ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 11.04.2011 р. N 131

Про організацію виконання Комплексної програми розвитку малого підприємництва в Запорізькій області на 2011 - 2012 роки

Відповідно до статті 17 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та на виконання рішення Запорізької обласної ради від 24.02.2011 N 8 "Про звіт облдержадміністрації щодо виконання Комплексної програми розвитку малого підприємництва в Запорізькій області на 2009 - 2010 роки та про Комплексну програму розвитку малого підприємництва в Запорізькій області на 2011 - 2012 роки":

1. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, головам райдержадміністрацій забезпечити безумовне виконання заходів Комплексної програми розвитку малого підприємництва в Запорізькій області на 2011 - 2012 роки, які затверджені рішенням Запорізької обласної ради від 24.02.2011 N 8 (далі - заходи).

2. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації щокварталу не пізніше, ніж до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, подавати Головному управлінню економіки облдержадміністрації інформацію про стан виконання заходів за формою 1, що додається, з пояснювальною запискою про стан і проблеми малого підприємництва, у відповідних галузях економіки, хід реалізації Комплексної програми розвитку малого підприємництва в Запорізькій області на 2011 - 2012 роки.

3. Головам райдержадміністрацій щокварталу не пізніше, ніж до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, подавати Головному управлінню економіки облдержадміністрації інформацію про стан виконання заходів за формами 1 - 5, що додаються, з пояснювальною запискою про стан і проблеми малого підприємництва в районі (місті), у відповідних галузях економіки, хід реалізації Комплексної програми розвитку малого підприємництва в Запорізькій області на 2011 - 2012 роки.

4. Запропонувати:

4.1. Міським головам міст обласного значення забезпечити виконання пп. 1, 3 цього розпорядження;

4.2. Державній організації "Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області", Запорізькому обласному центру зайнятості, регіональному відділенню Фонду державного майна України по Запорізькій області, Державному підприємству "Запорізький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації", Запорізькому обласному союзу промисловців і підприємців (роботодавців) "Потенціал", Запорізькій торгово-промисловій палаті, Асоціації громадських організацій Запорізької області "Агенція регіонального розвитку "Пріоритет", територіальному відділенню Асоціації платників податків України по Запорізькій області, Запорізькій обласній громадській організації "Дивосвіт" забезпечити виконання п.п. 1, 2 цього розпорядження;

4.3. Державній податковій адміністрації у Запорізькій області:

4.3.1. Забезпечити виконання пункту 1 цього розпорядження;

4.3.2. Щокварталу не пізніше 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, подавати Головному управлінню економіки облдержадміністрації інформацію за формами 1, 6, що додаються.

4.4. Виконавцям заходів, що фінансуватимуться за рахунок коштів обласного бюджету у місячний термін з дня отримання інформації щодо виділених сум коштів на відповідні заходи надавати до Державної організації "Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області" на погодження калькуляції, техніко-економічні обґрунтування наведених у заходах сум.

5. Головному управлінню економіки облдержадміністрації:

5.1. Визначити виконавців заходів, одержувачів коштів обласного бюджету на підставі рекомендацій обласної координаційної ради з питань розвитку підприємництва та відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 N 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" (із змінами та доповненнями);

5.2. До 15 лютого року, наступного за звітним забезпечити проведення громадського обговорення підсумків виконання Комплексної програми та оприлюднення звіту на веб-порталі облдержадміністрації та в місцевих засобах масової інформації;

5.3. Щокварталу, не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним періодом, подавати Міністерству економічного розвитку та торгівлі України узагальнену інформацію про хід виконання Комплексної програми.

6. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26.03.2009 N 83 "Про організацію виконання Комплексної програми розвитку малого підприємництва в Запорізькій області на 2009 - 2010 роки" та від 29.06.2010 N 196 "Про розробку проекту Комплексної програми розвитку малого підприємництва в Запорізькій області на 2011 - 2012 роки".

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Гончарука П. А.

 

Голова обласної
державної адміністрації

Б. Ф. Петров

 

Додаток 

Форма 1

Інформація
про стан виконання заходів щодо забезпечення розвитку малого підприємництва Комплексної програми розвитку малого підприємництва в Запорізькій області на 2011 - 2012 роки

за _____ квартал 201__ року*

(заповнюється всіма виконавцями Заходів)

N
з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Стан виконання заходу

Сума витрачених у звітному періоду коштів, тис. грн.

Джерела фінансування

Виконавці

1

2

3

4

5

6

 

Керівник


(підпис)

П. І. Б.


* Заповнюється інформація про стан виконання заходів, запланованих на звітний період, або довготермінових заходів, що впроваджуються впродовж року. Описуються конкретні дії виконавців заходів щодо створення сприятливого підприємницького середовища та отриманий ефект від виконання заходу (наприклад: рівень зменшення розмірів місцевих податків і зборів; теми проведених засідань за круглими столами; кількість засідань координаційних рад; зменшення кредитних ставок, пільгові коефіцієнти орендних ставок). У графі "Сума витрачених коштів" вказуються конкретні суми (прямі витрати), пов'язані із створенням умов для доступу суб'єктів малого підприємництва до кредитів, інвестицій, держзамовлень (обсяги самих кредитів, інвестицій, держзамовлень, бізнес-проектів, одноразової допомоги з безробіття наводяться в таблиці 3 "Результати виконання програмних заходів", виключенням є відшкодування відсоткових ставок за кредитами, фінансування окремих бізнес-проектів, якщо кошти на ці заходи безпосередньо включені до вартості Програми).

 

Додаток 

Форма 2

Основні показники стану розвитку та підтримки малого підприємництва на місцевому рівні

N
з/п

Показник

Примітки

1

2

3

1.

Кількість суб'єктів малого підприємництва, одиниць:
в тому числі:

Пункти 1 - 7 заповнюються за наслідками роботи у II і IV кварталах:
у II кварталі - остаточні показники попереднього року,
у IV кварталі - прогнозні показники на кінець поточного року
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

малих підприємств, одиниць

з них тих, що випускали продукцію і надавали послуги, одиниць

фізичних осіб - підприємців

2.

Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць

3.

Чисельність найманих працівників на малих підприємствах, осіб

4.

Частка обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг) району (міста), (%)

5.

Частка надходжень від суб'єктів малого підприємництва до бюджетів всіх рівнів, відсоток

6.

Кількість зареєстрованих фермерських господарств, одиниць
Кількість фермерських угідь, га

7.

Кількість навчальних закладів всього, одиниць:
в т. ч.:

загальної освіти

професійної освіти

вищої освіти

Кількість навчальних закладів (в т. ч. загальної, професійної, вищої освіти):

де запроваджено навчання основам та практиці підприємництва - 13

що здійснюють перепідготовку і підвищення кваліфікації кадрів підприємництва - 13

8.

Кількість об'єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва, одиниць:

8.1.

бізнес-центри

8.2.

бізнес-інкубатори

8.3.

технопарки

8.4.

лізингові центри

8.5.

небанківські фінансово-кредитні установи, всього
у т. ч. - кредитні спілки

8.6.

фонди підтримки підприємництва, всього
у т. ч.:

регіональні

створені за участю УФПП

8.7.

інвестиційні фонди і компанії, всього

8.8.

інноваційні фонди і компанії, всього

8.9.

інформаційно-консультативні установи

Об'єкти інфраструктури, створені за участю місцевих органів влади (вказати)

9.

Кількість громадських об'єднань суб'єктів підприємництва, одиниць з них зареєстрованих на регіональному рівні

10.

Кількість координаційних рад з питань підприємництва, створених на місцевому рівні

Керівник


(підпис)

П. І. Б.

 

Додаток 

Форма 3

Результати виконання програмних заходів

N
з/п

Критерії результативності виконання програмних заходів

За звітний період

Всього з початку року

1

2

3

4

1.

Створення Web-сторінки для суб'єктів підприємницької діяльності (так, ні)

 

 

Наявність Web-сторінки для суб'єктів підприємницької діяльності (так, ні)

 

 

2.

Відшкодування відсотків за банківські кредити, отримані для реалізації інвестиційних проектів, у рамках місцевої програми:

 

 

обсяги відшкодування, тис. грн.

 

 

кількість підтриманих бізнес-проектів, одиниць

 

 

3.

Кількість профінансованих у рамках місцевої програми (в якості цільових) бізнес-проектів суб'єктів малого підприємництва, одиниць/тис. грн.

 

 

з них інноваційних проектів, одиниць/тис. грн.

 

 

4.

Загальна сума кредитів, наданих у рамках місцевої програми, тис. грн.:

 

 

суб'єктам малого підприємництва (юридичним і фізичним особам)

 

 

фермерським господарствам

 

 

у т. ч. - кредитними спілками

 

 

комерційними банками за міжнародними лініями

 

 

5.

Наявність кредитно-гарантійних установ (так, ні)

 

 

6.

Залучення суб'єктів малого підприємництва до виконання робіт/послуг за державні кошти (види замовлень описуються в пояснювальній записці), одиниць

 

 

загальні обсяги замовлень, тис. грн.

 

 

кількість замовлень, одиниць

 

 

відсоток до загальної кількості замовлень в регіоні, %

 

 

7.

Наявність баз даних об'єктів комунальної власності, що не використовуються (так, ні)

 

 

не житлових приміщень

 

 

виробничих площ

 

 

обладнання

 

 

8.

Встановлення пільг по орендних ставках (реквізити відповідного рішення наводяться у пояснювальній записці) для суб'єктів підприємництва (так, ні)

 

 

9.

Загальна площа приміщень, переданих підприємцям, кв. м

 

 

в оренду

 

 

у власність

 

 

10.

Кількість безробітних, що отримали фахову підготовку для заняття підприємницькою діяльністю, осіб

 

 

Кількість підприємців, що пройшли підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації, осіб

 

 

11.

Кількість проведених у рамках місцевої програми навчальних семінарів, тренінгів (одиниць)

 

 

кількість учасників (осіб)

 

 

12.

Кількість проведених засідань координаційної ради з питань розвитку підприємництва

 

 

Керівник


(підпис)

П. І. Б.

 

Додаток 

Форма 4

Інформація про стан фінансування місцевої програми розвитку малого підприємництва на 2011 - 2012 роки

в (у) _________ за _____ квартал ________ року
(назва району, міста)

Сума коштів, затверджених на виконання місцевої програми рішенням районної/міської ради в місцевому бюджеті на ________ рік, тис. грн.

Сума фактично витрачених бюджетних коштів, тис. грн.

за квартал

з початку року

1.

Всього

 

 

 

2.

За КФК 180404 "Підтримка малого та середнього підприємництва"

 

 

 

3.

За іншими статтями місцевого бюджету (вказати)

 

 

 

Витрачено з інших джерел (вказати яких саме)

 

 

 

Загальна сума коштів, витрачених з усіх джерел на реалізацію заходів місцевої програми

 

 

 

Керівник


(підпис)

П. І. Б.

 

Додаток 

Форма 5

Структура фінансування заходів місцевої програми

N
з/п

Напрямок

Сума фактично витрачених бюджетних коштів, тис. грн.

за квартал

з початку року

1.

Компенсація відсотків за банківські кредити

 

 

2.

Фінансування бізнес-проектів на поворотній основі, пільгове кредитування

 

 

3.

Формування інфраструктури, поповнення статутного та оборотних коштів фондів

 

 

4.

Навчально-методична робота

 

 

5.

Виставкові заходи, видання інформаційних бюлетенів, проспектів, довідників

 

 

6.

Інше (вказати)

 

 

Керівник


(підпис)

П. І. Б.

 

Додаток 

Форма 6

Показники розвитку малого підприємництва в Запорізькій області

N
з/п

Показники

За звітний період

 

Малі підприємства

 

1.

Кількість малих підприємств/з них сплачують податки (одиниць)

 

2.

Кількість новостворених малих підприємств (одиниць)

 

3.

Кількість малих підприємств, що звітували про відсутність діяльності (одиниць)

 

4.

Кількість малих підприємств, діяльність яких припинена (одиниць)

 

5.

Кількість найманих працівників у малому підприємництві (тис. чол.)

 

 

Фізичні особи - підприємці

 

6.

Кількість фізичних осіб - підприємців  /з них сплачують податки (осіб)

 

7.

Кількість новостворених фізичних осіб - підприємців (осіб)

 

8.

Кількість фізичних осіб - підприємців, що звітували про відсутність діяльності (осіб)

 

9.

Кількість фізичних осіб-підприємців, діяльність яких припинена (осіб)

 

10.

Кількість найманих працівників у фізичних осіб - підприємців (тис. чол.)

 

11.

Надходження до бюджету області від діяльності малого підприємництва (млн. грн.), з них за податками:

 

 

.......

 

 

.......

 

12.

Питома вага надходжень від діяльності суб'єктів малого підприємництва до бюджетів всіх рівнів, відсотки

 

Керівник


(підпис)

П. І. Б.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали