МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.11.2011

м. Київ

N 261

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 січня 2012 р. за N 48/20361

Про порядок складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), Указу Президента України від 05.05.2011 N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" (Указ N 547/2011) та постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 N 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади" (Постанова N 583)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України;

форму для подання запиту на отримання публічної інформації.

2. Визначити відділ доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян управління комунікацій з громадськістю спеціальним структурним підрозділом, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

3. Визначити місцем роботи запитувачів із документами громадську приймальню Міністерства економічного розвитку і торгівлі України за адресою: м. Київ, бульв. Дружби народів, 28, каб. 107.

4. Структурним підрозділам Міністерства економічного розвитку і торгівлі України відповідно до компетенції забезпечувати:

своєчасне опрацювання, облік та надання відділу доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян управління комунікацій з громадськістю у визначені терміни достовірної, точної та повної інформації за запитами на публічну інформацію, що надходять від фізичних та юридичних осіб, об'єднань громадян без статусу юридичної особи;

підготовку та надання департаменту інформаційних технологій відповідних матеріалів для розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства та їх оновлення, оприлюднення та контроль за актуальністю інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, відповідно до статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI);

унеможливлення несанкціонованого доступу до наявної в Міністерстві інформації про особу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).

5. Покласти персональну відповідальність за виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), Указу Президента України від 05.05.2011 N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" (Указ N 547/2011), цього наказу, а також за достовірність та своєчасне надання інформації для офіційного оприлюднення та за запитами на публічну інформацію на керівників структурних підрозділів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

6. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 N 740 "Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію" (Постанова N 740) розробити та подати на затвердження заступникові Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівнику апарату Павленку В. П.:

форму рахунка для здійснення оплати фактичних витрат на копіювання або друк копій документів за запитом на інформацію обсягом більше 10 сторінок;

порядок здійснення розрахунку для здійснення оплати фактичних витрат на копіювання або друк копій документів за запитом на інформацію обсягом більше 10 сторінок.

7. Адміністративно-господарському департаменту та департаменту інформаційних технологій забезпечити необхідну кількість витратних матеріалів для копіювання або друку копій документів і визначити посадову особу, відповідальну за надання послуг та їх облік.

8. Відділу доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян управління комунікацій з громадськістю (Іоанно І. О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

9. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівника апарату Павленка В. П.

 

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

А. П. Клюєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
28.11.2011 N 261

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 січня 2012 р. за N 48/20361

ПОРЯДОК
складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

I. Складання та подання запитів на публічну інформацію

1.1. Запит на інформацію подається фізичною, юридичною особою, об'єднаннями громадян без статусу юридичної особи Міністерству економічного розвитку і торгівлі України в усній або письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, факсом або телефоном.

1.2. Для подання письмового запиту запитувач використовує форму, яку може отримати в громадській приймальні Міністерства економічного розвитку і торгівлі України за адресою: 01103, м. Київ, бульв. Дружби народів, 28, каб. 107, у дні роботи приймальні: щосереди з 9.30 по 13.00 та щоп'ятниці з 14.00 по 16.45 та яка розміщується на веб-сайті Міністерства в рубриці "Доступ до публічної інформації": www.me.gov.ua.

1.3. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлюють працівники відділу доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян управління комунікацій з громадськістю, які організовують в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, із зазначенням у запиті прізвища, імені, по батькові, контактного телефону та надають копію запиту особі, яка його подала.

1.4. Запит на інформацію може бути поданий:

на поштову адресу: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2;

на електронну адресу: zapyt@me.gov.ua;

факсом: (044) 253-95-72;

телефоном: (044) 226-25-22.

1.5. Запит може бути поданий до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку (з понеділка по четвер з 09.00 по 13.00 та з 13.45 по 18.00, у п'ятницю з 09.00 по 13.00 та з 13.45 по 16.45).

1.6. Запит на інформацію подається в довільній формі.

1.7. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

II. Строк розгляду запитів на отримання публічної інформації

2.1. Відповідь на запит на інформацію надається Міністерством економічного розвитку і торгівлі України протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту (реєстрації відділом вхідної кореспонденції департаменту документального забезпечення) у спосіб, обраний запитувачем (на поштову адресу, електронну адресу, факсом, телефоном).

2.2. Департамент документального забезпечення реєструє письмовий запит та невідкладно (протягом одного робочого дня) передає його структурному підрозділу (підрозділам), у володінні якого перебуває запитувана інформація.

2.3. Протягом трьох робочих днів з дня реєстрації запиту структурні підрозділи Міністерства надають завізовані керівником структурного підрозділу інформаційні матеріали або проекти відповідей до відділу доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян управління комунікацій з громадськістю.

2.4. Відділ доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян управління комунікацій з громадськістю готує та подає на підпис заступникові Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівнику апарату відповідь запитувачу.

III. Плата за надання інформації

3.1. Інформація на запит надається безоплатно.

3.2. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

3.3. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк визначається Міністерством економічного розвитку і торгівлі України в межах граничних норм, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 N 740 "Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію" (Постанова N 740).

3.4. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

IV. Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на інформацію

4.1. У задоволенні запиту може бути відмовлено в таких випадках:

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України не володіє і не зобов'язане відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 3.2 розділу III цього Порядку;

не дотримано вимог до складання та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).

4.2. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

4.3. Рішення, дії чи бездіяльність працівників Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з питань доступу до публічної інформації можуть бути оскаржені відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).

 

Начальник управління
комунікацій з громадськістю

І. А. Сторожук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
28.11.2011 N 261

ФОРМА
для подання запиту на отримання публічної інформації

Розпорядник інформації

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Запитувач

__________
(прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб, найменування організації, прізвище, ім'я,
по батькові представника організації - для юридичних осіб та об'єднань громадян, що
не мають статусу юридичної особи)
__________
(поштова адреса та/або електронна адреса, контактний телефон)

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

     Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) надати
_
                                               (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

     Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

на поштову адресу

_________
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу

_________

факсом

_________

телефоном

_________

Контактний телефон

____

________
   (дата)

________
(підпис)

Начальник управління
комунікацій з громадськістю

І. А. Сторожук

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали