ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 6 листопада 2009 року N 270

Київ

Про Порядок контролю за правильним і цільовим використанням коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів Президента України, народних депутатів України, всеукраїнського референдуму

Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Центральної виборчої комісії від 22 лютого 2012 року N 30 (Постанова N 30)

Відповідно до частини десятої статті 38 Закону України "Про вибори Президента України", частини десятої статті 46Закону України "Про вибори народних депутатів України", враховуючи статті 8, 9 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні", керуючись статтями 12, 13, пунктом 7 статті 18, пунктом 4 статті 19, пунктом 7 статті 20, частиною третьою статті 23 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

(преамбула із змінами, внесеними згідно з постановою Центральної виборчої комісії від 22.02.2012 р. N 30) (Постанова N 30)

1. Затвердити Порядок контролю за правильним і цільовим використанням коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів Президента України, народних депутатів України, всеукраїнського референдуму (додається).

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Центральної виборчої комісії від 31 січня 2006 року N 349 "Про Порядок контролю за правильним та цільовим використанням коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів Президента України, народних депутатів України та всеукраїнського референдуму".

3. Цю постанову надіслати Міністерству фінансів України.

 

Голова
Центральної виборчої комісії

В. ШАПОВАЛ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Центральної виборчої комісії
06.11.2009 N 270

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
30.11.2009 N 1390

ПОРЯДОК
контролю за правильним і цільовим використанням коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів Президента України, народних депутатів України, всеукраїнського референдуму

(У тексті Порядку слова "Державне казначейство України", "Головне контрольно-ревізійне управління України", "органи Державного казначейства", "органи державної контрольно-ревізійної служби" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Державна казначейська служба України", "Державна фінансова інспекція України", "органи Державної казначейської служби", "органи Державної фінансової інспекції" у відповідних відмінках згідно з постановою Центральної виборчої комісії від 22 лютого 2012 року N 30) (Постанова N 30)

1. Цим Порядком визначено процедуру здійснення контролю за правильним і цільовим використанням Центральною виборчою комісією, окружними виборчими комісіями, комісіями з всеукраїнського референдуму коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів Президента України, народних депутатів України, всеукраїнського референдуму (далі відповідно - кошти Державного бюджету України, вибори, референдум).

2. Контроль за цільовим спрямуванням і використанням коштів Державного бюджету України Центральною виборчою комісією здійснюється Рахунковою палатою, Державною казначейською службою України відповідно до їх повноважень, визначених законодавством України, а також шляхом проведення внутрішнього фінансового контролю. (Постанова N 30)

Внутрішній фінансовий контроль на рівні Центральної виборчої комісії здійснюється шляхом: (Постанова N 30)

1) контролю за дотриманням фінансово-бюджетної, кошторисної та розрахункової дисципліни; (Постанова N 30)

2) контролю за виконанням договорів на поставку товарів, виконання робіт і надання послуг Центральній виборчій комісії під час виборчого та референдумного процесів; (Постанова N 30)

3) моніторингу виконання кошторису Центральної виборчої комісії щодо витрачання коштів Державного бюджету України; (Постанова N 30)

4) розробки та затвердження паспорта бюджетної програми та складання звіту його виконання; (Постанова N 30)

5) розробки та затвердження середніх норм видатків окружних виборчих комісій, а також середніх норм видатків для потреб дільничних виборчих комісій; (Постанова N 30)

6) затвердження кошторисів окружним виборчим комісіям, комісіям із всеукраїнського референдуму (далі - виборчі комісії, комісії з референдуму); (Постанова N 30)

7) контролю за правильним веденням бухгалтерського обліку та складанням фінансової звітності. (Постанова N 30)

(пункт 2 у редакції постанови Центральної виборчої комісії від 22.02.2012 р. N 30) (Постанова N 30)

3. Контроль за цільовим спрямуванням і використанням коштів Державного бюджету України окружними виборчими комісіями, комісіями з всеукраїнського референдуму (далі - виборчі комісії, комісії з референдуму), які є юридичними особами, здійснюється Центральною виборчою комісією, територіальними органами Державної казначейської служби (Постанова N 30) та відповідними органами Державної фінансової інспекції (Постанова N 30) згідно з їх повноваженнями, встановленими законодавством України, шляхом проведення попереднього, поточного та наступного контролю.

Попередній контроль здійснюється з метою проведення превентивних заходів. Центральна виборча комісія здійснює такий контроль шляхом надання роз'яснень та рекомендацій з питань використання коштів Державного бюджету України, перевірки правильності складання виборчими комісіями, комісіями з референдуму кошторисів і планів асигнувань. Територіальні органи Державної казначейської служби (Постанова N 30) здійснюють попередній контроль у межах їх повноважень, передбачених законодавством України.

Поточний контроль здійснюється територіальними органами Державної казначейської служби (Постанова N 30) в межах повноважень, передбачених законодавством України, з метою своєчасного виявлення та усунення недоліків і порушень у роботі виборчих комісій, комісій з референдуму в частині цільового спрямування коштів Державного бюджету України.

Наступний контроль здійснюється Центральною виборчою комісією, територіальними органами Державної фінансової інспекції (Постанова N 30), Рахунковою палатою з метою перевірки та аналізу фінансових звітів, інших фінансових і бухгалтерських документів виборчих комісій, комісій з референдуму.

4. Для своєчасного контролю за використанням коштів Державного бюджету України Центральна виборча комісія в тижневий строк після затвердження кошторису Центральної виборчої комісії на підготовку та проведення виборів, референдуму надає Державній казначейській службі України (Постанова N 30) копію своєї постанови про затвердження цього кошторису, а після утворення виборчих комісій, комісій з референдуму подає Державній фінансовій інспекції України (Постанова N 30) відомості щодо адрес, телефонів цих комісій, а також прізвища, імена та по батькові голів відповідних комісій.

Виборчі комісії, комісії з референдуму в триденний строк після затвердження Центральною виборчою комісією їх кошторисів, планів асигнувань на підготовку та проведення виборів, референдуму надають відповідним територіальним органами Державної казначейської служби (Постанова N 30) оригінали цих документів.

5. Центральна виборча комісія здійснює контроль за використанням коштів Державного бюджету України шляхом:

1) надання роз'яснень і рекомендацій виборчим комісіям, комісіям з референдуму щодо дотримання вимог законодавства України з питань використання коштів Державного бюджету України, порядку закупівлі товарів і послуг під час виборчого та референдумного процесів, оплати праці та ведення бухгалтерського обліку (Постанова N 30), а також застосування цього Порядку;

(підпункт 1 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з постановою Центральної виборчої комісії від 22.02.2012 р. N 30) (Постанова N 30)

2) підготовки для виборчих комісій, комісій з референдуму розпорядчих актів, (Постанова N 30) довідкових та інформаційно-аналітичних матеріалів з питань фінансового і матеріально-технічного забезпечення підготовки та проведення виборів, референдуму;

(підпункт 2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з постановою Центральної виборчої комісії від 22.02.2012 р. N 30) (Постанова N 30)

3) перевірки правильності складання кошторисів, планів асигнувань виборчих комісій, комісій з референдуму на предмет законності та правильності розрахунків, доцільності запланованих видатків, правильності їх розподілу за економічною класифікацією, використання середніх норм видатків виборчих комісій, комісій з референдуму і середніх норм видатків для потреб дільничних виборчих комісій, а також інших показників відповідно до законодавства України; (Постанова N 30)

(підпункт 3 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з постановою Центральної виборчої комісії від 22.02.2012 р. N 30) (Постанова N 30)

4) моніторингу виконання кошторисів виборчих комісій, комісій з референдуму з метою аналізу витрачання коштів Державного бюджету України, прийняття фінансових зобов'язань на підставі інформації, одержаної від Державної казначейської служби України; (Постанова N 30)

(підпункт 4 пункту 5 у редакції постанови Центральної виборчої комісії від 22.02.2012 р. N 30) (Постанова N 30)

5) проведення, у разі необхідності, перевірок окремих питань фінансово-господарської діяльності виборчих комісій, комісій з референдуму; (Постанова N 30)

(підпункт 5 пункту 5 у редакції постанови Центральної виборчої комісії від 22.02.2012 р. N 30) (Постанова N 30)

6) перевірки та аналізу фінансових звітів виборчих комісій, комісій з референдуму про надходження і використання коштів Державного бюджету України щодо їх достовірності, відповідності нормативно-правовим актам, а також вжиття заходів для усунення виявлених помилок; (Постанова N 30)

(підпункт 6 пункту 5 у редакції постанови Центральної виборчої комісії від 22.02.2012 р. N 30) (Постанова N 30)

7) проведення семінарів-нарад з головами та головними бухгалтерами виборчих комісій та комісій з референдуму за участю фахівців центральних органів виконавчої влади та Секретаріату Центральної виборчої комісії з питань оплати праці, ведення бухгалтерського обліку та додержання фінансово-бюджетної дисципліни. (Постанова N 30)

(пункт 5 доповнено підпунктом 7 згідно з постановою Центральної виборчої комісії від 22.02.2012 р. N 30) (Постанова N 30)

6. Органи Державної фінансової інспекції (Постанова N 30) здійснюють контроль за використанням бюджетних коштів у формі ревізій.

Ревізії здійснюються у два етапи:

- при проведенні виборів народних депутатів України, референдуму:

перший етап завершується не пізніше ніж за 5 днів до дня виборів, референдуму. За результатами першого етапу ревізій складаються проміжні акти, які надаються відповідній виборчій комісії, комісії з референдуму з метою усунення виявлених помилок та недопущення їх у подальшому;

другий етап - після встановлення підсумків голосування в межах територіального виборчого округу до закінчення строку повноважень виборчих комісій, комісій з референдуму. За результатами ревізій складаються акти, які надсилаються до Державної фінансової інспекції України (Постанова N 30);

- при проведенні виборів Президента України:

перший етап - після дня голосування до початку повноважень нового складу окружних виборчих комісій для проведення повторного голосування. За результатами першого етапу ревізій складаються проміжні акти, які надаються відповідній виборчій комісії з метою усунення виявлених помилок та недопущення їх у подальшому;

другий етап - після встановлення підсумків голосування в межах територіального виборчого округу до закінчення строку повноважень виборчих комісій. За результатами ревізій складаються акти, які надсилаються до Державної фінансової інспекції України (Постанова N 30).

Державна фінансова інспекція України (Постанова N 30) здійснює узагальнення інформації, одержаної від відповідних органів Державної фінансової інспекції (Постанова N 30) за результатами проведених ревізій щодо правильного і цільового використання коштів Державного бюджету України, та протягом 45 днів від визначеного законодавством України дня подання виборчою комісією, комісією з референдуму до Центральної виборчої комісії фінансового звіту про надходження та використання коштів Державного бюджету України надсилає таке узагальнення до Центральної виборчої комісії разом з довідкою про передані до правоохоронних органів матеріали ревізій.

Державна фінансова інспекція України (Постанова N 30) надсилає до Центральної виборчої комісії довідку про результати розгляду правоохоронними органами матеріалів ревізій щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

7. Під час ревізії органи Державної фінансової інспекції (Постанова N 30) перевіряють:

1) наявність у виборчих комісіях, комісіях з референдуму всіх необхідних документів, перелік яких визначено Центральною виборчою комісією, для нарахування та виплати заробітної плати членам виборчих комісій, комісій з референдумів, які виконують свої повноваження у відповідних комісіях на платній основі, а також оплати послуг спеціалістів і технічних працівників, залучених до роботи у виборчих комісіях, комісіях з референдуму;

2) достовірність довідок з основного місця роботи про середню заробітну плату членів виборчих комісій, комісій з референдуму, звільнених від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи;

3) дотримання порядку складання, затвердження та виконання кошторисів і планів асигнувань, внесення до них змін;

4) стан збереження грошових коштів і матеріальних цінностей;

5) дотримання порядку ведення та обліку касових операцій, а також операцій на рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби (Постанова N 30);

6) дотримання вимог законодавства України щодо оплати праці членів виборчих комісій, комісій з референдуму, спеціалістів і технічних працівників, залучених до роботи в цих комісіях;

7) розрахунки із підзвітними особами, у тому числі щодо дотримання порядку відшкодування витрат на службові відрядження;

8) правильність і цільове використання коштів на придбання матеріальних цінностей (інвентарю та обладнання);

9) повноту та своєчасність оприбуткування закуплених, а також безоплатно одержаних від місцевих органів влади матеріальних цінностей;

10) наявність матеріальних цінностей, у тому числі беруть участь у проведенні вибіркової інвентаризації;

11) використання матеріальних цінностей, у тому числі придбаних під час проведення минулих виборів, референдуму;

12) повноту передачі придбаних (безоплатно одержаних) матеріальних цінностей на зберігання до відповідних місцевих рад та державних адміністрацій;

13) дотримання вимог законодавства України про закупівлю товарів і послуг за державні кошти;

14) наявність договорів з підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами на поставку товарів і надання послуг, розрахунки за ними;

15) дотримання виборчими комісіями, комісіями з референдуму встановленого порядку транспортного обслуговування;

16) наявність фактів витрачання коштів Державного бюджету України на оплату приватних міжміських переговорів за телефонними номерами виборчих комісій, комісій з референдуму;

17) правильність, повноту і достовірність ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності;

18) достовірність відомостей про дебіторську та кредиторську заборгованості;

19) інші питання в межах повноважень, передбачених законодавством України.

Під час ревізій не перевіряються:

1) стан усунення недоліків і порушень, виявлених органами Державної фінансової інспекції (Постанова N 30) за результатами ревізій, проведених під час попередніх виборів, референдуму;

2) дотримання виборчою комісією, комісією з референдуму вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року N 637, щодо приміщення каси як спеціально обладнаного та ізольованого приміщення, призначеного для приймання, видачі і тимчасового зберігання готівки.

За результатами ревізій складаються відповідні акти.

9. Органи Державної фінансової інспекції (Постанова N 30) не пізніш як через три дні після підписання акта ревізії використання виборчою комісією, комісією з референдуму коштів Державного бюджету України, а у разі підписання акта ревізії із запереченнями (зауваженнями) - після надання висновків на них, надсилають копію цього акта до Центральної виборчої комісії.

Органи Державної фінансової інспекції (Постанова N 30) у разі виявлення за результатами ревізії порушень законодавства України передають матеріали ревізії до правоохоронних органів, а також вживають відповідних заходів, передбачених Бюджетним кодексом України, іншими нормативно-правовими актами України, що регулюють ці питання.

10. Голови виборчих комісій, комісій з референдуму зобов'язані вжити відповідних заходів щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контролю за використанням коштів Державного бюджету України, та поінформувати органи Державної фінансової інспекції (Постанова N 30), які здійснювали ревізії, а також Центральну виборчу комісію про їх усунення.

11. Пропозиції, заяви, скарги з питань використання виборчими комісіями, комісіями з референдуму коштів Державного бюджету України розглядаються Центральною виборчою комісією, а також органами Державної фінансової інспекції (Постанова N 30) в порядку, визначеному законодавством України.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали