ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 23.08.2011 р. N 267

Про порядок створення та організацію роботи консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах області

Керуючись пунктом 9 статті 13 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статтею 35 Закону України "Про правові засади цивільного захисту", Законом України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", пунктом 6 Порядку здійснення підготовки населення на підприємствах, в установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, затвердженого наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 23.04.2001 N 97, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.06.2001 за N 481/5672, та наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 07.06.2011 N 587 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку створення, обладнання та забезпечення функціонування консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах" (Методичні рекомендації N 587).

1. Затвердити Примірне положення про консультаційні пункти з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах області (далі - консультаційні пункти), що додається.

2. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським головам міст обласного значення, сільським та селищним головам.

2.1. Забезпечити в установленому порядку створення та організацію роботи консультаційних пунктів.

2.2. При підготовці проектів відповідних бюджетів передбачити кошти на матеріальне - технічне забезпечення консультаційних пунктів.

2.3. Започаткувати проведення щорічно у листопаді огляд - конкурс на кращу матеріально - технічну базу консультаційних пунктів.

3. Головному управлінню з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи обласної державної адміністрації спільно з управлінням Міністерства надзвичайних ситуацій в області забезпечити постійний контроль за створенням та діяльністю консультаційних пунктів на території області

4. Навчально-методичному центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Черкаської області:

4.1. Розробити наглядові просвітницько-інформаційні матеріали з питань захисту та охорони життя і здоров'я людей у надзвичайних побутових або нестандартних ситуаціях (стенди, рекомендації, пам'ятки, брошури тощо) для консультаційних пунктів, а також зразки інформаційно-довідкових кутків з питань цивільного захисту для підприємств, установ та організацій області.

4.2. Проводити заняття з відповідальними за роботу консультаційних пунктів щодо підготовки населення в сфері цивільного захисту.

5. Виконавцям, зазначеним у розпорядженні, про хід його виконання інформувати Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи обласної державної адміністрації щорічно до 10 червня та до 10 грудня, якому узагальнену інформацію подавати до обласної державної адміністрації щорічно до 15 червня та 15 грудня.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації Рябцева С. В. та Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи обласної державної адміністрації.

 

Голова державної адміністрації

С. Б. Тулуб

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації
23.08.2011 N 267

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про консультаційні пункти з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах області

I. Загальні положення

1.1. Це Примірне положення визначає єдині вимоги до порядку створення та організації роботи консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах області.

Консультаційні пункти з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах області (далі - консультаційні пункти) є осередками просвітницько-інформаційної роботи і пропаганди знань серед населення відповідної адміністративної території з питань захисту та дій у надзвичайних ситуаціях. Вони забезпечують місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування та самоорганізації населення виконання завдань з навчання незайнятого у сфері виробництва та обслуговування населення захисту та діям в умовах надзвичайних, несприятливих побутових або нестандартних ситуацій.

1.2. Діяльність консультаційних пунктів організовується відповідно до вимог Закону України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", наказу Міністерства надзвичайних ситуацій України від 23.04.2001 N 97 "Про затвердження Порядку здійснення підготовки населення на підприємствах, в установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.06.2001N 481/5672, та інших нормативно-правових і організаційно-розпорядчих актів, що регламентують підготовку населення до дій у надзвичайних ситуаціях.

1.3. Мережа консультаційних пунктів на адміністративній території міста, району створюється розпорядженням міського голови міст обласного значення, голови райдержадміністрації:

у містах - при житлово-експлуатаційних організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування, житлово-будівельних кооперативах, об'єднаннях співвласників багатоквартирних житлових будинків тощо (далі - ЖЕО);

у сільських районах - при сільських, селищних радах.

Один консультаційний пункт може обслуговувати мешканців групи будинків (мікрорайон), у яких мешкає не більше 1500 - 2000 громадян, не зайнятих у сфері виробництва та обслуговування.

Населення, яке мешкає у власних будинках, рішенням начальників цивільного захисту міст і районів закріплюється для навчання за відповідними консультаційними пунктами за територіальним принципом.

1.4. На підставі розпорядження міського голови міста обласного значення, голови райдержадміністрації, консультаційні пункти при ЖЕО, сільських (селищних) радах створюються наказами їх керівників, у яких вказується:

перелік приміщень, які виділені для розташування пункту, та строки його обладнання;

мікрорайон, (група будинків тощо), мешканці яких охоплюються навчанням на пункті;

особи, відповідальні за створення, обладнання (посадова особа органу виконавчої або органу місцевого самоврядування, організації, при яких створюються пункти) та організацію роботи пунктів;

кількість консультантів - фахівців різних напрямів (цивільного захисту, безпеки життєдіяльності, медицини, пожежної безпеки, охорони праці тощо), які залучаються до роботи пункту на громадських засадах;

порядок роботи пункту та організації проведення консультацій;

порядок взаємодії пункту з керівництвом об'єктів потенційної небезпеки щодо забезпечення надходження від них інформації про стан безпеки;

порядок роботи з населенням, організаціями, підприємствами та установами щодо створення активу з питань цивільного захисту консультаційного пункту на місцях;

порядок забезпечення пункту необхідним майном, літературою, навчальними посібниками та технічними засобами;

облік та звітність про проведену пунктом за рік роботу;

особа, відповідальна за виконання наказу.

1.5. У повсякденній діяльності консультаційні пункти керуються Положеннями про них.

Положення консультаційного пункту розробляється відповідно до вимог нормативних актів та Примірного положення посадовою особою ЖЕО, сільської (селищної) ради, яка відповідає за питання цивільного захисту організації (органу влади), погоджується структурним підрозділом (посадовою особою) з питань надзвичайних ситуацій району (міста) та затверджується керівником ЖЕО, головою сільської (селищної) ради.

1.6. Загальне керівництво консультаційним пунктом здійснюють начальники цивільного захисту - голови органів місцевого самоврядування, голови райдержадміністрацій, керівники організацій, на базі яких створено пункти.

1.7. Контроль за діяльністю консультаційних пунктів здійснюється:

посадовими особами органів місцевого самоврядування, ЖЕО, при яких створено пункти, та працівниками структурних підрозділів з питань надзвичайних ситуацій міста (району);

структурними підрозділами з питань надзвичайних ситуацій міста (району) під час перевірок стану цивільного захисту об'єктів, на базі яких ці пункти створено, та при проведенні щорічних оглядів-конкурсів на кращий консультаційний пункт;

управлінням з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації - у ході перевірки стану цивільного захисту районів і міст.

1.8. Консультаційно-методична допомога з організації роботи консультаційних пунктів здійснюється педагогічними працівники територіальних курсів, навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (далі - курси, центри).

II. Завдання консультаційних пунктів та їх кадрове забезпечення

2.1. Головними завданнями консультаційних пунктів є:

участь у підготовці населення, не зайнятого у сфері виробництва та обслуговування, з питань захисту та дій у надзвичайних ситуаціях за тематикою консультацій, рекомендованою МНС України;

сприяння розвитку громадської свідомості щодо особистої та колективної безпеки;

підвищення рівня морально-психологічного стану громадян в умовах загрози і виникнення надзвичайних ситуацій.

2.2. Відповідно до покладених на них головних завдань консультаційні пункти забезпечують, доведення до непрацюючого населення правил та рекомендацій щодо:

дій в умовах надзвичайних ситуацій та проявів терористичних актів;

застосування засобів індивідуального та колективного захисту;

надання першої медичної само- та взаємодопомоги постраждалим;

поведінки в несприятливих побутових і нестандартних ситуаціях;

забезпечення особистої та колективної безпечної життєдіяльності в різні пори року;

створення умов для самостійного вивчення населенням матеріалів посібників, пам'яток, іншого друкованого навчально-інформаційного матеріалу, перегляду та прослуховування спеціального циклу теле- та радіопередач;

надання інформації населенню щодо прав та обов'язків громадян України у сфері цивільного захисту;

участь в інформаційно-просвітницькій роботі та пропаганді знань серед населення з питань заходів цивільного захисту, які сплановані та проводяться на відповідній території, а також роз'яснення правил поведінки та дій в умовах виникнення надзвичайних, несприятливих побутових або нестандартних ситуацій (організація та участь у виставках, змаганнях, оглядах-конкурсах, бесідах, вікторинах, виступах по радіо та телебаченню, поширення друкованої, аудіо та відеопродукції тощо);

участь у роботі місцевих органів влади та громадських організацій із забезпечення високого рівня морально-психологічного стану непрацюючого населення в умовах загрози та при виникненні надзвичайних ситуацій, а також при ліквідації їх наслідків;

постійне вивчення та освоєння передового перспективного досвіду щодо форм і методів просвітницько-інформаційної роботи та пропаганди знань;

створення та удосконалення необхідної навчально-матеріальної бази.

2.3. Безпосередня відповідальність за організацію роботи консультаційного пункту покладається на штатну (позаштатну) спеціально призначену посадову особу з питань цивільного захисту ЖЕО, сільської (селищної) ради, яка працює під контролем її керівника, а у відомчому житловому секторі - керівника відповідного підприємства, організації.

Крім осіб, які безпосередньо відповідають за роботу консультаційних пунктів до проведення просвітницько-інформаційної роботи і пропаганди знань цивільного захисту серед населення можуть залучатися (за їх згодою) активісти з числа ветеранів цивільного захисту, викладачі нормативних дисциплін "Безпека життєдіяльності" та "Цивільний захист" вищих навчальних закладів, а також студенти старших курсів вищих навчальних закладів, медичний персонал, громадяни, які раніше успішно пройшли повний курс навчання та мають необхідну підготовку.

2.4. Особа, яка безпосередньо організовує роботу консультаційного пункту, відповідає за планування заходів, які проводяться на пункті, зміст та своєчасне оновлення наочної інформації, організацію роботи консультантів з числа активістів цивільного захисту, стан навчально-матеріальної бази та зобов'язана:

розробляти та вести плануючі, облікові та звітні документи;

організовувати проведення консультацій з питань захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій за порядком та в обсязі, установленому наказом керівника організації, органу влади;

проводити інструктаж консультантів;

забезпечувати необхідною літературою та приладами мешканців, які побажали самостійно вивчати питання щодо їх захисту та правильних дій в умовах надзвичайних ситуацій;

вести облік заходів, проведених з навчання непрацюючого населення у закріпленому за пунктом районі;

складати звіти про виконання плану роботи пункту і представляти їх керівникові організації, органу влади;

складати заявки на придбання навчального і наочного приладдя, технічних засобів навчання, літератури, вести їх облік, зберігання та своєчасне списання;

стежити за станом та порядком у приміщеннях, які використовуються для забезпечення консультаційної роботи;

брати участь у заходах просвітницько-інформаційної роботи з пропаганди знань серед населення з питань захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій;

підтримувати постійну взаємодію з питань навчання з органами управління з питань надзвичайних ситуацій та курсами, центрами.

Для співробітників пункту, у тому числі і для тих, які працюють за сумісництвом або на громадських засадах, функціональні обов'язки розробляються спеціально призначеною особою з питань цивільного захисту організації (органу влади), при який створено пункт, та затверджуються її керівником.

2.5. Особа, яка безпосередньо організовує роботу консультаційного пункту, у встановлений термін проходить підготовку на територіальних курсах центру.

III. Організація роботи консультаційних пунктів

3.1. Робота консультаційних пунктів організовується за річним планом роботи пункту згідно із щорічними організаційно-розпорядчими документами з підготовки населення начальника цивільного захисту відповідного регіону.

3.2. У річному плані визначаються основні заходи консультаційної та просвітницько-інформаційної роботи з пропаганди знань серед населення з питань захисту та дій у надзвичайних ситуаціях, а також заходи щодо удосконалення навчально-матеріальної бази пункту.

План роботи консультаційного пункту розробляється та підписується особою, яка безпосередньо відповідає за його роботу, погоджується керівником структурного підрозділу (посадовою особою) з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації (міськвиконкому) і затверджується керівником ЖЕО, сільської (селищної) ради.

Консультаційна робота з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності працівниками пункту здійснюється згідно з графіком їх роботи на місяць.

3.3. Навчання населення, не зайнятого у сфері виробництва та обслуговування, здійснюється шляхом:

проведення консультацій з питань захисту та дій в умовах можливих надзвичайних ситуацій за рекомендаціями щорічних Організаційно-методичних вказівок з навчання населення начальника цивільного захисту відповідного регіону;

проведення інформаційних та агітаційних заходів (бесід, лекцій, вечорів питань і відповідей, показів діафільмів, відеофільмів тощо);

розповсюдження та читання пам'яток, листівок, посібників, прослуховування радіопередач, перегляд та прослуховування спеціальних відео - та аудіо матеріалів з тематики захисту населення;

забезпечення умов для самостійного вивчення населенням правил поведінки та дій в умовах надзвичайних ситуацій за рекомендованою працівниками пункту літературою та за їх консультаційною допомогою;

проведення представницьких заходів (днів професійних свят, змагань, оглядів-конкурсів тощо);

участі у тренуваннях з цивільного захисту та захисту від надзвичайних ситуацій.

3.4. Консультаційні пункти можуть використовуватися для доведення до мешканців конкретних повідомлень, що стосуються їх участі у заходах цивільного захисту за місцем проживання (дій за попереджувальним сигналом "Увага всім!", при проведенні евакуаційних заходів, укритті у захисних спорудах, видачі засобів індивідуального захисту тощо).

3.5. При проведенні консультацій на пунктах обов'язково надається інформація про потенційну небезпеку, що характерна для місць проживання населення та методи реагування на неї. Особливу увагу необхідно звертати на громадян, які проживають поряд з потенційно небезпечними об'єктами та у сільській місцевості, а також на дітей та соціально незахищені верстви населення.

Керівники потенційно небезпечних об'єктів надають через консультаційні пункти постійну та оперативну інформацію населенню, яке проживає в зонах можливого ураження, про стан їх захисту, методи й способи забезпечення безпеки при аваріях.

3.6. Для проведення консультацій залучаються працівники консультаційного пункту, спеціалісти ЖЕО, сільської (селищної) ради, консультанти з числа активістів цивільного захисту, які пройшли підготовку на курсах, центрах.

З медичних тем та питань психологічної підготовки для проведення занять залучаються працівники органів охорони здоров'я.

3.7. Робота персоналу пункту організується таким чином, щоб кожен його відвідувач у будь який час міг отримати вичерпну інформацію (роз'яснення) щодо питань гарантованого забезпечення захисту та порядку його дій в умовах надзвичайної ситуації.

На забезпечення цієї вимоги на консультаційному пункті постійно повинен бути працівник (консультант), здатний конкретизувати положення інформації стендів (довідкової літератури, нормативних документів), а також список контактних телефонів консультантів - фахівців у відповідній галузі знань з цивільної безпеки.

3.8. Просвітницька робота та пропаганда знань серед населення з питань захисту та дій у надзвичайних ситуаціях спрямовується на підготовку громадян до дій при виникненні надзвичайних ситуацій, зокрема: особливостей поведінки у різні періоди року, поведінки на воді, на дотримання правил пожежної безпеки, санітарно-гігієнічних норм, при виникненні епідемій, епізоотій, отруєнь тощо.

3.9. Основна увага при навчанні населення звертається на морально-психологічну підготовку, умілі дії у надзвичайних ситуаціях, характерних для місць його проживання, на виховання у громадян почуття високої відповідальності за свою підготовку та підготовку своєї родини до захисту у надзвичайних ситуаціях.

3.10. Основними організаційно-розпорядчими документами, які повинні бути на консультаційному пункті, є:

витяг з розпорядження міського голови (голови райдержадміністрації) про створення консультаційних пунктів на території міста, (села, селища);

наказ керівника ЖЕО, сільської (селищної) ради, при якій створено пункт, про його створення та організацію роботи;

положення про консультаційний пункт;

план роботи пункту на рік;

графік надання консультацій з питань цивільного захисту працівниками консультаційного пункту;

журнал обліку консультацій.

3.11. Звітність про роботу консультаційних пунктів надається місцевим органам виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, розпорядженнями яких ці пункти створено, за формою, змістом та у терміни, які встановлено Табелем термінових та строкових донесень з питань цивільного захисту.

3.12. На навчально-матеріальній базі консультаційних пунктів педагогічними працівниками курсів, центрів можуть організовуватись заняття з функціонального навчання за виїзною формою їх проведення.

 

Заступник голови -
керівник апарату
державної адміністрації

М. І. Пузяк

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали