НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

НАКАЗ

від 28 лютого 2012 року N 168

Про Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до ст. 15 Закону України "Про державну службу" (Закон N 4050-VI), постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року N 169 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців" та з метою формування дієздатного кадрового потенціалу, залучення на державну службу висококваліфікованих спеціалістів наказую:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (додаток N 1).

2. Управлінню кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції (Ю. Тимощук) розробити та подати на затвердження Голові Комісії Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень НКЦПФР та її структурних підрозділів.

3. Затвердити склад конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (додаток N 2).

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

 

Додаток 1
до наказу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
28.02.2012 N 168

ПОРЯДОК
проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Загальні положення

1. Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад державних службовців другої - сьомої категорій у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - конкурс), крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.

2. Конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця повинен забезпечувати конституційне право рівного доступу до державної служби громадян України.

3. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців наказом Голови Комісії, а в територіальних органах Комісії - наказами начальників територіальних органів, утворюється конкурсна комісія у складі голови, секретаря і членів комісії.

4. У центральному апараті конкурсну комісію очолює керівник апарату, а в територіальному органі - заступник начальника територіального органу. До складу конкурсної комісії центрального апарату Комісії входять представники кадрової та юридичної служб, а також окремих структурних підрозділів центрального апарату Комісії.

До складу конкурсної комісії територіального органу НКЦПФР входять працівники, відповідальні за ведення кадрової роботи та юридичної служби (юрисконсульти), а також окремих структурних підрозділів територіальних органів.

5. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також просування по службі державних службовців, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору.

Умови проведення конкурсу

6. Умови проведення конкурсу в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до цього Порядку визначаються Головою Комісії.

Рішення про проведення конкурсу у центральному апараті приймається Головою Комісії, у територіальному органі - його керівником за наявності вакантної посади державного службовця.

7. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

- визнані в установленому порядку недієздатними;

- мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади державного службовця;

- у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі близьким особам;

- позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

- в інших випадках, установлених законами.

8. Особи, які подали необхідні документи до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку чи її територіального органу для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади державного службовця (далі - кандидати).

9. Конкурс проводиться поетапно:

1) публікація оголошення центрального апарату або територіального органу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про проведення конкурсу в пресі або поширення його через інші засоби масової інформації;

2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

3) проведення іспиту та відбір кандидатів.

Оголошення про конкурс

10. Кадрова служба центрального апарату Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а у територіальних органів - працівники, відповідальні за ведення кадрової роботи, у якому проводиться конкурс, зобов'язані опублікувати оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширити його через інші офіційні засоби масової інформації не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу та довести його до відома працівників центрального апарату Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку чи територіального органу НКЦПФР, в якому оголошується конкурс.

11. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

1) найменування державного органу із зазначенням його місцезнаходження, адреси та номерів телефонів;

2) назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою;

3) основні вимоги до кандидатів визначаються Головою Комісії або начальником територіального органу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад державних службовців;

4) термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про державну службу.

12. При заміщенні вакантних посад, призначення на які відповідно до законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття Головою Комісії рішення про призначення осіб згідно з пунктом 5 цього Порядку в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, конкурс не оголошується.

Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі

13. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії центрального апарату або територіального органу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому проводиться конкурс, такі документи:

- заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;

- заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

- дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

- декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI);

- копію документа, який посвідчує особу;

- медичну довідку про стан здоров'я за формою, затвердженою МОЗ України;

- письмову згоду на проведення спеціальної перевірки;

- копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

- довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Особи, які працюють у центральному апараті або територіальних органах Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, де оголошено конкурс, і бажають взяти у ньому участь, зазначених документів до заяви не додають.

14. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

15. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.

16. Кадрова служба центрального апарату Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або працівник, відповідальний за ведення кадрової роботи у територіальному органі НКЦПФР перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на державну службу, передбаченим для кандидатів на посаду державного службовця.

17. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється кадровою службою центрального апарату Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або працівником, відповідальним за ведення кадрової роботи у територіальному органі Комісії, з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

18. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у кадровій службі центрального апарату чи у працівника, відповідального за ведення кадрової роботи у територіальному органі НКЦПФР.

Проведення іспиту та відбір кандидатів

19. Іспит проводиться конкурсною комісією центрального апарату Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку чи територіального органу НКЦПФР, в якому оголошено конкурс, з метою об'єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посаду державних службовців.

20. Кадрова служба центрального апарату Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або працівник, відповідальний за ведення кадрової роботи у територіальному органі НКЦПФР, за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

21. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, Законів України "Про державну службу" (Закон N 4050-VI) та "Про засади запобігання і протидії корупції" (Декларація N 3206-VI), а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та її структурних підрозділів.

22. Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців центрального апарату та територіальних органів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку розробляється кадровою службою центрального апарату НКЦПФР.

23. Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень НКЦПФР та її структурних підрозділів затверджується Головою Комісії, а територіальних органів - його керівником відповідно до Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 08.07.2011 р. N 164 (Порядок N 164).

24. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

25. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад державних службовців.

26. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву у центральному апараті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або у її територіальних органах і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу.

Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.

27. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади державного службовця, оголошується повторний конкурс.

28. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.

29. Рішення конкурсної комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

У рішенні комісії, що подається у центральному апараті - Голові Комісії, а в територіальному органі - начальнику територіального органу Комісії, обов'язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду державного службовця та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

30. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається у центральному апараті - Голові Комісії, а в територіальному органі НКЦПФР - начальнику територіального органу, не пізніше ніж через два дні після голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

31. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.

32. Рішення про призначення на посаду державного службовця та зарахування до кадрового резерву приймає у центральному апараті - Голова Комісії, а в територіальному органі - начальник територіального органу Комісії на підставі пропозиції конкурсної комісії, протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

33. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене у центральному апараті - Голові Комісії, а в територіальному органі Комісії - начальнику територіального органу протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.

34. Рішення Голови Комісії або начальника територіального органу Комісії може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.

 

Т. в. о. начальника управління
кадрового забезпечення та
з питань запобігання корупції

Ю. Бровко

 

Додаток 2
до наказу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
28.02.2012 N 168

Склад
конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Сахнацька Оксана Андріївна, керівник апарату, голова конкурсної комісії;

Члени конкурсної комісії:

1. Мартиненко Інна Іванівна, директор юридичного департаменту;

2. Мисюра Олег Петрович, директор департаменту контрольно-правової роботи;

3. Симоненко Оксана Миколаївна, директор департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів;

4. Науменко Олег Олексійович, директор департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж;

5. Тимощук Юлія Вікторівна, начальник управління кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції;

6. Хохлова Наталія Віталіївна, заступник директора департаменту - начальник відділу реєстрації емісій фінансових установ та органів місцевого самоврядування Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів.

Бражевська Оксана Леонідівна, головний спеціаліст відділу з питань кадрової роботи, державної служби та запобігання корупції управління кадрового забезпечення та з питань запобігання корупції, секретар конкурсної комісії.

 

Т. в. о. начальника управління
кадрового забезпечення та
з питань запобігання корупції

Ю. Бровко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали