ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ

НАКАЗ

від 30 серпня 2011 року N 44

Про порядок отримання спеціального дозволу на провадження діяльності у зоні відчуження

На виконання Порядку видачі спеціальних дозволів на провадження окремих видів діяльності на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення, розробленого відповідно до статті 12 Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" та затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2000 р. N 1869, для підтвердження спроможності виконання заявником умов і правил провадження певного виду діяльності на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення, на виконання вимог пункту 2 доручення Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 N 18434/1/1-11 щодо скорочення переліку документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру, наказую:

1. Затвердити Порядок розгляду заяви та доданих до заяви документів для прийняття рішення про видачу або продовження дії спеціального дозволу на провадження окремих видів діяльності на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення (додається).

2. Керівникам підприємств, організацій, установ, юридичним та фізичним особам, незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, котрі мають наміри провадити діяльність у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення, подавати до Державного агентства України з управління зоною відчуження заяву та необхідні документи на отримання або продовження дії спеціального дозволу на провадження окремих видів діяльності на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення згідно з додатками до цього наказу.

3. Вважати такими, що втратили чинність, накази державного департаменту - Адміністрації зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення від 14.06.2007 N 65 та від 17.10.2007 N 105.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

В. Холоша

 

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного агентства України з управління зоною відчуження
30.08.2011 N 44

ПОРЯДОК
розгляду заяви та доданих до заяви документів для прийняття рішення про видачу або продовження дії спеціального дозволу на провадження окремих видів діяльності на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення та у разі закінчення терміну його дії

1. Цей порядок визначає підготовку та проведення процедури розгляду заяви за встановленим зразком (додаток 1) та доданих до неї документів (далі - матеріали) для прийняття рішення про видачу спеціального дозволу, продовження його дії або про відмову в його видачі чи продовженні дії.

2. Юридичні та фізичні особи, які мають намір провадити окремі види діяльності на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення (далі - суб'єкти діяльності), для підтвердження виконання умов і правил провадження заявленого виду діяльності, погоджують матеріали у відповідальних осіб відповідно до встановленої черговості (додаток 2) та подають їх головному спеціалісту відділу з питань управління об'єктами зони відчуження та забезпечення її бар'єрної функції Державного агентства України з управління зоною відчуження (далі - Державне агентство) для реєстрації.

3. Суб'єкт діяльності зобов'язаний у 10-денний термін з дня настання змін про вид діяльності, про місце провадження діяльності, про кількість задіяних працівників подати заяву на переоформлення спеціального дозволу із зазначенням цих змін та матеріалів, що підтверджують такі зміни. У такому разі розгляд заяви та доданих до неї матеріалів проводиться за спрощеною процедурою узгодження (додаток 4). У всіх інших випадках та у разі прострочення суб'єктом діяльності терміну подання заяви про переоформлення спеціального дозволу він підлягає оформленню в порядку, встановленому для його видачі.

4. Посадові особи, визначені в додатках 2 або 4, здійснюють прийом суб'єктів діяльності, приймають для розгляду матеріали для аналітичного вивчення та погодження, забезпечують взаємодію між собою і у подальшому беруть участь у координації діяльності суб'єктів діяльності та організації контролю за нею на зазначених територіях і в межах своєї компетенції.

5. Відповідальність за повноту, достовірність та об'єктивність розгляду матеріалів несуть посадові особи, вказані у додатках 2 або 4.

6. Завідувач сектору з питань режиму, мобілізаційної готовності та фізичного захисту Державного агентства:

приймає заяви від фізичних і юридичних осіб на оформлення перепусток через контрольно-пропускні пункти зони відчуження лише після надання їм спеціального дозволу на провадження окремих видів діяльності на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення;

контролює виконання заходів, які здійснюються при зупиненні чи анулюванні спеціального дозволу, закінченні терміну його дії, зокрема, повідомляє командира Батальйону міліції з охорони зони радіоактивного забруднення ГУ МВС України в Київській області про суб'єктів діяльності, у яких закінчився термін дії спеціального дозволу, для вилучення перепусток персоналу та автотранспорту.

7. Головний спеціаліст відділу з питань управління об'єктами зони відчуження та забезпечення її бар'єрної функції Державного агентства:

формує справу та здійснює діловодство з питань видачі спеціальних дозволів щодо кожного суб'єкта діяльності;

готує спеціальні дозволи для затвердження першим заступником Голови Державного агентства (відповідно до наказу Державного агентства від 27.05.2011 N 9);

в перших числах кожного місяця подає завідувачу сектору з питань режиму, мобілізаційної готовності та фізичного захисту Державного агентства список суб'єктів діяльності, у яких закінчується термін дії спеціального дозволу;

повідомляє першого заступника Голови Державного агентства про необхідність прийняття рішення щодо відмови у видачі спеціального дозволу, у разі виявлення посадовими особами, вказаними в додатках 2 або 4, недостовірних відомостей, а також відсутності необхідних документів у матеріалах, визначених у загальному переліку необхідних документів (додаток 3), або відсутності документів у матеріалах, що підтверджують зміни для переоформлення спеціального дозволу;

вносить, за поданням посадових осіб, вказаних у додатках 2 або 4, пропозиції першому заступнику Голови Державного агентства про призупинення чи заборону проведення заявлених робіт або заходів при порушенні особливих умов та правил провадження заявленого виду діяльності на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення, визначених у спеціальному дозволі;

готує, за вказівкою першого заступника Голови Державного агентства, проект наказу про зупинення дії чи анулювання спеціального дозволу;

готує проект листа на адресу суб'єкта діяльності про прийняте рішення щодо відмови у видачі спеціального дозволу чи його дубліката, а також про переоформлення, зупинення дії або анулювання спеціального дозволу;

узагальнює інформацію щодо всіх виданих та анульованих дозволів.

8. Державне агентство протягом десяти робочих днів після реєстрації заяви видає суб'єкту діяльності спеціальний дозвіл або повідомляє письмово про відмову з належним обґрунтуванням.

9. Реєстрація спеціальних дозволів, виданих Державним агентством, здійснюється в спеціальній книзі та у електронному вигляді.

10. Строк дії спеціального дозволу триває не більше трьох років.

 

Начальник відділу з питань управління
об'єктами зони відчуження та забезпечення її
бар'єрної функції

В. М. Золотоверх

 

Додаток 1
до документа "Порядок розгляду заяви та доданих до заяви документів для прийняття рішення про видачу або продовження дії спеціального дозволу на провадження окремих видів діяльності на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення"

ЗАЯВА
на отримання спеціального дозволу на провадження окремих видів діяльності на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення

Заявник ______
                                                     (найменування, місцезнаходження юридичної особи, телефон,
_
                                                          прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи;
_
                                                               прізвище, ім'я та по батькові громадянина, серія і
_
                                                         номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)

просить видати спеціальний дозвіл на провадження такого виду діяльності:
_

Термін дії спеціального дозволу, що пропонується заявником
_

З порядком отримання спеціального дозволу, умовами і правилами проведення робіт ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

Перелік документів, що додаються:
1) ___________
2) ___________
3) ___________

Підпис заявника

_______

"___" 20__ р.


Дата і номер реєстрації заяви

"___" 20__ р. N ____

_____
(посада особи, яка прийняла заяву)

М. П.

__
(підпис)

________
(ініціали та прізвище)


 

Додаток 2
до документа "Порядок розгляду заяви та доданих до заяви документів для прийняття рішення про видачу або продовження дії спеціального дозволу на провадження окремих видів діяльності на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення"

ПЕРЕЛІК
посадових осіб Державного агентства України з управління зоною відчуження, інших підприємств і організацій, та черговість розгляду заяви з доданими документами від суб'єктів діяльності на отримання спеціального дозволу на провадження окремого виду діяльності на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення

Посада

Адреса, номер кімнати, номер телефону

1. Завідувач сектору з питань радіаційної безпеки, екології та охорони праці

м. Чорнобиль,
вул. Радянська, 14, кімн. 206,
тел. (04593) 5-25-33

2. Начальник відділу підготовки рішень із землекористування центру організаційно-технічного забезпечення з управління зоною відчуження ДСП "Чорнобильський спецкомбінат"

м. Чорнобиль,
вул. Полупанова, 2/1, кімн. 23,
тел. (04593) 5-28-68

3. Головний державний санітарний лікар зони відчуження

м. Чорнобиль,
вул. Леніна, 104,
тел. (04593) 5-25-51

4. Начальник Другого загону державної пожежної охорони (2-ЗДПО) ГУ МНС України в Київській області

м. Чорнобиль,
вул. Кірова, 40,
тел. (04593) 5-19-47

5. Завідувач сектору з питань режиму, мобілізаційної готовності та фізичного захисту

м. Чорнобиль,
вул. Радянська, 14, кімн. 212,
тел. (04593) 5-28-85

6. Завідувач сектору капітального будівництва, управління майном і закупівель

м. Чорнобиль,
вул. Радянська, 14, кімн. 110,
тел. (04593) 5-17-03;
м. Київ,
вул. О. Гончара, 55-а, кімн. 418 б
тел. (044) 247-31-83

7. Начальник відділу з питань Чорнобильської АЕС та поводження з відпрацьованим ядерним паливом

м. Київ,
вул. О. Гончара, 55-а, кімн. 423
тел. (044) 247-30-34;
м. Чорнобиль,
вул. Радянська, 14, кімн. 207,
тел. (04593) 5-24-50

8. Начальник відділу реалізації державної політики у сфері поводження з радіоактивними відходами

м. Київ,
вул. О. Гончара, 55-а, кімн. 425
тел. (044) 247-31-60;
м. Чорнобиль,
вул. Радянська, 14, кімн. 303,
тел. (04593) 5-17-45

9. Начальник фінансово-економічного відділу / заступник начальника фінансово-економічного відділу

м. Київ,
вул. О. Гончара, 55-а, кімн. 424
тел. (044) 247-31-64;
м. Чорнобиль,
вул. Радянська, 14, кімн. 106,
тел. (04593) 5-15-35

10. Завідувач сектору організаційно-правових і кадрових питань

м. Київ,
вул. О. Гончара, 55-а, кімн. 421
тел. (044) 247-31-56, 247-30-05;
м. Чорнобиль,
вул. Радянська, 14, кімн. 211,
тел. (04593) 5-23-14

11. Начальник відділу з питань управління об'єктами зони відчуження та забезпечення її бар'єрної функції

м. Чорнобиль,
вул. Радянська, 14, кімн. 101,
тел. (04593) 5-21-63

12. Начальник управління з питань реалізації Чорнобильських програм

м. Київ,
вул. О. Гончара, 55-а, кімн.
тел. (044) 247-30-88

13. Заступник Голови Державного агентства

м. Київ,
вул. О. Гончара, 55-а, кімн. 420
тел. (044) 247-30-62;
м. Чорнобиль,
вул. Радянська, 14, кімн. 103
тел. (04593) 5-26-42

14. Головний спеціаліст відділу з питань управління об'єктами зони відчуження та забезпечення її бар'єрної функції (реєструє заяви з доданими документами)

м. Чорнобиль,
вул. Радянська, 14, кімн. 113,
тел. (04593) 5-10-21

 

Начальник відділу з питань управління
об'єктами зони відчуження та забезпечення
її бар'єрної функції

В. М. Золотоверх

 

Додаток 3
до документа "Порядок розгляду заяви та доданих до заяви документів для прийняття рішення про видачу або продовження дії спеціального дозволу на провадження окремих видів діяльності на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення"

ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК
необхідних документів, які додаються до заяви на отримання спеціального дозволу на провадження окремих видів діяльності на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення

1. Нотаріально завірена копія свідоцтва Міністерства економіки України про акредитацію виконавця (юридичної особи - нерезидента) проекту (програми) міжнародної технічної допомоги.

2. Нотаріально завірена копія статуту (положення) суб'єкта діяльності.

3. Завірена копія договорів на виконання робіт у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення або завірена копія рішення тендерної комісії.

4. Завірена копія ліцензії на право виконання робіт, обумовлених договором (якщо заявлені види діяльності підлягають ліцензуванню згідно із Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності").

5. Завірена копія дозволу територіального управління Держнаглядохоронпраці на початок роботи.

6. Завірена копія заключного акта про результати періодичного медичного огляду персоналу, який може за станом здоров'я працювати в умовах іонізуючого випромінювання.

7. Завірена копія санітарно-гігієнічного висновку головного державного санітарного лікаря зони відчуження про виробничу діяльність суб'єкта діяльності у зоні відчуження.

8. Завірена копія протоколу про перевірку знань персоналом правил, норм і стандартів з ядерної і радіаційної безпеки.

9. Завірена копія договору на забезпечення персоналу індивідуальним дозиметричним контролем та проведення поточного радіаційного контролю.

10. Завірена копія договору з ДСП "Чорнобильський спецкомбінат", ДСП "Чорнобильська АЕС" чи ДСП "ЦППРВ" щодо життєзабезпечення персоналу: оренди будівель, надання ліжко-місць у гуртожитках, дезактивації спецодягу і прання білизни, надання комунальних послуг, організації лікувально-профілактичного харчування.

11. Завірена копія інформації для відділу підготовки рішень із землекористування центру організаційно-технічного забезпечення з управління зоною відчуження ДСП "Чорнобильський спецкомбінат" про користування чи не користування юридичною або фізичною особою земельними ділянками у зоні відчуження.

12. Документ, що підтверджує забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту.

 

Начальник відділу з питань управління
об'єктами зони відчуження та забезпечення
її бар'єрної функції

В. М. Золотоверх

 

Додаток 4
до документа "Порядок розгляду заяви та доданих до заяви документів для прийняття рішення про видачу або продовження дії спеціального дозволу на провадження окремих видів діяльності на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення"

ПЕРЕЛІК
посадових осіб Державного агентства України з управління зоною відчуження та черговість розгляду заяви з доданими документами від суб'єктів діяльності на переоформлення спеціального дозволу на провадження окремого виду діяльності на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення (за спрощеною процедурою узгодження)

Посада

Адреса, номер кімнати, номер телефону

1. Завідувач сектору з питань радіаційної безпеки, екології та охорони праці

м. Чорнобиль,
вул. Радянська, 14, кімн. 206,
тел. (04593) 5-25-33

2. Начальник відділу підготовки рішень із землекористування центру організаційно-технічного забезпечення з управління зоною відчуження ДСП "Чорнобильський спецкомбінат"

м. Чорнобиль,
вул. Полупанова, 2/1, кімн. 23,
тел. (04593) 5-28-68

3. Завідувач сектору з питань режиму, мобілізаційної готовності та фізичного захисту

м. Чорнобиль,
вул. Радянська, 14, кімн. 212,
тел. (04593) 5-28-85

4. Начальник відділу з питань управління об'єктами зони відчуження та забезпечення її бар'єрної функції

м. Чорнобиль,
вул. Радянська, 14, кімн. 101,
тел. (04593) 5-21-63

5. Головний спеціаліст відділу з питань управління об'єктами зони відчуження та забезпечення її бар'єрної функції (реєструє заяви з доданими документами)

м. Чорнобиль,
вул. Радянська, 14, кімн. 113,
тел. (04593) 5-10-21

 

Начальник відділу з питань управління
об'єктами зони відчуження та забезпечення
її бар'єрної функції

В. М. Золотоверх

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали