ПРЕЗИДІЯ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 грудня 2011 року N П-9-6

Про подальші дії Федерації профспілок України, спрямовані на забезпечення пенсійних прав громадян

Заслухавши інформацію заступника Голови Федерації профспілок України Кондрюка С. М. щодо подальших дій Федерації профспілок, спрямованих на забезпечення пенсійних прав громадян, необхідно відмітити, що в системі пенсійного забезпечення накопичилось багато проблем, які потребують вирішення: низький рівень мінімальної пенсії, не належним чином підвищуються розміри раніше призначених пенсій, несправедливі підходи до обчислення пенсій для різних категорій працівників, наявність проблем у пільговому пенсійному забезпеченні працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, проблеми з наповненням коштів Пенсійного фонду України. З іншого боку, Урядом розпочато наступ на законні права працівників, що тягне за собою більш пізній вихід на пенсію, зниження розмірів пенсій, які призначатимуться, позбавлення права на перерахунок та підвищення пенсії працюючим пенсіонерам тощо. Разом з тим Урядом розробляються певні заходи з метою вирішення проблеми дефіциту Пенсійного фонду України - планується, що джерелом наповнення бюджету Пенсійного фонду мають стати кошти, отримані від запровадження податку на багатство та оподаткування офшорних зон.

У цих умовах Федерація профспілок України, її членські організації повинні консолідуватися в своїх діях по недопущенню погіршення пенсійного забезпечення громадян, вжиттю заходів для створення справедливої пенсійної системи, наповненню коштами Пенсійного фонду та забезпеченню поступового підвищення рівня пенсійного забезпечення.

Президія Федерації професійних спілок України постановляє:

1. Інформацію заступника Голови Федерації профспілок України Кондрюка С. М. щодо подальших дій Федерації профспілок, спрямованих на забезпечення пенсійних прав громадян, узяти до відома (інформація додається).

2. Доручити керівництву Федерації профспілок України в роботі з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Міністерством соціальної політики України, Пенсійним фондом України, об'єднаннями організацій роботодавців домагатися:

проведення реформування системи оплати праці на принципах справедливого розподілу результатів суспільної праці; встановлення мінімальної заробітної плати на рівні, який би забезпечував відтворення робочої сили, а також давав би можливість реалізувати конституційні права громадян; ліквідації заборгованості із заробітної плати перед працівниками та зі сплати страхових внесків перед Пенсійним фондом і недопущення її в майбутньому;

розробки заходів, які максимально не давали б можливості роботодавцям ухилятися від сплати страхових внесків, забезпечення здійснення реальних та невідкладних кроків по легалізації зайнятості та доходів;

запровадження спеціальних програм сприяння працевлаштуванню осіб передпенсійного віку, зокрема жінок передпенсійного та пенсійного віку, у яких не вистачає страхового стажу для призначення пенсії у мінімальному розмірі; ініціювати розробку довгострокової державної програми працевлаштування молоді, перепідготовки та підвищення кваліфікації для працівників упродовж усього життя;

подальшого реформування податкової системи України в напрямку забезпечення соціальної справедливості, зокрема щодо рівнів оподаткування бізнесу та громадян, трудових доходів та доходів не від трудової діяльності (дивідендів, процентів на банківські депозити тощо), поглиблення диференціації в оподаткуванні доходів фізичних осіб шляхом запровадження неоподатковуваного мінімуму для всіх громадян на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб тощо;

законодавчого закріплення непрямого пенсійного оподаткування олігархічних капіталів та фінансових потоків, зокрема від купівлі-продажу валют, переведення коштів в офшори тощо;

забезпечення щорічного затвердження балансу робочих місць і трудових ресурсів як основи для планування зайнятості в Україні;

посилення державного нагляду за дотриманням роботодавцями вимог законодавства щодо обов'язкового укладання трудових договорів з працівниками та виплати заробітної плати, розширення штату і повноважень Державної інспекції з питань праці, забезпечення її роботи належним чином;

звільнення Пенсійного фонду від невластивих йому виплат, недопущення встановлення пільг зі сплати внесків на пенсійне страхування;

забезпечення прозорості пенсійної системи та управління нею, встановлення справедливих підходів при обчисленні пенсій для різних категорій працівників;

постійного осучаснення раніше призначених пенсій шляхом здійснення щорічного збільшення розміру пенсій у зв'язку зі зростанням середньої зарплати в Україні з поступовим доведенням такого підвищення до рівня 100 відсотків (або близько до цього) темпів її зростання;

поступового переходу до призначення пенсій для всіх категорій працівників за єдиними нормами пенсійного забезпечення;

удосконалення порядку обчислення страхового стажу, заробітку, призначення та справедливого перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам, забезпечення належної диференціації розмірів пенсій залежно від тривалості страхового стажу та розміру отримуваного заробітку, з якого сплачувалися внески на пенсійне страхування;

вирішення проблем пільгового пенсійного забезпечення працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці (обчислення пільгового стажу, проведення атестації робочих місць та використання її результатів, фінансування пенсій тощо);

забезпечення управління Пенсійним фондом України на тристоронній основі представниками від держави, профспілок і роботодавців;

удосконалення законодавства з недержавного пенсійного забезпечення, у т. ч. збереження накопичених коштів;

недопущення погіршення умов і рівня пенсійного забезпечення в солідарній системі внаслідок запровадження обов'язкової накопичувальної пенсійної системи, розробки заходів для збереження та примноження накопичених коштів, посилення відповідного контролю у цій сфері;

ратифікації міжнародних документів у сфері пенсійного забезпечення.

3. Керівництву ФПУ:

ініціювати укладення угоди ФПУ з Пенсійним фондом України та Міністерством соціальної політики України щодо співпраці з питань подальшого реформування системи пенсійного забезпечення, удосконалення системи збору та обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

звернутися до Кабінету Міністрів України щодо підтримки ініціативи стосовно направлення коштів від запровадження податку на багатство та оподаткування операцій з офшорами на наповнення бюджету Пенсійного фонду України.

4. Рекомендувати членським організаціям ФПУ разом з відповідними центральними органами виконавчої влади та відомствами, місцевими органами влади, організаціями роботодавців розробити заходи щодо:

легалізації заробітної плати та її підвищення, легалізації зайнятості в галузі, регіоні;

розширення виробництва, зниження собівартості продукції, збільшення чисельності працівників;

ліквідації різних посередницьких структур у сфері виробництва, які перешкоджають належному поповненню державного та місцевих бюджетів, бюджету Пенсійного фонду;

посилення відомчого контролю за строками та якістю проведення на підприємствах атестації робочих місць;

недопущення ліквідації підприємств та організацій без вирішення питань збереження прав працівників на пенсійне забезпечення на пільгових умовах;

посилення відповідальності керівників підприємств та організацій за несплату в повному розмірі страхових внесків, ущемлення прав працівників на пенсійне забезпечення, а у випадку допущення порушень - вжиття заходів щодо притягнення їх до відповідальності.

5. Запропонувати територіальним профспілковим об'єднанням періодично проводити спільні зустрічі за участю представників органів Пенсійного фонду і управлінь праці та соціального захисту населення стосовно здійснення пенсійного забезпечення громадян в області (місті), аналізу проблем та розробки і вжиття заходів, спрямованих на усунення існуючих проблем в реалізації працівниками своїх пенсійних прав, посилення їх соціального захисту, наповнення бюджету Пенсійного фонду, проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо пенсійних прав громадян.

6. Первинним профспілковим організаціям:

6.1. Посилити контроль за:

виплатою заробітної плати на підприємстві своєчасно і в повному обсязі;

недопущення залучення до роботи на підприємстві громадян без оформлення трудових відносин, виплати винагороди за працю в "конвертах";

своєчасністю та повнотою сплати страхувальниками страхових внесків до Пенсійного фонду за застрахованих осіб;

підготовкою (оформленням) у повному обсязі і в установлені строки адміністрацією підприємства, організації, установи документів для призначення пенсій працівникам;

реалізацією працівниками своїх прав на пільгове пенсійне забезпечення, зокрема щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці, видачі уточнюючих довідок про характер виконуваної працівником роботи, у тому числі в разі ліквідації підприємства або організації тощо;

6.2. Виходячи з фінансових можливостей передбачати колективними договорами додаткову матеріальну підтримку працівникам при виході на пенсію, розглядати можливість додаткового пенсійного забезпечення працівників шляхом сплати внесків підприємством за своїх працівників до недержавних пенсійних фондів.

7. Профспілковим організаціям всіх рівнів брати участь у роботі по подальшому удосконаленню пенсійного законодавства шляхом надання ФПУ відповідних пропозицій, виходячи з проблем, що виникають на місцях, для узагальнення та подальшої роботи ФПУ з органами державної влади.

8. Контроль за виконанням постанови покласти на заступника Голови ФПУ Кондрюка С. М.

 

Голова ФПУ

Ю. М. Кулик

 

Додаток
до постанови Президії ФПУ
23.12.2011 N П-9-6

Інформаційна записка
щодо подальших дій Федерації профспілок України, спрямованих на забезпечення пенсійних прав громадян

Відповідно до Концепції соціального забезпечення населення України (1993 р.) та Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (1998 р.) були розроблені та прийняті у 2003 році Верховною Радою України закони "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та "Про недержавне пенсійне забезпечення", які набрали чинності з 1 січня 2004 року. Згідно з цими законами в Україні має бути запроваджено три рівні пенсійного забезпечення: перший рівень - солідарна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування; другий рівень - накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, що базується на засадах накопичення коштів застрахованих осіб у Накопичувальному фонді (недержавних пенсійних фондах); третій рівень - система недержавного пенсійного забезпечення, що базується на засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їх об'єднань у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання громадянами пенсійних виплат.

З 2004 року реформовано солідарну пенсійну систему та запроваджено недержавне пенсійне забезпечення через недержавні пенсійні фонди. Запровадження другого рівня (обов'язкової накопичувальної системи) відкладено на більш пізній строк - після забезпечення бездефіцитності бюджету Пенсійного фонду України.

За минулий період у солідарній системі накопичилось багато проблемних питань, що потребують вирішення. На низькому рівні мінімальна пенсія - через заниження розміру офіційно затвердженого прожиткового мінімуму від фактичного. Раніше призначені пенсії щорічно підвищуються лише на 20 % темпів зростання середньої заробітної плати в країні, що призводить до відставання раніше призначених пенсій від новопризначених. Потребують врегулювання окремі питання обчислення страхового стажу, середнього заробітку, обчислення та перерахунку пенсій. Є проблеми в системі пільгового пенсійного забезпечення працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці. З метою ухилення від відшкодування Пенсійному фонду витрат на виплату пільгових пенсій поширена практика, коли підприємства ліквідовуються і створюються без правонаступництва, в результаті страждають працівники, які не можуть реалізувати своє право на пільгове пенсійне забезпечення.

До цього часу за рахунок страхових коштів Пенсійного фонду здійснюються видатки, що повинні фінансуватися за рахунок інших джерел (державний бюджет, кошти підприємств тощо). Існують нічим не виправдані пільги зі сплати внесків до Пенсійного фонду. Часто надаються пільги зі сплати страхових внесків підприємствам вугільної промисловості, поширена практика виплати винагороди за працю в "конвертах". Не запроваджено управління Пенсійним фондом на паритетних засадах представниками сторін соціального діалогу.

Вагомою причиною недофінансування Пенсійного фонду є заборгованість із виплати заробітної плати, особливо гостро ця проблема стосується працівників підприємств-банкрутів та економічно неактивних підприємств. Крім того, несправедливо занижені розміри заробітної плати для працівників бюджетної сфери провокують недоотримання Пенсійним фондом значних сум та обмеження права на гідне пенсійне забезпечення в майбутньому.

Система недержавного пенсійного забезпечення поступово розвивається, але учасників цієї системи небагато (близько 0,5 млн. осіб), що пояснюється низькою заробітною платою та складним фінансовим станом підприємств, недостатністю зростання пенсійних активів (з різних причин) тощо.

Більшість існуючих проблем у пенсійному забезпеченні пов'язано із відсутністю необхідних коштів у Пенсійному фонді. Прийнятий Верховною Радою України 8 липня 2011 року Закон України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи" (Закон N 3668-VI) не вирішує проблеми фінансового забезпечення пенсійної системи.

Необхідно зазначити, що при проведенні пенсійних реформ у країнах - колишніх республіках Радянського Союзу, країнах Східної Європи в більшості з них було підвищено пенсійний вік, скасовано пенсії за вислугу років та на пільгових умовах, запроваджено більш жорсткий підхід до обчислення стажу роботи та заробітку, мінімальної пенсії, виплати пенсії та ін. При підготовці законопроектів з пенсійної реформи в Україні (кінець 90-х років) також розроблялися і вносилися аналогічні пропозиції. Проте з боку Федерації профспілок України було зроблено все для того, щоб не допустити таких негативних рішень.

Однак зберігаючи існуючі пільги, вбачалось що поступово розвиватиметься економіка, запрацюють підприємства, знизиться рівень безробіття, своєчасно виплачуватиметься заробітна плата та відбудеться її підвищення до економічно обґрунтованого рівня. Тобто в результаті зазначеного збільшаться надходження до Пенсійного фонду, що дасть можливість належним чином поступово реформувати пенсійну систему без застосування непопулярних заходів. На жаль, цього не відбулося. Ситуація з пенсійними коштами за минулий період ще більше загострилась.

Замість вжиття дієвих заходів щодо відновлення та розвитку національного виробничого комплексу, легалізації трудових відносин та доходів, розширення сфери зайнятості та підвищення рівня заробітних плат, що неминуче мало б результатом збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів та відрахувань, на загальнодержавне соціальне страхування, а відтак - розв'язання окремих проблем Пенсійного фонду, Уряд пішов шляхом жорсткого обмеження пенсійних прав громадян.

З метою недопущення прийняття державою і в подальшому рішень, спрямованих на погіршення умов пенсійного забезпечення громадян, ліквідацію існуючих прав працівників та поступове підвищення рівня пенсійного забезпечення, має бути розроблено і схвалено комплекс заходів для забезпечення додаткових надходжень до Пенсійного фонду, оскільки для цього є відповідні резерви. Зрозуміло, що потрібно в першу чергу поставити завдання перед державними органами, які мають відповідні важелі впливу та контролю. Оскільки порушені проблеми стосуються прав членів профспілок, то у цьому напрямку повинна бути проведена відповідна робота як Федерацією профспілок України на національному рівні, так і членськими організаціями, первинними профспілковими організаціями.

Зокрема, на наш погляд, необхідно:

Федерації профспілок України:

домогтися відновлення соціального діалогу у сфері пенсійного забезпечення, який фактично втрачено з приходом нового Уряду на чолі з Прем'єр-міністром України Азаровим М. Я.;

зайняти жорстку позицію щодо реформування заробітної плати, метою якої, перш за все, має стати підвищення платоспроможного попиту населення на товари і послуги як чинника, що сприятиме економічному зростанню виробництва;

поставити перед Урядом завдання і домагатися їх виконання щодо забезпечення невідкладних дієвих заходів по легалізації зайнятості та доходів, запровадженню спеціальних програм сприяння зайнятості молоді, осіб передпенсійного віку та інших;

в роботі з Урядом та об'єднаннями роботодавців вживати заходів щодо удосконалення пенсійного законодавства та забезпечення справедливості в пенсійному забезпеченні, зокрема:

звільнення Пенсійного фонду від невластивих йому виплат та забезпечення прозорості пенсійної системи, забезпечення управління Пенсійним фондом України на тристоронній основі представниками від держави, профспілок і роботодавців;

забезпечення постійного осучаснення раніше призначених пенсій з метою збереження їх купівельної спроможності, удосконалення порядку обчислення пенсій та їх перерахунку;

поступового переходу до призначення пенсій для всіх категорій працівників за єдиними нормами пенсійного забезпечення;

вирішення проблем пільгового пенсійного забезпечення працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці, що дозволило б зберегти пенсійні права працівників, а з іншого боку - удосконалити порядок фінансування цих пенсій.

Галузевим профспілкам доцільно разом з галузевими міністерствами та відомствами і роботодавцями розробити заходи з розширення виробництва, зниження собівартості продукції, збільшення чисельності працівників, легалізації заробітної плати з поступовим її підвищенням до економічно обґрунтованого рівня, ліквідації різних посередницьких структур у сфері виробництва, які перешкоджають належному поповненню державного та місцевих бюджетів, бюджету Пенсійного фонду. Потрібно посилити відомчий контроль за проведенням на підприємствах атестації робочих місць, не допускати ліквідацію підприємств та організацій без вирішення питань збереження прав працівників на пенсійне забезпечення, у т. ч. і на пільгових умовах.

Відповідну роботу з питань зайнятості та заробітної плати, захисту пенсійних прав працівників мають проводити територіальні профспілкові об'єднання та первинні профспілкові організації.

 

Соціально-економічний департамент
апарату Федерації профспілок України

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали