Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про організацію соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.11.2013

м. Київ

N 2300/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 листопада 2013 р. за N 1863/24395

Про організацію соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими

Відповідно до статей 65 - 70, 94 - 99, 123, 124, 127, 129 - 137 Кримінально-виконавчого кодексу України, Закону України "Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк" (Закон N 3160-VI), з метою нормативного забезпечення процесу організації соціально-виховної та психологічної роботи з особами, засудженими до позбавлення та обмеження волі,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про відділення соціально-психологічної служби;

Положення про дільницю карантину, діагностики і розподілу засуджених (Положення N 2300/5);

Положення про самодіяльні організації засуджених до позбавлення волі (Положення N 2300/5);

Типові посадові обов'язки психолога установи виконання покарань та слідчого ізолятора (Наказ N 2300/5).

2. Департаменту взаємодії з органами влади Міністерства юстиції України (Анохін О. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Загальний контроль за організацією соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими покласти на заступника Голови Державної пенітенціарної служби України генерал-лейтенанта внутрішньої служби Дуку О. О. і департамент кримінально-виконавчої інспекції та соціально-психологічної роботи із засудженими апарату Державної пенітенціарної служби України (Янчук О. Б.).

5. Контроль за виконанням цього наказу в межах компетенції покласти на керівників органів і установ, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України.

 

Міністр

О. Лукаш

ПОГОДЖЕНО:

 

Виконуючий обов'язки
Голови Державної
пенітенціарної служби України

С. М. Сидоренко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
04.11.2013 N 2300/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
04 листопада 2013 р. за N 1863/24395

Положення
про відділення соціально-психологічної служби

I. Загальні положення

1. Відділення соціально-психологічної служби (далі - відділення) як основна організаційна ланка у структурі установи виконання покарань (далі - установа) створюється для безпосереднього забезпечення оптимальних умов відбування покарання та проведення із засудженими соціально-виховної роботи для досягнення мети їх виправлення і ресоціалізації.

2. Кожне відділення забезпечується окремим житловим приміщенням з комунально-побутовими умовами для розташування засуджених.

3. Відділення очолює начальник, посадові права та обов'язки якого визначаються цим Положенням.

4. Загальне керівництво начальниками відділень здійснює начальник установи, який сприяє їм у створенні належних умов для роботи.

5. Безпосередньо роботу начальників відділень організовує заступник начальника установи із соціально-виховної та психологічної роботи - начальник відділу соціально-виховної та психологічної роботи.

6. Розподіл засуджених по відділеннях після перебування у дільниці карантину, діагностики і розподілу здійснюється з урахуванням їх соціально-психологічних та особистісних характеристик комісією, яку очолює начальник установи або особа, яка виконує його обов'язки.

7. Переведення засуджених з одного відділення до іншого допускається лише за виняткових обставин (конфліктні стосунки між окремими засудженими, реорганізація відділень, хвороба засудженого, зміна місця працевлаштування) на підставі письмового наказу начальника установи за мотивованим рапортом особи, яка є ініціатором переведення, погодженим з начальником відділення.

8. З метою сприяння розвитку в засуджених соціальної активності та корисної ініціативи у вирішенні питань організації вільного часу засуджених, їх побуту, праці та навчання у відділенні створено і функціонує рада колективу засуджених, діяльність якої спрямовує начальник відділення.

9. Рада колективу засуджених обирається щороку на зборах засуджених відділення у складі голови та членів ради, відповідальних за напрями роботи.

10. Засідання ради колективу засуджених проводиться не менше 1 разу на місяць.

11. Рішення ради колективу засуджених оформлюється протоколом, який затверджується начальником відділення.

12. Зі складу голів рад колективів засуджених відділень створюється рада колективу засуджених установи. Склад ради щороку затверджується наказом начальника установи. Рада працює під керівництвом начальника установи.

13. Не можуть бути обраними до складу ради колективу засуджених особи, які злісно порушують вимоги режиму відбування покарання. Зі складу ради колективу засуджених виключаються особи, які допустили злісні порушення режиму тримання.

14. Соціально-виховна та психологічна робота із засудженими здійснюється на підставі індивідуальних програм, які складаються на підставі класифікацій засуджених за їх соціально-психологічною (особистісною) характеристикою та реалізуються за допомогою програм диференційованого виховного впливу.

З метою контролю за результатами реалізації індивідуальних програм роботи із засудженими, фіксації соціально-виховних та психологічних заходів ведуться: у виправних колоніях - Щоденник індивідуальної роботи із засудженим (додаток 1), у виховних колоніях - Щоденник соціально-виховної роботи із засудженим неповнолітнім (додаток 2).

15. Корисна ініціатива засуджених реалізується шляхом їх участі у програмах диференційованого виховного впливу, роботі гуртків за інтересами (прикладної творчості, художньої самодіяльності тощо) та у спортивних секціях, порядок роботи яких затверджується наказом начальника установи.

II. Права начальника відділення соціально-психологічної служби

1. Використовувати соціально-педагогічні, психологічні та інші форми і методи роботи із засудженими, які є доцільними з точки зору їх виправлення та відповідають вимогам встановленого порядку відбування покарання.

2. Порушувати питання про вжиття персоналом установи заходів, спрямованих на забезпечення законних прав та інтересів засуджених.

3. Брати участь у засіданнях комісії з питань переведення засуджених до інших структурних дільниць або інших установ, застосування до засуджених заохочувальних норм, амністії або помилування та інших комісій, доповідати про свої пропозиції щодо доцільності прийняття тих чи інших рішень стосовно засуджених.

4. Вносити керівництву установи пропозиції щодо застосування до засуджених заходів заохочення та стягнення, користуватися дисциплінарними повноваженнями, визначеними кримінально-виконавчим законодавством.

5. Закріплювати за засудженими індивідуальні спальні місця та місця для збереження особистих речей і продуктів харчування.

6. Отримувати від структурних підрозділів установи інформацію стосовно засуджених відділення, яка має значення для їх виправлення та безпеки.

7. Порушувати перед керівництвом установи питання щодо створення належних умов тримання засуджених та зміцнення матеріально-технічної бази для проведення соціально-виховної роботи у відділенні.

8. Звертатись до членів методично-виховної ради установи за наданням методичної та практичної допомоги в організації роботи із засудженими.

9. Вносити корективи до індивідуальних програм роботи із засудженими з урахуванням досягнутих результатів або змін у поведінці засуджених.

10. Порушувати перед керівництвом установи клопотання щодо переведення до дільниці ресоціалізації засуджених, які тримаються у дільниці посиленого контролю.

III. Обов'язки начальника відділення соціально-психологічної служби

1. Вивчати та в повному обсязі володіти даними щодо чисельного, соціально-демографічного, кримінально-правового та персонального складу засуджених відділення.

2. Щодня проводити обхід відділення з метою огляду технічного стану приміщень, виявлення предметів, виробів і речовин, зберігання яких засудженим заборонено, організації робіт з підтримання належних побутових умов у відділенні, дотримання чистоти і порядку у приміщеннях та на прилеглій території, збереження майна відділення.

3. Протягом робочого дня відвідувати місця перебування засуджених відділення, спостерігати за їх поведінкою.

4. Вимагати виконання засудженими встановленого в установі розпорядку дня, дотримання режиму відбування покарання.

5. Проводити огляд зовнішнього вигляду засуджених та вилучати у них предмети, вироби і речовини, зберігання яких засудженим заборонено.

6. Брати участь у поіменних перевірках наявності засуджених відділення.

7. Згідно із затвердженим графіком здійснювати прийом засуджених з особистих питань, вирішувати порушені в їх заявах і скаргах питання, надавати допомогу в захисті їх законних прав та інтересів.

8. Піклуватися про стан здоров'я засуджених, супроводжувати засуджених відділення до медичної частини на амбулаторний прийом у визначений розпорядком дня та графіком роботи медичної частини час.

9. Стежити за виконанням засудженими правил санітарії та особистої гігієни, спільно з медичними працівниками здійснювати заходи санітарної освіти засуджених, спрямовані на пропаганду медичних та санітарних знань, формування навичок здорового способу життя.

10. При надходженні до відділення новоприбулих засуджених ознайомлюватись з даними первинного вивчення їх особистості в період перебування у дільниці карантину, діагностики і розподілу.

11. У період відбування покарання засудженими вивчати їх особистість, аналізувати стан виконання індивідуальних програм роботи із засудженими та періодично здійснювати оцінку ступеня виправлення засуджених.

12. Сприяти відновленню та підтримці засудженими соціально корисних зв'язків, залучати до цієї роботи родичів засуджених та представників організацій, які проводять роботу в установі.

13. Складати характеристики на засуджених для розгляду питань щодо зміни умов тримання, заміни невідбутої частини покарання більш м'яким, умовно-дострокового звільнення від відбування покарання, застосування амністії або помилування та в інших необхідних випадках.

14. Сприяти трудовій зайнятості засуджених на виробництві установи та оволодінню ними робочими спеціальностями, контролювати їх виведення на роботу та ставлення до праці. Здійснювати облік працевлаштування засуджених, виконання ними норм виробітку, нарахування заробітної плати, а також облік погашення засудженими позовів та сплати аліментів.

15. Залучати засуджених, які не мають повної загальної середньої освіти, до навчання у загальноосвітньому навчальному закладі та професійно-технічному училищі при установі.

16. Організовувати та проводити щоденні інформаційні години із засудженими відділення.

17. Організовувати та проводити серед засуджених просвітницькі, культурно-масові, фізкультурно-оздоровчі та інші заходи, які забезпечують їх зайнятість у вільний час.

18. Залучати засуджених до соціально-корисної діяльності, організації роботи ради колективу засуджених відділення та гуртків за інтересами.

19. Виявляти засуджених, які потребують підвищеного контролю за їх поведінкою, вживати заходів щодо поставлення їх на профілактичний облік та у взаємодії з іншими службами установи проводити з ними індивідуально-профілактичну роботу.

20. Виявляти та попереджувати конфліктні ситуації між засудженими та протиправні дії з їх боку.

21. Бути присутнім при поміщенні (звільненні) засуджених у дисциплінарний ізолятор (карцер), переведенні в приміщення камерного типу (одиночну камеру), які застосовуються як стягнення за допущені порушення, не рідше одного разу на тиждень проводити з ними індивідуально-профілактичну роботу.

22. Роз'яснювати засудженим основні положення законодавства про зайнятість та соціальний захист населення, сприяти попередньому вирішенню питань їх трудового і побутового влаштування після звільнення.

23. Аналізувати інформацію про стан рецидивної злочинності серед засуджених, які раніше відбували покарання у відділенні, а також про осіб, які були повернуті з дільниці соціальної реабілітації або інших установ за злісне порушення режиму відбування покарання.

24. Своєчасно надавати представникам інших служб установи інформацію про засуджених, яка має значення для їх виправлення та безпеки.

25. Підтримувати у належному стані та своєчасно оновлювати наочну інформацію у приміщеннях відділення.

26. Готувати списки засуджених, які злісно порушують установлений порядок відбування покарання, для встановлення над ними індивідуального шефства з боку працівників установи та розглядати їх на профілактичній комісії установи.

27. Щомісяця доповідати заступнику начальника установи із соціально-виховної та психологічної роботи рапортом про результати роботи.

28. Відвідувати заняття в школі психолого-педагогічної майстерності, працювати над підвищенням свого професійного рівня.

29. Дотримуватись порядку взаємовідносин персоналу установи і засуджених та норм професійної етики працівника кримінально-виконавчої служби України.

IV. Документування відділення соціально-психологічної служби

1. Начальник відділення соціально-психологічної служби забезпечує ведення:

1) індивідуальних програм соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими (при звільненні засуджених вони долучаються до їх особових справ);

2) квартального плану роботи, який затверджується заступником начальника установи із соціально-виховної та психологічної роботи;

3) Журналу обліку роботи із засудженими відділення соціально-психологічної служби (додаток 3);

4) Журналу обліку прийому з особистих питань засуджених відділення соціально-психологічної служби (додаток 4);

5) Журналу обліку роботи ради колективу засуджених відділення соціально-психологічної служби (додаток 5).

2. Документація зберігається протягом двох років у робочому приміщенні начальника відділення у металевій шафі або сейфі.

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О. В. Анохін

 

Додаток 1
до Положення про відділення соціально-психологічної служби
(пункт 14 розділу I)

 
 
Місце
для фото
 
 


ЩОДЕННИК
ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ ІЗ ЗАСУДЖЕНИМ

ПРІЗВИЩЕ: _

ІМ'Я: ______

ПО БАТЬКОВІ: _________

                                                                                                         N О/С:

 

 

РОЗПОЧАТО ___________

ЗАКІНЧЕНО __________

Відомості
про переміщення засудженого під час відбування покарання

Дата прибуття

Найменування установи

Прізвище, ініціали начальника відділення соціально-психологічної служби

N відділення соціально-психологічної служби

Дата та підстави вибуття

1

2

3

4

5

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Розділ I. СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

1. __________
                                                                                         (прізвище, ім'я та по батькові)

2. __________
                                                                                           (дата та місце народження)

3. __________
                                                                                                   (громадянство)

4. __________
                                                                   (освіта, коли та який навчальний заклад закінчив)

5. __________
                                                                                (місце проживання до засудження)

6. __________
                                                                                (рід занять до засудження, професія)

7. Дані про склад сім'ї:

Ступінь споріднення

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата народження

Місце проживання,
рід занять

1

2

3

4

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Розділ II. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Попередні судимості: ____
                                                                      (коли, яким судом засуджений, статті Кримінального кодексу України,

                                                                          міра покарання, дата та підстави звільнення)

2. __________
                                                          (коли, на підставі чого був помилуваний або амністований)

3. __________
                                                                        (чи звільнявся умовно-достроково і коли)

4. Остання судимість: _____
                                                                                                (коли, яким судом засуджений,

                                                              статті Кримінального кодексу України, міра покарання)

Початок строку:     _ 20__ р.      Кінець строку: _ 20__ р.

5. __________
                                                                         (коротка характеристика вчиненого злочину)

6. __________
                                            (завдані злочином збитки, ставлення до вчиненого злочину та постраждалих)

7. __________
                                             (застосування передбачених чинним законодавством заохочувальних норм)

Розділ III. ВІДОМОСТІ ПРО ОКРЕМІ НАХИЛИ, ЗДІБНОСТІ, ФІЗИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

1. __________
                                                                     (якими володіє професіями, спеціальностями)

2. __________
                                                                 (стосунки із сім'єю, рідними, близькими, друзями)

3. __________
                                                                                             (ставлення до релігії)

4. __________
                                                                               (природні обдарування, захоплення)

5. __________
                                                                        (ставлення до спорту та фізичної культури)

6. __________
                                                                           (загальний фізичний стан, зріст, вага)

7. __________
                                             (стан здоров'я, перелік хронічних захворювань, в який період виявлені

                                                                     і чи перебував на стаціонарному лікуванні)

8. __________
                                                     (чи проходив до засудження психіатричне лікування, результати)

9. __________
                                                                              (ставлення до вживання алкоголю)

10. __________
                                                                             (ставлення до вживання наркотиків)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник
__________
                    (найменування установи)
__________
                 (підпис, прізвище та ініціали)
"____" 20___ року

Розділ IV. ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА РОБОТИ ІЗ ЗАСУДЖЕНИМ

1. __________
                             (життєво важливі проблеми, вирішення яких потребує допомоги з боку адміністрації установи)

Наслідки реалізації:

2. __________
                                                            (використання передбачених законом заохочувальних норм)
Наслідки реалізації:

3. __________
                                                                               (відшкодування збитків від злочину)
Наслідки реалізації:

4. __________
                                                                          (участь у роботах із самообслуговування)
Наслідки реалізації:

5. __________
                                                          (оволодіння новими професійними навичками, якими саме)
Наслідки реалізації:

6. __________
                                                                   (підвищення особистого загальноосвітнього рівня)
Наслідки реалізації:

7. __________
                                          (особистий духовний розвиток, подальший розвиток природних обдарувань)
Наслідки реалізації:

8. __________
                                                                                    (заняття фізкультурою і спортом)
Наслідки реалізації:

9. __________
                                                              (підтримання та зміцнення соціальних зв'язків на волі)
Наслідки реалізації:

10. __________
                                                                                  (наміри та плани після звільнення)

Наслідки реалізації (на підставі результатів попереднього вирішення питань трудового та побутового влаштування після звільнення):

Начальник відділення
соціально-психологічної служби


                                                                     (спеціальне звання, підпис, прізвище та ініціали)

"____" _ 20___ року

Ознайомлений: __________
                                                                            (підпис, прізвище та ініціали засудженого)

"____" _ 20___ року

11. Кінцеві висновки щодо наслідків реалізації Програми та характеристика засудженого:

Начальник відділення
соціально-психологічної служби


                                                                   (спеціальне звання, підпис, прізвище та ініціали)

"____" _ 20___ року

ПОГОДЖЕНО
Заступник начальника установи із
соціально-психологічної роботи із
засудженими


                                                                  (спеціальне звання, підпис, прізвище та ініціали)

"____" _ 20___ року

Розділ V. ОЦІНКА СТУПЕНЯ ВИПРАВЛЕННЯ ЗАСУДЖЕНОГО
станом на __ 20__ року

1. Дотримання вимог режиму відбування покарання:
  добре;                           задовільно;                         незадовільно.
Коментар: ___

2. Поведінка стосовно персоналу:
  добре;                           задовільно;                         незадовільно.
Коментар: ___

3. Поведінка стосовно інших засуджених:
  добре;                           задовільно;                         незадовільно.
Коментар: ___

4. Ставлення до виконання робіт із самообслуговування, благоустрою колонії:
  добре;                           задовільно;                         незадовільно.
Коментар: ___

5. Дотримання правил санітарії та гігієни:
  добре;                           задовільно;                         незадовільно.
Коментар: ___

6. Ставлення до участі в програмах диференційованого виховного впливу:
  добре;                           задовільно;                         незадовільно.
Коментар: ___

7. Середній бал:    

8. Загальні зауваження:
Начальник відділення
соціально-психологічної служби


                                                                (спеціальне звання, підпис, прізвище та ініціали)

"____" _ 20___ року

Розділ VI. ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ПСИХОЛОГАПримітка. Під час реалізації Програми психологічна характеристика доповнюється та корегується психологом.

Розділ VII. НАСЛІДКИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ЗАСУДЖЕНИМ ТА ЗМІСТ ПРОВЕДЕНИХ З НИМ БЕСІДРозділ VIII. ОСОБЛИВІ ВІДМІТКИ
Розділ IX. ОБЛІК ЗАОХОЧЕНЬ ТА СТЯГНЕНЬ

ЗАОХОЧЕННЯ:

N
з/п

Дата заохочення

Вид заохочення

За що і ким заохочений

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТЯГНЕННЯ:

N
з/п

Дата накладення стягнення

Вид стягнення

За що і ким накладено стягнення

Відмітка про погашення або зняття

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ X. РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ НА КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАОХОЧУВАЛЬНИХ НОРМ ЗАКОНОДАВСТВА, АМНІСТІЇ, ПОМИЛУВАННЯ ТОЩО

Дата засідання комісії

Висновки комісії

1

2

 

 

 

 

 

 

Розділ XI. ВІДМІТКИ ПРО ПЕРЕВІРКИ ЩОДЕННИКА

Дата, посада, прізвище та підпис інспектуючої особи

Короткий зміст пропозицій та зауважень

1

2

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник
___________
                  (найменування установи)
___________
               (підпис, прізвище та ініціали)
"____" 20___ року

Розділ IV-I. СПЕЦІАЛЬНА ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА РОБОТИ ІЗ ЗАСУДЖЕНИМ, ЯКИЙ ТРИМАЄТЬСЯ У ДІЛЬНИЦІ ПОСИЛЕНОГО КОНТРОЛЮ

I. Заходи індивідуально-виховного характеру

1. Ознайомлення з відповідальністю за протиправну поведінку, а також за злісну непокору адміністрації виправної колонії та вчинення дій, що дезорганізують роботу виправної колонії (статті 391, 392 Кримінального кодексу України)  Наслідки реалізації:  _______2. Роз'яснення правового статусу засуджених _________Наслідки реалізації:  _______3. Вивчення соціального оточення засудженого на волі для використання його позитивного впливу на поведінку (надіслання батькам або подружжю повідомлення про протиправну поведінку засудженого, проведення бесід з рідними під час побачень тощо)  ____Наслідки реалізації:  _______4. Залучення до праці та контроль за виконанням норм виробітку, відшкодування збитків, сплати аліментів  ___Наслідки реалізації:  _______5. Вивчення ставлення засудженого до підтримання негативних (злочинних) традицій та переконання щодо відмови від них ______Наслідки реалізації:  _______6. Вивчення соціального статусу засудженого у середовищі засуджених, найбільш близького оточення. Попередження негативного впливу на інших осіб  ________Наслідки реалізації:  _______7. Формування позитивних навичок щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм (перевірка зовнішнього вигляду, підтримання в належному стані спального місця, прибирання приміщень, участь у роботах з благоустрою колонії тощо)  _________Наслідки реалізації:  _______8. Формування здорового способу життя (контроль за участю засудженого в ранковій фізичній зарядці, проведення бесіди щодо обмеження або відмови від шкідливих звичок) ____Наслідки реалізації:  _______9. Формування позитивного ставлення до підвищення загальноосвітнього рівня, продовження навчання у загальноосвітньому навчальному закладі в індивідуальному порядку ____Наслідки реалізації:  _______10. Формування позитивного ставлення та залучення до участі у диференційованих програмах виховного впливу ________Наслідки реалізації:  _______


II. Заходи психотерапевтичного та психокорегувального характеру

1. Проведення тестування засудженого з метою визначення індивідуально-психологічних особливостей, ступеня конфліктності, агресивності, рішучості, рівня психічної напруги та тривожності, виявлення відхилень у психічному розвитку тощо ______Наслідки реалізації:  _______2. Розробка рекомендацій персоналу колонії щодо роботи із засудженим у дільниці посиленого контролю ___Наслідки реалізації:  _______


3. Розробка та проведення спільно з психіатром колонії психотерапевтичних заходів (стосовно особи, яка має відхилення у психічному розвитку) _____Наслідки реалізації:  _______4. Проведення за результатами тестування індивідуальної бесіди із засудженим щодо окремих рис характеру та подальшої поведінки в дільниці посиленого контролю ___Наслідки реалізації:  _______5. Залучення засудженого до участі в заходах з психологічної корекції негативних психічних станів (індивідуальна та групова психотерапія)  _


Наслідки реалізації:  _______6. Проведення із засудженим індивідуальних бесід з метою підвищення соціальної активності, зниження негативних реакцій на своє перебування у місцях позбавлення волі ______Наслідки реалізації:  _______7. Навчання засудженого навичкам саморегуляції психоемоційного стану з метою формування самокерованої поведінки (проведення психогігієнічного комплексу, аутогенного тренування, прогресивної релаксації тощо) __________


Наслідки реалізації:  _______8. Проведення із засудженим соціально-психологічних тренінгів з метою розвитку позитивних особистісно-психологічних якостей _____Наслідки реалізації:  _______9. Проведення заходів щодо розвитку та закріплення у засудженого соціально корисних зв'язків ___Наслідки реалізації:  _______10. Проведення за результатами реалізації Програми контрольного тестування засудженого для оцінки ефективності психокорекційних та психотерапевтичних заходів  ___________Наслідки реалізації:  _______


III. Висновки щодо наслідків реалізації Програми та характеристика засудженогоIV. Психологічна характеристика засудженого та пропозиції щодо доцільності переведення до дільниці ресоціалізації  ___V. Результати розгляду питання переведення до дільниці ресоціалізації _______


Начальник відділення
соціально-психологічної служби


                                                                       (спеціальне звання, підпис, прізвище та ініціали)

"____" _ 20___ року

ПОГОДЖЕНО
Заступник начальника установи із
соціально-психологічної роботи із
засудженими


                                                                    (спеціальне звання, підпис, прізвище та ініціали)

"____" _ 20___ року

Вимоги
щодо складання та ведення щоденника індивідуальної роботи із засудженим

1. Щоденник індивідуальної роботи із засудженим (далі - Щоденник) складається на кожного засудженого, який відбуває покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі.

2. У структурі Щоденника передбачаються 11 розділів, а саме:

розділ I. Соціально-демографічна характеристика;

розділ II. Кримінально-правова характеристика;

розділ III. Відомості про окремі нахили, здібності, фізичні особливості;

розділ IV. Індивідуальна програма роботи із засудженим;

розділ IV-I. Спеціальна індивідуальна програма роботи із засудженим, який тримається у дільниці посиленого контролю (додається до Щоденника у разі переведення засудженого до дільниці посиленого контролю);

розділ V. Оцінка ступеня виправлення засудженого;

розділ VI. Психологічна характеристика та рекомендації психолога;

розділ VII. Наслідки індивідуального спостереження за засудженим та зміст проведених з ним бесід;

розділ VIII. Особливі відмітки;

розділ IX. Облік заохочень та стягнень;

розділ X. Результати розгляду на комісії з питань застосування заохочувальних норм законодавства, амністії, помилування тощо;

розділ XI. Відмітки про перевірки Щоденника.

3. Установча частина Щоденника (розділи I - III) заповнюється начальником дільниці карантину, діагностики та розподілу установи виконання покарань (далі - установа) на основі даних особової справи засудженого та у разі необхідності за участю самого засудженого.

4. Начальник відділення соціально-психологічної служби вивчає особову справу засудженого та інші документи, які містять інформацію про засудженого, проводить із ним ознайомчу бесіду та на підставі отриманої інформації (розділ IV) складає індивідуальну програму роботи із засудженим (далі - Програма).

5. Оцінка ступеня виправлення засудженого здійснюється начальником відділення соціально-психологічної служби щороку та після закінчення строку відбування покарання за формою, передбаченою у розділі V (у разі необхідності до Щоденника додаються додаткові аркуші із зазначеною формою). Стосовно засуджених, які у встановленому порядку визнані злісними порушниками режиму тримання, та інших осіб, які потребують підвищеного контролю за їх поведінкою, а також засуджених, яким призначено строк покарання не більше 3-х років позбавлення волі, оцінка здійснюється кожні півроку.

6. До розділу VI психологом вносяться дані психологічного обстеження, психологічна характеристика засудженого та рекомендації щодо особливостей проведення з ним індивідуальної роботи.

7. До розділу VII вносяться додаткові дані про особу засудженого, що не передбачені Програмою, але мають значення для її реалізації, результати окремих бесід з ним. Не менше ніж раз на півроку начальником відділення соціально-психологічної служби робляться записи про зміни в поведінці, соціальних зв'язках, поглядах засудженого, ставленні до близьких родичів та членів сім'ї, до інших засуджених; виникнення нових позитивних або негативних звичок, проявів тощо.

8. У розділі VIII зазначаються дані про поведінку засудженого, які потребують особливої уваги з боку персоналу установи, а саме: дані про вчинення злочинів у період відбування покарання, схильність до втечі, спроби самогубства, членоушкодження тощо.

9. Відмітки про наслідки реалізації Програми робляться поступово за результатами виконання заходів. Кінцеві висновки щодо наслідків реалізації Програми та характеристика на засудженого (пункт 11 розділу IV) складаються начальником відділення соціально-психологічної служби за місяць до звільнення засудженого та погоджуються із заступником начальника установи із соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими.

10. При переведенні засудженого до іншої установи Щоденник обов'язково долучається до особової справи засудженого для подальшої реалізації, а після звільнення - зберігається в особовій справі. У разі необхідності начальником відділення соціально-психологічної служби та психологом у розділі VIII даються рекомендації про особливості реалізації Програми.

11. Після кожного запису в розділах IV - VIII Щоденника зазначаються дата, посада, прізвище працівника соціально-психологічної служби та ставиться його особистий підпис.

12. Ведення Щоденника та стан реалізації Програми не менше одного разу на рік повинні перевірятися керівниками та інспекторським складом соціально-психологічної служби, про що робляться відповідні відмітки в розділі XI.

13. У разі прибуття до установи засудженого, на якого вже складено Щоденник в іншій установі, він обов'язково перевіряється заступником начальника установи із соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими, про що робиться відмітка у розділі XI.

 

Додаток 2
до Положення про відділення соціально-психологічної служби
(пункт 14 розділу I)

 
 
Місце
для фото
 
 


ЩОДЕННИК
СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ ІЗ ЗАСУДЖЕНИМ НЕПОВНОЛІТНІМ

ПРІЗВИЩЕ: __

ІМ'Я: _______

ПО БАТЬКОВІ: __________

                                                                                                         N О/С: _

 

 

РОЗПОЧАТО ___________

ЗАКІНЧЕНО __________

ВІДОМОСТІ ПРО ПЕРЕБУВАННЯ ЗАСУДЖЕНОГО НА ПРОФІЛАКТИЧНИХ ОБЛІКАХ

Дата постановлення на облік

Підстави постановлення на облік, відповідальний працівник

Дата зняття з обліку

1

2

3

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ПЕРЕМІЩЕННЯ ЗАСУДЖЕНОГО

Дата прибуття

Найменування установи

Дата та підстави вибуття

1

2

3

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ПЕРЕВЕДЕННЯ ЗАСУДЖЕНОГО ДО СТРУКТУРНИХ ДІЛЬНИЦЬ СПЕЦІАЛЬНОЇ ВИХОВНОЇ УСТАНОВИ

Дата прибуття

Найменування дільниці
(відділення, групи)

Дата та підстави переведення

1

2

3

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ПЕРЕБУВАННЯ У СЛІДЧОМУ ІЗОЛЯТОРІ
(за матеріалами особової справи та іншими даними, що надійшли зі слідчого ізолятора)

Загальний строк перебування у слідчому ізоляторі
 

 

Дотримання вимог режиму (порушував / не порушував; кількість заохочень/стягнень, у т. ч. поміщення до карцеру)

 

Перебував на профілактичному обліку (вказати причину)
 

 

Розділ I. ВІДОМОСТІ ПРО ОСОБУ ЗАСУДЖЕНОГО, СКОЄНИЙ НИМ ЗЛОЧИН
(за матеріалами особової справи)

Прізвище, ім'я, по батькові
 

 

Число, місяць, рік народження
 

 

Місце народження
 

 

Громадянство
 

 

Місце проживання до засудження
 

 

Дані про судимість (дата, яким судом засуджений, статті Кримінального кодексу України, строк покарання)

 

Класифікація злочину (стаття 12 Кримінального кодексу України)

 

Короткий опис скоєного злочину
(з вироку суду)
 

 

Початок строку покарання
 

 

Кінець строку покарання
 

 

Дата настання умовно-дострокового звільнення від покарання, частина відбуття строку покарання (стаття 107 Кримінального кодексу України)

 

Відомості про попередні судимості (дата засудження, яким судом засуджений, статті Кримінального кодексу України, вид і строк покарання, коли і на підставі чого звільнений)

 

Розділ II. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРВИННОГО ВИВЧЕННЯ ОСОБИ ЗАСУДЖЕНОГО, РЕКОМЕНДАЦІЇ ФАХІВЦІВ

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ
(за даними ознайомчої бесіди, вивчення особової справи та іншої інформації)

Відомості про батьків або осіб, які їх замінюють, братів, сестер, інших близьких родичів

Ступінь споріднення

Прізвище, ім'я, по батькові, рік народження

Посада, місце роботи (навчання), місце проживання, телефон

1

2

3

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Відомості про сім'ю та спосіб життя до засудження

Показник

Результати вивчення
(заповнити або підкреслити необхідне)

Офіційний статус дитини

 сиротапозбавлена батьківського піклування
 біженецьбезпритульнаінвалід
 проживає у повній сім'ї

Ознаки сім'ї

 багатодітнаповнанемає батьканемає матері
 батьки (батько або мати) не проживають з дитиноюмісце
перебування батьків (батька або матері) невідоме
 батьки (батько або мати) позбавлені батьківських прав
 батьки (батько або мати) перебувають у місцях позбавлення волібатьки регулярно вживають спиртні напої
 батьки регулярно вживають наркотики

Місце постійного проживання дитини до засудження

 сім'я батьківсім'я родичів
 сім'я опікунів (піклувальників) прийомна сім'я
 дитячий будинок сімейного типу
 будинок дитинишкола-інтернат
 будинок-інтернат для дітей-інвалідів
 не визначене (жебракувала)

Характеристика місця проживання сім'ї дитини

 власна квартиравласний будиноктимчасове житло
 сім'я не мала житла

Матеріальний стан сім'ї

 добрийзадовільнийнезадовільний

Місце тимчасового проживання дитини до засудження

 притулок для неповнолітніх
 центр соціально-психологічної реабілітації
  школа соціальної реабілітації
 профтехучилище соціальної реабілітації
 центр медико-соціальної реабілітації
  заклад охорони здоров'ясім'я родичівсім'я знайомих
 інша сім'я

Самостійно залишав місце проживання або тимчасового проживання (як часто, причини)

 

Асоціальні заняття до засудження (тривалість років, місяців)

 уживання наркотиків (_________)
  токсикоманія (__________)куріння (__________)
 уживання алкоголю (__________)
 бродяжництво (__________)
 жебрацтво (__________)проституція (__________)

Перебував на обліку в органах та службах у справах неповнолітніх
(коли, де саме)

 

Ставлення до скоєного злочину

 каєтьсяжалкуєвважає випадковим
 ставиться байдужесхвалює

Ставлення до вироку

 вважає себе винним і вирок справедливим
 вважає себе винним, але вирок несправедливим
 вважає себе невинним і вирок несправедливим

Роль у скоєному злочині

 скоїв злочин одину складі групи однолітків
 у складі групи з повнолітніми особами
 був ініціатором злочинубув лише виконавцем злочину

Рекомендації щодо подальшої соціально-виховної роботи (прогноз подальшої поведінки та рекомендації щодо особливостей роботи з особистістю з урахуванням поведінки під час перебування у дільниці карантину, діагностики і розподілу):


Склав: ___________
                                        (посада, підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

ПСИХОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ

Показник

Результати вивчення
(заповнити)

Спрямованість особистості (соціальна, асоціальна)
 

 

Особливості протікання психічних процесів
(відчуття, сприймання, пам'ять, мислення, уява)

 

Психологічні проблеми (травми)

 

 

Ступінь конфліктності, прояви агресії (аутоагресії)
 

 

Лідерські якості

 

 

Рівень загального світогляду, творчі здібності
 

 

Готовність до самовиховання

 

 

Рекомендації щодо подальшої соціально-виховної роботи (прогноз подальшої поведінки та рекомендації щодо організації індивідуальної роботи з урахуванням особливостей особистості):


Склав: ___________
                                      (посада, підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

ВИВЧЕННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО РІВНЯ

Показник

Результати вивчення
(заповнити або підкреслити необхідне)

Закінчив(ла) повних класів загальноосвітнього навчального закладу / рівень знань

 

Строк, протягом якого не навчався у школі (років, місяців)

 

Причина залишення загальноосвітнього навчального закладу

 проблеми у стосунках з однолітками
 проблеми у стосунках з педагогами
 сімейні проблеми психологічні проблеми
 проблеми зі здоров'ямінше

Рекомендації щодо подальшого загальноосвітнього навчання:


Склав: ___________
                                       (посада, підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

ВИВЧЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Показник

Результати вивчення
(заповнити)

Має освіту (яку саме, де, скільки навчався)

 

Має професію
(яку саме, де, коли отримав)

 

До засудження офіційно працював
(де, коли, ким)

 

Має професійні навички
(які саме)

 

Рекомендації щодо подальшої професійної підготовки:


Склав: ___________
                                     (посада, підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

ДЕЯКІ ВІДОМОСТІ ПРО СТАН ЗДОРОВ'Я
(на час прибуття до установи)

Показник

Результати вивчення
(заповнити, підкреслити)

Фізичні дані

 ______ 20___ р. зріст _________ см вага ________ кг 

Група для занять фізкультурою

 основнапідготовчаспеціальнаінвалідна

Особливі прикмети
(дефекти мови, шрами, татуювання, каліцтва тощо)

 

Інформація про інвалідність

 

Проходив курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності

 

Рекомендації щодо особливостей подальшої роботи із засудженим з огляду на стан його здоров'я:


Склав: ___________
                                        (посада, підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОМІСІЇ З РОЗПОДІЛУ ЗАСУДЖЕНИХ

Дата проведення комісії

 

Зарахований до відділення, групи

 

Зарахований до школи (клас)

 

Класний керівник

 

Зарахований до ПТУ (група)

 

Майстер ПТУ

 

Працевлаштований (місце)

 

Майстер на виробництві

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник спеціальної виховної установи
___________
                    (підпис, прізвище та ініціали)
"_____" ____ 20____ року

Розділ III. ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ ІЗ ЗАСУДЖЕНИМ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

1. Участь засудженого у програмах диференційованого виховного впливу

Програма "Освіта"

Заходи

 

Результати

 

Програма "Професія"

Заходи

 

Результати

 

Програма "Правова просвіта"

Заходи

 

Результати

 

Програма "Духовне відродження"

Заходи

 

Результати

 

Програма "Фізкультура і спорт"

Заходи

 

Результати

 

Програма "Творчість (корисне дозвілля)"

Заходи

 

Результати

 

2. Інші плани та наміри на період відбування покарання

Використання передбачених законом заохочувальних норм

Заходи

 

Результати

 

Відшкодування завданих злочином збитків

Заходи

 

Результати

 

Відновлення та підтримання соціальних зв'язків на волі

Заходи

 

Результати

 

Висновки щодо результатів реалізації програми

 

 

Вихователь:
________
                  (підпис, прізвище та ініціали)
"___"__ 20___ року

Ознайомлений: _
                                              (підпис, прізвище та ініціали засудженого)

Розділ IV. ВІДОМОСТІ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНОЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ ІЗ ЗАСУДЖЕНИМ

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ
(коротка оцінка поведінки засудженого, її динаміки, виконання індивідуальної програми соціально-виховної роботи, особистісні зміни, рівень соціальної активності тощо)

Дата

Зміст проведеної роботи

1

2

 

 

 

 

 

 

ПСИХОЛОГІЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Дата

Зміст проведеної роботи

1

2

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАННЯ

Зарахований до ___ класу "____" __ 20____ р.

Переведений в ____ клас "____" __ 20____ р.

Переведений в ____ клас "____" __ 20____ р.

Переведений в ____ клас "____" __ 20____ р.

Переведений в ____ клас "____" __ 20____ р.

Переведений в ____ клас "____" __ 20____ р.

Переведений в ____ клас "____" __ 20____ р.

Переведений в ____ клас "____" __ 20____ р.

Закінчив середню загальноосвітню школу "____" __ 20____ р.

Дані щодо отримання документів про освіту: __________

Дата

Ставлення засудженого до навчання, успішність, участь у позашкільній роботі, суспільному житті школи, рекомендації вихователям та психологам

1

2

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАННЯ

Зарахований до ПТУ "____" _ 20___ р. в групу _________

Закінчив "____" _ 20____ р. навчальну програму (кваліфікація, розряд, номер наказу):


Зарахований до ПТУ "____" _ 20___ р. в групу ________

Закінчив "____" _ 20____ р. навчальну програму (кваліфікація, розряд, номер наказу):


Дата

Ставлення засудженого до навчання, праці, освоєння професії, виконання завдань, утримання робочого місця тощо, рекомендації вихователям та психологам

1

2

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ВІД МАЙСТРА ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ

Працевлаштований "____" _ 20___ р. на дільницю _____

за спеціальністю _________

Працевлаштований "____" _ 20___ р. на дільницю _____

за спеціальністю _________

Дата

Ставлення засудженого до навчання, праці, освоєння професії, виконання завдань, утримання робочого місця тощо, рекомендації вихователям та психологам

1

2

 

 

 

 

 

 

ВІДОМОСТІ ЩОДО ВІДШКОДУВАННЯ ПОЗОВІВ

Роки

Сума позову на початок року
(грн)

Відшкодовано за місяць (грн), у т. ч. достроково

Усього відшкодовано за рік
(грн)

У тому числі відшкодовано достроково (грн)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

20___ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20___ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20___ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20___ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20___ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20___ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20___ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20___ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20___ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ V. ОБЛІК ЗАХОДІВ ЗАОХОЧЕННЯ ТА СТЯГНЕННЯ

ЗАХОДИ ЗАОХОЧЕННЯ

N
з/п

Дата

За що заохочений

Вид заохочення,
хто заохотив

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАХОДИ СТЯГНЕННЯ

N
з/п

Дата

За що накладено стягнення

Вид стягнення, ким накладено

Дата та підстави зняття стягнення

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ VI. ОЦІНКА СТУПЕНЯ ВИПРАВЛЕННЯ ЗАСУДЖЕНОГО

станом на "____" ___ 20___ року

1. Дотримання вимог порядку відбування покарання:
      добре;                                        задовільно;                             незадовільно.

Коментар: ___

2. Поведінка стосовно персоналу:
      добре;                                        задовільно;                             незадовільно.

Коментар: ___

3. Поведінка стосовно інших засуджених:
      добре;                                        задовільно;                             незадовільно.

Коментар: ___

4. Ставлення до навчання:
      добре;                                        задовільно;                             незадовільно.

Коментар: ___

5. Участь у програмах диференційованого виховного впливу:
      добре;                                        задовільно;                             незадовільно.

Коментар: ___

6. Дотримання правил санітарії та гігієни:
      добре;                                        задовільно;                             незадовільно.

Коментар: ___

7. Визнання провини у вчиненому злочині:
      повністю;                                 частково;                                 не визнає.

Коментар: ___

8. Розкаяння у вчиненому злочині:
      повністю;                                 частково;                               не розкаюється.

Коментар: ___

Висновок щодо ступеня виправлення засудженого: ____

Підпис вихователя: ____

_________
(прізвище, ініціали)

Розділ VII. РІШЕННЯ ПРО ПЕРЕВЕДЕННЯ ЗАСУДЖЕНОГО НА ПОЛІПШЕНІ УМОВИ ТРИМАННЯ, СКАСУВАННЯ ПОЛІПШЕНИХ УМОВ ТРИМАННЯ

Дата засідання

Рішення та його підстави

1

2

 

 

 

 

 

 

РІШЕННЯ ПРО ПОДАННЯ ДО УМОВНО-ДОСТРОКОВОГО ЗВІЛЬНЕННЯ, ЗАСТОСУВАННЯ АМНІСТІЇ, ПОМИЛУВАННЯ ТОЩО

Дата засідання

Рішення та його підстави

1

2

 

 

 

 

 

 

РІШЕННЯ ЩОДО ЗАЛИШЕННЯ ЗАСУДЖЕНОГО У СПЕЦІАЛЬНІЙ ВИХОВНІЙ УСТАНОВІ ПІСЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ВІСІМНАДЦЯТИРІЧНОГО ВІКУ АБО ПЕРЕВЕДЕННЯ ДО КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ УСТАНОВИ

Дата засідання

Рішення та його підстави

1

2

 

 

 

 

 

 

Розділ VIII. ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ЗАСУДЖЕНОГО ДО ЗВІЛЬНЕННЯ

Дата переведення до дільниці соціальної адаптації: __________

Останнє місце проживання та реєстрації, соціально-корисні зв'язки, що можуть бути використані для соціальної адаптації:  ______

1. Наміри та плани засудженого після звільнення

1. Щодо вирішення питання документування, проживання та реєстрації

N
з/п

Запланований захід

Результат, дата виконання

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Щодо відновлення або зміцнення соціально-корисних зв'язків на волі

N
з/п

Запланований захід

Результат, дата виконання

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Щодо працевлаштування після звільнення (професія, місце працевлаштування)

N
з/п

Запланований захід

Результат, дата виконання

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Щодо навчання (обрана освіта, професія або навчальний заклад)

N
з/п

Запланований захід

Результат, дата виконання

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вихователь:
________
               (підпис, прізвище та ініціали)
"___"__ 20___ року

Ознайомлений: _
                                              (підпис, прізвище та ініціали засудженого)

2. Розвиток навичок та здібностей, необхідних у процесі
соціальної адаптації засудженого

N
з/п

Навички та здібності
(коментар)

Оцінка показника

Підпис
фахівця

до
навчання

після навчання

1

Навички управління почуттями та емоціями

 

 

(психолог)

 

 

 

2

Навички спілкування

 

 

(психолог)

 

 

 

3

Навички пошуку компромісних рішень

 

 

(психолог)

 

 

 

4

Установки особистісного росту

 

 

(психолог)

 

 

 

5

Соціальна самоідентифікація

 

 

(соц. працівник, психолог)

 

 

 

6

Навички моделювання сім'ї та стосунків у ній

 

 

(соц. працівник, психолог)

 

 

 

7

Навички формування програм майбутнього життя

 

 

(соц. працівник, психолог)

 

 

 

8

Знання та розуміння своїх прав

 

 

(соц. працівник, психолог, юрист)

 

 

 

9

Знання шляхів вирішення соціально-побутових питань після звільнення

 

 

(соц. працівник, юрист)

 

 

 

10

Знання законодавчої бази щодо вирішення соціально-побутових питань

 

 

(соц. працівник, юрист)

 

 

 

11

Рівень знань про здоров'я та здоровий спосіб життя

 

 

(лікар, соц. працівник)

 

 

 

12

Знання шляхів збереження здоров'я та безпечної поведінки

 

 

(лікар, психолог, соц. працівник)

 

 

 

Рекомендації фахівців, що здійснювали підготовку до звільнення, щодо подальшого соціального супроводу та заходів профілактичного і реабілітаційного характеру після звільнення засудженого:


Інформацію, що міститься в Індивідуальній програмі підготовки засудженого до звільнення, у встановленому порядку надіслано до центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді для сприяння у соціальному супроводі після звільнення (дата надіслання, номер документа, найменування та місцезнаходження центру):


Розділ IX. ВІДМІТКИ ПРО ПЕРЕВІРКИ ЩОДЕННИКА

Дата, посада, прізвище, ініціали та підпис особи, що перевіряє

Короткий зміст пропозицій та зауважень

1

2

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Розділ X. ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ЩОДЕННИКА

1. Щоденник соціально-виховної роботи із засудженим неповнолітнім (далі - Щоденник) складається на кожного засудженого, який відбуває покарання у спеціальній виховній установі (виховній колонії).

2. Щоденник ведеться вихователем відділення соціально-психологічної служби, до якого розподіляється засуджений.

3. Відомості про особу засудженого, скоєний ним злочин (розділ I) та результати первинного вивчення особи засудженого, рекомендації фахівців (розділ II) заповнюються після прибуття засудженого до установи під час перебування у дільниці карантину, діагностики і розподілу відповідними фахівцями за результатами вивчення особової справи, бесід, анкетування або тестування, первинного медичного обстеження та офіційної інформації про особу, отриманої з інших джерел. За наявності додаткової інформації надалі відомості уточнюються.

4. Індивідуальна програма соціально-виховної роботи із засудженим та результати її реалізації (розділ III) складаються вихователем за обов'язковою участю засудженого протягом тижня після розподілу засудженого до відділення соціально-психологічної служби.

5. Заходи щодо участі засудженого у програмах диференційованого виховного впливу, що визначені в індивідуальній програмі соціально-виховної роботи із засудженим, визначаються з урахуванням відповідних рекомендацій ДПтС України та можуть доповнюватися або змінюватися у період відбування покарання. Відмітки про реалізацію заходів робляться в міру їх виконання.

6. Відомості про результати соціально-виховної та психологічної роботи із засудженим (розділ IV) зазначаються відповідними посадовими особами згідно з рекомендаціями та інструкціями, що містяться у розділах. Відмітки робляться з такою періодичністю: вихователем - один раз на місяць, психологом - один раз на три місяці, класним керівником - два рази на семестр, майстрами професійно-технічного училища та виробництва - один раз на два місяці, іншими особами - за необхідності.

7. Оцінка ступеня виправлення засудженого (розділ VI) здійснюється вихователем за протокольним погодженням педагогічної ради установи за необхідності, але не рідше одного разу на півріччя. Зміст висновку щодо ступеня виправлення засудженого визначається відповідними рекомендаціями ДПтС України.

8. Індивідуальна програма підготовки засудженого до звільнення (розділ VIII) (далі - Програма) складається вихователем відділення соціально-психологічної служби або вихователем дільниці соціальної адаптації (у разі переведення засудженого до дільниці соціальної адаптації) з урахуванням намірів засудженого за шість місяців до звільнення.

9. У випадку переведення засудженого з дільниці соціальної адаптації до дільниці ресоціалізації за порушення порядку відбування покарання реалізація Програми припиняється.

10. Якщо Програму виконано, але засуджений не був звільнений (умовно-достроково) і з дати її реалізації пройшло більше ніж шість місяців, Програма реалізується у встановленому порядку повторно.

11. Оцінка розвитку навичок та здібностей, необхідних у процесі соціальної адаптації засудженого, здійснюється за кожним окремим показником за 12-бальною шкалою. Оцінки виставляються визначеними фахівцями за результатами усних або письмових тестувань до і після проходження засудженими занять у рамках Курсу інформаційно-консультативної та психокорекційної роботи із засудженими, які готуються до звільнення.

12. Рекомендації кожного відповідного фахівця, який здійснював заходи з підготовки засудженого до звільнення (щодо подальшого соціального супроводу, заходів профілактичного та реабілітаційного характеру після звільнення), зазначаються після закінчення роботи із засудженими у межах Програми.

13. У разі переведення засудженого до іншої установи, у тому числі до лікувальної, Щоденник обов'язково долучається до його особової справи для подальшої реалізації, а після звільнення від відбування покарання зберігається в особовій справі.

14. Порядок ведення Щоденника перевіряється керівництвом установи та іншими уповноваженими на це особами, про що робляться відповідні відмітки в розділі XI.

 

Додаток 3
до Положення про відділення соціально-психологічної служби
(підпункт 3 пункту 1 розділу IV)

ЖУРНАЛ

                                                                                  обліку роботи із засудженими відділення
                                       соціально-психологічної служби N
______ _________
                                                                                                                                                                  (найменування установи)

I. Список засуджених відділення

N
з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Дата народження

Національність

Громадянство

Освіта

Сімейний стан

Кількість попередніх судимостей

Остання судимість (статті, строк)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Початок - кінець строку

Дата прибуття до відділення та звідки прибув

Де та ким працевлаштований

Наявність позовів та аліментів

Дата та підстави звільнення

Примітки

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

II. Інформація про розгляд питання застосування до засуджених відділення заохочувальних заходів

N
з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Дата формального настання заохочувальних норм закону:

Дата та результати наступного розгляду

зміна умов тримання

заміна невідбутої частини покарання більш м'яким

умовно-
дострокове звільнення

"___" ____ 20__ р.

"___" ____ 20__ р.

"___" ____ 20__ р.

"___" ____ 20__ р.

"___" ____ 20__ р.

"___" ____ 20__ р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Аналіз дисциплінарної практики серед засуджених відділення

N
з/п

Основні показники аналізу

Місяці

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

1

Зареєстровано порушень, усього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

у розрахунку на 1 тис. осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Кількість стягнень, застосованих правами начальника (заступника) установи, усього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

у розрахунку на 1 тис. осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

поміщено в дисциплінарний ізолятор, карцер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

переведено до приміщення камерного типу, в одиночну камеру

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

дисциплінарний штраф

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

скасування поліпшених умов тримання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Види порушень, за які застосовані стягнення начальником (заступником начальника) установи:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

невиконання законних вимог адміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

необґрунтована відмова від праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3

умисне ухилення від праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4

виготовлення, зберігання, купівля, розповсюдження заборонених предметів, виробів і речовин усього, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

грошей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спиртних напоїв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наркотичних засобів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

колючо-ріжучих предметів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зберігання мобільних терміналів та зарядних пристроїв до них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5

вживання спиртних напоїв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6

вживання наркотичних засобів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7

вживання інших одурманювальних речовин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8

участь в азартних іграх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9

порушення локалізації:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі у виробничих зонах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10

користування мобільним терміналом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11

грубе порушення правил пожежної безпеки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12

утворення та участь у конфліктних ситуаціях, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

із застосуванням фізичної сили

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пов'язаних з образою або погрозою застосування фізичної сили щодо працівників установи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Визнано злісними порушниками установленого порядку відбування покарання:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

здійснено порушень злісними порушниками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

застосовано стягнень до засуджених, які є злісними порушниками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Застосовано стягнень начальником відділення соціально-психологічної служби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Застосовано заходів заохочення начальником (заступником начальника) установи, усього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1

у тому числі нагороджено подарунком, грошовою премією

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Застосовано заходів заохочення начальником відділення соціально-психологічної служби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Список злісних порушників режиму відбування покарання

N
з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Дата постановки на облік

Підстави постановки на облік як злісного порушника режиму відбування покарання

Дата зняття з обліку

Підстави зняття з обліку як злісного порушника режиму відбування покарання

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

V. Список засуджених, які потребують підвищеного контролю за їх поведінкою

N
з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Дата постановки на облік

Підстави постановки на облік як особи, що потребує підвищеного контролю

Дата зняття з обліку

Підстави зняття з обліку як особи, що потребує підвищеного контролю

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

VI. Список осіб, яких повернуто з дільниць соціальної реабілітації або інших установ за злісне порушення режиму відбування покарання

N
з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Дата переведення до дільниці соціальної реабілітації
(установи з іншим рівнем безпеки)

Куди переведено

Дата повернення з дільниці соціальної реабілітації
(установи з іншим рівнем безпеки)

Підстави повернення

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Списки ведуться окремо по кожній категорії (схильні до нападу на персонал установи, до втечі, до самогубства, до членоушкодження, схильні до гри в ігри з метою здобуття матеріальної чи іншої вигоди, до вживання спиртних напоїв, наркотичних речовин та інші групи, ураховуючи особливості категорій засуджених, які тримаються в установі).

VII. Список засуджених, які підлягають звільненню від покарання в поточному році, та результати попереднього вирішення питань їх трудового і побутового влаштування

N
з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Дата звільнення

Підстави звільнення

Поштова адреса обраного місця проживання після звільнення (згідно із заявою)

Відвідування курсів підготовки до звільнення

Результати попереднього вирішення питань трудового і побутового влаштування після звільнення

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. До цього розділу список засуджених вноситься за 6 місяців до кінця строку їх покарання або у разі позитивного вирішення питань дострокового звільнення та за іншими підставами, передбаченими чинним законодавством.

 

Додаток 4
до Положення про відділення соціально-психологічної служби
(підпункт 4 пункту 1 розділу IV)

ЖУРНАЛ

                                                                обліку прийому з особистих питань засуджених відділення
                                            соціально-психологічної служби N
_______ ________
                                                                                                                                                                                           (найменування установи)

N
з/п

Дата прийому

Прізвище, ім'я та по батькові

Суть порушеного питання

Результат вирішення

Примітки

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5
до Положення про відділення соціально-психологічної служби
(підпункт 5 пункту 1 розділу IV)

ЖУРНАЛ

                                                                     обліку роботи ради колективу засуджених відділення
                                         соціально-психологічної служби N
_______ ________
                                                                                                                                                                                           (найменування установи)

N
з/п

Дата засідання

Порядок денний

Прийняте рішення

Результат виконання

Примітки

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали