ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 20.04.2011 р. N 217

Про погодження Положення про громадську раду при облдержадміністрації

З метою здійснення координаційних заходів з організації та забезпечення діяльності громадської ради при облдержадміністрації, створеної розпорядженням голови облдержадміністрації від 25.04.2006 N 210 "Про утворення Громадської ради при облдержадміністрації", керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 N 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики", розпорядженнями голови облдержадміністрації від 15.12.2010 N 700 "Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 N 996" (Розпорядження N 700), від 25.02.2011 N 96 "Про персональний склад громадської ради при облдержадміністрації" (Розпорядження N 96), протоколом зборів громадської ради при облдержадміністрації від 28.02.2011 N 1, статтями 25, 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Погодити Положення про громадську раду при облдержадміністрації, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Громадську раду при облдержадміністрації, затверджене розпорядженням голови облдержадміністрації від 25.04.2006 N 210.

 

Голова облдержадміністрації

А. М. Близнюк

 

ПОГОДЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації
20.04.2011 N 217

СХВАЛЕНО
на зборах громадської ради при Донецькій облдержадміністрації
Протокол від N ___

ПОЛОЖЕННЯ
про громадську раду при облдержадміністрації

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська рада при Донецькій обласній державній адміністрації (далі - громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним з представників інститутів громадянського суспільства для забезпечення участі громадян у формуванні та реалізації державної політики.

1.2. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням.

1.3. Громадська рада здійснює свою діяльність на громадських засадах.

1.4. Положення про громадську раду погоджується з Донецькою облдержадміністрацією (далі - облдержадміністрацією) та схвалюється на зборах громадської ради.

Розділ II
ЗАВДАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

2.1. Основними завданнями громадської ради є:

- створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами на території Донецької області;

- здійснення громадського контролю за діяльністю облдержадміністрації;

- сприяння врахуванню облдержадміністрацією громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

Розділ III
ПОВНОВАЖЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

3.1. Сфера повноважень громадської ради розповсюджується на територію Донецької області.

3.2. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

3.2.1. Готує та подає облдержадміністрації пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом.

3.2.2. Готує та подає облдержадміністрації пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю.

3.2.3. Подає облдержадміністрації обов'язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та державних програм з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи облдержадміністрації.

3.2.4. Проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів облдержадміністрації.

3.2.5. Здійснює громадський контроль за врахуванням облдержадміністрацією пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням нею нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції.

3.2.6. Інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті облдержадміністрації та в інший прийнятний спосіб;

3.2.7. Збирає, узагальнює та подає облдержадміністрації інформацію про пропозиції інститутів громадянського суспільства щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення.

3.2.8. Організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі чи адміністративно-територіальної одиниці.

3.2.9. Сприяє місцевим органам виконавчої влади на території Донецької області у підготовці та проведенні громадських обговорень з питань, що відносяться до їх повноважень.

3.2.10. Готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

3.2.11. Організовує щорічні форуми громадськості, на яких звітує разом із облдержадміністрацією про діяльність щодо виконання Положення про громадську раду і планових завдань, співпрацю з облдержадміністрацією, іншими місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування.

Розділ IV
ПРАВА ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

4.1. Громадська рада має право:

4.1.1. Утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комісії, експертні та робочі групи тощо).

4.1.2. Залучати до роботи ради працівників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців.

4.1.3. Організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші комунікативні заходи.

4.1.4. Отримувати через Головне управління взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій облдержадміністрації в установленому законом порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію та відповіді на інформаційні запити, необхідні для забезпечення діяльності громадської ради.

4.1.5. Отримувати від облдержадміністрації проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю.

4.1.6. Брати участь у розробці проектів цільових програм, актів законодавства та інших нормативно-правових актів, що регулюють питання розвитку відповідної території (галузі).

4.1.7. Взаємодіяти з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, іншими консультативно-дорадчими органами при облдержадміністрації, її структурними підрозділами.

4.1.8. Вносити пропозиції щодо удосконалення діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів.

4.1.9. Направляти запити до місцевих органів виконавчої влади та інших суб'єктів, що діють на території області.

4.1.10. За запрошенням керівництва облдержадміністрації та її структурних підрозділів направляти представників громадської ради для участі у заходах (нарадах, засіданнях колегій тощо), що проводяться облдержадміністрацією.

4.1.11. Ініціювати, згідно з чинним законодавством, відзначення інститутів громадянського суспільства та окремих громадян за внесок у реалізацію та захист прав і свобод людини і громадянина, розвиток громадянського суспільства.

4.1.12. Розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства з питань, що належать до компетенції громадської ради, аналізувати та узагальнювати їх.

4.1.13. Розглядати інші питання, що мають важливе суспільне значення і знаходяться у сфері компетенції облдержадміністрації та місцевих органів виконавчої влади.

4.2. Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду облдержадміністрацією.

4.3. Строк повноважень громадської ради - два роки.

4.4. Громадська рада не є юридичною особою, але може мати фірмовий бланк для представницьких цілей.

4.5. Члени громадської ради мають відповідні посвідчення, видані Головним управлінням взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій облдержадміністрації.

4.6. Члени громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщена облдержадміністрація.

Розділ V
ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

5.1. До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об'єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації, органів самоорганізації населення та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі - інститутів громадянського суспільства).

5.2. Засновниками громадської ради є інститути громадянського суспільства, які виявили бажання брати участь у роботі громадської ради і подали відповідні документи до ініціативної групи по утворенню громадської ради. Склад громадської ради формується на установчих зборах. Представники інститутів громадянського суспільства, делеговані в установленому порядку, утворюють склад громадської ради відповідного скликання. Представник засновника, який не з'явився на установчі збори, до складу громадської ради не включається, а юридична особа, яка його делегувала, автоматично виключається з числа засновників ради.

5.3. До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства. Кількість членів громадської ради визначається учасниками установчих зборів. Членство в громадській раді є індивідуальним.

5.4. У термін (не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення повноважень громадської ради) нею утворюється ініціативна група з підготовки установчих зборів для формування нового складу громадської ради. До складу ініціативної групи входять представники облдержадміністрації та інститутів громадянського суспільства, у тому числі не представлені в складі громадської ради.

5.5. Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів облдержадміністрація в обов'язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім'я, електронну адресу і номер телефону відповідальної особи.

5.6. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства. До заяви додаються:

- рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);

- біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

- копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;

- інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства за період, що не перевищує двох років від моменту проведення установчих зборів.

5.7. За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу громадської ради та у термін не пізніше семи днів до дати установчих зборів оприлюднює відомості про цих кандидатів у мережі Інтернет. У разі зміни місця проведення установчих зборів, облдержадміністрація своєчасно, не пізніше ніж за три доби, повідомляє про це на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

5.8. Процедура проведення установчих зборів визначається регламентом установчих зборів, який, зокрема, містить:

- процедуру ідентифікації і реєстрації учасників установчих зборів;

- процедуру проведення голосування по обранню лічильної комісії, головуючого (робочої президії), секретаря (секретаріату) та інших робочих органів установчих зборів;

- процедуру прийняття та рекомендований склад питань порядку денного;

- порядок визначення кількісного складу громадської ради;

- порядок обрання членів громадської ради, у тому числі визначення форми голосування, виготовлення та видачі учасникам зборів бюлетенів для голосування, процедуру голосування та підбиття його підсумків;

- процедуру організації повторного голосування в разі наявності рівної кількості голосів за кількох кандидатів (якщо їх кількість перевищує граничну чисельність кількісного складу громадської ради);

- процедуру оголошення результатів виборів;

- визначення установчими зборами дати першого засідання новообраної громадської ради;

- порядок обрання уповноважених осіб, відповідальних за підготовку першого засідання новообраної громадської ради тощо.

5.9. Проект регламенту установчих зборів розробляється ініціативною групою та ухвалюється установчими зборами.

5.10. За підсумками установчих зборів їх секретар оформляє протокол, який підписує голова зборів і секретар та у тижневий термін від дня установчих зборів передає керівнику облдержадміністрації.

5.11. Протокол установчих зборів з відомостями про склад новообраної громадської ради облдержадміністрація протягом тижня оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

5.12. На підставі протоколу установчих зборів облдержадміністрація протягом двох тижнів затверджує склад громадської ради. Після затвердження нового складу діяльність громадської ради попереднього скликання припиняється.

Розділ VI
ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ТА ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА У РАДІ

6.1. Члени громадської ради мають право:

- брати участь в обговоренні питань, що виносяться на зборах громадської ради та її робочих органів, вносити свої пропозиції;

- брати участь у голосуванні з правом голосу на зборах громадської ради та її робочих органів, членом яких вони є;

- інформувати громадську раду про свою діяльність;

- пропонувати питання до порядку денного зборів громадської ради;

- бути членом постійних комісій (не більше двох одночасно), експертних груп та інших робочих органів громадської ради;

- ініціювати залучення фахівців відповідних галузей у якості експертів з питань, що розглядаються на зборах громадської ради та її робочих органів;

- у разі незгоди з прийнятим рішенням висловлювати власну думку, що долучається до протоколу зборів громадської ради або її робочого органу, членом якого є конкретна особа.

6.2. Члени громадської ради зобов'язані брати участь у зборах громадської ради та засіданнях її робочих органів, членом яких вони є.

6.3. У разі неможливості бути присутнім на зборах громадської ради або її робочого органу, член громадської ради або її робочого органу може викласти письмово власну думку, яка долучається до протоколу зборів.

6.4. Делегування права голосу члена громадської ради іншим особам, включно з членів громадської ради, не допускається.

6.5. Члени громадської ради або її робочого органу не можуть виступати від імені ради або цього органу, не отримавши на це відповідних повноважень.

6.6. Членство в громадській раді припиняється на підставі рішення громадської ради у разі:

- подання членом громадської ради відповідної заяви (автоматично);

- систематичної відсутності члена громадської ради на її зборах без поважних причин (більше двох разів) за умови належного завчасного повідомлення засновника (за три доби) про збори;

- скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради;

- неможливості члена громадської ради брати участь у роботі громадської ради через визнання його судом недієздатним або обмежено дієздатним та з інших поважних причин;

- повідомлення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в громадській раді.

Рішення про припинення членства в громадській раді надсилається засновнику, який делегував даного члена, листом з повідомленням про вручення.

6.7. Громадська рада у випадках, передбачених п. 6.6. Положення за поданням голови громадської ради приймає рішення про дострокове припинення повноважень члена громадської ради більшістю голосів членів громадської ради від її складу. Прийняте громадською радою рішення про дострокове припинення повноважень члена громадської ради перегляду не підлягає.

6.8. У разі припинення членства у громадській раді одного з її членів доповнення ради до визначеної установчими зборами чисельності здійснюється дообранням на черговому засіданні ради іншого представника інституту громадянського суспільства, який виявить бажання працювати у раді та подасть установлені документи. Громадська рада затверджує нового члена/членів шляхом (рейтингового) голосування. Процедура дообрання передбачається в регламенті роботи громадської ради.

6.9. У разі неможливості виконання своїх обов'язків заступником, членом секретаріату чи головою громадської ради, постійної комісії за рішенням Правління громадської ради виконання їх обов'язків покладається на одного з членів громадської ради - до вирішення цього питання на найближчих зборах громадської ради.

Розділ VII
КЕРІВНІ І РОБОЧІ ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЇЇ РОБОТИ

7.1. Вищим органом громадської ради є збори громадської ради. Рішення зборів є обов'язковими для членів громадської ради, її керівних органів. На перших зборах громадської ради обираються її керівні органи (голова, заступники голови, відповідальний секретар ради), які входять в правління ради; визначається структура громадської ради; ухвалюється план (основні напрямки) діяльності.

7.2. Між зборами громадської ради керівним органом ради є правління громадської ради. До складу правління входять голова, заступники голови ради, відповідальний секретар, голови постійних комісій. Правління забезпечує вирішення організаційних питань діяльності громадської ради.

7.3. Коло питань, які може вирішувати правління громадської ради, визначаються цим положенням та рішеннями громадської ради.

7.4. Засідання правління проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на місяць. У засіданні правління можуть за запрошенням брати участь як члени громадської ради, так й інші особи. Рішення правління оформлюються протоколом, який підписує голова та відповідальний секретар громадської ради.

7.5. Голова громадської ради обирається з числа членів ради шляхом рейтингового голосування на період повноважень ради. Головою громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу органу державної влади.

7.6. Голова громадської ради:

- організовує діяльність ради;

- керує роботою правління та секретаріату ради;

- скликає та організовує підготовку та проведення її зборів;

- підписує документи від імені ради;

- звітує про роботу ради;

- представляє раду у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, засобами масової інформації;

- бере участь у засіданнях колегії облдержадміністрації та ін.

7.7. Повноваження голови громадської ради можуть бути припинені за рішенням громадської ради у разі припинення його членства у раді, а також виникнення інших підстав, передбачених цим Положенням. Голова громадської ради виконує покладені на нього обов'язки до обрання нового голови.

7.8. Питання про дострокове переобрання голови громадської ради може бути винесено на розгляд ради за ініціативою однієї третини її членів. У цьому разі голова громадської ради може бути переобраним, якщо за це рішення проголосувало не менше двох третин членів громадської ради.

7.9. Заступники голови громадської ради обираються, як правило, на її перших зборах шляхом рейтингового голосування. Заступник (заступники) виконує функції, покладені на нього громадською радою.

7.10. Кількість заступників визначається зборами громадської ради і не перевищує трьох.

7.11. Заступники голови громадської ради:

- забезпечують виконання закріплених за ним напрямів роботи ради;

- здійснюють організаційно-методичну підтримку роботи відповідних комісій (комітетів, робочих груп) громадської ради;

- контролюють виконання плану роботи громадської ради;

- розглядають, за дорученням голови громадської ради, питання, що належать до її компетенції;

- вносять пропозиції щодо створення тимчасових органів громадської ради;

- організовують вивчення та дослідження громадської думки;

- координують роботу секретаріату громадської ради;

- виконують інші функції відповідно до покладених на громадську раду завдань і доручень ради.

7.12. У разі відсутності голови громадської ради або неможливості виконувати ним свої обов'язки його повноваження виконує перший заступник голови громадської ради.

7.13. Для об'єднання можливостей інститутів громадянського суспільства і фахівців відповідної кваліфікації і підвищення на цій основі професійного рівня виконання громадською радою своїх завдань вона створює постійні комісії з числа членів громадської ради та за участю інших осіб. Порядок формування, кількість та напрямки роботи комісій визначаються Радою та оформлюються протоколом.

7.14. Кожна зі сформованих громадською радою постійних комісій обирає голову комісії. Голова комісії обирається членами громадської ради, які ввійшли в постійну комісію, шляхом (рейтингового) голосування. Голова постійної комісії автоматично входить в правління громадської ради. Постійні комісії попередньо розглядають питання, які планується винести на розгляд громадської ради або правління.

7.15. Засідання постійних комісій проводяться відповідно до затвердженого плану роботи громадської ради та по мірі необхідності, проте не рідше одного разу на місяць. Рішення постійних комісій приймаються більшістю від їх загальної чисельності і оформлюються протокольно. Залучені до складу постійних комісій особи, які не є членами громадської ради, користуються на засіданнях комісій правом дорадчого голосу.

7.16. Для попереднього опрацювання та підготовки окремих питань, що готуються на розгляд громадської ради, а також для здійснення громадської експертизи проектів актів та чинних актів органів виконавчої влади у складі громадської ради утворюються робочі та експертні групи. Правління громадської ради формує склад та призначає голову робочої, експертної групи, визначає їх завдання. Робочі групи утворюються, як правило, на певний період часу як тимчасові.

7.17. Робочі та експертні групи, інші робочі органи громадської ради проводять свою роботу колегіально у формі засідань. Рішення на цих засіданнях приймаються більшістю від загальної чисельності органу та оформлюються протокольно. За рішенням правління громадської ради її робочим органам може бути делеговано право на взаємодію із іншими консультативно-дорадчими органами відповідного напрямку.

7.18. З метою організаційного, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності громадської ради у її складі утворюється постійно діючий робочий орган - секретаріат ради (далі - секретаріат) у складі відповідального секретаря, секретаря та прес-секретаря.

7.19. Секретаріат, відповідно до покладених на нього завдань:

- відповідно до затвердженого плану роботи збирає пропозиції щодо підготовки порядку денного зборів ради;

- забезпечує ведення протоколів зборів ради та її правління, у триденний термін подає їх на підпис голови ради;

- контролює підготовку питань на збори громадської ради відповідно до проекту порядку денного;

- забезпечує оприлюднення рішень ради та направлення їх на адресу облдержадміністрації;

- збирає внесені в установленому порядку пропозиції з вирішення кадрових питань, зокрема, щодо припинення членства у громадській раді;

- забезпечує інформування про діяльність громадської ради, створює умови для доступу громадськості до інформації про діяльність громадської ради, виконання її рішень;

- забезпечує ведення діловодства у громадській раді;

- виконує інші функції для забезпечення здійснення громадською радою своєї діяльності.

7.20. Керівництво діяльністю секретаріату здійснює відповідальний секретар громадської ради. Відповідальний секретар:

- організовує і контролює роботу секретаріату з планування, своєчасної та якісної підготовки матеріалів до зборів ради та її правління;

- організовує ведення діловодства;

- виконує інші функції відповідно до покладених на секретаріат завдань.

7.21. Секретар громадської ради забезпечує ведення діловодства, налагодження відносин із облдержадміністрацією та її підрозділами, вирішує питання матеріально-технічного та інформаційного забезпечення роботи громадської ради та виконує інші функції за рішенням громадської ради.

7.22. Функції секретаря громадської ради за її рішенням, погодженим із облдержадміністрацією, може виконувати працівник Головного управління взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій облдержадміністрації. У такому випадку секретар громадської ради бере участь у її зборах, засіданнях правління з правом дорадчого голосу.

7.23. Прес-секретар громадської ради:

- організовує проведення прес-конференцій, брифінгів, "круглих столів", здійснює інформаційне забезпечення діяльності ради;

- здійснює організаційну і методичну допомогу засобам масової інформації щодо підготовки матеріалів про діяльність громадської ради;

- готує проект плану інформаційної діяльності громадської ради та контролює його виконання;

- здійснює оперативний збір та аналіз матеріалів преси, інших засобів масової інформації про діяльність громадської ради;

- організовує та разом з членами правління забезпечує своєчасну підготовку прес-релізів та інших інформаційних матеріалів про діяльність громадської ради та її структурних утворень.

7.24. Громадська рада з метою виконання своїх завдань та здійснення функцій ухвалює план (основні напрямки) своєї діяльності на календарний рік, які затверджує на одних з перших зборах з урахуванням пропозицій облдержадміністрації та інститутів громадянського суспільства.

7.25. Основною формою роботи громадської ради є збори, які проводяться відповідно до плану роботи громадської ради та у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал. Позачергові збори громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови громадської ради, двох третин правління або однієї третини її членів.

7.26. Збори громадської ради є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини її членів.

7.27. Збори громадської ради проводяться відкрито.

7.28. Збори громадської ради веде її голова. За відсутності голови або за його дорученням на зборах головує перший заступник (один із заступників) голови.

7.29. У зборах громадської ради беруть участь з правом дорадчого голосу уповноважені представники облдержадміністрації.

7.30. За запрошенням голови громадської ради у її зборах можуть брати участь представники інших органів державної влади та місцевого самоврядування, громадськості, науковці.

7.31. Рішення громадської ради та рішення правління громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на зборах чи засіданнях.

7.32. Рішення, прийняті на зборах громадської ради, оформлюються протоколом, який підписується головуючим на зборах та відповідальним секретарем (секретарем) і направляється до облдержадміністрації у п'ятиденний термін. Пропозиції громадської ради розглядаються облдержадміністрацією у термін згідно з чинним законодавством.

7.33. Рішення облдержадміністрації, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов'язковому порядку доводиться до відома членів громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті облдержадміністрації та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.

7.34. Для деталізації роботи громадської ради приймається на одних з перших зборах громадської ради Регламент громадської ради.

7.35. Регламент громадської ради може містити:

- загальний порядок організації роботи та планування громадської ради;

- процедуру підготовки та внесення питань на розгляд громадської ради;

- деталізований порядок набуття членства, припинення та призупинення повноважень членів громадської ради;

- порядок участі членів громадської ради в її діяльності;

- порядок підготовки і проведення зборів громадської ради, засідань її робочих органів;

- форми та порядок прийняття рішень громадською радою та її робочими органами;

- порядок взаємодії громадської ради з облдержадміністрацією, її структурними підрозділами, іншими органами державної влади, установами та організаціями;

- порядок взаємодії громадської ради з громадянами, інститутами громадянського суспільства, іншими суб'єктами;

- порядок участі у роботі громадської ради уповноважених представників облдержадміністрації;

- порядок підготовки та проведення заходів громадської ради;

- порядок оприлюднення рішень громадської ради;

- порядок підготовки щорічних звітів про діяльність громадської ради та їх оприлюднення;

- інші питання організації та порядку діяльності громадської ради.

7.36. Проект Регламенту громадської ради розробляється робочою групою, створеною громадською радою, з урахуванням пропозицій відповідних підрозділів облдержадміністрації, інститутів громадянського суспільства та інших зацікавлених сторін.

7.37. Зміни до Регламенту громадської ради вносяться за рішенням членів громадської ради та ухвалюються простою більшістю голосів від її складу.

7.38. Зміни до Положення про громадську раду вносяться в порядку, встановленому для його затвердження.

Розділ VIII
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ, ІНФОРМУВАННЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

8.1. Донецька облдержадміністрація за допомогою Головного управління взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій облдержадміністрації, на яке покладені відповідні повноваження, створює належні умови для роботи громадської ради, зокрема, забезпечує раду засобами зв'язку, приміщенням для діяльності та проведення її зборів, надає підтримку членам громадської ради щодо отримання необхідних матеріалів з питань діяльності громадської ради.

8.2. Громадська рада та правління громадської ради інформують облдержадміністрацію та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов'язковому порядку у спеціально створеній рубриці "Громадська рада" на офіційному веб-сайті облдержадміністрації та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи зборів, щорічні звіти про свою роботу тощо.

Положення про громадську раду при облдержадміністрації розроблено робочою групою із підготовки Положення про громадську раду та попередньо схвалено на зборах громадської ради при облдержадміністрації відповідно до протоколу від 28.02.2011 N 1.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали