ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Перша сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 30.11.2010 р. N 35

Про Положення про постійні комісії обласної ради VI скликання

Відповідно до статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" обласна рада вирішила:

Затвердити Положення про постійні комісії обласної ради VI скликання (далі - Положення), що додається.

  

Голова ради

І. Балога

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Закарпатської обласної ради
30.11.2010 N 35

ПОЛОЖЕННЯ
про постійні комісії обласної ради VI скликання

I. Загальні положення

1. Відповідно до Конституції України, статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" постійні комісії обласної ради є органами ради, що обираються з числа депутатів обласної ради для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

2. Основними завданнями постійних комісій обласної ради є:

- вивчення і підготовка для розгляду на засіданнях ради питань про стан і розвиток відповідних галузей народного господарства області та соціально-культурної сфери;

- попередній розгляд прогнозів соціально-економічного і культурного розвитку, бюджету, звітів про виконання програм і бюджету;

- попередній розгляд та підготовка висновків щодо кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою.

3. Постійні комісії обласної ради є відповідальними перед обласною радою і їй підзвітні.

Діяльність постійних комісій координує голова обласної ради, перший заступник та заступник.

4. Постійні комісії утворюються радою на строк її повноважень. Обласна рада може ліквідовувати і реорганізовувати раніше утворені постійні комісії, вносити зміни до їх складу.

5. Голова та члени постійної комісії обираються на пленарному засіданні ради. Заступник голови та секретар постійної комісії обираються на засіданні постійної комісії. Повноваження голови постійної комісії можуть бути припинені тільки на підставі рішення обласної ради.

6. До складу постійних комісій не можуть входити голова обласної ради, перший заступник та заступник голови ради.

II. Функції і права

1. Постійні комісії обласної ради сприяють реалізації повноважень обласної ради у питаннях, що належать до її відання.

2. Питання діяльності кожної постійної комісії обласної ради визначаються функціональною спрямованістю, що розробляється відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Регламенту роботи обласної ради (Рішення N 34), Положення про постійні комісії та з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

3. Постійні комісії вивчають, готують питання про стан та розвиток відповідних галузей економіки області і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд обласної ради, розробляють проекти рішень обласної ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях з доповідями і співдоповідями.

4. Постійні комісії вивчають діяльність підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності з питань, віднесених до відання ради. За результатами вивчення готують висновки, рекомендації та проекти рішень обласної ради.

5. Постійні комісії мають право вивчати діяльність керівників відділів, управлінь, підприємств, установ та організацій з питань, віднесених до відання обласної ради, за результатами перевірок подавати рекомендації щодо їх діяльності на розгляд обласної ради.

6. Постійні комісії обласної ради у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали та документи.

У випадку подання недостовірної інформації або її приховування, керівники та інші посадові особи несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

7. Постійні комісії обласної ради для вивчення питань, розробки проектів рішень ради можуть створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

III. Організація роботи постійних комісій

1. Постійні комісії обласної ради організовують свою роботу відповідно до Регламенту роботи обласної ради, Положення про постійні комісії та функціональної спрямованості.

2. Основною формою роботи постійних комісій обласної ради є засідання, які скликаються в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, і є повноважними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

3. Керівництво діяльністю постійних комісій обласної ради і організація їх роботи покладається на голів постійних комісій.

Голова постійної комісії:

- скликає і веде засідання комісії, розподіляє обов'язки між членами комісії, дає їм доручення, сприяє забезпеченню їх необхідними матеріалами і документами, запрошує для участі в роботі комісій, підготовчих комісій і робочих груп представників державних органів і громадськості, фахівців і вчених, підписує протоколи, рішення і висновки комісії;

- представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами;

- організовує роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій комісій;

- доповідає обласній раді про роботу комісії, виступає на сесіях обласної ради з доповідями, співдоповідями і звітами;

- здійснює координацію роботи з іншими постійними комісіями обласної ради.

4. Заступник голови постійної комісії замінює голову комісії у разі його відсутності, виконує за дорученням голови окремі його функції, а також завдання щодо організації роботи постійної комісії обласної ради.

5. Секретар постійної комісії готує проекти планів роботи комісії, здійснює контроль за їх виконанням, забезпечує своєчасність підготовки необхідних документів до засідань комісії, проводить облік роботи, яка виконується членами комісії, веде та підписує протоколи її засідань.

6. Член постійної комісії зобов'язаний брати участь у роботі постійної комісії і робочих груп, за дорученням комісії повинен вивчати питання, що належать до її відання, повідомляти їй свої висновки, сприяти виконанню прийнятих нею рекомендацій, здійснювати контроль за вжиттям заходів щодо їх виконання.

7. Голова, заступник, секретар, члени постійної комісії обласної ради на час засідань постійних комісій, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків із відшкодуванням середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних із депутатською діяльністю, за рахунок обласного бюджету.

8. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії обласної ради готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою постійної комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

9. Рекомендації постійних комісій обласної ради підлягають обов'язковому розгляду відповідними органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи комісії повинні бути повідомлені у встановлений ними термін.

10. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть, за ініціативою комісій, а також за дорученням обласної ради, її голови, першого заступника чи заступника голови ради, розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

Рекомендації спільних засідань постійних комісій приймаються простою більшістю голосів членів кожної комісії.

11. Згідно з рішенням обласної ради голова постійної комісії з питань бюджету може працювати в раді на постійній основі.

12. Постійні комісії обласної ради інформують громадськість про свою діяльність через засоби масової інформації.

IV. Функціональна спрямованість постійних комісій

З питань бюджету:

1. Попередньо розглядає проект обласного бюджету та пропозиції щодо створення резервного фонду обласного бюджету. Вносить пропозиції щодо змін та доповнень до обласного бюджету.

2. Подає на розгляд обласної ради висновки щодо проекту обласного бюджету.

3. Вносить пропозиції щодо змін та доповнень до затвердженого бюджету.

4. Здійснює контроль за виконанням обласного бюджету, цільовим та економним використанням бюджетних коштів.

5. Попередньо проводить перевірку звіту про виконання обласного бюджету та виносить його на затвердження обласної ради.

6. Розглядає і готує висновки на сесію обласної ради щодо нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і зборів, дотацій вирівнювання диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ і субвенцій у бюджети міст і районів.

7. Разом із іншими комісіями розглядає проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, готує пропозиції з цих питань.

8. Вносить пропозиції щодо ставок місцевих зборів, встановлення яких належить до компетенції обласної ради.

9. Розглядає пропозиції і готує висновки щодо:

- ставок орендної плати обласного комунального майна;

- надання пільг по податках, зборах, орендних ставках;

- утворення позабюджетних фондів та фондів у складі обласного бюджету.

10. Бере участь у:

- розробці положень про фонди, які утворює обласна рада;

- проведенні експертиз договорів, укладених обласною радою;

- розгляді інших питань, пов'язаних із бюджетним фінансуванням.

11. Контролює питання витрачання бюджетних коштів на підприємствах та організаціях незалежно від форми власності, вносить пропозиції щодо організації і контролю з цих питань.

12. Погоджує Положення про фонд охорони навколишнього природного середовища та контролює використання коштів фонду.

13. Затверджує перерозподіл видатків у межах загального обсягу головних розпорядників коштів, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах.

14. Розглядає пропозиції міських та районних рад і вносить на розгляд обласної ради питання щодо передачі видатків та відповідних коштів із міст та районів на виконання частини власних повноважень обласній раді.

15. Керується у своїй діяльності вимогами статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетним кодексом України, іншими законами в частині, що відносяться до функціональних питань комісії.

З питань розвитку продуктивних сил, виробничої інфраструктури, банківської діяльності та інвестицій:

1. Вивчає і вносить на розгляд ради пропозиції щодо розроблення програм соціально-економічного розвитку області та інших.

2. Здійснює контроль за виконанням затверджених програм соціально-економічного розвитку та заслуховує на своїх засіданнях інформації щодо їх реалізації.

3. Бере участь у підготовці, проведенні експертизи регіональних програм, прогнозів розвитку промисловості області та готує висновки з цих питань.

4. Бере участь у розробці та здійсненні заходів щодо переходу економіки області на ринкові відносини з урахуванням забезпечення соціального захисту населення.

5. Вивчає відповідність проектів обласного бюджету програмам соціально-економічного і культурного розвитку області.

6. Бере участь у підготовці питань, пов'язаних із розвитком промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку, будівельної бази, які вносяться на розгляд обласної ради.

7. Аналізує і вносить пропозиції щодо оптимізації обслуговування підприємств і населення області засобами автомобільного, залізничного та авіаційного транспорту.

8. Сприяє технічному переоснащенню промислових підприємств, будівельних організацій, розвитку головних транспортних магістралей області.

9. Сприяє забезпеченню безпеки руху транспортних засобів у області.

10. Розглядає заходи щодо розвитку телефонного, телеграфного та поштового зв'язку, радіофікації та телетрансляційного забезпечення населених пунктів області, а також поширенню кабельного телебачення.

11. Розробляє пропозиції щодо розвитку базових даних галузей господарського комплексу області, заслуховує звіти керівників відповідних управлінь обласної державної адміністрації та готує відповідні висновки.

12. Готує відповідні висновки щодо планів забудови територій та благоустрою населених пунктів області.

13. Сприяє розвитку малого, середнього підприємництва, захищає законні права підприємців та підприємницьких структур.

14. Сприяє структурній перебудові галузей промисловості області, виходячи з потреб наповнення бюджету та відновлення роботи підприємств. Ініціює банкрутство тих підприємств, які не працюють і не визначались з перспективою свого розвитку.

15. Виходячи з реального стану шляхового господарства області, вивчає використання коштів, які спрямовуються на будівництво і утримання доріг.

16. Вивчає і вносить пропозиції з питань залучення альтернативних джерел енергії для забезпечення енергетичних потреб господарства області.

17. Сприяє залученню інвестиційних та кредитних ресурсів у розвиток продуктивних сил районів, реалізації інноваційних програм та впровадження нових технологій, розробниками яких є наукові установи області.

18. Готує пропозиції щодо впровадження інноваційних та інвестиційних проектів, спрямованих на випуск конкурентоспроможної продукції із застосуванням енерго- та ресурсозберігаючих технологій.

Розглядає на засіданні комісії інвестиційні проекти вартістю понад 500 тис. доларів США.

19. Сприяє залученню кредитних ресурсів банківських установ області до реалізації програм економічного і соціального розвитку регіону.

З питань транскордонного співробітництва:

1. Сприяє залученню іноземних інвестицій в економіку області, залучає підприємницькі структури до прикордонної співпраці в рамках Карпатського Єврорегіону.

2. Готує пропозиції щодо створення спеціальних економічних та інших зон на території області, вносить до відповідних органів пропозиції з цих питань.

3. Разом з іншими комісіями розглядає проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку області. Готує пропозиції з інших питань життєдіяльності області.

4. Заслуховує звіти керівників відповідних структурних підрозділів обласної державної адміністрації та готує висновки.

5. Керується в своїй діяльності вимогами статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами в частині, що відносяться до функціональних питань комісії.

З питань управління майном та приватизації:

1. Розглядає питання про продаж, надання в оренду або під заставу об'єктів комунальної власності, що забезпечують спільні потреби територіальних громад і перебувають в управлінні обласної ради, готує відповідні висновки з цих питань.

2. Готує у встановленому законом порядку рекомендації та висновки з питань управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що перебувають в управлінні обласної ради.

3. Попередньо вивчає та обговорює на своїх засіданнях проекти рішень обласної ради з питань ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що перебуває в управлінні обласної ради.

4. Вивчає умови залучення, в порядку, встановленому законом, підприємств, установ та організацій, що не відносяться до комунальної власності, до участі в обслуговуванні населення відповідної території, організовує та координує цю роботу, в разі необхідності розробляє рекомендації з цих питань.

5. Заслуховує керівників підприємств, установ та організацій, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області про виконання рішень ради із зазначених питань.

6. Відповідно до статті 10 Закону України "Про приватизацію державного майна" забезпечує контроль за ходом приватизації державного та комунального майна. Заслуховує інформацію про діяльність регіонального відділення Фонду державного майна України.

7. Контролює використання коштів, отриманих в результаті відчуження та оренди майна, яке належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

8. Готує висновки з питань доцільності, порядку та умов відчуження об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

9. Вносить пропозиції і висновки щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та передачі їх іншим суб'єктам права власності.

З питань територіального та земельного устрою, агропромислового комплексу і розвитку села:

1. Здійснює контроль за виконанням законів про пріоритетний розвиток соціальної інфраструктури села, агропромислового комплексу.

2. Сприяє сільськогосподарським товаровиробникам у реалізації права вільного вибору форм господарювання та напрямів виробничої діяльності, створенню умов для рівноправного функціонування різних форм власності.

3. Аналізує і контролює виконання цільових програм щодо раціонального використання виробничого потенціалу агропромислового комплексу, земельних ресурсів, їх структури, запровадження комплексу заходів по підвищенню родючості ґрунтів та захисту їх від ерозії, рекультивації, поліпшення навколишнього природного середовища.

4. Бере участь у підготовці, попередньому розгляді висновків щодо вилучення (викупу) і надання земельних ділянок для державних, громадських та інших потреб із земель державної власності.

5. Бере участь у підготовці, попередньому розгляді висновків про зміну меж населених пунктів та про встановлення меж районів і сільських рад.

6. Розглядає матеріали щодо врегулювання земельних відносин відповідно до чинного законодавства, заслуховує звіти керівників державних органів з цих питань.

7. Вивчає і вносить пропозиції обласній раді щодо формування обласного бюджету в частині фінансування певних галузей та напрямів агропромислового комплексу, контролює цільове використання цих коштів.

8. Розглядає матеріали та готує відповідні пропозиції щодо прийняття заходів із ліквідації наслідків екологічних та стихійних лих, епізоотій та інших надзвичайних ситуацій.

9. Розглядає пропозиції щодо вдосконалення майнових і земельних відносин в агропромисловому комплексі, запровадження нового економічного механізму господарювання, взаємовідносин між виробниками сільгосппродукції.

10. Вивчає і готує пропозиції щодо віднесення лісів до категорій захищеності, а також щодо поділу лісів відповідно до Лісового кодексу України.

11. Надає практичну допомогу у створенні умов для впровадження в сільськогосподарське виробництво досягнень науки, передового досвіду, використанні для цього наявного наукового потенціалу області.

12. Готує пропозиції обласній раді щодо відміни дозволів на спеціальне користування природними ресурсами у випадках порушення чинного законодавства.

13. Керується у своїй діяльності вимогами статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами в частині, що відносяться до функціональних питань комісії.

З питань законності і правопорядку:

1. Бере участь у розробці і здійсненні заходів щодо забезпечення законності, охорони прав, свобод та законних інтересів громадян на території області.

2. Готує висновки щодо проектів рішень, пропозиції з питань законності, які передані комісії для попереднього розгляду, а також проекти рішень ради з питань законності і правопорядку.

3. Бере участь у перевірках з питань дотримання законності на підприємствах, установах, організаціях, що знаходяться на території ради, виконання Закону України "Про звернення громадян", сприяє практичній реалізації на території, підвідомчій раді, законів України, інших нормативних актів, рішень обласної ради, заслуховує інформації керівників правоохоронних та інших органів, установ та організацій з питань забезпечення законності та правопорядку, боротьби зі злочинністю, забезпечення прав громадян.

4. Вивчає стан працевлаштування та соціальної адаптації громадян, звільнених із місць позбавлення волі, профілактики правопорушень серед неповнолітніх, виробляє рекомендації з цих питань.

5. Розглядає питання порядку денного, матеріали і проекти рішень, що виносяться на сесії обласної ради, готує доповіді, співдоповіді з питань законності і правопорядку, що вносяться на розгляд ради.

6. Вивчає та узагальнює досвід організації охорони правопорядку в окремих регіонах та населених пунктах області.

З питань освіти, науки, культури, духовності, молодіжної політики, фізичної культури і спорту, національних меншин та інформаційної політики:

1. Бере участь у розробці програм соціально-економічного і культурного розвитку області, національно-культурного розвитку національних меншин.

2. Бере участь у розробці та реалізації заходів, спрямованих на поліпшення роботи вищих навчальних закладів, прискорення запровадження наукових розробок на підприємствах, організаціях та установах області.

3. Вивчає пропозиції щодо налагодження взаємодії місцевих рад області з навчальними закладами з метою поліпшення підготовки кадрів для регіону, прискорення вирішення соціальних проблем та розвитку матеріальної бази освіти.

4. Вивчає можливості організації при обласній раді консультаційних центрів і груп у складі вчених та спеціалістів наукових та навчальних закладів області для надання практичної допомоги обласній раді.

5. Аналізує стан розвитку освіти в області, вносить рекомендації щодо розвитку, гуманізації і демократизації навчально-виховного процесу в профтехучилищах і школах, поліпшення його якості, бере участь у розробці та реалізації заходів щодо створення моделей навчальних закладів, що базуються на диференційованому навчанні дітей з урахуванням раннього виявлення їх можливостей і здібностей.

6. Вносить пропозиції, спрямовані на підвищення відповідальності батьків за виховання дітей, бере участь у розробці та реалізації заходів щодо пропаганди та поширення педагогічних знань серед населення області.

7. Вносить пропозиції щодо підвищення ролі культурно-освітніх установ та закладів мистецтва в естетичному вихованні та поліпшенні організації відпочинку населення області, сприяє збереженню самобутніх традицій, обрядів, дбайливого використання культурно-історичних пам'ятників, в тому числі історії та культури національних меншин.

8. Виробляє рекомендації та готує проекти рішень обласної ради, спрямовані на соціальну підтримку молодих сімей, працевлаштування молоді, розвиток житлового будівництва для молоді, організацію дозвілля підростаючого покоління.

9. Заслуховує на своїх засіданнях звіти керівників служб і підрозділів, відповідальних за реалізацію молодіжної політики в області та розвиток спорту.

10. Вивчає проблеми та розробляє рекомендації щодо розвитку фізичної культури і спорту, подолання відомчих підходів та поліпшення використання наявної спортивної бази, сприяє розвитку спорту в області.

11. Сприяє роботі національно-культурних товариств, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст області, розвитку співробітництва в сфері міжнаціональних зв'язків із сусідніми регіонами.

12. Вивчає проблеми та розробляє рекомендації з питань навчання рідною мовою, вивчення її в державних навчальних закладах або через національні культурні товариства, використання національної символіки, відзначення національних свят, задоволення потреб у літературі, мистецтві, засобах масової інформації, створення національних культурних і навчальних закладів.

13. Вивчає можливості утворення і функціонування на громадських засадах при обласній раді дорадчих органів із представників національних меншин. Готує рекомендації щодо порядку їхнього формування.

14. Заслуховує інформації керівників відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації з питань національностей, у справах релігій про забезпечення конституційних прав і свобод жителів області у сфері світогляду і віросповідання, реалізації прав національних меншин.

15. Обговорює та вносить пропозиції обласній раді щодо заснування засобів масової інформації обласної ради, призначення та звільнення їх керівників, введення до складу редколегій та рад засновників депутатів обласної ради.

16. Працює в тісному контакті із засобами масової інформації, кореспондентським корпусом, сприяє їх об'єктивній роботі.

17. Вносить пропозиції щодо забезпечення гласності діяльності обласної ради, ознайомлення виборців з прийнятими рішеннями, підтримки престижу обласної ради шляхом повного та своєчасного інформування населення про роботу обласної ради через засоби масової інформації.

18. Розробляє рекомендації і проекти рішень ради, які забезпечують прямий інформаційний зв'язок ради з населенням.

З питань охорони здоров'я:

1. Вивчає і вносить пропозиції до програм соціального розвитку області в частині охорони здоров'я та здійснює контроль за їх виконанням.

2. Аналізує хід виконання обласних програм охорони здоров'я, бере участь у їх реалізації, розробляє пропозиції щодо першочергового будівництва та зміцнення матеріальної бази установ охорони здоров'я на території міст і районів.

3. Аналізує причини проблем та розробляє рекомендації щодо переходу системи охорони здоров'я на госпрозрахунок, організації і впровадження страхової медицини, бере участь у розробці та здійсненні заходів із ефективного використання мережі лікарень, поліклінік, відомчих санаторіїв, санаторіїв-профілакторіїв, будинків та баз відпочинку, інших оздоровчих закладів різних форм власності та підпорядкування, сприяє удосконаленню медичного обслуговування дітей і дорослого населення.

4. Вивчає проект обласного бюджету, програми соціально-економічного розвитку області і вносить свої пропозиції в частині питань, пов'язаних з охороною здоров'я.

5. Аналізує та подає рекомендації щодо забезпечення в області санітарного та епідеміологічного благополуччя населення.

6. Аналізує стан забезпечення населення якісними медикаментами, функціонування закладів фармацевтичної галузі комунальної форми власності та вносить рекомендації з цих питань.

З питань праці, зайнятості та соціального захисту населення:

1. Вивчає і вносить пропозиції до програм зайнятості населення, соціально-економічного розвитку області в частині охорони праці, забезпечення гарантій і соціального захисту інвалідів, ветеранів та соціально незахищених категорій громадян.

2. Аналізує хід виконання обласних програм зайнятості населення, а також бере участь у їх реалізації.

3. Вивчає та аналізує хід забезпечення передбачених законодавством заходів щодо надання необхідної допомоги та поліпшення матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, багатодітних сімей, громадян похилого віку, які потребують обслуговування вдома.

4. Розглядає і готує висновки щодо забезпечення згідно з чинним законодавством громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідних гарантій та соціального захисту.

5. Заслуховує керівників обласного та районних центрів зайнятості щодо подолання безробіття за рахунок працевлаштування на дотаційні місця, залучення до громадських робіт, перепідготовки кадрів.

6. Вивчає питання бронювання робочих місць на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності для соціально незахищених категорій громадян.

7. Вивчає проект обласного бюджету, програми соціально-економічного розвитку області і вносить свої пропозиції в частині питань, пов'язаних із соціальним захистом населення.

8. Вивчає та аналізує ситуацію щодо виплати заробітної плати на підприємствах, в організаціях та установах, отримує від керівників підприємств необхідну інформацію із зазначеного питання та подає рекомендації за результатами розгляду.

З питань екології та використання природних ресурсів:

1. Вивчає і вносить пропозиції з питань охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, здійснює контроль за їх виконанням.

2. Розглядає і готує висновки до цільових комплексних програм охорони природи, навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів на території області.

3. Бере участь у проведенні екологічних експертиз проектів будівництва великих об'єктів на території області з метою недопущення їх негативного впливу на природне середовище.

4. Вивчає стан реалізації природоохоронних заходів, готує пропозиції щодо оздоровлення навколишнього природного середовища.

5. Готує пропозиції щодо встановлення правил користування водозабірними спорудами, що призначені для задоволення побутових та питних, інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води для промислових потреб.

6. Попередньо розглядає пропозиції щодо організації територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, а також інших територій, що перебувають під особливою охороною.

7. Вивчає і попередньо розглядає матеріали, що подаються суб'єктами підприємницької діяльності для отримання актів гірничих відводів на користування корисними копалинами місцевого значення.

8. Вивчає і попередньо розглядає матеріали, що подаються суб'єктами підприємницької діяльності стосовно надання погодження з метою отримання спеціальних дозволів на користування надрами

9. Сприяє вирішенню питань стосовно зниження екологічної та соціальної напруги шляхом створення системи збору, переробки та утилізації тари, упаковки твердих побутових відходів як вторинної сировини.

10. Розглядає матеріали стосовно організації ведення та ефективного використання лісового господарства області.

11. Керується у своїй діяльності вимогами статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами в частині, що відноситься до функціональних питань комісії.

З питань розвитку туризму та рекреації:

1. Вивчає і вносить пропозиції з питань розвитку туризму та рекреації, здійснює контроль за їх виконанням.

2. Здійснює попередній розгляд клопотань про оголошення природних територій курортними територіями місцевого значення.

3. Заслуховує звіти керівників відповідних управлінь обласної державної адміністрації та готує висновки.

4. Разом з іншими комісіями розглядає проекти програм соціально-економічного розвитку області, готує пропозиції щодо розвитку туристично-рекреаційного та санаторно-курортного комплексів в межах цих програм.

5. Вивчає і вносить пропозиції щодо: спрощеного перетину державних кордонів для іноземних туристичних груп; створення робочої групи з метою вивчення наявності та пошуку фінансових джерел для інфраструктурного розвитку туристично-рекреаційної галузі із залученням відповідних громадських організацій.

6. Вивчає і вносить пропозиції щодо доцільності будівництва та розміщення нових туристично-рекреаційних об'єктів, а також дає рекомендації стосовно розширення діючих.

7. Керується у своїй діяльності вимогами статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами в частині, що належать до функціональних питань комісії.

З питань регламенту, депутатської етики та адміністративно-територіального устрою:

1. Розробляє Регламент роботи обласної ради, пропозиції, доповнення та зміни до нього і вносить їх на розгляд обласної ради, здійснює контроль за дотриманням Регламенту.

2. Готує висновки з питань прав і гарантій діяльності депутатів обласної ради, відкликання або дострокового припинення повноважень депутатів, дострокового припинення повноважень голови, першого заступника та заступника голови обласної ради.

3. Готує за дорученням ради або голови обласної ради рекомендації з питань, пов'язаних із діяльністю і дотриманням норм депутатської етики.

4. Готує висновки, проекти рішень ради з питань утворення нової місцевої ради, призначення перших місцевих виборів та утворення відповідних територіальних комісій.

5. Розглядає на своїх засіданнях і вносить на затвердження обласною радою Положення про зміст, опис і порядок використання символіки області.

6. Розглядає пропозиції місцевих рад та готує відповідні висновки і проекти рішень обласної ради з питань перейменування, відновлення історичних назв населених пунктів, а також інші питання адміністративно-територіального устрою області.

7. Аналізує, розглядає на своїх засіданнях та інформує раду про активність депутатів обласної ради на засіданнях комісій та пленарних засіданнях ради.

8. Розробляє інші питання, віднесені чинним законодавством до кола питань, пов'язаних із функціональним призначенням комісії.

  
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали