ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 30.12.2011 р. N 759

Про організацію контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади

З метою удосконалення організації контролю з питань здійснення органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади та надання методичної допомоги виконавчим органам органів місцевого самоврядування, розташованих на території Донецької області, керуючись частиною 4 статті 143 Конституції України, статтями 28, 35, 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статтями 11, 42, 51, 76 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.99 N 339 "Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади" (із змінами):

1. Затвердити:

1.1. Порядок організації облдержадміністрацією контролю за виконанням виконавчими органами сільських, селищних рад, розташованих на території міст обласного значення, міських (міст обласного та міського значення) рад делегованих повноважень органів виконавчої влади (додається).

1.2. Положення про робочу групу облдержадміністрації для проведення перевірок виконання виконавчими органами сільських, селищних рад, розташованих на території міст обласного значення, міських (міст обласного та міського значення) рад делегованих повноважень органів виконавчої влади (додається).

1.3. Форму інформації про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади (додається).

2. Один раз на півріччя до 10 липня та 10 січня виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад надають організаційному управлінню облдержадміністрації інформацію про виконання виконавчими органами сільських, селищних та міських (міст міського значення) рад, розташованих на території міст обласного значення, делегованих повноважень органів виконавчої влади.

2.1. Рекомендувати сільським, селищним, міським (міст обласного значення) головам впровадити практику заслуховування на засіданнях виконкомів місцевих рад не рідше одного разу на квартал звітів керівників виконавчих органів цих рад за напрямами роботи щодо виконання ними делегованих повноважень органів виконавчої влади.

3. Головам райдержадміністрацій:

3.1. Здійснювати контроль виконання виконавчими органами сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад, розташованих на території відповідного району, делегованих повноважень органів виконавчої влади.

3.2. Щорічно до 15 грудня з метою здійснення контролю за виконанням сільськими, селищними, міськими (міст районного значення) радами, розташованими у відповідних районах, делегованих повноважень органів виконавчої влади - розробляти та затверджувати:

- плани здійснення контролю;

- графік проведення тематичних та комплексних перевірок.

3.3. Систематично розглядати на засіданнях колегій райдержадміністрацій стан організації роботи щодо контролю за виконанням сільськими, селищними, міськими (міст районного значення) радами, розташованими у відповідних районах, делегованих повноважень органів виконавчої влади. Про результати проведеної роботи щоквартально інформувати організаційне управління облдержадміністрації до 10 числа наступного за кварталом місяця.

4. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади:

4.1. При щорічному формуванні Плану контролю передбачати перевірки відповідних органів місцевого самоврядування, розташованих на території області, щодо виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади за напрямами роботи за участю працівників структурних підрозділів облдержадміністрації.

4.2. Пропозиції до Плану контролю, погоджуються заступниками голови облдержадміністрації, відповідно до розподілу обов'язків та надаються до організаційного управління облдержадміністрації щорічно до 15 грудня.

4.3. Про результати роботи з перевірки органів місцевого самоврядування, розташованих на території області, щодо виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади інформувати організаційне управління облдержадміністрації щоквартально до 10 числа, наступного за кварталом місяця.

5. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови облдержадміністрації:

- від 24.03.2008 N 101 "Про організацію контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади";

- від 07.05.2008 N 195 "Про виконання виконавчими органами Сніжнянської міської ради делегованих повноважень органів виконавчої влади, передбачених ст. ст. 32, 38 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні";

- від 15.07.2009 N 353 "Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 N 549".

6. Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження покласти на організаційне управління облдержадміністрації (Пересада), контроль - на заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації Фоміна В. В.

 

Голова облдержадміністрації

А. В. Шишацький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації
30.12.2011 N 759

ПОРЯДОК
організації облдержадміністрацією контролю за виконанням виконавчими органами сільських, селищних рад, розташованих на території міст обласного значення, міських (міст обласного та міського значення) рад делегованих повноважень органів виконавчої влади

1. Загальні положення

1.1. Порядок організації контролю за виконанням виконавчими органами сільських, селищних рад, розташованих на території міст обласного значення, міських (міст обласного та міського значення) рад (далі - місцевих рад) делегованих повноважень органів виконавчої влади (далі Порядок) розроблений для використання структурними підрозділами облдержадміністрації, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з метою організації контролю за виконанням виконавчими органами місцевих рад делегованих повноважень органів виконавчої влади.

1.2. Здійснення контролю за виконанням виконавчими органами місцевих рад делегованих повноважень органів виконавчої влади реалізується шляхом:

- аналізу актів органів місцевого самоврядування;

- надання виконавчими органами міських рад інформації про виконання виконавчими органами сільських, селищних, міських (міст міського значення) рад, розташованих на території міст обласного значення, міських (обласного значення) рад делегованих повноважень органів виконавчої влади;

- проведення тематичних та комплексних перевірок.

1.3. Здійснення контролю за виконанням виконавчими органами місцевих рад делегованих повноважень органів виконавчої влади здійснюється згідно із Планом здійснення облдержадміністрацією контролю за виконанням органами місцевого самоврядування, розташованими на території Донецької області, делегованих повноважень органів виконавчої влади (далі - План здійснення контролю).

1.4. Пропозиції до Плану здійснення контролю надаються керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади за погодженням із заступниками голови облдержадміністрації відповідно до розподілу обов'язків до організаційного управління облдержадміністрації до 15 грудня щорічно за встановленою формою (додаток 1).

1.5. Формування щорічного Плану здійснення контролю проводиться організаційним управлінням облдержадміністрації до 25 грудня у відповідності до вимог регламенту роботи облдержадміністрації.

2. Аналіз актів виконавчих органів місцевих рад, прийнятих з питань делегованих повноважень органів виконавчої влади

2.1. Аналіз актів виконавчих органів місцевих рад, прийнятих з питань делегованих повноважень органів виконавчої влади, здійснюють структурні підрозділи облдержадміністрації та територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади відповідно до повноважень та у порядку, визначеному законодавством.

2.2. Виконкоми сільських, селищних та міських (міст міського значення) рад, розташованих на території міст обласного значення, надсилають копії рішень виконавчих органів місцевих рад, розпоряджень сільських, селищних та міських (міст міського значення) голів, прийнятих з питань делегованих повноважень органів виконавчої влади, відповідним виконавчим органам міських (міст обласного значення) рад у 7-денний строк з дня їх прийняття.

2.3. Виконкоми міських (міст обласного значення) рад надсилають копії рішень (наказів) виконавчих органів місцевих рад, розпоряджень сільських, селищних та міських (міст обласного та міського значення) голів, прийнятих з питань делегованих повноважень органів виконавчої влади, за належністю структурним підрозділам облдержадміністрації, територіальним органам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у 10-денний строк з дня їх прийняття.

2.4. Структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, щоквартально надають висновки щодо виконання Плану здійснення контролю організаційному управлінню облдержадміністрації до 10 числа наступного за кварталом місяця.

2.5. У разі виявлення невідповідності законодавству акта органу місцевого самоврядування, прийнятого з питань делегованих повноважень органів виконавчої влади, або якщо сільський, селищний, міський (міст обласного та міського значення) голова не забезпечує виконання місцевою радою делегованих повноважень органів виконавчої влади, перешкоджає здійсненню контролю за їх виконанням, структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади готують відповідне повідомлення та протягом трьох місяців надсилають органу місцевого самоврядування. Копії цього акта та повідомлення передаються до організаційного управління облдержадміністрації для узагальнення.

2.6. Керівник структурного підрозділу облдержадміністрації, який здійснював аналіз актів виконавчих органів місцевих рад, прийнятих з питань делегованих повноважень органів виконавчої влади, у разі виявлення порушень, зазначених в пункті 2.5 цього Положення, у тижневий термін зобов'язаний вжити заходів для усунення порушень. У разі потреби матеріали передаються відповідним правоохоронним органам.

3. Порядок надання інформації про виконання виконавчими органами місцевих рад, розташованих на території області, делегованих повноважень органів виконавчої влади

3.1. Один раз на півріччя до 10 липня та 10 січня виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад надають організаційному управлінню облдержадміністрації інформацію про виконання виконавчими органами сільських, селищних та міських (міст міського значення) рад, розташованих на території міст обласного значення, делегованих повноважень органів виконавчої влади. Форма надання цієї інформації затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації.

3.2. Організаційне управління облдержадміністрації на запит структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади передає вищезазначену інформацію для використання під час проведення перевірок.

3.3. На вимогу органу, що здійснює контроль, виконавчі органи місцевих рад повинні надавати інформацію про виконання окремих делегованих повноважень органів виконавчої влади.

3.4. Щорічно до 25 грудня райдержадміністрації за результатами проведених перевірок надають організаційному управлінню облдержадміністрації звіт про виконання виконавчими органами сільських, селищних та міських (міського та районного значення) рад делегованих повноважень органів виконавчої влади (додаток 2).

4. Порядок проведення перевірок діяльності виконавчих органів місцевих рад з питань виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади

4.1. Комплексні та тематичні перевірки діяльності виконавчих органів місцевих рад з питань виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади (далі - перевірки) проводяться на підставі Плану здійснення контролю, який формується щорічно облдержадміністрацією, з урахуванням пропозицій структурних підрозділів облдержадміністрації та територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

4.2. Структурні підрозділи облдержадміністрації проводять тематичні перевірки відповідно до їх компетенції. Періодичність і терміни проведення тематичних перевірок виконання виконавчими органами місцевих рад делегованих повноважень органів виконавчої влади визначаються керівником структурного підрозділу облдержадміністрації, що здійснює контроль.

4.3. За розпорядженням голови облдержадміністрації за участю територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади можуть проводитися комплексні перевірки виконання виконавчими органами місцевих рад делегованих повноважень органів виконавчої влади та заслуховуватися інформація посадових осіб місцевого самоврядування про стан виконання повноважень органів виконавчої влади.

4.4. Перевірки проводяться з додержанням вимог законодавства щодо збереження державної таємниці, іншої інформації з обмеженим доступом, недопущення розголошення інформації, що стала відома під час їх проведення.

4.5. За результатами перевірки оформлюється акт за підписом осіб, які проводили перевірку. Акт складається в трьох примірниках. Примірники акта передаються: органу, що призначив перевірку, органу місцевого самоврядування, в якому проводилася перевірка, організаційному управлінню облдержадміністрації для узагальнення.

4.6. Результати перевірки розглядаються виконавчим органом місцевої ради, а у разі потреби виносяться на розгляд відповідної ради та доводяться до відома населення шляхом опублікування у місцевих засобах масової інформації.

4.7. Про прийняте рішення або вжиті заходи за результатами перевірки сільський, селищний, міський (міст обласного та міського значення) голова у тижневий термін повідомляє орган, що здійснював перевірку.

4.8. Керівник органу, що призначив перевірку, у тижневий термін зобов'язаний розглянути результати перевірки і вжити заходів для усунення порушень та зловживань. У разі потреби матеріали передаються відповідним правоохоронним органам.

4.9. Облдержадміністрація та її структурні підрозділи мають право безпосередньо контролювати виконання виконавчими органами сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад, розташованих на території районів області, делегованих повноважень органів виконавчої влади, відповідно до цього Порядку.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

В. В. Фомін

 

Додаток 1
до Порядку організації облдержадміністрацією контролю за виконанням виконавчими органами сільських, селищних рад, розташованих на території міст обласного значення, міських (міст обласного та міського значення) рад делегованих повноважень органів виконавчої влади

ПРОПОЗИЦІЇ
до Плану здійснення облдержадміністрацією контролю за виконанням органами місцевого самоврядування, розташованими на території Донецької області, делегованих повноважень органів виконавчої влади
на ___ рік

N

Назва повноваження, що підлягає контролю

Назва органу місцевого самоврядування

Дата проведення заходу

Відповідальні за проведення заходу

1.

Аналіз актів органів місцевого самоврядування:

 

 

 

 

 

2.

Проведення тематичних перевірок діяльності виконавчих органів міських рад:

 

 

 

 

 

 

Додаток 2
до Порядку організації облдержадміністрацією контролю за виконанням виконавчими органами сільських, селищних рад, розташованих на території міст обласного значення, міських (міст обласного та міського значення) рад делегованих повноважень органів виконавчої влади

Звіт про виконання виконавчими органами сільських, селищних та міських (районного значення) рад делегованих повноважень органів виконавчої влади
за ___ рік

Райдержадміністрації

Кількість перевірок (заплановано)

Кількість перевірок (проведено)

Кількість актів, які складено за підсумками перевірок

Кількість розпоряджень, прийнятих за підсумками перевірок головою РДА

Кількість питань, розглянутих за підсумками перевірок на колегіях РДА

1

2

3

4

5

6

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації
30.12.2011 N 759

ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу облдержадміністрації для проведення комплексних перевірок виконання виконавчими органами сільських, селищних рад, розташованих на території міст обласного значення, міських (міст обласного та міського значення) рад делегованих повноважень органів виконавчої влади

1. Загальні положення

1.1. Робоча група облдержадміністрації для проведення комплексних перевірок виконання виконавчими органами сільських, селищних рад, розташованих на території міст обласного значення, міських (міст обласного та міського значення) рад, розташованих на території області, делегованих повноважень органів виконавчої влади (далі - робоча група) утворюється розпорядженням голови облдержадміністрації для проведення перевірок виконання виконавчими органами сільських, селищних рад, розташованих на території міст обласного значення, міських (міст обласного та міського значення) рад делегованих повноважень органів виконавчої влади та призначається її керівник. Розпорядження про утворення робочої групи, як правило, приймається не пізніше ніж за 5 робочих днів до дати початку перевірки. Організаційне управління облдержадміністрації за 10 днів до дати початку перевірки готує проект розпорядження голови облдержадміністрації з визначенням структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які будуть брати участь у проведенні цієї роботи.

1.2. Робоча група в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве самоврядування в Україні", постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.99 N 339 "Про затвердження Порядку контролю за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади" (із змінами), розпорядженнями голови облдержадміністрації, а також цим Положенням.

2. Основні завдання

2.1. Об'єднання зусиль щодо координації дій структурних підрозділів облдержадміністрації та територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо проведення перевірок виконання виконавчими органами сільських, селищних рад, розташованих на території міст обласного значення, міських (міст обласного та міського значення) рад, розташованих на території Донецької області, делегованих повноважень органів виконавчої влади.

2.2. Надання практичної та методичної допомоги виконавчим органам сільських, селищних рад, міських (міст обласного та міського значення) рад, розташованих на території Донецької області, щодо виконання ними делегованих повноважень органів виконавчої влади.

3. Права робочої групи

3.1. Одержувати необхідну інформацію, а у разі потреби - відповідні документи, письмові та усні пояснення від посадових осіб органу, в якому проводиться перевірка.

3.2. Залучати в установленому порядку працівників органу, в якому проводиться перевірка, наукових та інших працівників до проведення перевірки і вжиття необхідних заходів щодо усунення порушень у виконанні делегованих повноважень органів виконавчої влади.

3.3. Перевіряти повноту усунення порушень, виявлених попередніми перевірками.

4. Організація і порядок роботи робочої групи

4.1. Робочу групу очолює заступник голови облдержадміністрації відповідно до закріплення за містами та районами.

4.2. До складу робочої групи входять працівники структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Секретарем групи призначається працівник організаційного управління згідно з розподілом міст і районів. Персональний склад робочої групи затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації.

4.3. До дати початку перевірки робоча група складає робочий план, яким визначаються завдання перевірки в розрізі кожного співвиконавця та терміни виконання завдань. Цей план затверджується керівником робочої групи та доводиться до співвиконавців не пізніш як за два робочих дні до початку проведення перевірки.

4.4. Структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади згідно з робочим планом здійснюють перевірку за напрямками своєї діяльності, проводять порівняльний аналіз роботи, надають практичну допомогу виконавчим органам сільських, селищних рад, розташованих на території міст обласного значення, міських (міст обласного та міського значення) рад.

4.5. Робочий план проведення перевірки разом з відомостями про склад робочої групи до початку перевірки надсилається органу місцевого самоврядування, в якому планується здійснити перевірку.

4.6. Спірні питання, що виникають у ході перевірки, вирішуються керівником робочої групи.

4.7. Строк проведення перевірки не повинен перевищувати 5 робочих днів. Продовження цього строку допускається за погодженням з головою облдержадміністрації.

4.8. Матеріали перевірки складаються за напрямками діяльності структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та містять відомості про діяльність виконавчих органів сільських, селищних рад, розташованих на території міст обласного значення, міських (міст обласного та міського значення) рад щодо виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади:

4.8.1. Об'єктивну оцінку стану справ і результатів виконання виконавчими органами сільських, селищних рад, розташованих на території міст обласного значення, міських (міст обласного та міського значення) рад делегованих повноважень органів виконавчої влади (окремо по кожній статті Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"):

- позитивні тенденції в роботі;

- відомості про виявлені недоліки, їх причини;

- висновки про організацію роботи органу місцевого самоврядування щодо виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади.

4.8.2. Заходи, які пропонується вжити для усунення виявлених під час перевірки недоліків.

4.8.3. Інформацію про надану методичну та практичну допомогу.

4.9. Кожен член робочої групи за результатами виконання завдань складає і подає керівникові робочої групи довідку із супровідним листом за своїм підписом. Довідка щодо перевірки оформлюється державною мовою. Обсяг довідки не повинен перевищувати п'яти сторінок.

4.10. На підставі довідок складається акт про перевірку, який підписує голова робочої групи разом із співвиконавцями - членами робочої групи. Керівник робочої групи інформує голову облдержадміністрації про результати перевірки та подає йому на розгляд загальний акт про перевірку. Копія акта надсилається органу місцевого самоврядування, в якому проводилася перевірка для відповідного реагування.

4.11. Керівник органу, в якому проводиться перевірка, може вносити письмово пропозиції та обґрунтовані пояснення стосовно наведених в акті фактів і висновків, що додаються до акту.

4.12. Результати комплексної перевірки розглядаються виконавчими органами відповідної ради, а у разі потреби виносяться на розгляд ради та доводяться до відома населення шляхом опублікування у місцевих засобах масової інформації.

4.13. Про прийняте рішення або заходи, вжиті за результатами перевірки сільських, селищних рад, розташованих на території міст обласного значення, міських (міст обласного та міського значення) рад, голови інформують голову облдержадміністрації у тижневий термін з моменту ознайомлення з актом.

4.14. Голова облдержадміністрації у тижневий термін розглядає результати перевірки і вживає заходів для усунення порушень чи зловживань. У разі потреби матеріали передаються відповідним правоохоронним органам.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

В. В. Фомін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації
30.12.2011 N 759

Інформація
про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади

по ________ у ___ кварталі ___ року
                   (місту, району)
(з урахуванням відомостей за попередній квартал (квартали)

1. Здійснено перевірок виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади згідно із Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні":

Всього рад

Перевірено комплексно

Перевірено (консультативно-методична допомога) з окремих статей:

ст. 27

ст. 28

ст. 29

ст. 30

ст. 31

ст. 32

ст. 33

ст. 34

ст. 35

ст. 36

ст. 38

сільських

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

селищних

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

міських (міського та районного значення)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Результати перевірок:

Розглянуто

Кількість

на сесіях рад

 

на засіданнях виконкомів рад

 

на засіданнях колегій райдержадміністрацій

 

на нарадах, семінарах сільських, селищних, міських голів

 

опубліковано в ЗМІ

 


* 2 рази на рік міста (обласного значення) заповнюють п. 1, 4, 5.

3. Кількість рішень виконкомів рад, прийнятих з порушенням чинного законодавства:

Рішення виконкомів рад

Кількість
(всього)

з них скасовано за результатами перевірки

сільських

 

 

селищних

 

 

міських (міського та районного значення)

 

 

всього

 

 

4. Кількість випадків дострокового припинення повноважень сільських, селищних, міських голів, в тому числі:

Назва ради
(прізвище, ім'я та по батькові голови, який склав повноваження)

Дата припинення повноважень

З яких причин (відповідно до ст. 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні")

Яким шляхом (дата, N рішення сесії)

 

 

 

 

5. Узагальнено досвіду виконкомів рад щодо здійснення делегованих повноважень:

Назва ради

З якого питання

 

 

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

В. В. Фомін

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали