РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
І УКРАЇНСЬКА РЕСПУБЛІКАНСЬКА РАДА ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК

ПОСТАНОВА

від 29 серпня 1979 р. N 426

Київ

Про поліпшення роботи по вивченню, узагальненню і впровадженню передового виробничого досвіду в республіці

Постанова втратила чинність(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 1993 року N 835)

Рада Міністрів Української РСР і Українська республіканська рада професійних спілок відмічають, що міністерства, відомства, об'єднання, підприємства і організації разом з відповідними комітетами професійних спілок проводять певну роботу по вивченню, узагальненню і впровадженню передового виробничого досвіду, який відіграє велику роль в успішному вирішенні завдань, поставлених XXV з'їздом КПРС по підвищенню ефективності виробництва і якості роботи.

Набули широкого застосування досвід трудящих Львівської області по впровадженню комплексної системи управління якістю продукції, колективу Сумського машинобудівного виробничого об'єднання імені М. В. Фрунзе - по впровадженню системи планування, обліку і стимулювання підвищення рівня використання виробничих потужностей і устаткування, почин запорожців по скороченню застосування ручної праці, тваринників Київської області - по розвитку кормової бази і підвищенню продуктивності тваринництва, буряководів і робітників цукрового заводу Ямпільського району Вінницької області - за забезпечення максимального виходу цукру з кожного гектара бурякового поля, іпатовський метод комплексного проведення сільськогосподарських робіт.

Значну роботу по вивченню, узагальненню і впровадженню передового виробничого досвіду проводять Міністерство легкої промисловості УРСР, Міністерство геології УРСР, Головне управління по нафтопереробній і нафтохімічній промисловості УРСР.

Разом з тим ряд міністерств, відомств УРСР і республіканських комітетів професійних спілок ще не приділяють належної уваги вивченню, узагальнені і впровадженню передового досвіду. В багатьох міністерствах і відомствах УРСР відсутня чітка система проведення цієї роботи. Окремі цінні починання і ініціативи не набули належного поширення. Слабо використовується досвід Щокинського хімічного комбінату, почин колективів Ростовської області "Працювати без відстаючих", бригадна форма організації праці в промисловості, бригадний госпрозрахунок в будівництві.

Міністерство харчової промисловості УРСР, Міністерство зв'язку УРСР, Міністерство житлово-комунального господарства УРСР, Міністерство радгоспів УРСР, Міністерство монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР не здійснюють необхідних заходів по поширенню досвіду підприємств Запорізької області по скороченню застосування ручної праці. На підприємствах Головного управління річкового флоту при Раді Міністрів УРСР, Міністерства побутового обслуговування населення УРСР, Міністерства місцевої промисловості УРСР ще недостатньо поширюється досвід московського машинобудівного заводу "Динамо" по підвищенню продуктивності праці на основі доведення до робітників п'ятирічних і річних особистих /бригадних/ виробничих планів.

Питання впровадження передового виробничого досвіду не заваді знаходять відображення в соціалістичних зобов'язаннях і колективних договорах, не враховуються при підведенні підсумків соціалістичного змагання.

Міністерства і відомства УРСР та виставка досягнень народного господарства УРСР не приділяють належної уваги пропаганді і організації впровадження передового виробничого досвіду. В експозиціях павільйонів і тематичних виставок недостатньо висвітлюється досвід роботи передових підприємств, колгоспів, радгоспів і будов. Недооцінюється значення шкіл передового досвіду зокрема в Міністерстві будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, Міністерстві харчової промисловості УРСР, Міністерстві м'ясної і молочної промисловості УРСР. Окремі школи передового досвіду проводяться на низькому організаційному і методичному рівні, з малим охопленням працівників. Інформаційні матеріали по передовому виробничому досвіду, що видаються Українським науково-дослідним інститутом науково-технічної інформації і техніко-економічних досліджень Держплану УРСР, міжгалузевими територіальними центрами науково-технічної інформації і пропаганди, ЦБТІ міністерств і відомств УРСР, в ряді випадків мають загальний характер, не розкривають суті новини, не знаходять широкого впровадження.

Рада Міністрів Української РСР і Українська республіканська рада професійних спілок ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам, радам і комітетам професійних спілок:

а) вжити заходів до ліквідації недоліків у роботі по вивченню, узагальненню і впровадженню передового виробничого досвіду.

Керуючись постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 12 липня 1979 р. N 695 "Про поліпшення планування і посилення впливу господарського механізму на підвищення ефективності виробництва і якості роботи", зосередити зусилля на узагальненні пропаганди та широкому впровадженні в трудових колективах цінних ініціатив і передового виробничого досвіду, насамперед тих, що схвалені ЦК КПРС і ЦК Компартії України. Більше уваги приділяти планомірному проведенню цієї роботи, спрямовуючи її на вирішення ключових народногосподарських проблем, особливо на підвищення ефективності виробництва, продуктивності праці і поліпшення якості роботи. Ширше залучати для цієї мети робітників і спеціалістів;

б) розробити і здійснити заходи по широкому впровадженню бригадної форми організації і стимулювання праці в промисловості і бригадного госпрозрахунку в будівництві, як основних напрямів підвищення ефективності виробництва, продуктивності праці та поліпшення якості продукції;

в) забезпечити включення в колективні договори комплексних планів вивчення, узагальнення і впровадження передового виробничого досвіду;

г) ввести в умови республіканського і обласного соціалістичного змагання показники виконання заходів по впровадженню передового виробничого досвіду, систематично враховувати їх при підведенні підсумків роботи трудових колективів;

д) передбачати в положеннях про преміювання працівників об'єднань, підприємств і організацій за основні результати господарської діяльності посилення впливу премій на прискорення впровадження передового виробничого досвіду, поставити розмір матеріального стимулювання в залежність від економічного і соціального ефекту, одержаного в результаті впровадження передового досвіду;

є) забезпечити вивчення питань передового виробничого досвіду в системі підготовки і підвищення кваліфікації кадрів;

ж) починаючи з 1980 року затверджувати підвідомчим об'єднанням, підприємствам і організаціям завдання по впровадженню передового виробничого досвіду і встановлювати економічну ефективність його впровадження.

2. Міністерствам, відомствам УРСР і республіканським комітетам професійних спілок на підставі загальних методичних вказівок, затверджених Державним комітетом СРСР по науці і техніці і ВЦРПС, і Примірного положення, затвердженого Українського республіканською радою професійних спілок і Державним комітетом УРСР по праці, розробити і затвердити до 1 січня 1980 р. порядок вивчення, узагальнення і впровадження передового виробничого досвіду, планування, звітності і обліку цієї роботи в галузях народного господарства, об'єднаннях, на підприємствах і в організаціях, з урахуванням їх особливостей і поставлених перед ними завдань.

3. Покласти на Комісію Президії Ради Міністрів УРСР з питань науково-технічного прогресу розробку і здійснення заходів по підвищенню ефективності впровадження передового виробничого досвіду в народному господарстві УРСР.

4. Науково-технічним товариствам і Українській раді Всесоюзного товариства винахідників і раціоналізаторів посилити роботу по вивченню, узагальненню і впровадженню передового виробничого досвіду.

5. Покласти на Український науково-дослідний інститут науково-технічної інформації і техніко-економічних досліджень Держплану УРСР організаційно-методичне керівництво роботою по вивченню, узагальненню і розповсюдженню передового виробничого досвіду, що має міжгалузеве значення.

6. Українському науково-дослідному інституту науково-технічної інформації і техніко-економічних досліджень Держплану УРСР, міжгалузевим територіальним центрам науково-технічної інформації і пропаганди, ЦБТІ міністерств і відомств УРСР вжити заходів до підвищення якості інформаційних матеріалів, які висвітлюють передовий досвід, його широке використання в практичній роботі, систематично проводити аналіз і відбір інформаційних матеріалів, що надходять від об'єднань, підприємств і організацій.

7. Міністерствам, відомствам УРСР і Виставці досягнень народного господарства УРСР:

поліпшити показ і організацію вивчення спеціалістами галузей народного господарства досвіду роботи колективів підприємств, організацій, колгоспів і радгоспів, нагороджених перехідними Червоними прапорами ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, БЦРПС і ЦК ВЛКСМ, занесених на Республіканську дошку пошани і в Республіканську книгу трудової доблесті у десятій п'ятирічці, а також передовиків виробництва, які занесені в Республіканську книгу трудової доблесті у десятій п'ятирічці або портрети яких встановлені на Алеї трудової слави;

розширити практику проведення на Виставці досягнень народного господарства УРСР шкіл передового досвіду, підвищити організаційно-технічний рівень їх підготовки.

8. Рекомендувати правлінню товариства "Знання" Української РСР посилити роботу по пропаганді передового досвіду в народному господарстві республіки.

9. Центральному статистичному управлінню УРСР разом з Українською республіканською радою професійних спілок до 1 грудня 1979 року внести пропозиції про введення статистичної звітності по впровадженню передового виробничого досвіду.

10. Академії наук УРСР, Держпану УРСР, міністерствам і відомствам УРСР передбачати в планах на 1981 - 1985 роки проведення необхідних науково-дослідних робіт з проблем підвищення ефективності впровадження передового досвіду в народне господарство республіки.

 

Голова Ради Міністрів
Української РСР

О. ЛЯШКО

Голова Української
республіканської ради
професійних спілок

В. СОЛОГУБ

Інд. 25, 26

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали