ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 01.03.2012 р. N 66

Про організацію виконання в області Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною"

На виконання Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною":

1. Покласти на Головне управління Пенсійного фонду в області функції щодо підготовки документів для встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною та оформлення рішень Комісії.

2. Утворити при облдержадміністрації комісію з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною особам, зазначеним у пунктах 2, 6 - 8 статті 1 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" та затвердити її склад згідно з додатком.

3. Затвердити:

3.1. Положення про Комісію з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при облдержадміністрації (додається).

3.2. Організаційні заходи щодо передачі документів з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною органами праці та соціального захисту населення органам Пенсійного фонду України (додаються).

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 13.02.2003 N 41 "Про організацію виконання Закону України від 26.12.2002 р. "Про внесення змін до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Білоус Н. В.

 

Голова обласної
державної адміністрації

В. М. Хоменко

 

Додаток
до розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації
01.03.2012 N 66

СКЛАД
Комісії з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною

Білоус
Наталія Василівна

заступник голови обласної державної адміністрації, голова Комісії;

Кулініч
Петро Іванович

начальник Головного управління Пенсійного фонду України в області, заступник голови Комісії (за згодою);

Манойло
Наталія Миколаївна

заступник начальника управління пенсійного забезпечення - начальник відділу контролю за призначенням пенсій Головного управління Пенсійного фонду України в області, секретар Комісії (за згодою);

Богдан
Микола Андрійович

голова федерації профорганізацій області (за згодою);

Москаленко
Анатолій Іванович

голова обласної ради ветеранів (за згодою);

Мужикова
Наталія Михайлівна

заступник начальника юридичного відділу апарату облдержадміністрації;

Нікулін
Костянтин Олексійович

обласний військовий комісар (за згодою);

Пась
Василь Іванович

виконавчий директор обласного об'єднання організацій роботодавців (за згодою);

Сердюк
Оксана Станіславівна

начальник управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації;

Сухоруков
Віктор Семенович

начальник відділу кадрової роботи апарату облдержадміністрації;

Федчук
Володимир Олексійович

заступник начальника Головного фінансового управління облдержадміністрації.

 

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

М. І. Стрілець

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації
01.03.2012 N 66

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при облдержадміністрації

I. Загальні положення

1.1. Комісія з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при облдержадміністрації (далі - Комісія) є постійним органом з питань встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною, зазначеним у пунктах 2, 6 - 8 статті 1 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (далі - пенсії за особливі заслуги).

1.2. Персональний склад Комісії затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації.

1.3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації та цим Положенням.

1.4. Основним завданням Комісії є призначення пенсій за особливі заслуги перед Україною особам, зазначеним у пунктах 2, 6 - 8 статті 1 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", а в разі смерті цих осіб - членам їх сімей.

1.5. Комісія має право:

одержувати в установленому порядку від органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію та документи, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

розглядати подані клопотання та документи, встановлювати пенсії за особливі заслуги;

залучати спеціалістів місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до її компетенції;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції.

1.6. Голова Комісії організовує роботу та забезпечує виконання покладених на Комісію завдань, представляє Комісію в державних органах, органах місцевого самоврядування.

1.7. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться за потребою, але не рідше, ніж один раз на місяць.

1.8. Засідання Комісії проводить голова Комісії, а у разі його відсутності - заступник голови Комісії.

1.9. Комісія правомочна приймати рішення за участі в засіданні не менш як 70 відсотків її членів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість її членів, присутніх на засіданні.

1.10. Рішення Комісії оформляється протоколом.

1.11. Як виняток, рішення Комісії може бути прийнято без проведення засідання шляхом письмового погодження проекту рішення з членами Комісії. У цьому разі рішення вважається прийнятим, якщо у голосуванні взяли участь не менш як 70 відсотків членів Комісії і більшість з них його схвалили.

Прийняте шляхом письмового погодження рішення включається до протоколу чергового засідання Комісії.

1.12. Протокол засідання Комісії підписується всіма присутніми на засіданні членами Комісії, а витяги із протоколу - головою Комісії та її секретарем.

1.13. Секретар Комісії:

здійснює організаційне забезпечення діяльності Комісії і ведення діловодства;

здійснює підготовку протоколів засідань Комісії та витягів з них і направляє їх за належністю;

організовує, у разі необхідності, письмове погодження проекту рішення членами Комісії.

II. Порядок прийняття рішення щодо призначення пенсій за особливі заслуги перед Україною

2.1. Пенсії за особливі заслуги призначаються Комісією особам, зазначеним у пунктах 2, 6 - 8 статті 1 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", за клопотаннями Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, міністрів та керівників інших центральних органів виконавчої влади, Глави Адміністрації Президента України, Керівника Апарату Верховної Ради України, Міністра Кабінету Міністрів України, Голови Рахункової палати, Голови Конституційного Суду України, Голови Верховного Суду України, голів вищих спеціалізованих судів України, Генерального прокурора України, Голови Національного банку України, голови обласної державної адміністрації, голови обласної ради у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, або голів районних державних адміністрацій та міських голів міст обласного значення.

2.2. До клопотання про встановлення пенсії особі, яка має особливі заслуги перед Україною, додаються:

заява особи, яка має право на пенсію за особливі заслуги;

копії документів, що підтверджують особливі заслуги;

копії документів, що підтверджують трудовий стаж;

копія довідки медико-соціальної експертної комісії про інвалідність для осіб, визнаних інвалідами;

довідка про вид та розмір пенсії;

копії сторінок паспорта, де прізвище, ім'я, по батькові особи зазначені українською мовою та які містять відомості про реєстрацію місця проживання особи.

2.3. До клопотання про встановлення надбавки до пенсії непрацездатним членам сім'ї померлої особи (далі - надбавка до пенсії), що мала право на пенсію за особливі заслуги, додаються:

заява особи, яка має право на встановлення надбавки до пенсії;

копії документів, що підтверджують особливі заслуги померлої особи;

копії документів, що підтверджують трудовий стаж померлої особи;

копія свідоцтва про смерть;

документи, що підтверджують родинні стосунки із померлим (копія свідоцтва про шлюб, копії свідоцтв про народження дітей, рішення суду про встановлення родинних стосунків);

копія довідки медико-соціальної експертної комісії про інвалідність особи, щодо якої порушено клопотання, або документ, що підтверджує досягнення нею пенсійного віку;

копії сторінок паспорта, де прізвище, ім'я, по батькові особи зазначені українською мовою та які містять відомості про реєстрацію місця проживання особи;

довідка про перебування на утриманні померлого (крім дітей, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років);

довідка навчального закладу про навчання дітей, братів, сестер, внуків, які досягли 18-річного віку;

довідка про вид та розмір пенсії особи, щодо якої порушено клопотання;

копії документів, що підтверджують факт загибелі військовослужбовця, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ під час виконання службових обов'язків (смерті внаслідок поранення, отриманого під час виконання службових обов'язків).

2.4. Копії документів, що додаються до клопотання про встановлення пенсії за особливі заслуги та надбавки до пенсії, засвідчуються в установленому порядку.

2.5. Клопотання про встановлення пенсії за особливі заслуги (надбавки до пенсії) розглядається протягом місяця з дня надходження до Комісії всіх необхідних документів. Рішення про встановлення пенсії за особливі заслуги (надбавки до пенсії) або відмову в її встановленні не пізніше 10 днів після його прийняття повідомляється громадянам, які звернулись за встановленням пенсії за особливі заслуги (надбавки до пенсії) і посадовим особам, які порушили клопотання.

2.6. Рішення про призначення чи відмову у призначенні пенсії за особливі заслуги може бути оскаржено до Комісії з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при Кабінеті Міністрів України.

2.7. Виплата пенсії за особливі заслуги проводиться відповідно до законодавства про пенсійне забезпечення.

2.8. Комісія звітує по призначених пенсіях і виплачених сумах пенсій перед Комісією з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при Кабінеті Міністрів України у встановленому порядку.

2.9. Комісія, у межах наданих повноважень, розглядає звернення громадян та надає їм відповідні роз'яснення і консультації.

III. Заключні положення

3.1. Діяльність Комісії припиняється за розпорядженням голови облдержадміністрації, після прийняття якого секретар Комісії у місячний термін організовує передачу документів в архів облдержадміністрації на зберігання.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації
01.03.2012 N 66

Організаційні заходи
щодо передачі документів з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною органами праці та соціального захисту населення органам Пенсійного фонду України

N

Зміст заходів

Виконавці

Термін виконання

1.

Прийняти спільний наказ про організацію передачі документів з призначення пенсій за особливі заслуги перед Україною.

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Головне управління Пенсійного фонду України в області

Березень 2012 року

2.

Провести спільно з органами праці та соціального захисту населення та органами Пенсійного фонду інвентаризацію та одночасну передачу і прийняття протоколів засідань Комісії з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною, програмного забезпечення та електронної бази даних діючих та архівних справ осіб, яким встановлено пенсію за особливі заслуги перед Україною.

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Головне управління Пенсійного фонду України в області

Березень 2012 року

3.

Забезпечити проведення роз'яснювальної роботи серед населення області про передачу функцій щодо підготовки документів для встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною органам Пенсійного фонду України.

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Головне управління Пенсійного фонду України в області

Березень - квітень 2012 року

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали