МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.12.2011

м. Київ

N 419

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 січня 2012 р. за N 51/20364

Про Порядок погодження кандидатур на призначення та звільнення з посади державного адміністратора

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 5 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок погодження кандидатур на призначення та звільнення з посади державного адміністратора, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 08.09.2010 N 286 "Про Порядок погодження кандидатур на призначення та звільнення з посади державного адміністратора", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.09.2010 за N 876/18171.

3. Департаменту державної регуляторної політики та розвитку підприємництва в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівника апарату Павленка В. П.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку і
торгівлі України

А. П. Клюєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Віце-президент з виконавчої роботи
Асоціації міст України

М. В. Пітцик

Перший заступник Міністра
соціальної політики України

В. Надрага

Голова Конфедерації
Вільних профспілок України

М. Я. Волинець

В. о. президента Всеукраїнської
асоціації роботодавців

В. Биковець

В. о. президента Спілки
підприємців малих, середніх
 і приватизованих підприємств України

В. Биковець

Керівник Спільного представницького
органу всеукраїнських профспілок та
профспілкових об'єднань,
Голова ФПУ

Ю. М. Кулик

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на
національному рівні

О. В. Мірошниченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
26.12.2011 N 419

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 січня 2012 р. за N 51/20364

ПОРЯДОК
погодження кандидатур на призначення та звільнення з посади державного адміністратора

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого Указом Президента України від 31.05.2011 N 634 (Положення N 634/2011).

1.2. Цей Порядок визначає процедуру погодження Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку) як спеціально уповноваженим органом з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності кандидатур, поданих міськими головами міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, головами Київської та Севастопольської міських, обласних, районних, районних у місті Києві державних адміністрацій та уповноваженого Радою міністрів Автономної Республіки Крим міністерства або республіканського комітету на призначення та звільнення з посади державного адміністратора.

1.3. На посаду державного адміністратора призначаються особи, які мають:

вищу освіту;

стаж роботи на державній службі або в органах місцевого самоврядування не менше ніж два роки чи стаж роботи в інших сферах управління не менше ніж три роки.

II. Порядок погодження кандидатур для призначення на посаду державного адміністратора

2.1. Міський голова міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, голови Київської та Севастопольської міських, обласної, районної, районної у місті Києві державних адміністрацій та уповноваженого Радою міністрів Автономної Республіки Крим міністерства або республіканського комітету (далі - орган державного адміністратора) звертаються до Мінекономрозвитку з поданням про погодження кандидатури на зайняття посади державного адміністратора (далі - подання про погодження призначення) за формою, встановленою у додатку 1. Подання про погодження призначення надсилається до Мінекономрозвитку у двох примірниках.

2.2. До подання про погодження призначення додаються засвідчені в установленому порядку копії таких документів:

заяви кандидата на зайняття посади державного адміністратора;

особової картки (форма П-2ДС);

документа про освіту;

розпорядження про проходження стажування на посаді державного адміністратора (за наявності);

витягу з розпорядження про перебування в кадровому резерві (за наявності);

протоколу конкурсної комісії про результати проведення конкурсу (за наявності).

До пакета документів, який подається в одному примірнику, додається одна фотокартка розміром 3 х 4 см.

2.3. У разі відсутності досвіду роботи в зазначеній сфері обов'язково проводиться стажування на посаді державного адміністратора.

2.4. Подання про погодження призначення розглядається Мінекономрозвитку протягом десяти робочих днів з дати його надходження.

За результатами розгляду Мінекономрозвитку надсилає до органу державного адміністратора один примірник подання про погодження призначення з відміткою про погодження або відмову у погодженні.

2.5. У разі якщо надіслані документи оформлені з порушенням вимог, установлених пунктами 2.1 і 2.2 цього розділу, увесь комплект документів повертається на доопрацювання відповідному органу державного адміністратора із зазначенням порушень.

2.6. Орган державного адміністратора повторно подає доопрацьований комплект документів у порядку, передбаченому пунктами 2.1 і 2.2 цього розділу.

2.7. Розпорядження про призначення на посаду державного адміністратора видається головою органу державного адміністратора в установленому законом порядку після отримання погодження Мінекономрозвитку.

Засвідчена в установленому порядку копія цього розпорядження протягом десяти календарних днів з дати видання розпорядження надсилається до Мінекономрозвитку.

III. Порядок погодження звільнення з посади державного адміністратора

3.1. Голова органу державного адміністратора звертається до Мінекономрозвитку з поданням про погодження звільнення з посади державного адміністратора (далі - подання про погодження звільнення) за формою, встановленою у додатку 2. Подання про погодження звільнення надсилається до Мінекономрозвитку у двох примірниках.

3.2. До вказаного подання додається один з таких документів:

засвідчена копія заяви державного адміністратора про звільнення з посади;

засвідчена копія акта службового розслідування;

засвідчені копії інших документів, що стосуються підстав звільнення.

Зазначені документи подаються в одному примірнику.

3.3. Подання про погодження звільнення розглядається Мінекономрозвитку протягом п'яти робочих днів з дати його надходження.

За результатами розгляду Мінекономрозвитку надсилає до органу державного адміністратора один примірник подання про погодження звільнення з відміткою про погодження або відмову у погодженні.

3.4. Розпорядження про звільнення з посади державного адміністратора видається головою органу державного адміністратора в установленому законодавством порядку після отримання погодження Мінекономрозвитку.

Засвідчена в установленому порядку копія цього розпорядження протягом десяти календарних днів після його видання надсилається до Мінекономрозвитку.

3.5. Мінекономрозвитку як спеціально уповноважений орган з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності може ініціювати звільнення з посади державного адміністратора.

У разі порушення державним адміністратором вимог законодавства з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності Мінекономрозвитку за результатами перевірки та/або з інших підстав, передбачених законодавством, на підставі відповідних підтвердних документів готує лист-подання і надсилає його голові відповідного органу державного адміністратора.

На підставі цього листа-подання голова відповідного органу державного адміністратора може видати розпорядження про звільнення з посади державного адміністратора відповідно до чинного законодавства.

У такому разі процедура погодження звільнення, передбачена пунктами 3.1 - 3.4 цього розділу, не застосовується.

Копія розпорядження протягом десяти календарних днів після його видання надсилається до Мінекономрозвитку.

 

Директор департаменту державної
регуляторної політики та розвитку
підприємництва

Г. М. Яцишина

 

Додаток 1
до Порядку погодження кандидатур на призначення та звільнення з посади державного адміністратора

ПОГОДЖЕНО

_
_
_
_
      (підпис)                                  (ініціали та прізвище)

М. П.

___ 20__ року


ПОДАННЯ
про погодження кандидатури на зайняття посади державного адміністратора

_
                                                                    (найменування органу державного адміністратора)

     1. Прізвище, ім'я та по батькові кандидата на зайняття посади державного адміністратора
_

     2. Відомості про загальний стаж та стаж роботи за фахом на державній службі (службі в органах місцевого самоврядування)
_
_

     3. Відомості про перебування в кадровому резерві (у разі перебування кандидата у кадровому резерві)
_
_

     4. Відомості про проходження стажування (у разі проходження кандидатом стажування)
_
_

     5. Відомості про результати проведення конкурсу (у разі проведення конкурсу на зайняття посади державного адміністратора)
_
_

     Рівень підготовки, знання та навички, необхідні для роботи державного адміністратора, підтверджую.

_____
(ініціали та прізвище керівника органу
державного адміністратора)

М. П.

___
(підпис)

___ 20__ року

 

Додаток 2
до Порядку погодження кандидатур на призначення та звільнення з посади державного адміністратора

ПОГОДЖЕНО

_
_
_
_
         (підпис)                                (ініціали та прізвище)

М. П.

___ 20__ року


ПОДАННЯ
про погодження звільнення з посади державного адміністратора

_
                                                                    (найменування органу державного адміністратора)

     1. Прізвище, ім'я та по батькові державного адміністратора
_

     2. Підстави припинення трудових відносин
_
_
_

_____
(ініціали та прізвище керівника органу
державного адміністратора)

М. П.

___
(підпис)

___ 20__ року

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали