МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 9 лютого 2012 року N 81

Про оголошення концесійного конкурсу щодо надання у концесію цілісного майнового комплексу ДП "ТЕЦ-2 "Есхар"

Керуючись Законом України "Про концесії", постановами Кабінету Міністрів України від 11.12.99 N 2293 "Про затвердження Переліку об'єктів права державної власності, які можуть надаватися в концесію" (зі змінами), від 12.04.2000 N 642 "Про затвердження Положення про проведення концесійного конкурсу та укладення концесійних договорів на об'єкти права державної і комунальної власності, які надаються у концесію", наказом Міненерговугілля України від 12.01.2012 N 10 "Про проведення концесійного конкурсу щодо концесії цілісного майнового комплексу ДП "ТЕЦ-2 "Есхар" (Положення N 10), наказую:

1. Оголосити концесійний конкурс щодо надання у концесію цілісного майнового комплексу державного підприємства "Теплоелектроцентраль-2 "Есхар" (ідентифікаційний код 30034023).

2. Затвердити Інструкцію для претендентів щодо подання заявок для участі у концесійному конкурсі щодо надання у концесію цілісного майнового комплексу державного підприємства "Теплоелектроцентраль-2 "Есхар" (ідентифікаційний код 30034023), згідно з додатком 1, схвалену Конкурсною комісією з проведення концесійного конкурсу щодо концесії цілісного майнового комплексу державного підприємства "Теплоелектроцентраль-2 "Есхар" (протокол N 1 від 07.02.2012).

3. Затвердити текст Інформаційного оголошення про проведення концесійного конкурсу щодо надання у концесію цілісного майнового комплексу державного підприємства "Теплоелектроцентраль-2 "Есхар" (ідентифікаційний код 30034023), згідно з додатком 2, схвалений Конкурсною комісією з проведення концесійного конкурсу щодо концесії цілісного майнового комплексу державного підприємства "Теплоелектроцентраль-2 "Есхар" (протокол N 1 від 07.02.2012).

4. Департаменту бухгалтерського обліку і звітності (Пержинська С. Л.) забезпечити публікацію затвердженого Інформаційного оголошення про проведення концесійного конкурсу щодо надання у концесію цілісного майнового комплексу державного підприємства "Теплоелектроцентраль-2 "Есхар" (ідентифікаційний код 30034023) в газетах "Урядовий кур'єр" та "Голос України".

5. Управлінню інформаційно-аналітичного забезпечення (Велітченко А. І.) забезпечити розміщення Інструкції для претендентів щодо подання заявок для участі у концесійному конкурсі щодо надання у концесію цілісного майнового комплексу державного підприємства "Теплоелектроцентраль-2 "Есхар" (ідентифікаційний код 30034023) на офіційному веб-сайті Міненерговугілля України.

6. Заступнику Міністра, голові Конкурсної комісії Чеху С. М. забезпечити проведення всіх конкурсних процедур з дотриманням вимог чинного законодавства та здійснити контроль за виконанням цього наказу.

 

Міністр

Ю. Бойко

 

Додаток 1
до наказу Міненерговугілля України
09.02.2012 N 81

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПРЕТЕНДЕНТІВ
ЩОДО ПОДАННЯ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТІ У КОНЦЕСІЙНОМУ КОНКУРСІ ЩОДО НАДАННЯ У КОНЦЕСІЮ ЦІЛІСНОГО МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЕНТРАЛЬ-2 "ЕСХАР"
(ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 30034023)

I. Загальні вимоги до оформлення заявок на участь у конкурсі

1. Після оголошення концесійного конкурсу будь-яка фізична або юридична особа, яка виявила бажання взяти у ньому участь, надсилає Конкурсній комісії заявку на участь у концесійному конкурсі щодо надання у концесію цілісного майнового комплексу державного підприємства "Теплоелектроцентраль-2 "Есхар" (далі - ДП "ТЕЦ-2 "Есхар").

2. Заявки на участь у концесійному конкурсі щодо надання у концесію цілісного майнового комплексу ДП "ТЕЦ-2 "Есхар" (далі - Заявка) подаються Конкурсній комісії за адресою: 01601, місто Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 4, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, кімната 506-а, з обов'язковим зазначенням на конверті "Конкурсній комісії з проведення концесійного конкурсу щодо надання у концесію цілісного майнового комплексу ДП "ТЕЦ-2 "Есхар".

3. Заявки на участь у конкурсі подаються протягом 60 календарних днів з дня публікації останнього з оголошень про проведення концесійного конкурсу щодо надання у концесію цілісного майнового комплексу ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ-2 "ЕСХАР" в газетах "Урядовий кур'єр" та "Голос України".

4. Заявка, документи до Заявки викладаються українською мовою. У випадку подачі Заявки іншою мовою претендент надає переклад Заявки українською мовою, легалізований та засвідчений у порядку, встановленому чинним законодавством України.

5. До Заявки додаються документи та їх опис. Сторінки Заявки та кожного документа, який додається до неї, пронумеровуються.

6. Документи, що додаються до Заявки, надаються відповідно до вимог, передбачених цією Інструкцією.

7. Заявка підписується уповноваженою особою претендента та головним бухгалтером (за його наявності), засвідчується печаткою претендента - у разі подання Заявки юридичною особою, або власноруч фізичною особою чи її уповноваженим представником - у разі подання Заявки фізичною особою.

8. У разі подання Заявки, підписаної уповноваженою особою претендента, до Заявки додається довіреність або інший документ, який посвідчує повноваження особи на підписання.

9. У разі відсутності у претендента печатки, документи, які додаються до Заявки юридичними особами - резидентами, засвідчуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

10. У разі внесення виправлень до тексту Заявки всі її сторінки, на яких зроблено надписи та/або правки, засвідчуються окремим підписом претендента або уповноваженої особи претендента. Поруч з власним підписом претендент або уповноважена особа зазначає власне прізвище, ім'я та по батькові, дату внесення виправлень до тексту Заявки та здійснює власноруч надпис "Виправленому (зазначається текст правки) вірити".

11. Заявка та документи, додані до неї, надаються Конкурсній комісії у запечатаному конверті.

12. На конверті із Заявкою зазначаються такі відомості:

1) повне найменування та адреса претендента;

2) повне найменування Концесієдавця;

3) та зроблено надпис: "Заявка на участь у концесійному конкурсі щодо надання у концесію цілісного майнового комплексу ДП "ТЕЦ-2 "Есхар".

13. Місця склеювання конверта на зворотній стороні та згину конверта опечатуються печаткою претендента (за її наявності) та обклеюються клейкою стрічкою.

14. У випадку неналежного склеювання конверта, який містить Заявку та додані до неї документи, відповідно до вимог, передбачених пунктом 13 цієї Інструкції, Конкурсна комісія, Концесієдавець не несуть відповідальності за збереження документів, що містяться в конверті, який надається претендентом, а також за збереження комерційної таємниці (конфіденційної інформації), яка може міститися в Заявці претендента та доданих до неї документах.

15. Заявка подається претендентами (їх уповноваженими представниками) особисто Конкурсній комісії або відправляється поштою цінним листом з описом вкладення з рекомендованим повідомленням за адресою, зазначеною у пункті 2 цієї Інструкції.

16. Подана Конкурсній комісії Заявка підлягає реєстрації в журналі реєстрації вхідної кореспонденції під порядковим номером із зазначенням дати її надходження до Конкурсної комісії. У випадку подання Заявки особисто претендентом (представником претендента) на копії опису наданих документів та матеріалів зазначається дата одержання Заявки та присвоєний порядковий (реєстраційний) номер.

17. Заявки, отримані після закінчення строку їх подання, визначеного пунктом 3 цієї Інструкції, реєструються Конкурсною комісією із зазначенням, що такі Заявки надані претендентами після закінчення строку подання Заявок.

18. Заявки, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються, не розглядаються та повертаються претенденту за його власний рахунок.

II. Подання заявки на участь у конкурсі

19. Заявка має містити такі відомості:

1) для фізичних осіб:

1.1) прізвище, ім'я та по батькові;

1.2) серія та номер паспорта, ким і коли виданий;

1.3) інформація про реєстрацію місця проживання фізичної особи та адресу для листування;

1.4) інформація про банківські реквізити рахунка фізичної особи;

1.5) телефон (телефакс) претендента.

До заявки претендента, який є фізичною особою, додається декларація про доходи фізичної особи станом на останню звітну дату;

2) для юридичних осіб:

2.1) повна назва, у тому числі організаційно-правова форма претендента;

2.2) місцезнаходження, телефон (телефакс) претендента;

2.3) дата та місце державної реєстрації претендента та найменування органу державної реєстрації претендента;

2.4) відомості про реєстрацію претендента як платника податків;

2.5) загальні відомості про посадових осіб претендента, а саме: інформація про посадову особу претендента із зазначенням прізвища, імені та по батькові, паспортних даних, повної назви посади, яку обіймає посадова особа. Для цілей проведення концесійного конкурсу посадовими особами претендента є: одноособовий керівник юридичної особи, одноособовий виконавчий орган, голова та члени виконавчого органу, наглядової ради, ревізійної комісії, ревізор юридичної особи, головний бухгалтер юридичної особи.

Інформація, визначена у підпунктах 1.1), 1.2), 1.3), 1.4) та у підпунктах 2.1), 2.2), 2.3), 2.4), 2.5) пункту 19 Інструкції, надається претендентами на участь у концесійному конкурсі в довільній формі. У Заявці визначається спосіб, у який претенденту у разі його допущення до участі у концесійному конкурсі, надається Конкурсна документація щодо проведення концесійного конкурсу щодо надання у концесію цілісного майнового комплексу державного підприємства "ТЕЦ-2 "Есхар" (далі - Конкурсна документація) для підготовки та надання Конкурсної пропозиції.

20. До Заявки претенденти додають:

- засвідчені нотаріально або іншим уповноваженим державним органом копії статуту, інших установчих документів претендента;

- засвідчені нотаріально або іншим уповноваженим державним органом копії свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо претендента. Юридичними особами - нерезидентами подаються засвідчені та легалізовані відповідно до законодавства України копії документів, що підтверджують факт реєстрації (створення) іноземної юридичної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо);

- документи, які підтверджують повноваження особи, яка підписала Заявку;

- відомості щодо наявності управлінських та організаційних можливостей, досвіду з організації виробництва та створення робочих місць;

- розшифровку дебіторської та кредиторської заборгованості із зазначенням дати їх виникнення за 2009, 2010 роки та на останню звітну дату 2011 року;

- довідку органу державної податкової служби про наявність (відсутність) у претендента простроченої заборгованості перед бюджетом з податків, зборів та обов'язкових платежів;

- довідку, скріплену підписом уповноваженої особи та печаткою претендента, про наявність (відсутність) у претендента простроченої заборгованості із заробітної плати перед працівниками;

- довідку про відсутність порушеної справи про банкрутство стосовно претендента;

- копію довідки про взяття на облік платника податку, засвідчену нотаріально або іншим уповноваженим державним органом, для нерезидентів - засвідчену в установленому порядку копію довідки про присвоєння податкового номера претенденту або інший документ, який свідчить про взяття на податковий облік претендента;

- копію довідки із органів статистики про внесення претендента - юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену нотаріально або іншим уповноваженим державним органом, або документ, що підтверджує факт реєстрації (створення) іноземної юридичної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо);

- дані, які підтверджують можливість претендента забезпечити належне фінансування своєї концесійної діяльності:

для резидентів України:

- баланс підприємства (форма 1) за 2009 - 2010 роки та на останню звітну дату 2011 року, складений відповідно до національних стандартів України;

- звіт про фінансові результати (форма 2) за 2009 - 2010 роки та на останню звітну дату 2011 року, складений відповідно до національних стандартів України;

- звіт про фінансово-майновий стан підприємства / звіт про рух грошових коштів (форма 3) за 2009 - 2010 роки та на останню звітну дату 2011 року, складений відповідно до національних стандартів України;

для нерезидентів України:

- щорічну фінансову звітність про результати діяльності претендента за 2009 - 2010 роки та на останню звітну дату 2011 року, яка пройшла перевірку аудиторами за міжнародними стандартами.

У разі відсутності фінансової звітності за зазначеними формами, підприємство надає письмове пояснення щодо причин нескладання такої звітності.

21. Для допущення до участі у концесійному конкурсі претенденти до Заявки, крім документів, передбачених п. 20 цієї Інструкції, надають документальне підтвердження таких відомостей щодо претендента:

21.1) наявність у претендента банківської гарантії, на суму не менше ніж сума капітальних вкладень, що мають бути здійснені за рахунок власних та/або запозичених, залучених коштів для управління (експлуатації) об'єктом концесії протягом 2012 - 2016 років, але на суму не менше 51500000,0 гривень (п'ятдесяти одного мільйона п'ятисот тисяч грн.). Строк дії банківської гарантії - 170 календарних днів.

Банківська гарантія повертається учасникам концесійного конкурсу після прийняття рішення Концесієдавцем про затвердження результатів концесійного конкурсу, переможця конкурсу та запрошення його на процедуру підписання концесійного договору; про відхилення результатів концесійного конкурсу або оголошення концесійного конкурсу таким, що не відбувся.

21.2) документальне підтвердження можливості забезпечення об'єкта концесії вугіллям вітчизняного, у тому числі власного видобутку, не менше як протягом 5 років;

21.3) наявність управлінських та організаційних можливостей, досвіду роботи у паливно-енергетичній сфері, у тому числі з виробництва електричної енергії та/або з видобутку, збагачення та постачання вугільної продукції споживачам, зокрема на ТЕС та/або ТЕЦ, із зазначенням загального обсягу реалізованої продукції за 2009 - 2011 роки.

22. Претендент може подати тільки одну заявку.

23. За результатами проведення попереднього відбору Заявок щодо відповідності вимогам, визначеним пунктами 20 та 21 цієї Інструкції, до участі в конкурсі не допускаються претенденти, які:

- визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство;

- перебувають у стадії ліквідації;

- мають прострочену заборгованість із заробітної плати, сплати податків та зборів (обов'язкових платежів);

- контролюються один одним, перебувають під спільним контролем або є пов'язаними особами згідно із Законом України "Про захист економічної конкуренції" (у разі подання Заявки окремо кожним таким претендентом);

- подали Заявку, що не відповідає вимогам, визначеним пунктами 19 цієї Інструкції;

- не подали у Заявці необхідної інформації або подали її у неповному обсязі, подали неправдиву інформацію;

- не відповідають вимогам, передбаченими пунктом 20, 21 цієї Інструкції.

24. Претенденти, зареєстровані в офшорних зонах, країнах, внесених FATF до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, до участі в конкурсі не допускаються.

25. До участі в конкурсі не допускаються юридичні особи, організації та установи, а також утворення, що не мають статусу юридичної особи (просте товариство, спільна діяльність тощо); у статутному капіталі (статутному фонді, внесеному майні тощо) яких частка (внесок тощо), що належить державі Україна чи іншій державі, або їх державним підприємствам (установам, організаціям, господарським товариствам тощо), перевищує 25 %.

26. У разі недопущення до участі в конкурсі претендент має право подати повторну заявку на участь у концесійному конкурсі з дотриманням вимог, визначених цією Інструкцією.

27. До участі у конкурсі допускаються претенденти, які надали Заявку, що відповідає вимогам, визначеним цією Інструкцією, та за відсутності підстав недопущення до участі у конкурсі, передбачених пунктами 22, 23, 24, 25 цієї Інструкції.

28. Концесієдавець приймає рішення про допущення (недопущення) претендентів до участі у концесійному конкурсі та протягом двох тижнів з дня реєстрації Заявки письмово повідомляє претендентів про допущення (недопущення) їх до участі у концесійному конкурсі та надає належне обґрунтування причин відмови у разі недопущення до участі у концесійному конкурсі.

29. Претендентам, які допущені до участі у концесійному конкурсі, Концесієдавець одночасно з повідомленням про допущення до участі у концесійному конкурсі, надає інформацію щодо способу, строків і місця одержання конкурсної документації, розміру реєстраційного внеску та банківські реквізити для сплати реєстраційного внеску.

30. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу, допущеними до участі у концесійному конкурсі, протягом 60 календарних днів з дня публікації останнього з оголошень про проведення концесійного конкурсу щодо надання у концесію цілісного майнового комплексу ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ-2 "ЕСХАР" в газетах "Урядовий кур'єр" та "Голос України".

31. Умови концесійного конкурсу та порядок підготовки конкурсних пропозицій містяться в Інструкції для учасників концесійного конкурсу щодо надання у концесію цілісного майнового комплексу державного підприємства "Теплоелектроцентраль-2 "Есхар", яка надається претендентам, допущеним за рішенням Концесієдавця до участі у концесійному конкурсі, у складі конкурсної документації та за наявності платіжних документів, що підтверджують сплату реєстраційного внеску.

 

Додаток 2
до наказу Міненерговугілля України
09.02.2012 N 81

ІНФОРМАЦІЙНЕ ОГОЛОШЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНЦЕСІЙНОГО КОНКУРСУ ЩОДО НАДАННЯ У КОНЦЕСІЮ ЦІЛІСНОГО МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ-2 "ЕСХАР" (ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 30034023)

1. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України оголошує про проведення концесійного конкурсу щодо надання у концесію цілісного майнового комплексу ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ-2 "ЕСХАР".

2. Метою концесії цілісного майнового комплексу ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ-2 "ЕСХАР" є надання на підставі концесійного договору на платній та строковій основі юридичній або фізичній особі (суб'єкту підприємницької діяльності) (далі - Концесіонер) права на управління (експлуатацію) об'єктом концесії (строкове платне володіння) на умовах взяття Концесіонером на себе зобов'язання щодо використання об'єкта концесії для комплексного забезпечення задоволення громадських потреб у таких сферах господарської діяльності: виробництво електричної та теплової енергії і прийняття Концесіонером можливого підприємницького ризику.

3. Об'єкт концесії:

- найменування: цілісний майновий комплекс ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ-2 "ЕСХАР" (місцезнаходження: 63524, Україна, Харківська область, Чугуївський район, смт Есхар, вул. 152 Стрілецької дивізії, 16);

- характеристики: ринкова вартість майна (необоротних активів) ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ-2 "ЕСХАР", визначена на підставі даних незалежної оцінки станом на 31.10.2011, становить 54632256,00 гривень, у тому числі вартість майна, що надається в концесію - 53884844,60 гривні.

Дебіторська заборгованість станом на 31.12.2011 становить - 55176 тис. гривень.

Кредиторська заборгованість станом на 31.12.2011 становить - 63652 тис. гривень.

Обсяг і основна номенклатура продукції: обсяг реалізованої продукції ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ-2 "ЕСХАР" за 2011 рік склав - 371563,4 тис. гривень, в тому числі: електричної енергії - 367892,3 тис. гривень, теплової енергії 3671,1 тис. гривень.

Станом на 31.12.2011 загальна спискова чисельність працюючих на ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЕНТРАЛЬ-2 "ЕСХАР" становила - 513 працівників.

4. Строк, на який надається концесія: 49 років.

5. Вид договору, що укладається: Концесійний договір щодо надання у концесію цілісного майнового комплексу ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ-2 "ЕСХАР".

6. Заявки на участь у конкурсі, конкурсні пропозиції подаються протягом 60 календарних днів з дня публікації останнього з оголошень про проведення концесійного конкурсу щодо надання у концесію цілісного майнового комплексу ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ-2 "ЕСХАР" в газетах "Урядовий кур'єр" та "Голос України".

7. Заявки на участь у концесійному конкурсі, конкурсні пропозиції подаються Конкурсній комісії з проведення концесійного конкурсу щодо надання у концесію цілісного майнового комплексу ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ-2 "ЕСХАР" за адресою: 01601, місто Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 4, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, кімната 506-а. Телефони для довідок: +38 (044) 594 65 47; +38 (044) 594 65 39.

8. Вимоги до розроблення заявки на участь у концесійному конкурсі, порядок її оформлення і подання, обсяг необхідних відомостей, вимоги до претендентів для допущення до участі у конкурсі містяться в Інструкції для претендентів щодо подання заявок для участі у концесійному конкурсі щодо надання у концесію цілісного майнового комплексу ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ-2 "ЕСХАР" (далі - Інструкція для претендентів).

9. З метою отримання Інструкції для претендентів, додаткової інформації звертатися до Конкурсної комісії з проведення концесійного конкурсу щодо надання у концесію цілісного майнового комплексу ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ-2 "ЕСХАР" (далі - Конкурсна комісія) у робочі дні з 900 до 1500 за адресою: 01601, місто Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 4, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, кімната 506-а.

Звернення претендента щодо надання Інструкції для претендентів, додаткової інформації (далі - Звернення) викладаються у письмовій формі та мають містити: повне найменування претендента, ідентифікаційний код, його місцезнаходження, зазначення об'єкта концесії, перелік інформаційних даних, спосіб надання (особисто або поштою, із зазначенням виду поштового відправлення), дата його складання. Звернення підписується фізичною особою особисто - у разі звернення претендента, який є фізичною особою; або керівником юридичної особи (уповноваженою їм особою) - у разі звернення претендента, який є юридичною особою. У разі підписання звернення уповноваженою особою юридичної особи до звернення претендента додається відповідний документ, який підтверджує повноваження уповноваженої особи претендента щодо звернення.

Інструкція для претендентів, додаткова інформація надається Конкурсною комісією протягом трьох робочих днів після отримання звернення претендента та у спосіб, визначений у зверненні претендента.

Ознайомитись з інструкцією для претендентів можна на офіційному веб-сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості: http://mpe.kmu.gov.ua/.

10. Умови конкурсу, порядок підготовки конкурсних пропозицій та умови отримання додаткової інформації містяться в Інструкції для учасників концесійного конкурсу щодо надання у концесію цілісного майнового комплексу ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ-2 "ЕСХАР" (далі - Інструкція для учасників). Інструкція для учасників та проект концесійного договору надаються претендентам, допущеним за рішенням Концесієдавця до участі у конкурсі, у складі конкурсної документації, за наявності платіжних документів, що підтверджують сплату реєстраційного внеску.

11. Розмір реєстраційного внеску. Реєстраційний внесок для участі у концесійному конкурсі становить 170 гривень. Зазначені кошти використовуються на підготовку процедури концесійного конкурсу і поверненню не підлягають.

12. Строк, протягом якого оголошуються результати концесійного конкурсу. Конкурсні пропозиції розглядаються Конкурсною комісією протягом 45 календарних днів з останнього дня їх подачі. Повідомлення переможцю і запрошення на переговори для узгодження кінцевого варіанта концесійного договору та його підписання надсилаються переможцю у п'ятиденний строк з дати прийняття рішення про визначення переможця концесійного конкурсу. Результати концесійного конкурсу щодо надання у концесію цілісного майнового комплексу ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ-2 "ЕСХАР" публікуються в газетах "Урядовий кур'єр" та "Голос України" протягом десяти робочих днів з дати прийняття рішення про визначення переможця концесійного конкурсу.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали