ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Двадцять четверта сесія

РІШЕННЯ

від 08.04.2009 р. N 11

Про перейменування управління освіти виконавчого комітету Хмельницької міської ради, затвердження Положення про управління освіти Хмельницької міської ради та втрату чинності рішень восьмої сесії міської ради від 16.06.99 року N 29 та вісімнадцятої сесії міської ради від 26.12.2000 року N 23

Із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Хмельницької міської ради від 15 червня 2011 року N 5 (Рішення N 5)

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету Хмельницької міської ради, керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада вирішила:

1. Перейменувати управління освіти виконавчого комітету Хмельницької міської ради в управління освіти Хмельницької міської ради.

2. Затвердити Положення про управління освіти Хмельницької міської ради (додається).

3. Вважати такими, що втратили чинність, рішення восьмої сесії міської ради від 16.06.99 року N 29 "Про затвердження Положення про управління освіти виконавчого комітету Хмельницької міської ради" та вісімнадцятої сесії міської ради від 26.12.2000 року N 23 "Про внесення доповнень до рішення N 29 восьмої сесії від 16.06.99 року "Про затвердження Положення про управління освіти виконавчого комітету Хмельницької міської ради".

4. Відповідальність за виконання рішення покласти на та управління освіти та заступника міського голови В. Байдича.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань.

 

Міський голова

С. Мельник

 

Додаток
до рішення Хмельницької міської ради
08.04.2009 N 11

Положення
про управління освіти Хмельницької міської ради

1. Загальні положення

1.1. Управління освіти Хмельницької міської ради (далі - управління освіти) є виконавчим органом міської ради, створене Хмельницькою міською радою, є її самостійним структурним підрозділом, підзвітне і підконтрольне міській раді та її виконавчому комітету, а також міському голові, а з питань здійснення делегованих йому повноважень підконтрольне управлінню освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації.

1.2. Управління освіти у своїй діяльності керується: Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування", актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями обласної державної адміністрації, наказами управління освіти і науки обласної державної адміністрації, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

1.3. Управління освіти є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у відділенні Державного казначейства, печатку з зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

1.4. Місцезнаходження управління освіти (юридична адреса): 29000, м. Хмельницький, вул. Грушевського 53.

1.5. Управління освіти фінансується за рахунок коштів міського бюджету. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників управління та видатки на його утримання встановлюються міською радою.

1.6. Структура і штатний розпис управління освіти затверджуються міським головою за поданням начальника управління освіти.

1.7. У складі управління освіти можуть створюватись структурні підрозділи без права юридичної особи. Положення про підрозділи затверджуються начальником управління освіти.

1.8. Управління освіти в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими відділами, управліннями, департаментами, органами виконавчої влади, а також підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян, одержує від них у встановленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

1.9. Управлінню освіти підпорядковані заклади освіти комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького.

Заклади освіти іншої форми власності підконтрольні управлінню освіти в частині дотримання законів в галузі освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти і вимог Базового компоненту дошкільної освіти.

2. Завдання управління освіти

2.1. Реалізація державної політики в галузі освіти і виховання на території міста (з урахуванням особливостей соціально культурного середовища міста).

2.2. Аналіз стану освіти в місті, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі закладів освіти комунальної власності територіальної громади міста Хмельницького згідно з освітніми потребами громадян; розробка й організація виконання міської програми розвитку освіти.

2.3. Створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої і позашкільної освіти.

2.4. Контроль за дотриманням законодавства в галузі освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти і вимог Базового компоненту дошкільної освіти закладами освіти всіх типів і форм власності.

2.5. Навчально-методичне керівництво та державне інспектування закладів освіти усіх типів та форм власності.

2.6. Проведення атестації закладів освіти усіх типів і форм власності, оприлюднення результатів атестації.

2.7. Сприяння розвитку самоврядування в закладах освіти.

2.8. Комплектування закладів освіти комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького педагогічними працівниками, у тому числі керівними кадрами, удосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка та атестація в порядку, установленому Міністерством освіти і науки України.

2.9. Сприяння проведенню експериментальної й інноваційної діяльності в навчально-виховному процесі закладів освіти міста.

2.10. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров'я і захисту прав учасників навчально-виховного процесу в закладах освіти.

2.11. Здійснення міжнародного співробітництва.

3. Функції управління освіти

3.1. Здійснює управління закладами освіти усіх типів та форм власності, розташованих на території міста.

3.2. Визначає потребу в закладах освіти усіх типів і подає пропозиції до виконавчого комітету міської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурних потреб міста за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, а також педагогічних кадрів.

3.3. Забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі закладів освіти комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького, сприяє їх навчально-методичному, фінансовому і матеріально-технічному забезпеченню.

3.4. Здійснює в межах своєї компетенції державне інспектування закладів освіти незалежно від типів і форм власності, що відносяться до сфери управління місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування, забезпечує гласність його результатів.

3.5. Проводить державну атестацію закладів освіти усіх типів та форм власності щодо реалізації освітньої діяльності і відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти відповідно до вимог чинного законодавства.

3.6. Готує проекти рішень про закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами, крім ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих, спеціальних і приватних шкіл, територій обслуговування, відповідно до яких ведеться облік дітей і підлітків шкільного і дітей дошкільного віку.

3.7. Вивчає потребу і вносить пропозиції про створення закладів освіти для дітей, що потребують соціальної допомоги і реабілітації, організовує їх навчання (у тому числі і індивідуальне) та виховання в загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладах.

3.8. Вивчає потребу і вносить пропозиції про створення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною і заочною формами навчання при загальноосвітніх навчальних закладах, створює умови для прискореного закінчення навчального закладу, складання іспитів екстерном.

3.9. Вносить пропозиції про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально-виховних комплексів, спеціалізованих шкіл, спеціальних шкіл, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів та позашкільних закладів, сприяє їх матеріальній підтримці.

3.10. Погоджує проекти будівництва закладів освіти, сприяє їх раціональному розміщенню.

3.11. Контролює дотримання закладами освіти всіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.

3.12. Сприяє організації і реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.

3.13. Забезпечує виконання конституційних вимог щодо обов'язковості здобуття дітьми і підлітками міста повної загальної середньої освіти.

3.14. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в закладах освіти.

3.15. Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин, надає можливість навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в закладах освіти.


3.16. Затверджує статути а також зміни та доповнення до статутів закладів освіти комунальної форми власності, готує їх до реєстрації у відповідному органі місцевого самоврядування. (Рішення N 5)

(пункт 3.16 у редакції рішення Хмельницької міської ради від 15.06.2011 р. N 5) (Рішення N 5)

3.17. Організовує навчально-методичне забезпечення закладів освіти.

3.18. Впроваджує навчальні плани і програми затверджені Міністерством освіти і науки України, затверджує робочі навчальні плани загальноосвітніх і погоджує річні плани роботи дошкільних та позашкільних навчальних закладів; погоджує навчальні плани приватних навчальних закладів; вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм.

3.19. Організовує навчання обдарованих дітей, проводить у встановленому порядку конкурси, фестивалі, олімпіади й інші змагання серед учнів.

3.20. Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників і іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту; забезпечує ними заклади освіти.

3.21. Видає інформаційно-методичні бюлетені, методичні посібники, підручники.

3.22. Організовує фінансове забезпечення існуючої мережі закладів освіти.

3.23. Вносить пропозиції щодо обсягу бюджетного фінансування закладів освіти, аналізує його використання.

3.24. Контролює створення й аналізує використання в загальноосвітніх навчальних закладах фонду загального обов'язкового навчання, що формується за рахунок коштів міського бюджету, а також залучення коштів підприємств, установ, організацій з інших джерел, для задоволення матеріально-побутових потреб учнів.

3.25. Організація матеріально-технічного забезпечення закладів освіти комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького:

3.26. Сприяє матеріально-технічному забезпеченню закладів освіти; введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, а також підручниками.

3.27. Організовує підготовку закладів освіти до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного і капітального ремонту приміщень.

3.28. Здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в закладах освіти і надання практичної допомоги в проведенні відповідної роботи.

3.29. Надає допомогу органам опіки і піклування у влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування до інтернатів і в сім'ї під опіку (піклування), на усиновлення.

3.30. Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у закладах освіти; здійснює соціально-педагогічний патронаж.

3.31. Координує роботу закладів освіти, сім'ї і громадськості, пов'язаної з навчанням і вихованням дітей, організацією їх дозвілля.

3.32. Сприяє діяльності дитячих і молодіжних організацій, творчих об'єднань, товариств.

3.33. Забезпечує створення і функціонування психологічної служби в закладах освіти.

3.34. Координує роботу, пов'язану і здійсненням у закладах освіти професійної орієнтації учнів.

3.35. Організовує харчування дітей у закладах освіти за рахунок міського бюджету і залучених коштів.

3.36. Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей і учнів у закладах освіти, здійснення оздоровчих заходів.

3.37. Прогнозує потребу міста в педагогічних працівниках і спеціалістах, у разі необхідності, укладає договори з вищими навчальними закладами на їх підготовку.

3.38. Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.

3.39. Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

3.40. Організовує проведення атестації педагогічних і керівних кадрів закладів освіти, відповідно до вимог чинного законодавства.

3.41. Розглядає і вносить у встановленому порядку пропозиції щодо заохочення і нагородження працівників освіти.

3.42. Подає у встановленому порядку статистичний звіт про стан і розвиток освіти в місті; організовує з цією метою збирання і опрацювання інформації і формування банку даних.

3.43. Інформує населення про стан і перспективи розвитку освіти в місті (не рідше ніж 1 раз на рік).

3.44. Забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховуючи позитивні пропозиції, вживає заходи до усунення недоліків у роботі.

3.45. Взаємодіє з органами громадського самоврядування.

4. Права управління освіти

Управління освіти має право:

4.1. Залучати до розроблення міської програми розвитку освіти і розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів.

4.2. Брати участь в утворенні, реорганізації і ліквідації закладів освіти всіх типів і форм власності.

4.3. Скликати міські, у тому числі щорічні серпневі та науково-практичні конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників закладів освіти з питань, що належать до їх компетенції.

4.4. Вносити органам виконавчої влади й органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування закладів освіти комунальної власності; брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі міста.

4.5. Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників підвідомчих управлінню закладів освіти, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень.

4.6. Укладати договори про співробітництво і встановлювати прямі зв'язки з закладами освіти зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами.

5. Керівництво та апарат управління освіти

5.1. Управління освіти очолює начальник, що призначається на посаду і звільняється з посади міським головою. Начальник управління освіти в своїй діяльності підконтрольний та підзвітний Хмельницькій міській раді, підпорядкований виконавчому комітету, міському голові та відповідному заступнику міського голови.

5.2. Начальник управління освіти:

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю управління освіти, забезпечує виконання покладених на управління освіти завдань, визначає посадові обов'язки заступників начальника і працівників управління освіти.

5.2.2. Вносить на розгляд та затвердження міському голові розроблений управлінням освіти штатний розпис апарату управління освіти з розрахунком видатків на його утримання.

5.2.3. Затверджує положення про структурні підрозділи управління освіти, посадові обов'язки його працівників.

5.2.4. Планує роботу управління освіти й аналізує стан її виконання.

5.2.5. Видає в межах своєї компетенції накази і затверджує рішення колегії, організовує і контролює їх виконання.

5.2.6. Призначає на посаду і звільняє з посади працівників структурних підрозділів управління освіти, керівників закладів освіти комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького.

Призначає на посаду та звільняє з посади заступників керівника та інших педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів за поданням їх керівників відповідно до чинного законодавства.

5.2.7. Погоджує призначення на посаду і звільнення з посади керівників та їх заступників підпорядкованих приватних закладів освіти.

5.2.8. Заохочує і накладає дисциплінарні стягнення на працівників структурних підрозділів управління освіти, керівників закладів освіти комунальної власності та педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів за поданням керівника закладу відповідно до чинного законодавства.

5.2.9. Подає на затвердження міського голови кошторис доходів і видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності і фонду оплати праці працівників управління освіти.

5.2.10. Розпоряджається коштами, що виділяються на утримання управління освіти.

5.2.11. Затверджує штатні розписи закладів освіти.

5.2.12. Розглядає клопотання і вносить пропозиції про нагородження кращих працівників освіти міста державними нагородами, у тому числі президентськими відзнаками, і про присвоєння їм почесних звань України.

5.2.13. Відкриває рахунки у відділенні Державного казначейства, має право першого підпису.

5.2.14. В межах своїх повноважень представляє управління освіти як виконавчий орган міської ради у відносинах з державними та громадськими організаціями, органами влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, громадянами.

5.2.15. Веде особистий прийом громадян.

5.2.16. Укладає відповідно до наданих йому повноважень договори.

5.2.17. Вносить подання міському голові щодо встановлення і зміни рангів посадовим особам органів місцевого самоврядування - працівникам управління освіти.

5.2.18. Затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку за погодженням з профспілковим комітетом.

5.2.19. Сприяє розвитку міжнародних зв'язків з питань освіти, виховання.

5.3. Накази начальника управління освіти, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані або змінені виконавчим комітетом Хмельницької міської ради або оскаржені в судовому порядку.

5.4. Структурні підрозділи при управлінні освіти:

5.4.1. При управлінні освіти створюється колегія. Склад колегії погоджується заступником міського голови та затверджується міським головою за поданням начальника управління освіти. Рішення колегії носять рекомендований характер і впроваджуються в життя наказами начальника управління освіти.

5.4.2. Для організації науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників при управління освіти створюється науково-методичний центр управління освіти, що діє відповідно до положення про нього, затвердженого начальником управління освіти.

5.4.3. Для обслуговування та ремонту будівель закладів освіти при управлінні освіти створюється дільниця по експлуатації закладів освіти, що діє відповідно до положення про нього, затвердженого начальником управління освіти.


5.4.4. Для здійснення бухгалтерського обліку, контролю, планування і звітності, виконання кошторисів видатків закладів освіти комунальної форми власності, структурних підрозділів управління освіти, при управлінні освіти створюється відділ бухгалтерського обліку, планування та звітності управління освіти, що діє відповідно до положення про нього, затвердженого начальником управління освіти. (Рішення N 5)

(пункт 5.4.4 у редакції рішення Хмельницької міської ради від 15.06.2011 р. N 5) (Рішення N 5)


5.4.5. Пункт 5.4.5 виключено (Рішення N 5)

(згідно з рішенням Хмельницької міської ради від 15.06.2011 р. N 5, (Рішення N 5)у зв'язку з цим пункти 5.4.6, 5.4.7, 5.4.8 вважати відповідно пунктами 5.4.5, 5.4.6, 5.4.7) (Рішення N 5)

5.4.5. (Рішення N 5) Для регулювання трудових відносин між педагогічними працівниками закладів освіти та працівниками підрозділів управління освіти при управлінні освіти створюється сектор з кадрової роботи управління освіти, що діє відповідно до положення про нього, затвердженого начальником управління освіти.

5.4.6. (Рішення N 5) При управлінні освіти може створюватися рада керівників закладів освіти, діяльність якої регламентується положенням про неї, а також інші громадські утворення, комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості міста.

5.4.7. (Рішення N 5) Для організації роботи з дітьми з вадами психофізичного розвитку при управлінні освіти може створюватися міська психолого-медико-педагогічна консультація, діяльність якої регламентується положенням про неї, затвердженим начальником управління освіти.

6. Припинення діяльності управління освіти

6.1. Ліквідація і реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) управління освіти проводиться згідно з порядком, передбаченим діючим законодавством України.

6.2. При реорганізації і ліквідації управління освіти звільненим працівникам гарантується захист їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

6.3. У разі ліквідації управління освіти його активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу міського бюджету.

 

Секретар міської ради

В. Лесков

Начальник управління освіти
Хмельницької міської ради

Ю. Курманський

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали