3.

Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах у розрахунку на 100 місць, осіб

щороку

- " -

4.

Кількість відвідувань за зміну в амбулаторно-поліклінічних закладах, осіб

щороку

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

6.

Кількість потерпілих на виробництві, з утратою працездатності на 1 робочий день і більше та зі смертельним наслідком на 1000 працівників, осіб

щороку

Головне управління статистики в області

7.

Рівень забезпечення санітарними кімнатами шкіл, %

щокварталу

Управління освіти і науки облдержадміністрації

8.

Підвезення дітей до шкіл, у % до загальної чисельності дітей, що потребують підвезення (проживають за межею пішохідної доступності)

щороку

- " -

9.

Чисельність дітей шкільного віку, оздоровлених у літній період, у % до загальної чисельності дітей шкільного віку

щороку

- " -

10.

Рівень охоплення дітей шкільного віку гарячим харчуванням, %

щороку

- " -

Рівень злочинності

1.

Кількість зареєстрованих злочинів на 10 тис. населення

щокварталу

Управління Міністерства внутрішніх справ України в області

2.

Питома вага злочинів, вчинених неповнолітніми або за їх участю, в загальній кількості злочинів, %

щокварталу

- " -

Екологія та надзвичайні ситуації

1.

Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел у розрахунку на одну особу, кг

щороку

Головне управління статистики в області

2.

Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами у розрахунку на одну особу, % до попереднього року

щороку

- " -

3.

Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами у розрахунку на одну особу, % до попереднього року

щороку

- " -

4.

Частка відходів, видалених у спеціально відведені місця чи об'єкти або спалених (без отримання енергії), у загальному обсязі утворених відходів, %

щороку

- " -

5.

Надходження та використання коштів Фонду охорони навколишнього природного середовища, грн.

щокварталу

Державне управління охорони навколишнього природного середовища в області

6.

Виявлено порушень природоохоронного законодавства на території району (міста)

щокварталу

Державна екологічна інспекція в області

7.

Кількість пожежних команд у сільських радах до їх загальної кількості, %

щопівроку

Управління МНС України в області

 

Додаток 2

Перелік показників соціально-економічного розвитку області

N з/п

Найменування показників

Строк

Відповідальний за подання даних

1

2

3

4

Фінанси

1.

Рівень виконання доходів загального фонду місцевих бюджетів, % до затверджених органами місцевого самоврядування річних показників

щокварталу

Головне фінансове управління облдержадміністрації

2.

Темп зростання (зменшення) обсягу простроченої кредиторської заборгованості з оплати праці (з нарахуваннями) працівників бюджетних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, % до початку року

щокварталу

- " -

3.

Обсяг витрат місцевих бюджетів в галузі "Охорона здоров'я" у розрахунку на 1 жителя, гривень

щороку

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

4.

Обсяг витрат місцевих бюджетів у галузі "Культура та мистецтво" у розрахунку на 1 жителя, гривень

щороку

Управління культури і туризму облдержадміністрації

5.

Обсяг витрат місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" у розрахунку на одного підопічного будинку-інтернату, гривень

щороку

Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації

6.

Обсяг витрат місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" у розрахунку на одну особу, яку виявлено як таку, що перебуває в складних життєвих обставинах і потребує надання соціальних послуг за місцем проживання, гривень

щороку

- " -

Підтримка бізнесу

7.

Приріст (зменшення) кількості об'єктів інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва (бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, фондів підтримки підприємництва) з початку року, одиниць

щороку

Головне управління економіки облдержадміністрації

8.

Темп зростання (зменшення) кількості об'єктів інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва (бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, фондів підтримки підприємництва), відсотків до початку року

щороку

- " -

9.

Обсяг фактично профінансованих з місцевих бюджетів коштів на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, до запланованих на зазначену мету коштів, %

щороку

- " -

10.

Кількість створених нових робочих місць на малих та середніх підприємствах, що отримали фінансову допомогу з місцевих бюджетів на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, % до загальної кількості створених нових робочих місць на таких підприємствах

щороку

- " -

11.

Площа земельних ділянок, наданих під будівництво інфраструктурних об'єктів, у розрахунку на одиницю населення, кв. метрів

щороку

Головне управління Держкомзему в області

Житлово-комунальне господарство

12.

Рівень виконання показника щодо створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, % до запланованого на кінець звітного року

щороку

Головне управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації

13.

Темп зростання (зменшення) заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг, % до початку року звітного року

щороку

Головне управління статистики в області

14.

Співвідношення середнього розміру нарахувань за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку до середньомісячної заробітної плати в області, %

щороку

Головне управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації

15.

Співвідношення середнього розміру нарахувань за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку до призначеної місячної пенсії в області, %

щороку

- " -

16.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, гривень

щороку

Головне управління статистики в області

17.

Питома вага сімей, що отримують субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, % до загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями

щороку

- " -

Освіта та охорона здоров'я

18.

Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів, кількість відвідувань за зміну на 10 тис. населення

щороку

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

19.

Кількість сільських населених пунктів з чисельністю населення до 1000 жителів, в яких розташовані фельдшерсько-акушерські пункти, % до загальної кількості таких сільських населених пунктів

щороку

- " -

 

Додаток 3

ПОКАЗНИКИ
оцінки діяльності регіону

НАПРЯМ

Найменування показника

Найменування показника

відповідний період 2010 року (базовий показник)

відповідний період попереднього року*

відповідний період звітного року

відповідний період 2010 року (базовий показник)

відповідний період попереднього року*

відповідний період звітного року

 

 

 

 

 

 


* у 2011 році колонка не заповнюється

 

Додаток 4

АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА
про отримані результати діяльності за показниками оцінки результатів діяльності обласної державної адміністрації

1. Аналіз динаміки показників за відповідним напрямом, визначених у додатку 2.

2. Визначення причин динаміки показників (поліпшення, погіршення) відповідно до базового року.

3. Ужиті та заплановані облдержадміністрацією заходи для поліпшення ситуації, що склалася за відповідним напрямом.

4. Конкретні пропозиції щодо поліпшення стану справ за відповідним напрямом.

 

_______
(посада керівника)

_____
(підпис)

___________
(ініціали та прізвище)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали