МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 21 жовтня 2011 року N 684

Про питання проведення першого етапу відбору та порядку підготовки пропозицій щодо інвестиційних проектів у сфері охорони здоров'я

Відповідно до Закону України "Про інвестиційну діяльність", постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2010 N 860 "Питання підготовки та відбору інвестиційних проектів, для реалізації яких у реальному секторі економіки надається державна підтримка" наказую:

1. Затвердити:

1.1. Положення про критерії першого етапу відбору та експертної оцінки, а також порядку підготовки пропозицій щодо інвестиційних проектів у сфері охорони здоров'я, для реалізації яких надається державна підтримка, що додається.

1.2. Положення про комісію з проведення першого етапу відбору та експертної оцінки, а також підготовки пропозицій щодо інвестиційних проектів у сфері охорони здоров'я, для реалізації яких надається державна підтримка, що додається.

2. Департаменту нормативно-правового забезпечення Міністерства охорони здоров'я України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Калішенко Г. М.

 

В. о. Міністра

Р. О. Моісеєнко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
21.10.2011 N 684

Положення
про критерії першого етапу відбору та експертної оцінки, а також порядку підготовки пропозицій щодо інвестиційних проектів у сфері охорони здоров'я, для реалізації яких надається державна підтримка

Це Положення визначає критерії першого етапу відбору та експертної оцінки, а також порядок підготовки пропозицій Міністерством охорони здоров'я України щодо інвестиційних проектів у сфері охорони здоров'я, розроблених суб'єктами господарювання, для реалізації яких у реальному секторі економіки надається державна підтримка.

1. Критерії відбору та експертної оцінки інвестиційних проектів у сфері охорони здоров'я на першому етапі

1.1. Основними критеріями відбору та експертної оцінки інвестиційних проектів Міністерством охорони здоров'я України є:

1.1.1. ефективність реалізації (прибуток, гарантованість повернення коштів, наданих з державного бюджету на поворотній основі чи залучених під державні гарантії, строк окупності, створення нових робочих місць, надходження до державного та місцевих бюджетів податків і зборів (обов'язкових платежів));

1.1.2. інноваційна спрямованість;

1.1.3. високотехнологічний рівень;

1.1.4. забезпечення:

енергозбереження;

захисту навколишнього природного середовища;

1.1.5. фінансово-економічний стан суб'єкта господарювання;

1.1.6. конкурентоспроможність товарів, робіт і послуг, які є результатом реалізації інвестиційного проекту.

1.2. Науково-технічний критерій розкривається через: науково-технічний потенціал учасника конкурсного відбору інвестиційних проектів (наявність співробітників з науковими ступенями, наявність випробувальних лабораторій, наявність об'єктів права інтелектуальної власності, які зареєстровані відповідно до законодавства); запропоновані нові технічні рішення.

1.3. Виробничий критерій розкривається через: забезпеченість виробництва необхідними сировиною, матеріалами, комплектуючими, обладнанням і устаткуванням; рівень технологічних нововведень при реалізації проекту; забезпеченість виробництва кваліфікованим персоналом; можливість використання відходів виробництва; наявність у проекті ресурсо- та енергозберігаючих технологій (оцінка показників зниження енергоємності, матеріалоємності виробництва продукції, оцінка ступеня заміщення традиційних джерел енергії альтернативними).

1.4. Ринковий критерій розкривається через: відповідність проекту потребам ринку; ефективність маркетингових заходів для просування запропонованого продукту на ринок; конкурентоспроможність продукції за ціною та якістю; перспективність ринків збуту тощо.

1.5. Фінансово-економічний критерій розкривається через: передбачуваний рівень рентабельності; строк окупності проекту; частку власних коштів учасника конкурсного відбору інвестиційних проектів в загальній кошторисній вартості проекту; платоспроможність та фінансову стабільність учасника конкурсного відбору інвестиційних проектів.

1.6. Соціальний та екологічний критерії розкриваються через: вплив реалізації проекту на рівень зайнятості населення та створення нових робочих місць; надходження платежів до бюджетів; вплив виробничих процесів, задіяних у реалізації проекту, на навколишнє природне середовище; відповідність вимогам санітарних, архітектурних та інших норм, установлених законодавством України.

2. За результатами розгляду проектів члени Комісії дають оцінку кожному проекту відповідно до зазначених критеріїв за трибальною шкалою: низька - 1 бал, середня - 2 бали, висока - 3 бали.

Якщо будь-який з критеріїв не розкрито, то ставиться 0 балів.

3. Інвестиційні проекти не розглядаються в разі:

3.1. Надходження до відповідального органу в установленому порядку інформації про:

визнання суб'єкта господарювання банкрутом, порушення щодо нього справи про банкрутство або початок процедури припинення;

наявність у суб'єкта господарювання заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) до державного та місцевих бюджетів, Пенсійного фонду України, а також із виплати заробітної плати;

3.2. Виявлення у поданих суб'єктом господарювання документах недостовірної інформації про інвестиційний проект або фінансово-економічний стан такого суб'єкта.

2. Порядок підготовки пропозицій щодо інвестиційних проектів у сфері охорони здоров'я

1. Міністерство охорони здоров'я України утворює Комісію з проведення першого етапу відбору та експертної оцінки, а також підготовки пропозицій щодо інвестиційних проектів у сфері охорони здоров'я, для реалізації яких надається державна підтримка (далі - Комісія).

2. Комісія здійснює підготовку пропозицій щодо інвестиційних проектів у сфері охорони здоров'я у наступному порядку:

3. Документи необхідні для розгляду інвестиційних проектів надаються суб'єктом господарювання Голові або секретарю Комісії.

4. Оголошення про проведення конкурсного відбору інвестиційних проектів (далі - Конкурс) та строк приймання документів на Конкурс розміщується у друкованих засобах масової інформації і на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати початку приймання документів на Конкурс.

5. Для участі у Конкурсі суб'єкт господарювання (далі - учасник Конкурсу) подає до Міністерства охорони здоров'я України проект разом з необхідними документами, перелік яких визначено пунктом 7 Порядку відбору інвестиційних проектів, для реалізації яких у реальному секторі економіки надається державна підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2010 N 860.

6. Керівник учасника Конкурсу забезпечує надання достовірної інформації, що міститься у поданих документах.

7. Подані документи реєструються секретарем Комісії у книзі реєстрації інвестиційних проектів із зазначенням часу та дати їх приймання (далі - книга реєстрації). Книга реєстрації повинна бути пронумерована, прошнурована, засвідчена печаткою Міністерства охорони здоров'я України та зберігатися у секретаря Комісії.

8. Якщо учасник Конкурсу подав неповний комплект документів або оформлений неналежним чином, проект не допускається до участі у Конкурсі, а заявник інформується про виявлені недоліки протягом трьох робочих днів з дня надходження зазначених документів до Міністерства охорони здоров'я України вмотивованою письмовою відповіддю.

9. Після усунення недоліків учасник Конкурсу має право повторно подати документи для участі у Конкурсі з дотриманням встановленого строку подачі документів для участі у Конкурсі.

10. Інформація, що міститься в документах, поданих учасниками Конкурсу, не підлягає розголошенню, крім випадків, передбачених законодавством України.

11. Оголошення про дату, час та місце проведення Конкурсу розміщується на офіційних веб-сайтах Державного агентства України з управління національними проектами та Міністерства охорони здоров'я України не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати проведення Конкурсу.

12. Приймання документів для участі в Конкурсі припиняється за три робочі дні до визначеної головою Комітету дати проведення Конкурсу.

13. Голова або заступник Голови Комісії призначає дату і місце проведення засідання Комісії не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати його проведення.

14. Секретар Комісії складає порядок денний засідання Комісії, надає його на затвердження Голові або заступнику Голови Комісії та надає копії документів членам комісії за два робочі дні до засідання.

15. Комісія розглядає подані документи та приймає рішення щодо відповідності їх пріоритетам розвитку галузі охорони здоров'я.

16. Рішення Комісії приймається на засіданні простою більшістю голосів у разі участі в голосуванні не менш як двох третин її членів, оформляється протоколом, який готує секретар Комісії, та підписується всіма членами Комісії.

17. На підставі протоколу засідання Комісії готується висновок Комісії, який підписується Головою та секретарем Комісії.

18. Секретар Комісії щоквартально готує пропозиції щодо інвестиційних проектів, які, за висновком Комісії, відповідають пріоритетам розвитку галузі охорони здоров'я. Пропозиції вносяться Головою Комісії на підпис Міністра охорони здоров'я України.

19. Голова Комісії щокварталу забезпечує подання Державному агентству України з управління національними проектами пропозицій щодо інвестиційних проектів, які, за висновком Комісії, відповідають пріоритетам розвитку галузі охорони здоров'я, та забезпечує публікацію результатів першого етапу конкурсного відбору інвестиційних проектів в офіційних друкованих засобах масової інформації та розміщує на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України.

 

Директор Департаменту
нормативно-правового забезпечення

В. В. Коблош

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
21.10.2011 N 684

Положення про комісію
з проведення першого етапу відбору та експертної оцінки, а також підготовки пропозицій щодо інвестиційних проектів у сфері охорони здоров'я, для реалізації яких надається державна підтримка

1. Міністерство охорони здоров'я України утворює Комісію з проведення першого етапу відбору та експертної оцінки, а також підготовки пропозицій щодо інвестиційних проектів у сфері охорони здоров'я, для реалізації яких надається державна підтримка (далі - Комісія).

2. До складу Комісії входять представники структурних підрозділів, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України, а також за згодою представники наукових, експертних та громадських організацій.

3. Комісія є постійно діючим органом, який проводить свої засідання в міру надходження заявок (не менше двох) для участі в конкурсному відборі інвестиційних проектів у сфері охорони здоров'я, для реалізації яких надається державна підтримка.

4. Комісія здійснює свою роботу шляхом:

прийняття рішення про проведення конкурсу;

підготовки та розміщення оголошень відповідно до цього Положення;

забезпечення прийому, реєстрації, перевірки документів, що подаються для участі у Конкурсі, на відповідність вимогам Конкурсу, у тому числі в частині їх оформлення і комплектності;

підготовки експертної оцінки щодо поданих на Конкурс інвестиційних проектів (далі - проекти) згідно з критеріями, затвердженими Міністерством охорони здоров'я України;

встановлення та затвердження експертних оцінок проектів;

надання суб'єктам господарювання методичної допомоги, консультацій щодо організації, умов та порядку проведення Конкурсу;

забезпечення підготовки і проведення Конкурсу;

забезпечення членів Комісії не пізніше ніж у триденний строк до дати засідання Комісії експертними оцінками проектів, а також за письмовим зверненням членів Комісії іншими документами, необхідними для належного розгляду проектів;

підготовки проекту акта Кабінету Міністрів України про підтримку проекту-переможця Конкурсу та матеріалів до нього, який надається до Державного агентства України з управління національними проектами для його подальшого внесення в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;

ведення протоколів засідань Комітету тощо.

Роботою Комісії керує Голова Комісії, який визначається Міністром охорони здоров'я України.

Комісія є консультативно-дорадчим органом при Міністерстві охорони здоров'я України, що утворюється з метою опрацювання, узагальнення інформації і забезпечення кваліфікованої та об'єктивної експертної оцінки проектів, які подаються на Конкурс.

 

Директор Департаменту
нормативно-правового забезпечення

В. В. Коблош

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали