Додаткова копія: Про організацію підготовки Антикорупційної програми Міненерговугілля на 2018 рік

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 6 лютого 2018 року N 90

Про організацію підготовки Антикорупційної програми Міненерговугілля на 2018 рік

На виконання статті 19 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII); підпункту 1 пункту 5 Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 N 208 (Постанова N 208); пункту 3 розділу II Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 N 126 (Рішення N 126), наказую:

1. Створити Комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України.

2. Затвердити персональний склад Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України, що додається.

3. Затвердити Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України, що додається.

4. Комісії, створеній відповідно до пункту 1 цього наказу:

4.1. До 20 лютого 2018 року здійснити оцінку корупційних ризиків у діяльності Міненерговугілля;

4.2. До 25 лютого 2018 року подати на затвердження Міністру звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Міненерговугілля.

5. Сектору з питань запобігання та виявлення корупції (Гекалюк Р.) розробити та подати на розгляд Міністру проект Антикорупційної програми Міністерства енергетики та вугільної промисловості України на 2018 рік, який до 28 лютого 2018 року надіслати на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції.

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міненерговугілля від 02.02.2017 N 88 "Про організацію підготовки антикорупційної програми Міненерговугілля на 2017 рік" (Положення N 88).

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

І. Насалик

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
06 лютого 2018 року N 90

Склад Комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

Гекалюк
Роман Андрійович

завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Міненерговугілля (голова комісії)

Ковальова
Ірина Вікторівна

начальник Управління по роботі з персоналом

Ляхович
Денис Петрович

заступник директора департаменту - начальник відділу нормативного забезпечення та правової експертизи Департаменту правового забезпечення

Головань
Світлана Ярославівна

заступник директора департаменту - начальник відділу бюджетного фінансування Департаменту бюджетного фінансування та звітності

Сакада
Тетяна Василівна

заступник директора департаменту - начальник відділу реформування власності та оргструктур Департаменту корпоративних та майнових відносин

Баглай
Оксана Олександрівна

начальник відділу моніторингу ризикових операцій Департаменту внутрішнього аудиту

Вялик
Юрій Олександрович

начальник відділу економічного супроводу інвестиційних проектів в нафтогазовому комплексі Департаменту нафтогазового комплексу

Цехмістер
Дмитро Петрович

начальник відділу енергомеханічного забезпечення та торфовидобувних підприємств Департаменту вугільно-промислового комплексу

Бобко
Віктор Григорович

заступник начальника управління - начальник відділу управління майном Адміністративного управління

Власенко
Людмила Юріївна

заступник директора департаменту - начальник відділу методології енергозбутової діяльності та роботи із споживачами Департаменту електроенергетичного комплексу

Гончаренко
Сергій Олександрович

головний спеціаліст Сектору з питань запобігання та виявлення корупції (секретар Комісії)

Сорока
Олена Олексіївна

експерт з протидії корупції ГО "Центр політико-правових реформ" (за згодою)

Серебряков
Михайло Михайлович

менеджер проектів урядово-громадської ініціативи "Разом проти корупції", член ради РПР (за згодою)

Архипська
Олеся Ігорівна

менеджер проектів урядово-громадської ініціативи "Разом проти корупції", член ради РПР (за згодою)

Величко
Оксана Володимирівна

координатор урядово-громадська ініціатива "Разом проти корупції", член ради РПР (за згодою)

Демиденко
Володимир Юрійович

експерт АГС "Совість" (за згодою)

 

Завідувач Сектору з питань
запобігання та виявлення корупції

Р. Гекалюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
06 лютого 2018 року N 90

Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України

1. Це положення визначає завдання, функції та повноваження Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України (далі - Комісія), регулює питання організації її діяльності.

2. Комісія є постійно діючим консультативно-дорадчим органом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (далі - Міненерговугілля).

3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також актами Президента України і Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, згода на які надана Верховною Радою України, іншими актами законодавства та цим Положенням.

4. Основними завданнями Комісії є:

1) проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Міненерговугілля;

2) розроблення за результатами проведеної оцінки корупційних ризиків пропозицій щодо усунення виявлених корупційних ризиків у діяльності Міненерговугілля;

3) підготовка пропозицій до проекту річної антикорупційної програми Міненерговугілля;

4) моніторинг виконання річної антикорупційної програми Міненерговугілля;

5. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) здійснює підготовку робочого плану оцінки корупційних ризиків у діяльності Міненерговугілля, за необхідності, переглядає цей план на різних етапах проведення оцінки корупційних ризиків;

2) проводить аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища Міненерговугілля на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах та організаційно-управлінській діяльності Міненерговугілля;

3) здійснює ідентифікацію (виявлення) корупційних ризиків;

4) у встановленому порядку здійснює оцінку корупційних ризиків;

5) готує звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Міненерговугілля та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення рівня) виявлених корупційних ризиків;

6) на підставі проведеної оцінки корупційних ризиків розробляє пропозиції до проекту антикорупційної програми Міненерговугілля;

7) не рідше ніж один раз на квартал проводить моніторинг виконання річної антикорупційної програми Міненерговугілля, під час якої здійснює оцінку її ефективності;

8) готує, у разі необхідності, пропозиції щодо здійснення в установленому порядку коригування річної антикорупційної програми Міненерговугілля.

6. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право:

1) одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів апарату Міненерговугілля, інформацію, необхідну для виконання поставлених перед Комісією завдань;

2) залучити в установленому законодавством порядку до роботи Комісії інших працівників структурних підрозділів Міненерговугілля (за згодою їх керівників), які не входять до її складу;

3) під час ідентифікації корупційних ризиків використовувати різні джерела отримання інформації, визначені пунктом 3 розділу III Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 N 126 (Рішення N 126).

7. Комісія складається з Голови, секретаря та членів Комісії.

8. Персональний склад Комісії затверджується наказом Міненерговугілля.

Комісію очолює голова Комісії.

До складу комісії включаються особи, які мають знання щодо особливостей діяльності Міненерговугілля, а також представники служби управління персоналом, бухгалтерської та юридичної служб, структурного підрозділу внутрішнього аудиту, уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції, представники громадськості та експертного середовища (за згодою).

До роботи Комісії можуть в установленому законодавством порядку залучатися інші працівники органу влади (за згодою), які не входять до її складу, але можуть надати інформацію для здійснення об'єктивної та якісної оцінки корупційних ризиків у діяльності Міненерговугілля.

9. Голова комісії:

1) організовує роботу Комісії та забезпечує для цього необхідні умови;

2) затверджує робочий план з проведення оцінки корупційних ризиків;

3) визначає перелік питань для розгляду на засіданні Комісії;

4) забезпечує усім присутнім на засіданні членам Комісії можливість взяти участь в обговоренні питань порядку денного та висловити свою думку.

10. Секретар комісії:

1) готує проект порядку денного засідання Комісії;

2) інформує членів Комісії та запрошених осіб про дату, час і місце проведення засідання Комісії та порядок денний;

3) оформлює протокол засідання комісії;

4) готує інші документи, необхідні для забезпечення роботи Комісії.

11. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться відповідно до затвердженого плану роботи Комісії або в разі потреби, але не рідше одного разу на квартал.

12. Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.

13. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів, яке оформлюється протоколом засідання. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

14. У протоколі зазначається список присутніх на засіданні Комісії, питання, які розглядалися, та рішення, прийняті за результатами обговорення відповідного питання, із зазначенням результатів голосування.

15. Кожен член Комісії має право внести до протоколу, висловити під час засідання свої пропозиції та зауваження з питання, яке розглядається на засіданні.

16. Протокол засідання Комісії оформлюється протягом двох робочих днів, підписується всіма членами Комісії. Копія протоколу доводиться до відома всіх членів Комісії.

17. Рішення Комісії, прийняті в межах її повноважень, мають рекомендаційних характер. Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Міненерговугілля, затверджений Міністром, включається до антикорупційної програми Міненерговугілля.

18. Матеріально-технічне забезпечення роботи Комісії здійснює Міненерговугілля.

 

Завідувач Сектору з питань
запобігання та виявлення корупції

Р. Гекалюк
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали