ДЕРЖАВНА СЛУЖБА МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 27 січня 2012 року N 368

Про організацію проведення конкурсу проектів програм, розроблених всеукраїнськими молодіжними та дитячими громадськими організаціями

Відповідно до Закону України від 22 грудня 2011 р. N 4282-VI "Про Державний бюджет України на 2012 рік" (Закон N 4282-VI), Закону України від 1 грудня 1998 р. N 281-XIV "Про молодіжні та дитячі громадські організації", на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. N 1049 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка" (Постанова N 1049), наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13 січня 2012 року N 24, з метою ефективного розподілу коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій наказую:

1. Оголосити конкурс проектів програм, розроблених всеукраїнськими молодіжними та дитячими громадськими організаціями (далі - конкурс).

2. Затвердити конкурсну документацію, що додається:

2.1. Текст оголошення конкурсу, додаток 1;

2.2. Форму заяви на участь у конкурсі проектів програм, розроблених всеукраїнськими молодіжними та дитячими громадськими організаціями, додаток 2;

2.3. Форму опису програми та кошторису витрат для її реалізації, додаток 3;

2.4. Порядок подання конкурсної пропозиції на розгляд конкурсної комісії з проведення конкурсу проектів програм, розроблених всеукраїнськими молодіжними та дитячими громадськими організаціями, додаток 4;

2.5. Форма довідки, що надається організатором конкурсу громадській організації, додаток 5;

2.6. Порядок проведення перевірок достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції, додаток 6.

3. Департаменту з питань молоді та комунікацій (Хохич І. М.) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-сайті Державної служби молоді та спорту України та направити інформацію Секретаріатові Кабінету Міністрів України для розміщення на урядовому веб-сайті "Громадянське суспільство і влада".

4. Організаційне забезпечення діяльності конкурсної комісії з розгляду проектів програм, розроблених всеукраїнськими молодіжними та дитячими громадськими організаціями, покласти на департамент з питань молоді та комунікацій.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Голова Служби

Р. С. Сафіуллін

 

Додаток 1
до наказу Держмолодьспорту
27.01.2012 N 368

Текст оголошення конкурсу
програм, розроблених всеукраїнськими молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2012 році:

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС ПРОГРАМ, РОЗРОБЛЕНИХ ВСЕУКРАЇНСЬКИМИ МОЛОДІЖНИМИ ТА ДИТЯЧИМИ ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Конкурс проводиться з метою реалізації державної політики з питань молоді в частині надання підтримки всеукраїнським молодіжним та дитячим громадським організаціям для реалізації програм спрямованих на соціальне становлення та розвиток молоді.

Проведення конкурсу передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. N 1049 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка" (Постанова N 1049).

I. Перелік пріоритетних завдань, на розв'язання яких мають бути спрямовані програми громадських організацій

1) Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості.

Види діяльності:

проведення всеукраїнських та міжнародних конференцій, семінарів, форумів, фестивалів, тренінгів, круглих столів, акцій, концертів, конкурсів у різних жанрах мистецтва.

2) Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей.

Види діяльності:

проведення всеукраїнських та міжнародних конференцій, семінарів, форумів, фестивалів, тренінгів, круглих столів, акцій, заходів з підтримки пластового (скаутського) руху.

3) Пропаганда та формування здорового способу життя.

Види діяльності:

проведення всеукраїнських та міжнародних конференцій, семінарів, форумів, фестивалів, тренінгів, круглих столів, виставок, акцій з профілактики та формуванню здорового способу життя.

4) Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді.

Види діяльності:

проведення всеукраїнських та міжнародних конференцій, семінарів, форумів, фестивалів, тренінгів, круглих столів, виставок, акцій з профорієнтаційної роботи серед молоді, підтримки підприємницьких ініціатив молоді, руху Молодіжних трудових загонів.

5) Інтеграція українських молодіжних організацій до відповідних європейських і світових організацій.

Види діяльності:

проведення міжнародних конференцій, семінарів, форумів, акцій.

II. Максимально можливий обсяг бюджетного фінансування програми, розробленої громадською організацією, становить 75 % від загальної суми кошторису витрат на реалізацію програми та не може перевищувати 300 тис. грн.

III. Обсяг конкурсної пропозиції. Вимоги до учасників конкурсу

1. Для участі в конкурсі допускаються програми, розроблені молодіжними та дитячими громадськими організаціями, які є юридичними особами, зареєстрованими в установленому порядку не пізніше ніж за два роки до оголошення конкурсу, мають всеукраїнський статус, за умови, що такі організації беруть участь у співфінансуванні програми у розмірі не менш як 25 відсотків необхідного обсягу фінансування. Внесок для виконання програми може здійснюватися переможцем конкурсу у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі як оплата вартості приміщення, техніки, обладнання. Громадська організація може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

2. Конкурсні пропозиції подаються у друкованій формі. Крім того, конкурсні пропозиції, зазначені в підпунктах 1, 5 та 7 пункту 3 розділу III, направляються на електронну адресу molorg@ukr.net. Подана конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

3. Для участі у конкурсі всеукраїнські молодіжні та дитячі громадські організації подають конкурсну пропозицію, яка має бути складена державною мовою і містити:

1) заяву про участь у конкурсі, складену за формою, що затверджена Держмолодьспортом, із зазначенням найменування громадської організації та назви програми за підписом керівника або уповноваженої особи громадської організації, скріпленим її печаткою (оригінал і п'ять копій);

2) виписку з ЄДРПОУ, копію свідоцтва про реєстрацію об'єднання громадян, видане Міністерством юстиції України, копію статуту (положення) громадської організації, завірені підписом керівника та печаткою організації;

3) копію рішення органу державної податкової служби про включення громадської організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

4) копію податкового звіту громадської організації за попередні два роки;

5) опис та кошторис витрат, необхідних для виконання програми, за формою, що затверджена Держмолодьспортом (оригінал і п'ять копій). Опис програми повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання програми, інформацію про цільову аудиторію, залучені до виконання програми інші організації, способи інформування громадськості про хід виконання програми, детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;

6) листи-підтвердження від інших організацій, залучених до виконання програми;

7) інформацію про діяльність громадської організації, зокрема про досвід виконання програм протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування громадської організації, її матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення за підписом керівника або уповноваженої особи громадської організації, скріпленим її печаткою (оригінал і п'ять копій).

Всі документи, перераховані в п. 3 цього розділу та окремо їх копії мають бути пронумеровані, прошнуровані, підписані керівником або уповноваженою особою громадської організації та скріплені її печаткою.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

4. Молодіжні та дитячі громадські організації не допускаються до участі в конкурсі у разі, коли:

• документи, що входять до складу конкурсної пропозиції, містять недостовірну інформацію про громадську організацію;

• громадська організація не відповідає вимогам пункту 1 цього розділу оголошення;

• громадська організація відмовилася від участі у конкурсі шляхом надсилання організаторові офіційного листа;

• громадська організація перебуває у стадії припинення;

• конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого строку, не в повному обсязі або з порушенням вимог пункту 3 цього розділу оголошення;

• програма, зазначена у конкурсній пропозиції, не відповідає загальнодержавному рівню виконання (реалізації);

• передбачена конкурсною пропозицією діяльність спрямовується на підтримку політичних партій;

• установлено факт порушення громадською організацією вимог бюджетного законодавства у попередньому бюджетному періоді.

5. Конкурсна комісія у разі потреби може прийняти рішення про проведення перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції. Перевірка проводиться у порядку, визначеному Держмолодьспортом. За результатами розгляду конкурсних пропозицій та перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції, конкурсна комісія визначає конкурсні пропозиції, які допускаються для участі у другому етапі конкурсу.

6. Конкурсна комісія оцінює конкурсні пропозиції за такими критеріями:

• відповідність зазначеним у I розділі цілям та пріоритетним завданням;

• очікувана результативність програми;

• ефективність використання бюджетних коштів, передбачених для фінансування програми;

• повнота охоплення цільової аудиторії;

• інноваційність;

• рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, необхідного для виконання програми, досвід діяльності у відповідній сфері;

• спроможність громадської організації продовжувати виконання програми або здійснювати подібні заходи після припинення фінансової підтримки.

IV. Терміни подання документів. Час та адреса, за якою приймається конкурсна пропозиція

Конкурсна пропозиція приймається протягом 30 днів щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів, з 10-00 до 17-00, за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 42, к. 517. Контактні телефони: (044) 278-56-31, 270-55-15.

Форми документів, зазначені у п. 3 розділу III оголошення, розміщено на офіційному веб-сайті Державної служби молоді та спорту України http://www.msms.gov.ua/sport/control/uk/index.

V. Строки проведення конкурсу та термін оголошення переможців

Конкурс проводиться до 1 травня 2012 року. Рішення конкурсної комісії про визначення переможців конкурсу доводиться до відома молодіжних та дитячих громадських організацій - учасників конкурсу електронною розсилкою у триденний строк з дати його прийняття та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Державної служби молоді та спорту України http://www.msms.gov.ua/sport/control/uk/index та на урядовому веб-сайті "Громадянське суспільство і влада".

 

Директор департаменту
з питань молоді та комунікацій

І. М. Хохич

 

Додаток 2
до наказу Держмолодьспорту
27.01.2012 N 368

Форма заяви на участь у конкурсі програм, розроблених всеукраїнськими молодіжними та дитячими громадськими організаціями

заповнює відповідальний спеціаліст Держмолодьспорту:

Дата реєстрації заяви

 

Реєстраційний номер

 

ЗАЯВА
на участь у конкурсі програм, розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями

Назва та номер пункту державної цільової соціальної програми, на виконання якої розроблено програму

 

Пріоритетне завдання, на розв'язання якого спрямовано програму (прописом)

 

Назва громадської організації

 

Назва програми

 

Загальна сума кошторису витрат на здійснення програми

 

Очікуване фінансування від Держмолодьспорту (зазначити бажану дату надходження коштів на рахунок організації-виконавця)

 

Термін реалізації програми

 

Прізвище та ім'я керівника організації, адреса організації, телефон, факс, e-mail

 

Прізвище, ім'я та посада керівника програми, адреса, телефон, факс, e-mail

 

Підпис керівника або
уповноваженої особи громадської організації

Дата ___
Печатка організації

 

 

Директор департаменту
з питань молоді та комунікацій

І. М. Хохич

 

Додаток 3
до наказу Держмолодьспорту
27.01.2012 N 368

Форма опису програми та кошторису витрат для її реалізації

Програма ____
_
                                                                                                        (назва програми)

Назва організації __________

1. Анотація ___
                                                       (на окремому аркуші, не більше однієї сторінки машинописного тексту)

В анотації до програми потрібно чітко і лаконічно розкрити її зміст за такою схемою:

- назва програми;

- назва громадської організації, що подає програму;

- актуальність програми, на розв'язання якої проблеми її спрямовано;

- заходи, які передбачено здійснити упродовж строку виконання програми.

2. Загальна інформація _____

Інформація подається за такою схемою:

- історія організації, дата створення;

- основна мета діяльності організації;

- структура та кількісний склад організації;

- структура керівних органів організації.

3. Опис програми __________

3.1. Назва державної цільової соціальної програми, на виконання якої спрямовано програму
_

3.2. Соціальна проблема, на вирішення якої спрямовано програму ____
_
                                                                          (не більше 1 сторінки машинописного тексту)

3.3. Пріоритетне завдання, на розв'язання якого спрямовано програму _
_

3.4. Мета програми ________

3.5. Завдання програми _____

3.6. Цільова аудиторія, на яку спрямовано програму ____
_
                        (зазначте конкретні якісні та кількісні показники активних та залучених учасників програми)

3.7. Інноваційність програми

3.8. Очікувані результати та конкретні результативні показники виконання програми
_
                                                                  (зазначте конкретні кількісні та якісні показники)

3.9. План виконання програми

Етапи реалізації

Опис заходів для здійснення етапу

Строк реалізації етапу

Результативні показники здійснення етапу

Відповідальний виконавець (прізвище та ініціали, посада)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10. Як буде продовжуватись виконання програми після припинення державного фінансування програми? ____

3.11. Способи інформування громадськості про хід та результати виконання програми
_

3.12. Організації, які планується залучити до участі у виконанні програми
_
                                                                 (адреса, телефон, контактна особа із зазначенням посади)

3.13. Яку частину коштів і з яких джерел очікуєте отримати для виконання програми?
_

4. Кошторис витрат на виконання програми (починати з нового аркуша, зазначити лише ті витрати, які потрібні для виконання програми)

Назва статті витрат на виконання програми

Розрахунок витрат

Сума коштів, очікувана від Держмолодьспорту
(тис. грн.)

Сума коштів з інших джерел
(тис. грн.)

Власний внесок організації
(тис. грн.)

Загальна сума коштів на виконання програми
(тис. грн.)

Витрати на проїзд, проживання, харчування учасників заходу

 

 

 

 

 

Відрядження

 

 

 

 

 

Оренда місць проведення заходу

 

 

 

 

 

Транспортні послуги

 

 

 

 

 

Оренда обладнання, оргтехніки

 

 

 

 

 

Прокат костюмів, одягу

 

 

 

 

 

Витрати на обслуговування та експлуатацію обладнання

 

 

 

 

 

Художнє оформлення місць проведення заходу

 

 

 

 

 

Послуги зв'язку

 

 

 

 

 

Поліграфічні послуги

 

 

 

 

 

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

Канцелярські витрати

 

 

 

 

 

Призи, сувеніри

 

 

 

 

 

Представницькі витрати

 

 

 

 

 

Інші витрати

 

 

 

 

 

Всього витрат

 

 

 

 

 

5. Перелік місцевих осередків громадської організації (П. І. Б. керівника осередку, адреса та номер телефону) ____

Підпис керівника або
уповноваженої особи громадської організації

_

Дата ___
Печатка організації

 

6. Організація може подати інші матеріали, які засвідчують її спроможність виконати програму.

7. Загальний обсяг програми без урахування пункту 5, 6 не має перевищувати десяти сторінок.

 

Директор департаменту
з питань молоді та комунікацій

І. М. Хохич

 

Додаток 4
до наказу Держмолодьспорту
27.01.2012 N 368

Порядок подання конкурсної пропозиції
на розгляд конкурсної комісії з проведення конкурсу проектів програм, розроблених всеукраїнськими молодіжними та дитячими громадськими організаціями

Цей Порядок визначає процедуру подання конкурсної пропозиції, яка подається на розгляд Конкурсної комісії з розгляду проектів програм, розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями.

1. Для участі у конкурсі громадські організації подають конкурсну пропозицію, яка має бути підготовлена українською мовою.

2. Конкурсна пропозиція складається з таких документів та їх копій.

Оригінали документів подаються в одному примірнику, а саме:

1) заява про участь у конкурсі, складена за формою, що затверджена додатком 2 цього наказу, за підписом керівника або уповноваженої особи громадської організації, скріпленим її печаткою;

2) виписка з ЄДРПОУ, копія свідоцтва про реєстрацію об'єднання громадян, видане Міністерством юстиції України, копія статуту (положення) громадської організації, завірені підписом керівника та печаткою організації;

3) копія рішення органу державної податкової служби про включення громадської організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

4) копія податкового звіту громадської організації за попередні два роки;

5) опис та кошторис витрат, необхідних для виконання програми, за формою, що затверджена додатком 3 цього наказу;

6) листи-підтвердження від інших громадських організацій, залучених до виконання програми;

7) інформація про діяльність громадської організації, зокрема про досвід виконання програм протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування громадської організації, її матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

Відповідним чином засвідчені копії документів подаються у п'яти примірниках, а саме:

1) заява про участь у конкурсі, складена за формою, що затверджена додатком 2 цього наказу, за підписом керівника або уповноваженої особи громадської організації, скріпленим її печаткою;

2) опис та кошторис витрат, необхідні для виконання програми за формою, що затверджена додатком 3 цього наказу;

3) інформація про діяльність громадської організації, зокрема про досвід виконання програм (реалізації проектів, заходів) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування громадської організації, її матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

3. Всі пропозиції та окремо їх копії мають бути пронумеровані, прошнуровані, підписані керівником або уповноваженою особою та скріплені печаткою організації.

4. Конкурсна пропозиція подається головному спеціалісту департаменту з питань молоді та комунікацій Береговенко Наталії Володимирівні та головному спеціалісту департаменту з питань молоді та комунікацій Ілюк Андрію Володимировичу за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 42, к. 517 щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів, з 10-00 до 17-00.

Контактні телефони: (044) 278-56-31, 270-55-15.

5. Реєстрація подання конкурсної пропозиції громадськими організаціями ведеться департаментом з питань молоді та комунікацій в окремому журналі. Для підтвердження надходження конкурсної пропозиції громадській організації видається довідка за формою, що затверджена додатком 5 цього наказу.

 

Директор департаменту
з питань молоді та комунікацій

І. М. Хохич

 

Додаток 5
до наказу Держмолодьспорту
27.01.2012 N 368

Форма довідки,
що надається організатором конкурсу громадській організації

Видана ______
                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові)
_
                                                                                        (назва громадської організації)

Про те, що для участі у конкурсі проектів програм, розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями, отримано такі документи:

1) заяву про участь у конкурсі, складену за формою, що затверджена Держмолодьспортом, за підписом керівника або уповноваженої особи громадської організації, скріпленим її печаткою (оригінал і п'ять копій);

2) виписку з ЄДРПОУ, копію свідоцтва про реєстрацію об'єднання громадян, видане Міністерством юстиції України, копію статуту (положення) громадської організації, завірені підписом керівника та печаткою організації;

3) копію рішення органу державної податкової служби про включення громадської організації, творчої спілки до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

4) копію податкового звіту громадської організації за попередні два роки;

5) опис та кошторис витрат, необхідних для виконання програми (оригінал і п'ять копій);

6) листи-підтвердження від інших громадських організацій, залучених до виконання програми;

7) інформацію про діяльність громадської організації за підписом керівника або уповноваженої особи громадської організації, скріпленим її печаткою (оригінал і п'ять копій).

Конкурсні пропозиції подані у друкованій формі, а зазначені в пунктах 1, 5 та 7, направлені на електронну адресу molorg@ukr.net

Дата реєстрації заявки:

Реєстраційний номер:

Головний спеціаліст департаменту
з питань молоді та комунікацій    
                                                                             (підпис)

 

Директор департаменту
з питань молоді та комунікацій

І. М. Хохич

 

Додаток 6
до наказу Держмолодьспорту
27.01.2012 N 368

ПОРЯДОК
проведення перевірок достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм (процедуру) здійснення перевірок достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції.

1.2. Порядок розроблений відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 р. N 1049 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка" (Постанова N 1049).

1.3. Перевірки проводяться членами конкурсної комісії або посадовими особами Державної служби молоді та спорту України у разі прийняття з зазначеного питання рішення конкурсної комісії.

1.4. Члени конкурсної комісії, посадові особи Державної служби молоді та спорту України під час проведення перевірки здійснюють перевірку достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції.

1.5. Громадська організація під час проведення перевірки має право:

вимагати від перевіряючих додержання вимог законодавства України під час здійснення ними перевірки;

перевіряти наявність у перевіряючих службового посвідчення і одержувати копії рішення конкурсної комісії про проведення перевірки;

бути присутнім під час здійснення перевірки;

одержувати та ознайомлюватись із матеріалами перевірки в порядку, визначеному чинним законодавством;

давати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення, що додаються до акта перевірки;

оскаржувати в установленому законодавством порядку неправомірні дії перевіряючих.

1.6. Члени конкурсної комісії, посадові особи Державної служби молоді та спорту України під час здійснення перевірок зобов'язані:

повно, об'єктивно та неупереджено здійснювати перевірку достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції;

дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із представниками громадських організацій;

не втручатися у статутну діяльність громадських організацій;

у триденній термін ознайомити керівника громадської організації або вповноважену ним особу з результатами перевірок.

2. Порядок проведення перевірок

2.1. Перед початком перевірки члени конкурсної комісії, посадові особи Державної служби молоді та спорту України, які проводять перевірку, представляються, пред'являють керівнику громадської організації посвідчення, що засвідчує особу, та рішення конкурсної комісії про проведення перевірки.

2.2. Члени конкурсної комісії, посадові особи Державної служби молоді та спорту України, які проводять перевірку, від керівника громадської організації (особи, яка його заміщає) одержують документи та інші відомості стосовно інформації, наведеної в конкурсній пропозиції.

2.3. Члени конкурсної комісії, посадові особи Державної служби молоді та спорту України перевіряють і аналізують інформацію, наведену в конкурсній пропозиції.

2.4. У разі створення перешкод членам конкурсної комісії, посадовим особам Державної служби молоді та спорту України у проведенні перевірки складається відповідний акт, у якому фіксується факт створення перешкод у проведенні перевірки.

2.5 Строк здійснення перевірки не може перевищувати трьох робочих днів.

3. Порядок оформлення матеріалів перевірки

3.1. За результатами проведеної перевірки складається акт, який повинен містити такі відомості:

дату складення акта;

предмет перевірки;

прізвище, ім'я та по батькові особи, яка здійснила перевірку;

найменування громадської організації та прізвище, ім'я та по батькові керівника громадської організації (особи, яка його заміщає), щодо яких здійснювалась перевірка;

опис достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції.

3.2. Акт складається у двох примірниках:

перший - передається на розгляд конкурсної комісії;

другий - передається під підпис керівнику громадської організації або особи, яка його заміщає.

3.3. До акта перевірки можуть додаватися документи, копії документів, пояснення тощо, які є невід'ємною частиною акта перевірки.

3.4. Представник громадської організації (керівник, особа, яка його заміщає) має право під час підписання акта письмово надати свої пояснення, зауваження або заперечення до акта, які є його невід'ємною частиною. У разі відмови підписати акт особа, яка проводила перевірку, робить запис в акті про те, що зазначена особа ознайомлена із змістом акта і від його підпису відмовилася.

 

Директор департаменту
з питань молоді та комунікацій

І. М. Хохич

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали