МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 15 серпня 2011 року N 508

Про планування наукової тематики на 2012 рік

З метою планування наукової тематики на 2012 рік з пріоритетних галузевих інноваційних напрямів відповідно до законів України "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про вищу освіту", "Про освіту", "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки", постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1084 "Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення наукових робіт та розробок, проектних і конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету" наказую:

1. Оголосити конкурс проектів наукових досліджень та розробок у сфері клінічної та профілактичної медицини, які планується виконувати науково-дослідними установами (далі - НДУ) і вищими медичними (фармацевтичним) навчальними закладами і закладами післядипломної освіти (далі - ВМНЗ) МОЗ України у 2012 році за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України.

2. Директорам НДУ і ВМНЗ:

2.1. Протягом серпня - жовтня поточного року провести перший етап конкурсного відбору проектів наукових досліджень та розробок (далі - НДР), що пропонуватимуться Міністерству охорони здоров'я України для планування та фінансування у 2012 році за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України.

2.2. Переглянути НДР, що виконуються за планами НДУ та ВМНЗ (ініціативна і пошукова тематика), і привести їх у відповідність до положень Концепції наукового забезпечення розвитку охорони здоров'я України у 2012 році.

2.3. З метою відбору проектів НДР, спрямованих на отримання вагомих наукових результатів, впровадження яких може суттєво вплинути на розвиток галузі охорони здоров'я, - до 1 жовтня 2011 року подати до Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції на конкурс узгоджені з профільними підрозділами МОЗ України, проблемними комісіями МОЗ та НАМН України, головними позаштатними спеціалістами МОЗ України:

2.3.1 Проекти НДР, які будуть виконуватись, починаючи з 2012 року, з обґрунтованими рішеннями вчених рад НДУ і ВМНЗ з детальними розрахунками витрат.

2.3.2. Анотовані звіти по перехідних НДР із зазначенням отриманих результатів та клопотання і запит на подальше виконання кожної перехідної НДР у 2012 році з детальними розрахунками витрат (за встановленою формою), обґрунтованими рішеннями вчених рад НДУ і ВМНЗ.

3. Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції (Вороненко В. В.) за участю керівників структурних підрозділів МОЗ України, головних позаштатних спеціалістів МОЗ України з відповідних спеціальностей, представників проблемних комісій МОЗ та НАМН України до 15 грудня 2011 року забезпечити проведення конкурсу та за його результатами затвердити перелік НДР, які виконуватимуться у 2012 році за рахунок коштів державного бюджету.

4. Директорам НДУ і ректорам ВМНЗ протягом січня - лютого 2012 року укласти з МОЗ України договори на виконання НДР відповідно до результатів конкурсного відбору та подати на затвердження зведені плани НДР на 2012 рік відповідно до затверджених обсягів фінансування наукових досліджень.

5. Затвердити:

5.1. Концепцію наукового забезпечення розвитку охорони здоров'я України у 2012 році, що додається.

5.2. Форму заявки (запиту) на фінансування замовлення на науково-технічну продукцію, що додається.

5.3. Методичні рекомендації щодо підготовки проектів фундаментальних наукових досліджень та прикладних наукових розробок (НДР) для формування Зведеного плану науково-дослідних робіт, що додаються.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Міністр

О. В. Аніщенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
15.08.2011 N 508

Концепція наукового забезпечення розвитку охорони здоров'я України у 2012 році

Охорона здоров'я - один з пріоритетних напрямів державної політики, спрямований на організацію високоякісної і доступної медичної допомоги з орієнтацією системи охорони здоров'я на попередження захворювань, забезпечення безпечного і сприятливого для здоров'я та життєдіяльності людини середовища. Доведено, що здоров'я населення залежить від спадковості, соціального та економічного благополуччя. Важливу роль у формуванні здоров'я відіграють здоровий спосіб життя, адекватне харчування, належні умови життя та побуту, стан навколишнього середовища.

Вивчення медико-демографічних характеристик, тенденцій захворюваності та поширеності хвороб серед різних вікових груп населення є важливою складовою планування стратегічних напрямків розвитку галузі охорони здоров'я, основою для розробки ефективної науково обгрунтованої системи збереження і зміцнення здоров'я населення працездатного віку.

Аналіз захворюваності та поширеності хвороб серед населення України, рівнів смертності протягом останніх років свідчить про стійкі тенденції до їх зростання. Основу структури захворюваності традиційно формують хвороби системи кровообігу, органів дихання, травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх чинників.

Структуру поширеності формують: хвороби системи кровообігу, хвороби органів дихання, хвороби органів травлення, хвороби кістково-м'язової та сполучної тканини, хвороби сечостатевої системи, ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин.

За останні п'ять років серед всього населення України зберігаються негативні тенденції зростання первинної захворюваності та поширеності хвороб.

Важливу роль у формуванні показників захворюваності відіграють хронічні неінфекційні хвороби, рівень яких за останні роки зріс. Ця тенденція характерна для більшості країн світу. Для України важливими медико-соціальними проблемами є окремі хронічні неінфекційні хвороби - системи кровообігу, злоякісні новоутворення, ендокринні та алергічні захворювання. Основу структури причин смертності дорослого населення України формують хвороби органів кровообігу, новоутворення, зовнішні причини смерті, хвороби органів травлення і органів дихання.

У більшості регіонів країни відзначається негативна динаміка щодо поширеності і захворюваності населення працездатного віку. Вивчення стану здоров'я населення працездатного віку набуває особливого значення, оскільки збереження трудового потенціалу є необхідною умовою для успішного виконання першочергових завдань економічного та соціального розвитку країни.

Особливе занепокоєння викликає проблема передчасної смертності чоловіків, тривалість життя яких за останні десятиріччя скоротилась більш ніж на 4 роки (у жінок - більш ніж на 1,5 року). Сьогодні за тривалістю життя жінок ми відстаємо від провідних європейських країн на 8 - 9 років, а за середньою тривалістю життя чоловіків - на 12 - 13 років. Соціально-економічними наслідками передчасної смертності є не тільки зменшення років потенційного життя та збільшення величини безповоротних втрат унаслідок смерті, а й значні економічні збитки.

Аналіз структури та причин смертності в Україні, порівняння основних показників смертності з відповідними показниками у країнах Європейського регіону, сучасні наукові дослідження та досвід інших країн свідчать про наявність значного резерву скорочення людських втрат в Україні. За даними досліджень Світового банку, в Україні можна запобігти 14 % смертей, а 17 % випадків смертей можна попередити лікуванням, крім того, 17 % смертей, спричинених ішемічною хворобою серця, можна уникнути за допомогою профілактичних та лікувальних заходів.

Рівень захворюваності на всі новоутворення свідчить про зростання порівняно з минулими роками. На вирішення проблем зниження захворюваності на рак та подовження життя хворих зі злоякісними новоутвореннями спрямовані фундаментальні дослідження та прикладні розробки, що виконуються в межах Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року, затвердженої Законом України від 23 грудня 2009 року N 1794-VI (далі - Програма). Метою цієї Програми є підвищення ефективності здійснення загальнодержавних заходів з профілактики злоякісних новоутворень, якості первинної профілактики онкологічних захворювань та доступності медичної допомоги для хворих осіб, підвищення показника одужання, зниження рівня смертності онкологічних хворих, що помирають протягом одного року після встановлення діагнозу, і показника смертності від злоякісних новоутворень деяких локалізацій (рак молочної залози, шийки матки, передміхурової залози). Завдання та заходи Програми передбачають забезпечення проведення багатоцентрових наукових досліджень у галузі онкології та проведення досліджень з метою розроблення сучасних методів надання допомоги онкологічним хворим, визначення пріоритетів під час здійснення протиракових заходів на всіх етапах надання такої допомоги).

Стратегічно важливим пріоритетним завданням держави у галузі охорони здоров'я є збереження життя та здоров'я матерів та дітей. Основою зазначеного спрямування є народжуваність, здоров'я новонароджених дітей, безпечність пологів, попередження материнської та малюкової смертності та безперечно - здоров'я дитячого населення країни, в цілому зниження рівня їх захворюваності та інвалідності.

Забезпечення умов для належного формування і розвитку дитячого організму передбачає виявлення особливостей і тенденцій здоров'я дітей, визначення пріоритетних проблем, обгрунтування шляхів профілактики.

Охорона здоров'я дітей, забезпечення умов для їх всебічного розвитку визначені в Україні загальнонаціональним пріоритетом, що закріплено законодавчими актами та Концепцією розвитку охорони здоров'я населення України.

У структурі захворюваності дітей, як і в попередні роки, переважають хвороби органів дихання, шкіри та підшкірної клітковини, деякі інфекційні та паразитарні хвороби, хвороби органів травлення, травми та отруєння тощо. Серед окремих видів патології у дитячому віці на особливу увагу заслуговують інфекційні та паразитарні захворювання. Вони мають велику питому вагу у структурі захворюваності та поширеності і можуть бути причиною значних ускладнень здоров'я.

У структурі захворюваності дітей на новоутворення переважають лейкози, злоякісні новоутворення головного мозку та інших відділів нервової системи, лімфоми. Рівень захворюваності ендокринної системи формується тиреоїдною патологією, цукровим діабетом та порушеннями обміну речовин. Серед дітей продовжують зростати природжені вади розвитку.

Збереження і відновлення репродуктивного здоров'я є найважливішим медико-соціальним завданням. Державною програмою "Репродуктивне здоров'я нації" на період до 2015 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 N 1849, передбачені такі завдання: завдання 15 (захід програми - проведення досліджень стану репродуктивного здоров'я чоловіків та розроблення галузевої звітності щодо захворювань чоловічої репродуктивної системи).

Захворюваність на інфекційні та паразитарні хвороби лишається індикатором соціально-економічних проблем суспільства. Інфекційні хвороби займають провідне місце серед причин передчасної смерті та у структурі тимчасової непрацездатності.

На сьогодні інфекційні хвороби - не лише проблема життя та здоров'я людини, а й важлива соціально-економічна проблема. Інфекційна захворюваність викликає занепокоєння ще й через загрозу, яку вона становить для здоров'я нації, її економіки та міжнародного іміджу держави. На інфекції, керовані засобами імунопрофілактики, щороку хворіє від 70 тис. до 180 тис. осіб. Наукові дослідження з проблеми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД мають передбачати розроблення нових науково обґрунтованих методів профілактики, діагностики та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД; пошук лікарських засобів нового покоління проти ВІЛ-інфекції/СНІДу, зокрема генно-інженерних та імуновекторних засобів, вивчення можливості застосування замісної або регенеративної терапії захворювання.

Науковий супровід протитуберкульозних заходів, проведення наукових досліджень з питань профілактики, діагностики туберкульозу, в тому числі лікування хворих з хіміорезистентними та ВІЛ-асоційованими формами туберкульозу, які були одним із завдань Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007 - 2011 роках, затвердженої Законом України від 8 лютого 2007 року N 648-V, будуть пріоритетними і у 2012 році.

У 2012 році завершується виконання Галузевої науково-технічної програми "Медична допомога при черепно-мозковій травмі на 2007 - 2012 роки", затвердженої наказом МОЗ та АМН України від 11.08.2006 N 556/52 (завдання та заходи програми: вивчення клінічної епідеміології черепно-мозкової травми в Україні; уточнення патогенетичних механізмів черепно-мозкової травми; діагностика і лікування черепно-мозкової травми; прогнозування наслідків лікування; розробка критеріїв економічної ефективності лікування, судово-медичної та медико-соціальної експертизи черепно-мозкової травми).

Концепцією розвитку охорони здоров'я населення України (затверджена Указом Президента України від 7 грудня 2000 року N 1313/2000) визначено роль медичної науки у реалізації інноваційної і кадрової політики у системі охорони здоров'я ("медична наука розглядається як рушійна сила, що забезпечує всебічне наукове обґрунтування необхідності перебудови галузі, визначає прогнозні тенденції здоров'я населення та розробляє науково обґрунтовані заходи щодо його поліпшення").

Законом України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні", яким регламентуються правові, економічні та організаційні засади формування та реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Україні, одним із стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Україні до 2013 року визначено охорону і оздоровлення людини та навколишнього середовища.

Законом України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" від 9 вересня 2010 року N 2519-VI "науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань визначені одними із пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки на період до 2020 року.

Наукові дослідження, які виконуються в галузі охорони здоров'я в рамках фундаментальних та прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини, наукових частин державних цільових програм спрямовані на розробку нових та удосконалення існуючих методів і засобів профілактики, діагностики та лікування найпоширеніших, а також соціально значущих захворювань.

Необхідно, щоб результати наукових досліджень безпосередньо впливали на якість надання медичної допомоги, поліпшення показників здоров'я населення і діяльності лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я, прискорення процесів реформування галузі через підготовку науково обгрунтованих заходів.

Фундаментальні дослідження, які виконуються науковцями науково-дослідних установ та вищих медичних навчальних закладів, нині спрямовані на вивчення патогенетичних механізмів найпоширеніших захворювань, нагальність яких підтверджується експертними висновками Національної академії наук України.

Прикладні розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини, що виконуються у підвідомчих Міністерству науково-дослідних установах та вищих медичних навчальних закладах, зорієнтовані, в першу чергу, на вирішення таких проблем: вивчення стану здоров'я населення України і розробки пропозицій щодо його збереження та поліпшення; наукове обґрунтування прогнозу розвитку епідемічного процесу при небезпечних та особливо небезпечних інфекціях і розробка протиепідемічних та профілактичних заходів; розробку нових методів діагностики, лікування та профілактики найпоширеніших захворювань на засадах доказової медицини; наукове обгрунтування критеріїв медико-соціальної експертизи та програм медико-соціальної реабілітації хворих на захворювання, які є провідними у структурі захворюваності та інвалідності населення тощо.

Велика увага буде зосереджена на розвитку профілактичної медицини, розробці і впровадженні нових ефективних методів попередження захворювань, охорони і зміцнення здоров'я дітей, поліпшення здоров'я працюючого населення.

Прикладні розробки у 2012 році у підвідомчих Міністерству охорони здоров'я України наукових установах та закладах будуть і надалі вирішувати такі актуальні проблеми:

• розробка нових методів діагностики, лікування та профілактики найпоширеніших хвороб людини, в тому числі серцево-судинних, онкологічних, ендокринних захворювань, цереброваскулярної патології, травм тощо на засадах доказової медицини;

• вивчення стану здоров'я населення України та розробка пропозицій щодо його збереження та поліпшення;

• наукове обґрунтування критеріїв медичної реабілітації та курортології, медико-соціальної експертизи та програм медико-соціальної реабілітації хворих та інвалідів;

• розробка медичних технологій, спрямованих на зниження рівня професійних і виробничо-обумовлених захворювань, несприятливої дії на організм факторів навколишнього середовища;

• розробка науково обґрунтованих технологій удосконалення організації та управління охороною здоров'я;

• наукове обґрунтування розвитку епідемічного процесу при небезпечних та особливо небезпечних інфекціях і розробка протиепідемічних, діагностичних, лікувальних та профілактичних медичних технологій.

Пріоритетними будуть наукові дослідження у сфері новітніх біотехнологій (зокрема, розробка фармакологічних препаратів метаболічної дії з використанням нанотехнологій, удосконалення новітніх технологій мінімальної інвазивної та ендоскопічної хірургії, протонно-променева терапія онкозахворювань, тканинна та клітинна інженерія, розробка засад нанотоксикології, розвиток ядерної медицини), імунопрофілактики інфекційних хвороб; профілактики онкологічних захворювань та раннього виявлення передракової патології.

Розвиток та реформування національної системи охорони здоров'я потребує сталого інноваційного розвитку медичної науки в ринкових умовах.

Реалізація Програми економічних реформ "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (Програма) передбачає формування законодавчої бази та нормативно-правової бази для процесу науково обґрунтованих реформ системи охорони здоров'я.

Слід зазначити, що з огляду на вже сформовану структуру наших медичних установ процеси зміни господарської діяльності будуть проходити еволюційним шляхом. У Донецькій, Дніпропетровській, Вінницькій областях та м. Києві запроваджений експеримент з реформування системи охорони здоров'я. У ході експерименту передбачається відпрацювати питання, що стосуються механізмів контролю якості медичної допомоги, підвищення рівня фінансово-господарської самостійності закладів охорони здоров'я, у тому числі при формуванні штатного розкладу, матеріального стимулювання медичних працівників у відповідності з чітко визначеними критеріями. Будуть відпрацьовані моделі оптимальної мережі, специфіка діяльності закладів відповідно до потреб населення в медичній допомозі, з урахуванням особливостей адміністративних територій, матеріально-технічної бази, кадрового потенціалу тощо.

Здійснення реформ у бюджетній сфері охорони здоров'я та апробація у пілотних регіонах дозволять виявити та оцінити можливі ризики і заходи щодо їх усунення або мінімізації з метою подальшого поширення набутого позитивного досвіду на всю галузь охорони здоров'я.

 

Директор Департаменту
кадрової політики, освіти, науки та
запобігання корупції

В. В. Вороненко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
15.08.2011 N 508

ЗАЯВКА (ЗАПИТ)
на фінансування замовлення на науково-технічну продукцію

1. Назва проекту.

2. Науковий напрям проекту (виконання завдань державних та галузевих цільових програм, пріоритетних напрямів реформування галузі, відповідних доручень Кабінету Міністрів України, МОЗ тощо).

3. Державний замовник.

4. Автори проекту розробки та відповідальні виконавці.

Прізвище, ім'я, по батькові

Науковий ступінь, місце роботи, посада, телефон

Підпис

1

2

3

 

 

 

 

 

 

5. Відомості про заявника проекту.

Повна назва організації (підприємства).

Код організації за ЄДРПОУ.

Підпорядкованість за СПОДУ.

Місцезнаходження.

Код території за СПАТО.

Банківські реквізити.

Форма власності (код за ЗКФВ).

Код галузі народного господарства за ЗКГНГ.

Прізвище, ім'я, по батькові керівника підприємства.
__

Тел. _ Факс E-mail _

6. Ключові слова проекту (до 7 слів)

7. Організації-співвиконавці

Повна назва організації, відомча підпорядкованість

Поштова адреса

Частка у фінансуванні (%)

1

2

3

 

 

 

 

 

 

8. Спрямованість проекту (потрібне зазначити)

випуск нового виду продукції (послуг) _____    [   ]

поліпшення якості продукції (послуг), що випускається ___    [   ]

збільшення обсягів виробництва __________    [   ]

поліпшення умов праці ______    [   ]

поліпшення стану навколишнього середовища __________     [   ]

економія енергоресурсів _____     [   ]

економія матеріалів (сировини) ___________     [   ]

зменшення спрацювання обладнання ______    [   ]

збільшення продуктивності праці __________    [   ]

поліпшення ефективності діагностики та лікування хворих _    [   ]

9. Стадія розроблення та ступінь опрацювання проекту (потрібне зазначити)

досліджено та обґрунтовано наукові аспекти     _____ %

досліджено та обґрунтовано технічні аспекти проекту ____      _____ %

досліджено та обґрунтовано економічні аспекти проекту _      _____ %

проведено експериментальні та теоретичні дослідження __     _____ %

розроблено робочу документацію _________      _____ %

проведено патентні дослідження __________     _____ %

наявність матеріально-технічної бази ______      _____ %

наявність необхідного персоналу __________     _____ %

визначено співвиконавців та інвесторів проекту _________      _____ %

10. Мета проекту та його стислий зміст.

11. Характеристика науково-технічної продукції, яку буде створено внаслідок виконання проекту.

12. Зміст проекту (не більше 3 сторінок).

13. Обґрунтування проекту.

13.1. Ідеї, гіпотези, результати попередніх досліджень та розробок, які покладені в основу проекту.

13.2. Техніко-економічне обґрунтування проекту (зазначити очікувані обсяги впровадження розробки, навести обрахунки ефекту від упровадження, довести перевагу запропонованої розробки перед іншими).

13.3. Календарний план робіт за проектом з розподілом коштів між виконавцями.

N з/п

Найменування етапу робіт

Термін виконання початок-закінчення (місяць-рік)

Виконавець

Обсяги фінансування за рахунок (тис. грн.)

Науково-технічна продукція

державного бюджету

інших джерел

1

2

3

4

5

6

7

13.4. Правове забезпечення впровадження розробки.

Реєстраційний номер патенту, країна

Назва необхідного патенту або know-how

Автор патенту або know-how

Наявність прав використання (потрібне зазначити)

Монопольність використання (потрібне зазначити)

 

 

 

[   ]

[   ]

 

 

 

[   ]

[   ]

13.5. Власна оцінка науково-технічного рівня розробки, що пропонується (потрібне зазначити):

[   ]       немає аналогів у світі або краща за існуючі в світі аналоги;

[   ]       немає аналогів в Україні;

[   ]       краща за існуючі в Україні аналоги за всіма основними показниками;

[   ]       перевищує існуючі в Україні аналогічні розробки за окремими показниками.

14. Фінансові аспекти проекту.

14.1. Загальна вартість проекту _______ гривень,

словами: ___ гривень.

14.2. Строки виконання .

14.3. Інвестори проекту.

N з/п

Країна

Назва організації (прізвище особи)

Джерело фінансування

Загальні обсяги фінансування (тис. гривень)

Частка фінансування ( %)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ

 

100 %

14.4. Очікувані витрати на реалізацію проекту (тис. гривень)

Найменування етапу робіт

Заробітна плата

Відрахування

Матеріали та комплектуючі

Паливо та енергія для науково-виробничих цілей

Витрати на службові відрядження

Спецустаткування для наукових робіт

Витрати на роботи, що виконуються сторонніми організаціями

Інші витрати

Накладні витрати

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

15. Упровадження та виробництво продукції.

15.1. Напрями витрат.

N з/п

Назва етапу

Строки виконання

Обсяги фінансування (тис. грн.)

Бюджетні кошти (%)

Кошти галузевих інноваційних фондів (%)

Кошти ДІФ (%)

Власні кошти (%)

Інші кошти (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Проведення НДДКР

 

 

 

 

 

 

 

2

Дослідження екологічних (соціальних) питань

 

 

 

 

 

 

 

3

Придбання ліцензій та know-how

 

 

 

 

 

 

 

4

Придбання технології

 

 

 

 

 

 

 

5

Модернізація устаткування

 

 

 

 

 

 

 

6

Придбання устаткування

 

 

 

 

 

 

 

7

Придбання сировини та комплектуючих

 

 

 

 

 

 

 

8

Пусконалагоджувальні роботи

 

 

 

 

 

 

 

9

Витрати на управління

 

 

 

 

 

 

 

10

Початкові виробничі витрати

 

 

 

 

 

 

 

11

Інші

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО (тис. грн.)

 

 

 

 

 

 

 

15.2. Перелік науково-технічної продукції (послуг), що буде вироблятися (надаватися).

Найменування

Назва підприємства, що випускатиме продукцію

Строк початку випуску (рік, квартал)

Річні обсяги випуску в натуральних показниках

Ціна одиниці продукції (тис. грн.)

Річні обсяги випуску у вартісних показниках (тис. грн.)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.3 План очікуваної реалізації продукції (послуг)

Рік

Обсяг реалізації всіх видів продукції

ринок України (тис. грн.)

ринок країн СНД (євро)

зарубіжний ринок (євро)

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.4. Потенційні споживачі науково-технічної продукції (послуг).

Країна

Назва організації

Назва продукції (послуг)

Обсяги споживання ( % від плану реалізації)

1

2

4

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Наявний досвід.

16.1. Як довго Ви працюєте над цією проблемою?

16.2. Наведіть 2 - 3 приклади попередніх розробок авторського колективу в цій або суміжних галузях, які були доведені до практичного використання.

16.3. Чи була запропонована розробка у якійсь частині впроваджена раніше (зазначити ТАК або НІ)?

Назва підприємства

Обсяги впровадження, оцінка ефекту

1

2

 

 

 

 

16.4. Чи одержували Ви раніше або одержуєте на даний час фінансування на роботи, що заявлені в запиті, з інших джерел (зазначити ТАК або НІ)?

Назва організації-інвестора

Обсяги фінансування

Усього

У тому числі за роками

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.5. Наукові публікації авторського колективу за тематикою проекту:

монографії __________; статті ________; патенти __________. Наведіть 2 - 3 приклади найбільш вагомих публікацій за останні 7 років.

17. Кандидатури можливих експертів у галузі, до якої належить проект.

Прізвище, ім'я, по батькові

Науковий ступінь, посада

Місце роботи

Телефон

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

_______
дата

 

 

Керівник організації - заявника проекту

_______
(посада)

______
(прізвище)

_________
(підпис)

М. П.

 

 

Висновки профільних підрозділів МОЗ, проблемних комісій МОЗ та АМН та головних позаштатних спеціалістів МОЗ про доцільність та можливість виконання розробки.

18. Примітка: запити подаються скріпленими швидкозшивачами у двох примірниках. У першому примірнику - супроводжувальний лист установи/організації-виконавця. На титульній обкладинці швидкозшивача надрукувати такий текст:

Повна назва установи/організації-виконавця: ____

Назва теми:
_______

Строки виконання:
_______

Загальний обсяг фінансування ___________ грн., у тому числі по роках:

2012 рік ___ грн.,

2013 рік ___ грн.,

2014 рік ___ грн.

 

Директор Департаменту
кадрової політики, освіти, науки та
запобігання корупції

В. В. Вороненко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
15.08.2011 N 508

Методичні рекомендації
щодо підготовки проектів фундаментальних наукових досліджень та прикладних наукових розробок (НДР) для формування зведеного плану науково-дослідних робіт

1. Конкурсний відбір проектів науково-дослідних робіт (далі - Конкурс) проводиться на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 N 1084 "Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету".

2. Фінансування проектів НДР - переможців Конкурсу здійснюється в межах визначеного МОЗ обсягу видатків загального фонду у державному бюджеті на 2011 рік за відповідним кодом, а їх проведення - на засадах державного замовлення (далі - замовлення).

3. Замовлення виконуються в рамках:

3.1. Фундаментальних досліджень у сфері профілактичної та клінічної медицини;

3.2. Прикладних розробок, метою яких є створення нових та удосконалення існуючих медичних технологій діагностики, лікування та профілактики найпоширеніших та соціально значущих захворювань;

3.3. Державних науково-технічних програм та наукових частин державних цільових програм у сфері профілактичної та клінічної медицини.

4. Для участі в Конкурсі до Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції подаються заявки (запити) на фінансування замовлення на НДР, рішення вченої ради НДУ чи ВМНЗ з обґрунтуванням наукової новизни і очікуваної практичної цінності проекту, висновки наукової експертизи відповідних проблемних комісій МОЗ та НАМН України, профільних структурних підрозділів та головних спеціалістів МОЗ України подаються в одному примірнику та в електронному вигляді (документ Microsoft Word 97 - 2003, диск CD-R, CD-RW) і надсилаються на електронну адресу nauka02@moz.gov.ua.

Планування та фінансування видатків на фундаментальні дослідження здійснюватимуться лише за наявності висновку про доцільність витрат по кожній науковій темі, наданого експертною радою при Національній академії наук України.

До проектів НДР, які пропонуються для наукового супроводу державних цільових програм, необхідно додати висновки відповідних координаційних рад програм.

5. За інших рівних умов перевага надається виконавцям НДР, які інвестують більший обсяг власних або залучених коштів (постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2008 N 458 "Про доповнення пункту 6 Порядку формування і виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету") та спрямовані на отримання конкурентоспроможного результату.

6. При опрацюванні проектів НДР необхідно враховувати обсяги фінансування, які будуть спрямовані на виконання перехідної наукової тематики, забезпечення коштами передусім наукових досліджень і розробок, які знаходяться на завершальній стадії виконання та зорієнтовані на отримання конкурентоспроможних результатів, новітніх медичних технологій, наукове обґрунтування заходів з реформування системи охорони здоров'я тощо.

 

Директор Департаменту
кадрової політики, освіти, науки та
запобігання корупції

В. В. Вороненко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали