ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

від 14.02.2012 р. N 84/3

Про Положення і склад міської Консультативної ради з питань вирішення соціальних проблем, забезпечення гідного рівня життя громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Відповідно до статті 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", на виконання міської комплексної програми "Захист" на 2010 - 2012 роки, затвердженої рішенням 47 сесії міської ради V скликання від 24.12.2009 р. N 1152, і Меморандуму про взаємодію і співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Всеукраїнською громадською організацією інвалідів "Союз Чорнобиль України", керуючись розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 03.11.2011 р. N 746-р "Про обласну Консультативну раду з питань вирішення соціальних проблем, забезпечення гідного рівня життя громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", з метою формування спільних узгоджених позицій партнерства та запровадження механізму постійного діалогу між виконавчими органами Чернівецької міської ради і громадськими організаціями м. Чернівців, що об'єднують громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, виконавчий комітет Чернівецької міської ради вирішив:

1. Створити міську Консультативну раду з питань вирішення соціальних проблем, забезпечення гідного рівня життя громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та затвердити її персональний склад згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Консультативну раду з питань вирішення соціальних проблем, забезпечення гідного рівня життя громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (додається).

3. Рішення набирає чинності з дня його прийняття і підлягає оприлюдненню на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради в мережі Інтернет.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Паскаря О. Є.

 

Секретар
Чернівецької міської ради

В. Михайлішин

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради
14.02.2012 N 84/3

ПОЛОЖЕННЯ
про міську Консультативну раду з питань вирішення соціальних проблем, забезпечення гідного рівня життя громадян, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи

1. Загальні положення

1.1. Міська Консультативна рада з питань вирішення соціальних проблем, забезпечення гідного рівня життя громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (надалі - Консультативна рада) є консультативно-дорадчим органом, що створюється при виконавчому комітеті міської ради, з метою формування спільних узгоджених позицій партнерства між Чернівецькою міською радою та громадськими організаціями м. Чернівців, що об'єднують громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

1.2. У своїй діяльності Консультативна рада керується Конституцією України, законами України, нормативно-правовими актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Чернівецького міського голови і цим Положенням.

2. Склад та порядок створення Консультативної ради

2.1. Склад Консультативної ради формується з представників виконавчих органів міської ради і представників громадських організацій.

2.2. Консультативна рада утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та її членів.

2.3. Консультативну раду очолює голова, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, який спрямовує роботу соціальної сфери.

2.4. Голова Консультативної ради забезпечує роботу ради, організовує виконання покладених на неї завдань, дає доручення членам Консультативної ради та координує їх роботу.

3. Основні завдання Консультативної ради

3.1. Забезпечення постійного діалогу між виконавчими органами міської ради та громадськими організаціями, що опікуються питаннями соціального захисту громадян, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи, з метою формування спільних узгоджених позицій партнерства.

3.2. Розгляд пропозицій громадських організацій, що опікуються питаннями соціального захисту громадян, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи, з метою напрацювання пропозицій щодо внесення змін до чинного законодавства та вирішення питань, які відносяться до повноважень Чернівецької міської ради і її виконавчого комітету.

3.3. Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед постраждалих громадян з метою зниження соціальної напруги.

4. Консультативна рада має право

4.1. Одержувати відповідно до законодавства від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності, необхідну інформацію та статистичні дані для виконання покладених на Консультативну раду завдань.

4.2. Заслуховувати інформації виконавчих органів міської ради різних підприємств, установ та організацій з питань, що входять до її компетенції.

4.3. Залучати в установленому порядку до участі в своїй роботі представників виконавчих органів міської ради, установ, організацій та підприємств за погодженням з їх керівниками.

4.4. Вносити в установленому порядку пропозиції виконавчим органам міської ради, до компетенції яких віднесено вирішення питань, що розглядаються Консультативною радою.

4.5. Організовувати проведення нарад, тематичних семінарів, науково-практичних конференцій та інших заходів.

4.6. Запрошувати на свої засідання юридичних і фізичних осіб, інтереси яких зачіпаються при вирішенні внесених на розгляд питань.

4.7. Брати участь в розробці проектів розпоряджень Чернівецького міського голови, рішень Чернівецької міської ради, її виконавчого комітету з питань, що відносяться до компетенції Консультативної ради.

4.8. Інформувати про свою діяльність громадськість через відділ інформації, зв'язків з громадськістю та міжнародних відносин міської ради на офіційному веб-порталі міської ради в мережі Інтернет та засобах масової інформації.

5. Порядок роботи Консультативної ради

5.1. Організаційною формою роботи Консультативної ради є засідання.

5.2. Засідання Консультативної ради можуть бути проведені за ініціативою голови та членів Консультативної ради.

5.3. Засідання Консультативної ради проводяться за необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

5.4. Засідання Консультативної ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.

5.5. Головує на засіданні Консультативної ради її голова, а в разі його відсутності - заступник голови.

6. Порядок прийняття рішень

6.1. Рішення Консультативної ради приймається більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

6.2. Рішення Консультативної ради носять рекомендаційний характер.

6.3. Рішення Консультативної ради оформлюються протоколом. Протокол засідання підписують голова або заступник голови та секретар Консультативної ради за письмовим погодженням з членами Консультативної ради, які присутні на засіданні.

7. Забезпечення діяльності Консультативної ради

7.1. Організаційне та інші види забезпечення діяльності Консультативної ради здійснює управління праці та соціального захисту населення міської ради і відділ інформації, зв'язків з громадськістю та міжнародних відносин міської ради.

 

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів міської ради

П. Ротар

 

Додаток
до рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради
14.02.2012 N 84/3

СКЛАД
міської Консультативної ради з питань вирішення соціальних проблем, забезпечення гідного рівня життя громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Голова комісії:

 

Паскар
Олександр Євгенович

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради;

Заступник голови комісії:

 

Долга
Альона Євгенівна

начальник управління праці та соціального захисту населення міської ради;

Секретар комісії:

 

Ходоровський
Андрій Олександрович

начальник відділу інформації, зв'язків з громадськістю та міжнародних відносин міської ради;

Члени комісії:

 

Боярська
Лариса Яківна

начальник відділу фінансування соціального захисту фінансового управління міської ради;

Гураль
Василь Борисович

заступник директора, начальник відділу обліку, розподілу, обміну та бронювання житла департаменту житлово-комунального господарства міської ради;

Желєзний
Манолій Васильович

заступник голови Чернівецької міської громадської організації "Спілка Чорнобиль" (за згодою);

Іваськов
Петро Борисович

головний спеціаліст управління охорони здоров'я міської ради;

Івоняк
Ніна Леонідівна

голова Чернівецької міської громадської організації "Спілка Чорнобиль" (за згодою);

Кузьма
Олександра Михайлівна

начальник відділу правової експертизи проектів документів юридичного управління міської ради;

Лотоцька
Людмила Карпівна

начальник управління Пенсійного Фонду України по місту Чернівці (за згодою);

Мінтенко
Костянтин Дмитрович

голова Чернівецької міської організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів "Союз Чорнобиль України" (за згодою);

Нашеба
Володимир Олександрович

член ради Чернівецької міської організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів "Союз Чорнобиль України" (за згодою);

Онопрійчук
Степан Васильович

член виконавчого комітету Чернівецької міської громадської організації "Спілка Чорнобиль" (за згодою);

Савчук
Орест Євгенович

заступник голови Чернівецької міської організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів "Союз Чорнобиль України" (за згодою);

Штефуник
Юрій Степанович

заступник директора, начальник управління капітального будівництва департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради.

 

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів міської ради

П. Ротар

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали