ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 06.02.2012 р. N 57

Про погодження Положення про регіональну раду підприємців в Донецькій області

З метою здійснення координаційних заходів з організації та забезпечення діяльності регіональної ради підприємців в Донецькій області, утвореної розпорядженням голови облдержадміністрації від 19.07.2011 N 391 "Про створення регіональної ради підприємців в Донецькій області", керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 18.05.2011 N 526 "Про утворення регіональних рад підприємців в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі" (Постанова N 526), статтею 19 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

Погодити Положення про регіональну раду підприємців в Донецькій області (додається).

 

Голова облдержадміністрації

А. В. Шишацький

 

ПОГОДЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації
06.02.2012 N 57

СХВАЛЕНО
на засіданні регіональної ради підприємців в Донецькій області
протокол від N __

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО РЕГІОНАЛЬНУ РАДУ ПІДПРИЄМЦІВ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

1. Регіональна рада підприємців в Донецькій області (далі - регіональна рада підприємців) є консультативно-дорадчим органом облдержадміністрації, утвореним на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18.05.2011 N 526 "Про утворення регіональних рад підприємців в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі" (Постанова N 526) з суб'єктів господарювання, представників громадських організацій підприємців, об'єднань підприємців з метою залучення їх до участі у реалізації в області державної регуляторної політики і державної політики у сфері підприємництва.

2. У своїй діяльності регіональна рада підприємців керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, цим Положенням.

3. Положення про регіональну раду підприємців погоджується з облдержадміністрацією та схвалюється на засіданні регіональної ради підприємців.

4. Основними завданнями регіональної ради підприємців є:

4.1. Сприяння у створенні дієвого механізму взаємодії суб'єктів господарювання, громадських організацій підприємців, об'єднань підприємців та облдержадміністрації, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування на засадах партнерства і відкритості, а також участь у формуванні та реалізації в області державної регуляторної політики і державної політики у сфері підприємництва.

4.2. Розвиток підприємницької ініціативи, підтримка та популяризація підприємницької діяльності, досвіду соціальної відповідальності бізнесу, відродження позитивних традицій та етичних принципів підприємництва.

4.3. Підготовка пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів у сфері підприємництва.

4.4. Розгляд проектів регіональних програм підтримки малого підприємництва та участь у проведенні аналізу їх виконання.

4.5. Підготовка і подання облдержадміністрації, органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозицій щодо:

- створення правових, економічних та організаційних умов для забезпечення розвитку підприємництва в області;

- формування та реалізації в області державної регуляторної політики і державної політики у сфері підприємництва, спрямованої на забезпечення захисту інтересів суб'єктів господарювання;

- розв'язання спірних питань у сфері підприємництва.

5. Регіональна рада підприємців має право:

5.1. Утворювати робочі групи із залученням представників суб'єктів господарювання, громадських організацій підприємців, об'єднань підприємців, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових та експертних організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців.

5.2. Отримувати в установленому порядку від облдержадміністрації, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

5.3. Отримувати від облдержадміністрації, органів виконавчої влади інформаційну та консультативну підтримку.

5.4. Подавати облдержадміністрації, органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції з питань, що належать до їх компетенції.

5.5. Брати участь у розробці проектів регіональних програм підтримки підприємництва та у проведенні аналізу їх виконання.

5.6. Взаємодіяти з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими консультативно-дорадчими органами при облдержадміністрації, її структурними підрозділами.

5.7. За запрошенням керівництва облдержадміністрації та її структурних підрозділів направляти представників регіональної ради підприємців для участі у заходах (нарадах, засіданнях тощо), що проводяться облдержадміністрацією.

6. Регіональна рада підприємців має бланк зі своїм найменуванням та власний веб-сайт.

7. Регіональна рада підприємців формується за територіальним принципом із числа представників суб'єктів господарювання, громадських організацій підприємців, об'єднань підприємців, організацій роботодавців, громадської ради при облдержадміністрації.

8. Персональний склад регіональної ради підприємців затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації згідно з поданими заявами протягом 30 календарних днів з дати їх подання.

9. Вступ до регіональної ради підприємців здійснюється шляхом подання письмової заяви до секретаріату регіональної ради підприємців.

10. Вихід зі складу регіональної ради підприємців здійснюється на підставі письмового звернення або за рішенням більшості членів регіональної ради підприємців у випадку неодноразового неприйняття участі в засіданнях регіональної ради підприємців (більш ніж у половині засідань протягом одного календарного року), її робочих груп, а також у випадку порушення регламентів і невиконання рішень регіональної ради підприємців.

11. Рішення про прийом до регіональної ради підприємців та виключення з неї членів приймається простою більшістю голосів відкритим голосуванням присутніх на засіданні членів регіональної ради підприємців. За результатами прийнятих рішень регіональна рада підприємців направляє голові облдержадміністрації відповідні пропозиції про прийом та/або виключення з неї членів.

12. Члени регіональної ради підприємців мають право:

- брати участь в обговоренні питань, що розглядаються на засіданнях регіональної ради підприємців, її робочих груп, вносити свої пропозиції;

- брати участь у голосуванні на засіданнях регіональної ради підприємців, її робочих груп, членами яких вони є;

- інформувати регіональну раду підприємців про свою діяльність;

- пропонувати питання до порядку денного засідань регіональної ради підприємців;

- пропонувати питання для розгляду на засіданнях робочих груп, утворених регіональною радою підприємців;

- бути членом робочих груп, створених регіональною радою підприємців;

- ініціювати залучення фахівців у якості експертів з питань, що розглядаються на засіданнях регіональної ради підприємців, її робочих груп;

- у разі незгоди з прийнятим рішенням висловлювати окрему думку, що долучається до протоколу засідання регіональної ради підприємців або її робочої групи, членом якої є конкретна особа.

13. Члени регіональної ради підприємців беруть участь у засіданнях регіональної ради підприємців та засіданнях її робочих груп, членами яких вони є.

14. У разі неможливості бути присутнім на засіданні регіональної ради підприємців або її робочої групи член регіональної ради підприємців може викласти письмово власну думку, яка долучається до протоколу засідання.

15. Члени регіональної ради підприємців зобов'язані:

- додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, цього Положення та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок діяльності ради підприємців;

- брати участь у роботі регіональної ради підприємців та її робочих груп;

- входити до складу однієї з робочих груп, утворених регіональною радою;

- всебічно сприяти виконанню рішень та виконувати доручення регіональної ради підприємців.

16. Члени регіональної ради підприємців виконують свої обов'язки на громадських засадах.

17. Регіональну раду підприємців очолює голова, який має першого заступника та заступника.

18. Голова регіональної ради підприємців, його перший заступник та заступник обираються на засіданні ради з числа членів ради простою більшістю голосів присутніх членів ради.

19. Голова регіональної ради підприємців:

- організовує діяльність регіональної ради підприємців;

- керує роботою секретаріату регіональної ради підприємців;

- скликає та організовує підготовку та проведення засідань регіональної ради підприємців;

- підписує документи від імені регіональної ради підприємців;

- звітує про роботу регіональної ради підприємців;

- представляє регіональну раду підприємців у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та об'єднаннями підприємців, засобами масової інформації;

- бере участь у засіданнях координаційної ради облдержадміністрації з питань розвитку підприємництва та ін.

20. Голова регіональної ради підприємців рекомендується облдержадміністрацією для включення до складу Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України.

21. Перший заступник та заступник голови регіональної ради підприємців:

- забезпечують виконання закріплених за ними напрямів роботи регіональної ради підприємців;

- розглядають за дорученням голови регіональної ради підприємців питання, що належать до її компетенції;

- вносять пропозиції щодо створення робочих груп регіональної ради підприємців;

- виконують інші функції відповідно до покладених на регіональну раду підприємців завдань.

22. У разі відсутності голови регіональної ради підприємців або неможливості виконувати ним свої обов'язки його повноваження виконує перший заступник, а в його відсутність - заступник голови ради.

23. Для попереднього опрацювання та підготовки окремих питань, що готуються на розгляд регіональної ради підприємців, системного моніторингу основних напрямків діяльності регіональної ради підприємців, здійснення контролю за виконанням її рішень у складі ради утворюються робочі групи. Керівництво регіональної ради підприємців формує склад та призначає голову робочої групи, визначає її завдання. Робочі групи утворюються, як правило, на певний період часу як тимчасові.

24. Робочі групи регіональної ради підприємців проводять свою роботу колегіально у формі засідань. Рішення на цих засіданнях приймаються більшістю голосів від загальної чисельності групи та оформлюються протокольно.

25. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи робочих груп визначаються рішенням регіональної ради підприємців на її засіданні.

26. За результатами вивчення і розгляду питань робочі групи регіональної ради підприємців готують пропозиції і рекомендації, які виносяться на засідання регіональної ради підприємців.

27. З метою організаційно-інформаційного забезпечення діяльності регіональної ради підприємців у її складі утворюється секретаріат, керівник якого призначається головою регіональної ради підприємців.

28. Регіональна рада підприємців на своєму засіданні затверджує положення про її секретаріат.

29. Формою роботи регіональної ради підприємців є засідання, що проводяться не рідше ніж один раз на три місяці.

30. На своїх засіданнях регіональна рада підприємців схвалює пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції та мають рекомендаційний характер.

31. Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів регіональної ради підприємців. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

32. Пропозиції та рекомендації зазначаються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається всім членам регіональної ради підприємців, голові облдержадміністрації.

33. Засідання регіональної ради підприємців веде її голова. За відсутності голови або за його дорученням на засіданні головує перший заступник (заступник) голови.

34. За запрошенням голови регіональної ради підприємців у її засіданнях можуть брати участь представники органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських об'єднань підприємців, громадськості, науковці.

35. Зміни до Положення про регіональну раду підприємців вносяться в порядку, встановленому для його затвердження.

36. Облдержадміністрація здійснює організаційно-інформаційне забезпечення роботи регіональної ради підприємців.

37. Регіональна рада підприємців інформує громадськість про свою діяльність через місцеві засоби масової інформації та офіційний веб-сайт облдержадміністрації.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

В. В. Фомін

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали