ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27.09.2011 р. N 298

Про Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в обласній державній адміністрації

Відповідно до статті 15 Закону України "Про державну службу", частини другої пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 N 169 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців", Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 08.07.2011 N 164 (Порядок N 164), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.07.2011 за N 930/19668:

1. Затвердити Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в обласній державній адміністрації (далі - Порядок), що додається.

2. Структурним підрозділам облдержадміністрації, районним державним адміністраціям, з урахуванням Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, розробити порядок проведення іспиту у конкретному державному органі та перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки своїх функціональних повноважень.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації Пузяка М. І. та відділ кадрового забезпечення та з питань нагород апарату облдержадміністрації.

 

Голова державної адміністрації

С. Б. Тулуб

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації
27.09.2011 N 298

Порядок
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в обласній державній адміністрації

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 N 169 (із змінами) (далі - Порядок).

1.2. Мета проведення іспиту - об'єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців.

1.3. Іспит проводиться конкурсною комісією облдержадміністрації для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців.

1.4. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на державну службу, передбачених для кандидатів на посади державних службовців.

Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється кадровою службою з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.

1.5. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

1.6. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, законів України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI), а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень облдержадміністрації та її відповідних структурних підрозділів: закони України "Про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве самоврядування в Україні".

1.7. Перелік питань, наведений у додатку 1 до цього Порядку, (далі - Перелік) надається для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.

1.8. Екзаменаційні білети формуються за зразком форми, наведеної у додатку 2 до цього Порядку, та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включають 5 питань - по одному питанню на перевірку знання Конституції України, законів України "Про державну службу", "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI) та два питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень облдержадміністрації та її відповідних структурних підрозділів: закони України "Про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве самоврядування в Україні".

1.9. Питання 1 - 5 в екзаменаційних білетах мають містити питання, визначені в Переліку.

1.10. Кількість білетів має бути не менше 15.

1.11. Процедура іспиту складається з трьох етапів:

організаційна підготовка до іспиту;

складання іспиту;

оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

1.12. Кадрова служба за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

II. Організаційна підготовка до іспиту

2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути повною та достатньою для кандидатів. Секретар повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв'язані головою конкурсної комісії.

III. Складання іспиту

3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього розділу, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів між собою та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, що пропонуються кандидату на його вибір і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

3.5. Іспит складається державною мовою.

3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом обласної державної адміністрації. Перед відповіддю обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.

3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити 60 хвилин.

IV. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система.

П'ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, законів України "Про державну службу", "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI) та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень облдержадміністрації та її відповідного структурного підрозділу.

Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, законів України "Про державну службу", "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI) і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень облдержадміністрації та її відповідного структурного підрозділу.

Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

4.2. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої наведена в додатку 3 до цього Порядку. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис в екзаменаційному білеті.

4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у кадровій службі відповідно до вимог чинного законодавства.

4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

 

Заступник голови -
керівник апарату
державної адміністрації

М. І. Пузяк

 

Додаток 1
до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в обласній державній адміністрації
27.09.2011 N 298

Перелік
питань на перевірку знання законодавства при проведенні іспиту на заміщення вакантних посад державних службовців обласної державної адміністрації

I. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65 - 68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

25. Система судів в Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).

29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

32. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).

33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

II. Питання на перевірку знання Закону України "Про державну службу"

1. Поняття державної служби, державного службовця і посади відповідно до Закону України "Про державну службу" (статті 1, 2).

2. Право на державну службу (стаття 4).

3. Основні принципи державної служби (стаття 3).

4. Основні напрями державної політики у сфері державної служби (стаття 6).

5. Основні обов'язки державних службовців (стаття 10).

6. Основні права державних службовців (стаття 11).

7. Обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням (статті 12, 16).

8. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців (стаття 14).

9. Присяга державних службовців (стаття 17).

10. Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою (стаття 22).

11. Класифікація посад та ранги державних службовців (статті 25, 26).

12. Прийняття на посаду державного службовця; випробування при прийнятті на державну службу; стажування державних службовців (статті 15, 18, 19).

13. Просування по службі державного службовця (стаття 27).

14. Кадровий резерв державної служби (стаття 28).

15. Підстави припинення державної служби (стаття 30).

16. Підстави для відставки державного службовця (стаття 31).

17. Оплата праці державного службовця (стаття 33).

18. Щорічні та додаткові відпустки державних службовців; соціально-побутове забезпечення державних службовців (статті 35, 36).

19. Пенсійне забезпечення державних службовців (стаття 37).

20. Відповідальність за порушення законодавства про державну службу (стаття 38).

21. Етика поведінки державного службовця (стаття 5).

III. Питання на перевірку знання Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI)

1. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода (стаття 1 (Декларація N 3206-VI)).

2. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 4 (Декларація N 3206-VI)).

3. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції (стаття 5 (Декларація N 3206-VI)).

4. Обмеження щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (статті 6 (Декларація N 3206-VI), 7 (Декларація N 3206-VI)).

5. Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв) та роботи близьких осіб (статті 8 (Декларація N 3206-VI), 9 (Декларація N 3206-VI)).

6. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (стаття 10 (Декларація N 3206-VI)).

7. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування (стаття 11 (Декларація N 3206-VI)).

8. Фінансовий контроль (стаття 12 (Декларація N 3206-VI)).

9. Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів (статті 13 (Декларація N 3206-VI), 14 (Декларація N 3206-VI)).

10. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів (стаття 15 (Декларація N 3206-VI)).

11. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції (стаття 18 (Декларація N 3206-VI)).

12. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 20 (Декларація N 3206-VI)).

13. Види відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 21 (Декларація N 3206-VI)).

14. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення (стаття 22 (Декларація N 3206-VI)).

15. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення (стаття 25 (Декларація N 3206-VI)).

IV. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень обласної державної адміністрації (закони України "Про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве самоврядування в Україні")

1. Місцеві державні адміністрації та їх місце в системі органів виконавчої влади, основні завдання місцевих державних адміністрацій (статті 1, 2).

2. Відносини місцевих державних адміністрацій з Президентом України та Кабінетом Міністрів України (стаття 30).

3. Повноваження місцевих державних адміністрацій в галузі управління майном, приватизації та підприємництва (стаття 19).

4. Здійснення державного контролю місцевими державними адміністраціями (стаття 16).

5. Повноваження місцевих державних адміністрацій в галузі містобудування, житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку, використання та охорони земель, природних ресурсів і охорони довкілля (статті 20, 21).

6. Повноваження місцевих державних адміністрацій в галузі науки, освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, материнства і дитинства, сім'ї та молоді (стаття 22).

7. Акти, правові засади діяльності місцевих державних адміністрацій (статті 6, 7).

8. Оскарження та скасування актів місцевих державних адміністрацій (стаття 43).

9. Здійснення державного контролю місцевими державними адміністраціями (стаття 16).

10. Повноваження місцевих державних адміністрацій в галузі соціального забезпечення та соціального захисту населення, зайнятості населення, праці та заробітної плати (статті 23, 24).

11. Принципи діяльності, статус та атрибути, склад і структура місцевих державних адміністрацій (статті 3, 4, 5).

12. Розпорядження голів і накази керівників структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій (стаття 41).

13. Здійснення місцевими державними адміністраціями повноважень інших органів; об'єкти управління місцевих державних адміністрацій (статті 14, 15).

14. Голови місцевих державних адміністрацій та припинення їх повноважень (статті 8, 9).

15. Роль апарату місцевих державних адміністрацій (стаття 44).

16. Повноваження місцевих державних адміністрацій в галузі соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів (статті 17, 18).

17. Повноваження місцевих державних адміністрацій в галузі забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян (стаття 25).

18. Повноваження місцевих рад (статті 25, 26).

19. Відділи, управління та інші виконавчі органи місцевих рад (стаття 54).

20. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 59).

21. Право комунальної власності (стаття 60).

22. Делегування повноважень районних і обласних рад відповідним місцевим державним адміністраціям (стаття 44).

23. Гарантії місцевого самоврядування, його органів та посадових осіб (стаття 71).

24. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед юридичними і фізичними особами (стаття 77).

25. Відділи, управління та інші виконавчі органи місцевих рад (стаття 54).

26. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед державою (стаття 76).

 

Заступник голови -
керівник апарату
державної адміністрації

М. І. Пузяк

 

Додаток 2
до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в обласній державній адміністрації
27.09.2011 N 298

Черкаська обласна державна адміністрація

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова конкурсної комісії

__________
      (підпис)       (прізвище, ініціали)

"___" 20__ року

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ N _____
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців

1. Питання на перевірку знання Конституції України.

2. Питання на перевірку знання Закону України "Про державну службу".

3. Питання на перевірку знання Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI).

4, 5. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та його структурного підрозділу: закони України "Про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве самоврядування в Україні".

 

Заступник голови -
керівник апарату
державної адміністрації

М. І. Пузяк

 

Додаток 3
до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в обласній державній адміністрації
27.09.2011 N 298

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців конкурсною комісією облдержадміністрації

Черкаська обласна державна адміністрація

від "___" 20__ року

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата

Посада, на яку претендує кандидат

Категорія посади, на яку претендує кандидат

Номер білета

Загальна сума балів

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Голова комісії

____
(підпис)

__
(П. І. Б.)

Члени комісії:

____
(підпис)

__
(П. І. Б.)

 

____
(підпис)

__
(П. І. Б.)

 

____
(підпис)

__
(П. І. Б.)

 

____
(підпис)

__
(П. І. Б.)

Секретар комісії

____
(підпис)

__
(П. І. Б.)

 

Заступник голови -
керівник апарату
державної адміністрації

М. І. Пузяк

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали