ПЛЕНУМ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 березня 2012 року N 1

Про підсумки роботи господарських судів України у 2011 році та завдання на 2012 рік

Заслухавши та обговоривши доповідь Голови Вищого господарського суду України Татькова В. І. про підсумки роботи господарських судів у 2011 році, пленум Вищого господарського суду України відзначає, що упродовж зазначеного періоду робота господарських судів із забезпечення належного рівня правосуддя, захисту прав та охоронюваних законом інтересів учасників правовідносин у сфері господарювання здійснювалася на належному рівні.

У 2011 році місцевими господарськими судами розглянуто 268,8 тисячі звернень осіб за захистом своїх порушених прав і охоронюваних законом інтересів.

Найбільшу кількість звернень розглянуто господарськими судами міста Києва (44,5 тис.), Дніпропетровської (34,4 тис.), Харківської (27,1 тис.) та Донецької (17,1 тис.) областей.

Протягом 2011 року до апеляційних господарських судів надійшло на розгляд 47,3 тис. апеляційних скарг.

У звітному періоді найбільшу кількість скарг розглянуто в Київському (10,8 тис.) та Донецькому (6,1 тис.) апеляційних господарських судах.

Напружено працювала касаційна інстанція. За 2011 рік на розгляд Вищого господарського суду України надійшло 29,9 тис. касаційних скарг.

У звітному періоді до державного бюджету України сплачено або стягнуто 268,6 млн. грн. та 528 тис доларів США державного мита та судового збору.

У 2011 році було змінено та скасовано 3,8 відсотка судових актів місцевих господарських судів внаслідок їх перегляду вищими судовими інстанціями.

Найкращих результатів щодо якості розгляду справ досягнуто господарськими судами Чернівецької, Кіровоградської, Чернігівської, Закарпатської та Полтавської областей, де кількість змінених та скасованих судових актів склала від 1,6 до 2,9 відсотка.

У 2011 році до Вищого господарського суду України надійшло понад 2,4 тис. заяв про перегляд судових рішень господарських судів Верховним Судом України. За результатами перевірок цих заяв постановлено 132 ухвали про допуск справ до провадження Верховним Судом України. За результатами їх розгляду Верховним Судом України прийнято постанови про повне або часткове задоволення 62 заяв, що становить 0,3 відсотка від загальної кількості прийнятих у 2011 році постанов Вищого господарського суду України. Зазначені показники свідчать, що Вищим господарським судом України в цілому забезпечується єдність судової практики.

У 2011 році господарськими судами активно здійснювалася реалізація повноважень, передбачених статтею 90 Господарського процесуального кодексу України. Було винесено 881 окрему ухвалу з приводу порушення законності або істотних недоліків у діяльності підприємств, установ, організацій, їх посадових осіб. Крім того, до прокуратури та органів внутрішніх справ надіслано 396 повідомлень про виявлені порушення, що містять ознаки діянь, переслідуваних у кримінальному порядку.

Водночас, у здійсненні господарськими судами правосуддя мали місце проблеми й недоліки, які впливають на виконання ними завдань, визначених Конституцією і законами України.

Пленум відзначає необхідність вжиття Вищим господарським судом України додаткових заходів щодо проведення узагальнень судової практики та аналізу судової статистики, адекватного і своєчасного реагування на потреби господарських судів у правозастосуванні, забезпечення єдності судової практики.

Особливу увагу необхідно приділити опрацюванню разом з комітетами Верховної Ради України законопроектів, спрямованих на вдосконалення питань судоустрою і статусу суддів, господарського судочинства, системи забезпечення функціонування судової влади.

Пленум Вищого господарського суду України постановив:

1. Доповідь Голови Вищого господарського суду України Татькова В. І. "Про підсумки роботи господарських судів України у 2011 році та завдання на 2012 рік" взяти до відома.

2. Головам місцевих та апеляційних господарських судів:

- у квітні 2012 року провести збори суддів та працівників апарату судів з обговорення стану здійснення правосуддя, проблем судочинства та шляхів їх вирішення з поданням відповідних пропозицій Вищому господарському суду України;

- звернути особливу увагу на якість роботи суддів та їх персональну відповідальність за здійснення правосуддя, дотримання закріплених Конституцією і законами України основних засад судочинства;

- здійснити аналіз скарг на дії суддів і працівників апарату суду та розробити заходи щодо усунення причин, що породжують такі скарги;

- здійснювати постійний контроль за дотриманням процесуальних норм при розгляді справ;

- здійснити аналіз відповідності змісту судових рішень вимогам Господарського процесуального кодексу України;

- скласти та затвердити план проведення заходів щодо підвищення кваліфікації суддів та працівників апарату судів з актуальних питань здійснення правосуддя на 2012 рік, узгодивши відповідні питання з Національною школою суддів України;

- здійснювати роботу із забезпечення реалізації норм законів України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), "Про інформацію" та "Про захист персональних даних";

- щомісяця аналізувати причини помилок, допущених суддями у здійсненні правосуддя, та обговорювати ці питання на зборах суддів;

- систематично проводити обговорення питань організації роботи судів та суддів;

- здійснювати постійний контроль за дотриманням вимог законодавства про державну службу та про боротьбу з корупцією;

- спільно з керівниками апаратів у квітні 2012 року узагальнити проблемні питання, що можуть виникнути при застосуванні та виконанні Закону України "Про державну службу" від 17.11.2011 N 4050-VI (Закон N 4050-VI), та подати Вищому господарському суду України відповідні пропозиції;

- провести навчання суддів та працівників апарату суду з питань застосування Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у редакції, чинній з 18 січня 2013 року);

- проаналізувати роботу автоматизованої системи документообігу суду стосовно визначення судді для розгляду конкретної справи і про результати інформувати Вищий господарський суд України.

3. Головам апеляційних господарських судів:

- активізувати роботу з вивчення і узагальнення судової практики та надання методичної допомоги місцевим господарським судам у застосуванні законодавства;

- вивчати причини скасування та зміни судових актів місцевих і апеляційних господарських судів, періодично обговорювати проблеми практики застосування законодавства на нарадах суддів, семінарах;

- проаналізувати дотримання спеціалізації суддів у місцевих і апеляційних господарських судах та поінформувати Вищий господарський суд України;

- надавати пропозиції з проблемних питань, що потребують роз'яснення Вищим господарським судом України з метою забезпечення єдності судової практики в застосуванні норм процесуального та матеріального права;

- щоквартально здійснювати узагальнення проблемних питань організації роботи господарських судів відповідного апеляційного округу та пропозицій щодо шляхів їх вирішення, надаючи відповідні довідки Вищому господарському суду України.

4. Вищому господарському суду України:

- вивчити і узагальнити причини скасування Верховним Судом України судових рішень Вищого господарського суду України у 2011 році та вживати заходів щодо усунення таких причин;

- продовжити роботу з підготовки та опрацювання проектів постанов пленуму Вищого господарського суду України з питань практики застосування норм чинного законодавства;

- забезпечити виконання Плану заходів Вищого господарського суду України щодо запобігання і протидії корупції на 2012 рік;

- здійснити аналіз скарг на дії суддів і працівників апарату суду та вжити заходів щодо усунення причин, що породжують такі скарги;

- здійснювати аналіз навантаження суддів та дотримання їхньої спеціалізації при розподілі справ автоматизованою системою документообігу;

- здійснювати аналіз судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики у господарських справах з метою однакового застосування норм права господарськими судами;

- здійснювати роботу із забезпечення реалізації норм Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI);

- покращити роботу з надання методичної і практичної допомоги місцевим та апеляційним господарським судам з питань застосування законодавства, в тому числі з робочими виїздами до місцевих і апеляційних господарських судів;

- надати методичну допомогу господарським судам з питань, пов'язаних з набранням чинності з 01.01.2013 нової редакції Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";

- продовжити практику обговорення проектів роз'яснень пленуму Вищого господарського суду України на Науково-консультативній раді;

- розробити та затвердити план роботи Науково-консультативної ради;

- завершити роботу над створенням класифікатора категорій спорів, які розглядаються господарськими судами;

- систематично аналізувати в судових палатах судову практику застосування судовими колегіями одних і тих самих норм матеріального і процесуального права в подібних правовідносинах;

- узагальнити проблемні питання, що можуть виникнути при застосуванні та виконанні Закону України "Про державну службу" від 17.11.2011 N 4050-VI (Закон N 4050-VI), та підготувати відповідні пропозиції;

- сприяти формуванню позитивного іміджу суду в суспільстві шляхом висвітлення діяльності господарських судів у засобах масової інформації, участі у семінарах, конференціях, круглих столах;

- завершити роботу над проектом нової редакції Господарського процесуального кодексу України;

- активізувати роботу Консультативної ради при Голові Вищого господарського суду України;

- здійснити аналіз практики застосування господарськими судами Закону України "Про судовий збір" (Закон N 3674-VI) і повідомити про проблемні питання Кабінет Міністрів України;

- проаналізувати роботу автоматизованої системи документообігу суду стосовно визначення судді або колегії суддів для розгляду конкретної справи;

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на секретаря пленуму Вищого господарського суду України.

 

Голова Вищого
господарського суду України

В. Татьков

Секретар пленуму Вищого
господарського суду України

Г. Кравчук

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали