ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 16.08.2011 р. N 432

Про порядок створення та організацію роботи консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах області

Відповідно до статей 32, 33, 34 Закону України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", пункту 6 Порядку здійснення підготовки населення на підприємствах, в установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, затвердженого наказом МНС України від 23 квітня 2001 року N 97, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 червня 2001 року за N 481/5672, Плану основних заходів цивільного захисту на 2011 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 року N 79-р (Розпорядження N 79-р), з метою підвищення ефективності просвітницько-інформаційної роботи і пропаганди знань з питань захисту та дій у надзвичайних ситуаціях серед населення, яке не зайняте у сферах виробництва та обслуговування:

1. Затвердити Примірне положення про консультаційні пункти з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах (далі - консультаційні пункти), що додається.

2. Головам райдержадміністрацій та міським головам міст обласного значення:

2.1 Створити до 1 лютого 2012 року при сільських (селищних) радах та житлово-експлуатаційних організаціях консультаційні пункти з питань цивільного захисту, для чого у місцевих бюджетах на 2012 рік передбачити відповідні кошти.

2.2. Забезпечити контроль за матеріально-технічним оснащенням і роботою консультаційних пунктів та щороку проводити огляд-конкурс на їх кращу навчальну матеріально-технічну базу.

3. Головному управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації (Вовченко С. Д.) спільно з управлінням МНС України в Вінницькій області (Шевчук Р. Б.) вжити заходів щодо:

3.1. Надання райдержадміністраціям та виконкомам міських рад методичної допомоги у створенні консультаційних пунктів при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах.

3.2. Забезпечення контролю за виконанням установами та організаціями області вимог, встановлених нормативними документами щодо створення та діяльності консультаційних пунктів.

4. Навчально-методичному центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області (Степанов С. М.):

4.1. У 2012 році організувати проведення занять з відповідальними за роботу консультаційних пунктів.

4.2. До 1 листопада 2011 року розробити варіанти оформлення консультаційних пунктів, а також зразки інформаційно-довідкових куточків з питань цивільного захисту для підприємств, установ та організацій області.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Аксельрода Р. Б.

 

Голова обласної
державної адміністрації

М. Джига


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації
16.08.2011 N 432


ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про консультаційні пункти з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах

1. Загальні положення

1.1. Це Примірне положення визначає єдині вимоги до порядку створення та організації роботи консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах (далі - консультаційні пункти).

Консультаційні пункти з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах є осередками просвітницько-інформаційної роботи і пропаганди знань серед населення відповідної адміністративної території з питань захисту та дій у надзвичайних ситуаціях. Вони забезпечують органам місцевої виконавчої влади, органам місцевого самоврядування виконання завдань з навчання населення не зайнятого у сфері виробництва та обслуговування захисту та діям в умовах надзвичайних, несприятливих побутових або нестандартних ситуацій.

1.2. Діяльність консультаційних пунктів організовується відповідно до вимог: Закону України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру"; наказу МНС України від 23.04.2001 N 97 "Про затвердження Порядку здійснення підготовки населення на підприємствах, установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 червня 2001 р. за N 481/5672; Плану основних заходів цивільного захисту області (Розпорядження N 79-р) на поточний рік та щорічних Організаційно-методичних вказівок щодо навчання населення області захисту та діям у надзвичайних ситуаціях, затверджених розпорядженням голови облдержадміністрації; інших нормативно-правових і організаційно-розпорядчих актів, що регламентують підготовку населення до дій у надзвичайних ситуаціях.

1.3. Мережа консультаційних пунктів на території районів і міст створюється розпорядженнями голів райдержадміністрацій, міських голів:

у містах - при житлово-експлуатаційних організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування, житлово-будівельних кооперативах, об'єднаннях співвласників багатоквартирних житлових будинків тощо (далі - ЖЕО);

у сільських районах - при сільських, селищних радах.

Один консультаційний пункт може обслуговувати мешканців групи будинків, у яких мешкає не більше 1500 - 2000 громадян, не зайнятих у сфері виробництва та обслуговування.

Населення, яке мешкає у власних будинках, рішенням начальників цивільного захисту міст і районів закріплюється для навчання за відповідними консультаційними пунктами за територіальним принципом.

1.4. На підставі розпоряджень голів райдержадміністрацій, міських голів консультаційні пункти при ЖЕО, сільських (селищних) радах створюються наказами їх керівників, у яких вказується:

перелік приміщень, які виділені для розташування пункту, та строки його обладнання;

група будинків тощо, мешканці яких охоплюються навчанням на пункті;

особи, відповідальні за створення, обладнання (посадова особа органу влади, організації, при яких створюється пункт) та організацію роботи пункту;

кількість консультантів - фахівців різних напрямів (цивільного захисту, безпеки життєдіяльності, медицини, пожежної безпеки, охорони праці тощо), які залучаються до роботи пункту на громадських засадах;

порядок роботи пункту та організації проведення консультацій;

порядок взаємодії пункту з керівництвом об'єктів потенційної небезпеки щодо забезпечення надходження від них інформації про стан безпеки;

порядок роботи з населенням, організаціями, підприємствами та установами щодо створення активу з питань цивільного захисту на місцях;

порядок забезпечення пункту необхідним майном, літературою, навчальними посібниками та технічними засобами;

облік та звітність про проведену пунктом роботу за рік;

особа, відповідальна за виконання наказу.

1.5. У повсякденній діяльності консультаційні пункти керуються Положеннями про них.

Положення про консультаційний пункт розробляється відповідно до вимог нормативних актів та Примірного положення посадовою особою ЖЕО, сільської (селищної) ради, яка відповідає за питання цивільного захисту, погоджується відділом з питань надзвичайних ситуацій району (міста) та затверджується керівником ЖЕО, головою сільської (селищної) ради.

1.6. Загальне керівництво консультаційним пунктом здійснюють органи місцевої виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, керівники організацій, на базі яких створено пункти.

1.7. Контроль за діяльністю консультаційних пунктів здійснюється:

посадовими особами органів місцевої виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, ЖЕО, при яких створені пункти;

відділами з питань надзвичайних ситуацій міст (районів) під час перевірок стану цивільного захисту об'єктів, на базі яких ці пункти створено та при проведенні щорічних оглядів-конкурсів на кращу навчально-матеріальну базу та кращий консультаційний пункт;

головним управлінням з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації спільно з територіальними органами державного нагляду у сфері цивільного захисту Управління МНС України в Вінницькій області - у ході перевірки стану цивільного захисту районів і міст.

1.8. Консультаційно-методична допомога з організації роботи консультаційних пунктів здійснюється педагогічними працівниками навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області (далі - НМЦ ЦЗ та БЖД).

2. Завдання консультаційних пунктів та їх кадрове забезпечення

2.1. Головними завданнями консультаційних пунктів є:

участь у підготовці населення, не зайнятого у сфері виробництва та обслуговування, з питань захисту та дій у надзвичайних ситуаціях за тематикою, рекомендованою МНС України, головним управлінням з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації та відпрацьовані з врахуванням місцевих умов, особливостей регіону;

сприяння розвитку громадської свідомості щодо особистої та колективної безпеки;

підвищення рівня морально-психологічного стану громадян в умовах загрози і виникнення надзвичайних ситуацій.

2.2. Відповідно до покладених на них головних завдань консультаційні пункти забезпечують доведення до непрацюючого населення правил та рекомендацій щодо:

дій в умовах надзвичайних ситуацій та проявів терористичних актів;

застосування засобів індивідуального та колективного захисту;

надання першої медичної само- та взаємодопомоги постраждалим;

поведінки в несприятливих побутових і нестандартних ситуаціях;

забезпечення особистої та колективної безпечної життєдіяльності в різні пори року;

створення умов для самостійного вивчення населенням посібників, пам'яток, іншого друкованого навчально-інформаційного матеріалу, перегляду та прослуховування спеціального циклу теле- та радіопередач;

надання інформації населенню щодо прав та обов'язків громадян України у сфері цивільного захисту;

участь в інформаційно-просвітницькій роботі та пропаганді знань серед населення з питань заходів цивільного захисту, які сплановані та проводяться в області, районі, місті, а також роз'яснення правил поведінки та дій в умовах виникнення надзвичайних, несприятливих побутових або нестандартних ситуацій (організація та участь у виставках, змаганнях, оглядах-конкурсах, бесідах, вікторинах, виступах по радіо та телебаченню, поширення друкованої, аудіо та відеопродукції тощо);

участь у роботі із забезпечення високого рівня морально-психологічного стану непрацюючого населення в умовах загрози та при виникненні надзвичайних ситуацій, а також при ліквідації їх наслідків;

доведення до мешканців конкретних повідомлень, що стосуються участі населення у заходах цивільного захисту за місцем проживання (дій за попереджувальним сигналом "Увага всім!", при проведенні евакуаційних заходів, інформації про місця знаходження захисних споруд цивільної захисту (далі - захисні споруди), пунктів видачі засобів індивідуального захисту тощо);

постійне вивчення та освоєння передового досвіду щодо форм і методів просвітницько-інформаційної роботи та пропаганди знань цивільного захисту;

створення та удосконалення необхідної навчально-матеріальної бази.

2.3. Безпосередня відповідальність за організацію роботи консультаційного пункту покладається на штатну (позаштатну) спеціально призначену посадову особу з питань цивільного захисту ЖЕО, сільської (селищної) ради, яка працює під контролем її керівника, а у відомчому житловому секторі - керівника відповідного підприємства, організації.

Крім осіб, які безпосередньо відповідають за роботу консультаційних пунктів до проведення просвітницько-інформаційної роботи і пропаганди знань цивільного захисту серед населення, можуть залучатися (за їх згодою) активісти з числа ветеранів цивільного захисту, викладачі нормативних дисциплін "Безпека життєдіяльності" та "Цивільний захист" вищих навчальних закладів, а також студенти старших курсів вищих навчальних закладів, медичний персонал, громадяни, які раніше успішно пройшли повний курс навчання з питань цивільного захисту та мають необхідну підготовку.

2.4. Особа, яка безпосередньо організовує роботу консультаційного пункту, відповідає за планування заходів, які проводяться на пункті, зміст та своєчасне оновлення наочної інформації, організацію роботи консультантів з числа активістів цивільного захисту, стан навчально-матеріальної бази зобов'язана:

розробляти та вести плануючі, облікові та звітні документи;

організовувати проведення консультацій з питань захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій за порядком та в обсязі установленому наказом органу місцевої виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, керівника організації;

проводити інструктаж консультантів;

забезпечувати необхідною літературою та приладами мешканців, які побажали самостійно вивчати питання щодо їх захисту та правильних дій в умовах надзвичайних ситуацій;

вести облік проведених заходів, з навчання непрацюючого населення на закріпленій за пунктом території;

складати звіти про виконання плану роботи пункту і представляти їх керівникові організації, сільському (селищному) голові;

складати заявки на придбання навчального і наочного приладдя, технічних засобів навчання, літератури, вести їх облік, зберігання та своєчасне списання;

стежити за станом та порядком у приміщеннях, які використовуються для забезпечення консультаційної роботи;

брати участь у заходах просвітницько-інформаційної роботи з пропаганди знань серед населення з питань захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій;

підтримувати постійну взаємодію з питань навчання з органами управління з питань надзвичайних ситуацій з НМЦ ЦЗ та БЖД області.

Для співробітників консультаційного пункту, у тому числі і для тих, які працюють за сумісництвом або на громадських засадах, функціональні обов'язки розробляються спеціально призначеною особою з питань цивільного захисту організації (органу влади), при яких створено пункт та затверджуються її керівником.

2.5. Особа, яка безпосередньо організовує роботу консультаційного пункту, у встановлений термін проходить підготовку в НМЦ ЦЗ та БЖД області.

3. Матеріально-технічне забезпечення діяльності консультаційних пунктів

3.1. Навчальну матеріально-технічну базу консультаційного пункту з питань цивільного захисту ЖЕО, сільської (селищної) ради складають:

інформаційно-довідковий куточок з питань цивільного захисту, що забезпечує доступне доведення до мешканців певної території необхідної інформації з питань цивільного захисту та повідомлень, розроблених на основі аналізу особливостей місцевих умов та ймовірних місцевих небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації;

окреме приміщення, призначене для проведення роз'яснювальної консультаційної роботи щодо дій в разі виникнення аварій, катастроф, стихійних лих, ймовірних для конкретної території та надання практичної допомоги населенню у самостійній підготовці за спеціальними програми підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях, які рекомендовані МНС та відпрацьовані з врахуванням місцевих умов, особливостей регіону і оснащене для цього наочними засобами навчання, спеціальною літературою, навчальними посібниками та іншим майном, необхідним для навчання.

3.2. Рішенням керівника ЖЕО, сільської (селищної) ради для консультаційного пункту виділяється приміщення у адміністративній будівлі організації, яке оснащується необхідними меблями (столи, стільці, шафи тощо).

Біля вхідних дверей консультаційного пункту розміщується табличка з надписом "Консультаційний пункт з питань цивільного захисту".

На видному місці розміщуються розпорядок дня, графік проведення консультацій, прізвища та телефони консультантів.

Засоби обладнання та оснащення консультаційного пункту повинні відповідати сучасним вимогам теорії та практики захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Кожний відвідувач пункту повинен мати можливість отримати конкретну та вичерпну інформацію про ймовірні надзвичайні ситуації у районі його проживання, місця укриття та маршрути проходу до них, про адреси пунктів видачі засобів індивідуального захисту, порядок евакуації тощо.

3.3. Інформаційно-довідковий куточок з питань цивільного захисту є обов'язковим елементом консультаційного пункту ЖЕО, сільської (селищної) ради та являє собою окремий стенд з тематично оформленими планшетами.

Інформаційно-довідкові куточки розміщуються у легкодоступних для огляду місцях з масовим перебуванням людей адміністративного приміщення організації (коридори, холи, вестибюлі тощо).

3.4. Тематичний зміст планшетів інформаційно-довідкового куточка викладається зрозуміло, наочно, вкрай лаконічно та розміром шрифту, що забезпечує його легке застосування та включає:

пам'ятку щодо порядку зв'язку з екстреними службами, які діють за скороченими телефонними номерами (101, 102, 103, 104 тощо) та комунальними аварійними службами допомоги населенню;

карти-схеми зони відповідальності ЖЕО, сільської (селищної) ради з інформацією про ймовірні загрози техногенного характеру (аварій, катастроф на потенційно-небезпечних підприємствах), наслідки яких можуть негативно впливати на життєдіяльність населення;

сигнали цивільного захисту (порядок оповіщення населення) в разі виникнення аварії, катастрофи або стихійного лиха, дії населення з отриманням таких сигналів або інформації про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій;

рекомендації щодо засобів захисту від впливу небезпечних факторів ймовірних загроз техногенного характеру та правил поведінки під час виникнення аварій та катастроф;

інформацію про імовірні загрози природного характеру (стихійні лиха) відповідно до пори року, наслідки яких можуть негативно впливати на життєдіяльність населення, що мешкає на території ЖЕО, сільської (селищної) ради та рекомендації щодо засобів захисту від впливу небезпечних факторів ймовірних сезонних загроз природного характеру і правил поведінки під час стихійного лиха;

схему розміщення захисних споруд, закріплення мешканців житлових будинків за захисними спорудами, маршрути висування населення до них, порядок отримання населенням засобів індивідуального захисту;

порядок проведення евакуації населення із схемою розміщення та адресами збірних евакуаційних пунктів, рекомендації щодо готовності населення до проведення евакуаційних заходів;

розклад роботи консультаційного пункту та порядок отримання консультаційної допомоги з питань цивільного захисту.

Зміст інформаційно-довідкового куточка сільської (селищної) ради поповнюється додатковими розділами:

рекомендаціями щодо захисту сільськогосподарських тварин, рослин і продуктів сільськогосподарського виробництва, продуктів харчування, фуражу і води (з урахуванням місцевої специфіки);

схемою організації створених при селищній та сільській раді позаштатних формувань цивільного захисту, їх завдання при проведенні рятувальних та інших невідкладних робіт. Під схемою розміщуються поіменні списки особового складу формувань із визначенням посад складу цивільного захисту і перелік закріпленого обладнання, інструменту та майна;

порядком дій позаштатних формувань цивільного захисту при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території сільської (селищної) ради;

порядком організації прийому евакуйованого населення (в разі наявності таких завдань).

3.5. Для тематичного оформлення приміщення консультаційного пункту використовуються: навчально-наочні посібники (плакати, стенди); спеціальна навчальна література; технічні засоби навчання; навчальне майно.

Крім того, для більшої наочності зон розповсюдження небезпечних факторів ймовірних аварій на потенційно небезпечних об'єктах, роз'яснення заходів цивільного захисту щодо укриття населення у захисних спорудах, його евакуації та екіпірування засобами захисту можуть застосовуватися макети місцевості, що обслуговується ЖЕО, сільською (селищною) радою, наявних на місцевості будівель і споруд.

3.6. Навчально-наочні посібники (плакати, стенди) розміщуються на стінах приміщення консультаційного пункту та можуть містити, з урахуванням місцевих особливостей, інформаційні матеріали наступного змісту: структура єдиної системи цивільного захисту (склад органів цивільного захисту, обов'язки центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій); права та обов'язки громадян щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, обов'язки дорослого населення щодо захисту дітей; правила особистої, пожежної та техногенної безпеки; класифікація надзвичайних ситуацій; хімічна небезпека; радіація; електричний струм; увага газ; розлив ртуті; при пожежі; землетрус; обмороження; небезпека на воді; безпека руху; безпека переходів; застарілі боєприпаси; тероризм; небезпека у лісі; безпечна прогулянка у лісі; ураган; повінь; блискавка; ожеледиця; життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях; засоби захисту органів дихання і шкіри (засоби індивідуального захисту); евакуація населення; укриття населення в захисних спорудах; медичний захист; дозиметричний і хімічний контроль; оповіщення та інформування; інші інформативні матеріали, які розкривають зміст заходів захисту населення і територій відповідної території.

3.7. Спеціальна навчальна література, призначена для самостійної роботи відвідувачів консультаційного пункту, повинна бути представлена: навчальними посібниками з питань цивільного захисту; виписками із законодавчих та нормативних актів з питань захисту населення і територій та безпеки життєдіяльності; пам'ятками та рекомендаційними брошурами з питань охорони життя і здоров'я людини у надзвичайних, несприятливих побутових або нестандартних ситуаціях; підшивками спеціалізованих журналів і газет.

3.8. Технічні засоби навчання: телевізор, відеоапаратура, комп'ютер з електронною базою спеціалізованих видань та доступом до мережі Інтернет, прийомні пристрої дротового та ефірного віщання тощо.

3.9. Навчальне майно: засоби індивідуального захисту, які рекомендовані для застосування на території чи об'єкті, що обслуговується пунктом; засоби пожежогасіння; засоби надання першої медичної допомоги; медичні муляжі та багатофункціональні тренажери для навчання навичкам надання першої допомоги; радіометри та дозиметри побутові.

Кількість зразків навчального майна консультаційного пункту визначається місцевими умовами.

3.10. Обов'язки із розроблення та впровадження стенду інформаційно-довідкового куточка та навчально-наочних посібників приміщення консультаційного пункту покладаються на керівника ЖЕО, сільської (селищної) ради.

3.11. Матеріальні та фінансові витрати, пов'язані з відділенням та утриманням приміщень консультаційного пункту, їх обладнанням та оснащенням необхідною навчальною матеріально-технічною базою здійснюються за рахунок місцевого бюджету.

4. Організація роботи консультаційних пунктів

4.1. Робота консультаційних пунктів організовується за річним планом роботи пункту згідно із затвердженими розпорядженням голови облдержадміністрації Планом основних заходів цивільного захисту області на поточний рік та щорічними Організаційно-методичними вказівками щодо навчання населення області захисту та діям у надзвичайних ситуаціях.

4.2. У річному плані визначаються основні заходи консультаційної та просвітницько-інформаційної роботи з пропаганди знань серед населення з питань захисту та дій у надзвичайних ситуаціях, а також заходи щодо удосконалення навчально-матеріальної бази пункту.

План роботи консультаційного пункту розробляється та підписується особою, яка безпосередньо відповідає за його роботу, погоджується відділом з питань надзвичайних ситуацій району (міста) і затверджується керівником ЖЕО, сільської (селищної) ради.

Консультаційна робота з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності працівниками пункту здійснюється згідно з графіком їх роботи на місяць.

4.3. Навчання населення, не зайнятого у сфері виробництва та обслуговування, здійснюється шляхом:

проведення консультацій з питань захисту та дій в умовах можливих надзвичайних ситуацій за рекомендаціями щорічних Організаційно-методичних вказівок щодо навчання населення області захисту та діям у надзвичайних ситуаціях;

проведення інформаційних та агітаційних заходів (бесід, лекцій, вечорів питань і відповідей, показів діафільмів, відеофільмів тощо);

розповсюдження та читання пам'яток, листівок, посібників, прослуховування радіопередач, перегляд та прослуховування спеціальних відео- та аудіоматеріалів з тематики захисту населення;

забезпечення умов для самостійного вивчення населенням правил поведінки та дій в умовах надзвичайних ситуацій за рекомендованою працівниками пункту літературою та за їх консультаційною допомогою;

проведення представницьких заходів (днів професійних свят, змагань, оглядів-конкурсів тощо);

участі у тренуваннях з цивільного захисту та захисту від надзвичайних ситуацій.

4.4. Консультаційні пункти можуть використовуватися для доведення до мешканців конкретних повідомлень, що стосуються їх участі у заходах цивільного захисту за місцем проживання (дій за попереджувальним сигналом "Увага всім!", при проведенні евакуаційних заходів, укритті у захисних спорудах, видачі засобів індивідуального захисту тощо).

4.5. При проведенні консультацій на пунктах обов'язково надається інформація про потенційну небезпеку, що характерна для місць проживання населення та методи реагування на неї. Особливу увагу необхідно звертати на громадян, які проживають поряд з потенційно небезпечними об'єктами та у сільській місцевості, а також на дітей та соціально незахищені верстви населення.

Керівники потенційно небезпечних об'єктів надають через консультаційні пункти постійну та оперативну інформацію населенню, яке проживає в зонах можливого ураження, про стан їх захисту, методи й способи забезпечення безпеки при аваріях.

4.6. Для проведення консультацій залучаються працівники консультаційного пункту, спеціалісти ЖЕО, працівники сільської (селищної) ради, консультанти з числа активістів цивільного захисту, які пройшли підготовку в НМЦ ЦЗ та БЖД області.

З медичних тем та питань психологічної підготовки для проведення занять залучаються працівники органів охорони здоров'я.

4.7. Робота персоналу консультаційного пункту організується таким чином, щоб кожен його відвідувач у будь який час міг отримати вичерпну інформацію (роз'яснення) щодо питань гарантованого забезпечення захисту та порядку його дій в умовах надзвичайної ситуації.

На забезпечення цієї вимоги на консультаційному пункті постійно повинен бути працівник (консультант), здатний конкретизувати положення інформації стендів (довідкової літератури, нормативних документів), а також список контактних телефонів консультантів - фахівців у відповідній галузі знань з цивільної безпеки.

4.8. Просвітницька робота та пропаганда знань серед населення з питань захисту та дій у надзвичайних ситуаціях спрямовується на підготовку громадян до дій при виникненні надзвичайних ситуацій, зокрема: особливостей поведінки у різні періоди року, поведінки на воді, на дотримання правил пожежної безпеки, санітарно-гігієнічних норм, при виникненні епідемій, епізоотій, отруєнь тощо.

4.9. Основна увага при навчанні населення звертається на морально-психологічну підготовку, умілі дії у надзвичайних ситуаціях, характерних для місць його проживання, на виховання у громадян почуття високої відповідальності за свою підготовку та підготовку своєї родини до захисту у надзвичайних ситуаціях.

4.10. Основними організаційно-розпорядчими документами, які повинні бути на консультаційному пункті, є:

витяг з розпорядження міського голови (голови райдержадміністрації) про створення консультаційних пунктів на території міста, (села, селища);

наказ керівника ЖЕО, сільської (селищної) ради, при якій створено пункт, про його створення та організацію роботи;

положення про консультаційний пункт;

план роботи пункту на рік;

графік надання консультацій з питань цивільного захисту працівниками консультаційного пункту;

журнал обліку консультацій.

4.11. Звітність про роботу консультаційних пунктів надається в органи, розпорядженнями яких ці пункти створено.

Відділами з питань надзвичайних ситуацій районів (міст) звітність надається до Головного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації за формою, змістом та у терміни, які встановлено Табелем термінових та строкових донесень з питань цивільного захисту.

4.12. На навчально-матеріальній базі консультаційних пунктів педагогічними працівниками НМЦ ЦЗ та БЖД можуть організовуватись заняття з функціонального навчання за виїзною формою їх проведення.

Додатки (зразки):

1. Розпорядження міського голови "Про створення консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях міста".

2. Розпорядження голови районної держадміністрації "Про створення консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях, сільських (селищних) радах району".

3. Наказ начальника цивільного захисту, начальника ЖЕК "Про створення та організацію роботи консультаційного пункту з питань цивільного захисту при ЖЕК N _____".

4. Наказ начальника цивільного захисту, голови сільської (селищної) ради "Про створення та організацію роботи консультаційного пункту з питань цивільного захисту при сільській раді".

5. Функціональні обов'язки працівників консультаційного пункту сільської (селищної) ради.

6. План роботи консультаційного пункту з питань цивільного захисту при ЖЕК N _____ на 20__ рік.

7. Тематика для самостійного навчання населення з питань цивільного захисту на консультаційному пункті сільської (селищної) ради на 20__ рік.

8. Перелік структурних підрозділів навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, які здійснюють навчання населення з питань цивільного захисту (цивільної оборони) на території Вінницької області.

9. Список працівників консультаційного пункту з питань цивільного захисту при ЖЕК N _____.

10. Графік надання консультацій з питань цивільного захисту працівниками консультаційного пункту при ЖЕК N _____ на 20__ р.

11. Журнал обліку консультацій, наданих відвідувачам консультаційного пункту при ЖЕК N _____ у 20__ році.

 

Додаток 1
до Примірного положенням про консультаційні пункти з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах


РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови

 

від "___" 20__ р.

N _____


м.

Про створення консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях міста

Відповідно до вимог Закону України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", наказу МНС України від 23.04.2001 N 97 "Про затвердження Порядку здійснення підготовки населення на підприємствах, установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 6 червня 2001 року за N 481/5672, та згідно з Примірним положенням про консультаційні пункти з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах, затвердженим розпорядженням обласної державної адміністрації від "___" 20__ р. N _____:

1. До _____ створити консультаційні пункти з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях міста:

1.1. Управлінні житлового господарства міста, вул. , буд. _____. Закріпити за пунктом для надання консультаційної допомоги мешканців вулиці , буд N _____, вулиці , буд _____.

1.2. Житлово-експлуатаційній конторі N _____, вул. , . Закріпити за пунктом для надання консультаційної допомоги мешканців вулиці , буд N _____, вулиці __________, буд _____.

1.3. ...

2. Начальникам цивільного захисту - керівникам вищезазначених ЖЕО своїми наказами:

2.1. Призначити відповідальних за роботу консультаційних пунктів спеціально уповноважених посадових осіб з питань надзвичайних ситуацій ЖЕО.

2.2. Розробити, погодити відділом з питань надзвичайних ситуацій міської ради та до затвердити Положення про консультаційні пункти.

2.3. Виділити для розміщення консультаційних пунктів спеціальні приміщення (кімнати, кабінети), які до обладнати необхідними стендами та укомплектувати навчальними засобами за рахунок ЖЕО.

2.4. Укомплектувати консультаційні пункти консультантами - активістами на громадських засадах з числа ветеранів системи Цивільної оборони, викладачів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, а також студентів старших курсів вищих навчальних закладів, медичного персоналу, громадян, які раніше успішно пройшли повний курс навчання та мають необхідну підготовку.

2.5. Навчання не зайнятого у сферах виробництва та обслуговування населення здійснювати шляхом забезпечення умов для самостійного вивчення посібників, пам'яток, іншого друкованого навчально-інформаційного матеріалу, перегляду та прослуховування спеціальних відео- та аудіоматеріалів, розповсюдження серед населення різного роду рекомендацій, пам'яток тощо, а при необхідності - надання індивідуальних консультацій про стан захисту, методи та способи забезпечення безпеки людей у НС за місцем їх проживання.

2.6. Організувати взаємодію з НМЦ ЦЗ та БЖД області щодо надання їх педагогічними працівниками постійної консультаційно-методичної допомоги ЖЕО при створенні пунктів, розробленні для них наочних просвітницько-інформаційних матеріалів та організації роботи з консультування населення.

3. Начальнику відділу з питань надзвичайних ситуацій ___ надати організаційну допомогу керівникам ЖЕО у створенні та організації роботи консультаційних пунктів.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з житлового господарства.

Міський голова

  
(підпис)

  
(ініціали, прізвище)


 

Додаток 2
до Примірного положенням про консультаційні пункти з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах


РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної держадміністрації

 

від "___" 20__ р.

N _____


м.

Про створення консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях, сільських (селищних) радах району

Відповідно до вимог Закону України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", наказу МНС України від 23.04.2001 N 97 "Про затвердження порядку здійснення підготовки населення на підприємствах, установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 6 червня 2001 року за N 481/5672, та згідно з Примірним положенням про консультаційні пункти з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах, затвердженим розпорядженням обласної державної адміністрації від "___" 20__ р. N _____:

1. Рекомендувати міському голові (районного центру) до створити консультаційні пункти з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях.

2. До ________ створити консультаційні пункти з питань цивільного захисту при сільських (селищних) радах району:

2.1. селищній раді. Закріпити за пунктом для надання консультаційної допомоги мешканців селища.

2.2. сільській раді. Закріпити за пунктом для надання консультаційної допомоги мешканців сіл

2.3. ...

2. Начальникам цивільного захисту - сільським головам своїми наказами:

2.1. Призначити відповідальних за роботу консультаційних пунктів.

2.2. Розробити, погодити відділом з питань надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації та до затвердити Положення про консультаційні пункти.

2.3. Виділити для розміщення консультаційних пунктів спеціальні приміщення (кімнати, кабінети), які до обладнати необхідними стендами та укомплектувати навчальними засобами за рахунок селищної (сільської) ради.

2.4. Укомплектувати консультаційні пункти консультантами - активістами на громадських засадах з числа ветеранів системи Цивільної оборони, медичного персоналу, громадян, які раніше успішно пройшли повний курс навчання та мають необхідну підготовку.

2.5. Навчання не зайнятого у сферах виробництва та обслуговування населення здійснювати шляхом забезпечення умов для самостійного вивчення посібників, пам'яток, іншого друкованого навчально-інформаційного матеріалу, перегляду та прослуховування спеціальних відео- та аудіоматеріалів, розповсюдження серед населення різного роду рекомендацій, пам'яток тощо, а при необхідності - надання індивідуальних консультацій про стан захисту, методи та способи забезпечення безпеки людей у НС за місцем їх проживання.

2.6. Організувати взаємодію з НМЦ ЦЗ та БЖД області щодо надання їх педагогічними працівниками постійної консультаційно-методичної допомоги при створенні пунктів, розробленні для них наочних просвітницько-інформаційних матеріалів та організації роботи з консультування населення району міста.

3. Начальнику відділу з питань надзвичайних ситуацій ___ надати організаційну допомогу головам сільських (селищних) рад у створенні та організації роботи консультаційних пунктів.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації - голову комісії з питань ТЕБ та НС.

Голова районної державної адміністрації

  
(підпис)

  
(ініціали, прізвище)


 

Додаток 3
до Примірного положенням про консультаційні пункти з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах


НАКАЗ
начальника цивільного захисту, начальника ЖЕК N _____

"___" 20     р.

м.

N _____


Про створення та організацію роботи консультаційного пункту з питань цивільного захисту при ЖЕК N _____

Відповідно до статей 33, 34 Закону України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", пункту 6 Порядку здійснення підготовки населення на підприємствах, в установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, затвердженого наказом МНС України від 23.04.2001 N 97 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.06.2001 за N 481/56-72, Примірного положення про консультаційні пункти з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах, затвердженого розпорядженням обласної державної адміністрації від "___" _________ 20_р. N _____, на виконання розпорядження начальника цивільного захисту - міського голови від "___" 20__ р. N ___ та з метою забезпечення якісного проведення просвітницько-інформаційної роботи і пропаганди знань серед населення, яке не зайняте у сферах виробництва та обслуговування, з питань захисту та дій у надзвичайних ситуаціях,

НАКАЗУЮ:

1. У термін до "___" 200_ року у приміщенні обладнати консультаційний пункт з питань цивільного захисту при ЖЕК N та закріпити за ним для надання консультаційної допомоги з питань цивільного захисту мешканців вулиці , буд N _____, вулиці , буд _____.

2. Матеріальне забезпечення щодо обладнання консультаційного пункту покласти на головного інженера ЖЕК , фінансове забезпечення - на головного бухгалтера .

3. Для забезпечення роботи на пункті мати:

відповідального за організацію роботи консультаційного пункту з числа штатних працівників ЖЕК;

трьох консультантів (на громадських засадах) з числа активістів цивільного захисту.

4. Відповідальним за роботу консультаційного пункту призначити спеціально уповноважену посадову особу з питань надзвичайних ситуацій ЖЕК ____ , якому:

Посада Прізвище

4.1. До________ розробити та затвердити Положення про консультаційний пункт при ЖЕК відповідно до вимог Примірного положення про консультаційні пункти з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах, затвердженого розпорядженням обласної державної адміністрації від "___" 20     р. N _____.

4.2. До оформити приміщення пункту наочною інформацією, забезпечити технічними засобами навчання, зразками навчального майна (навчальні та наочні приладдя, медичне майно, засоби індивідуального захисту); навчальною літературою та організувати його роботу згідно з нормативними документами.

4.3. До спланувати та провести роботу з мешканцями будинків, закріплених для надання консультаційної допомоги з питань цивільного захисту щодо створення активу консультаційного пункту.

4.4. Спланувати роботу пункту, оформити дошку документації з визначенням розпорядку роботи та графіку проведення консультацій, які до представити начальнику цивільного захисту, начальнику ЖЕК на затвердження.

4.5. Доведення необхідної для мешканців, закріплених за пунктом будинків, інформації щодо питань їх цивільного захисту та безпеки життєдіяльності здійснювати через висвітлення цих питань на відповідних стендах, розкладах спеціальної літератури, а також шляхом безпосередніх консультацій відвідувачів пункту.

Просвітницько-інформаційну роботу здійснювати через розповсюдження серед населення різного роду пам'яток, рекомендацій, буклетів тощо. Для забезпечення пунктів цими засобами організувати та постійно підтримувати зв'язок з педагогічними працівниками НМЦ ЦЗ та БЖД області.

Питання організації заходів з пропаганди знань з цивільного захисту серед населення узгодити з відділом з питань надзвичайних ситуацій міста.

4.6. До ________ погодити з начальником цивільного захисту потенційно небезпечного об'єкта (Назва об'єкта) порядок надання постійної оперативної інформації населенню про стан техногенної безпеки, методи й способи забезпечення безпеки у разі можливих аварій та порядок оповіщення населення, яке проживає у зоні можливого ураження.

4.7. Облік заходів, проведених консультаційним пунктом, вести у спеціальному журналі обліку.

4.8. До погодити з відділом з питань надзвичайних ситуацій міста порядок, форму і терміни подання звітів за проведену пунктом роботу.

5. Наказ довести до всіх працівників ЖЕК, до виконавців - під розпис.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник цивільного захисту,
начальник ЖЕК N _____

(підпис)

(ініціали, прізвище)


 

Додаток 4
до Примірного положенням про консультаційні пункти з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах


НАКАЗ
начальника цивільного захисту, сільського (селищного) голови

"___" 20     р.

с.

N _____


Про створення та організацію роботи консультаційного пункту з питань цивільного захисту при сільській раді

Відповідно до статей 33, 34 Закону України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", пункту 6 Порядку здійснення підготовки населення на підприємствах, в установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, затвердженого наказом МНС України від 23.04.2001 N 97 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.06.2001 за N 481/56-72, Примірного положення про консультаційні пункти з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах, затвердженого розпорядженням обласної державної адміністрації від "___" 20     р. N _____ на виконання розпорядження начальника цивільного захисту - голови РДА від "___" 20__ р. N _____ та з метою забезпечення якісного проведення просвітницько-інформаційної роботи і пропаганди знань серед населення, яке не зайнято у сфері виробництва та обслуговування з питань захисту та дій у надзвичайних ситуаціях,

НАКАЗУЮ

1. У термін до "___" 20__ р. у приміщенні сільської (селищної) ради створити консультаційний пункт з питань цивільного захисту.

2. Матеріально-фінансове забезпечення щодо обладнання консультаційного пункту покласти на головного бухгалтера .

3. До "___" 20__ р. _ (уповноваженій особі з питань цивільного захисту) розробити та затвердити Положення про консультаційний пункт сільської (селищної) ради відповідно до вимог Примірного положення про консультаційні пункти з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах.

4. До "___" 20__ р. обладнати приміщення консультаційного пункту наочною інформацією, забезпечити технічними засобами навчання, зразками навчального майна (навчальні та наочні приладдя, медичне майно, засобами індивідуального захисту), навчальною літературою та організувати його роботу згідно з нормативними документами. Просвітницько-інформаційну роботу здійснювати через розповсюдження серед населення рекомендацій, буклетів, пам'яток тощо.

4.1. До "___" 20__ р. спільно з відділом з питань НС району узгодити питання організації заходів з пропаганди знань цивільного захисту серед населення, порядок, форму та терміни подання звітності про роботу пункту. Відпрацювати тематику консультацій та подати на затвердження.

4.2. Для забезпечення роботи консультаційного пункту сільської (селищної) ради призначити консультантів з числа активістів цивільного захисту:

1. ___.

2. ___.

3. ___.

4. ___.

Спланувати роботу консультаційного пункту, оформити відповідну документацію (план роботи пункту на рік, розпорядок дня та графік чергування з надання консультацій населенню щодо дій у надзвичайних ситуацій, список та посадові інструкції працівників пункту, журнал обліку наданих консультацій тощо) відповідно до додатків. Встановити час проведення консультацій: щомісяця по п'ятницях першого і третього тижня з __.00 до __.00.

5. Контроль за роботою консультаційного пункту покласти на уповноважену особу сільської (селищної) ради з питань цивільному захисту.

6. Наказ довести до всіх працівників сільської (селищної) ради, а консультантам - під розпис.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник цивільного захисту,
голова сільської ради

(підпис)     (ініціали, прізвище)


 

Додаток 5
до Примірного положенням про консультаційні пункти з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах


 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник цивільного захисту,
голова сільської (селищної) ради
"___" 20__ р.


Функціональні обов'язки працівників консультаційного пункту сільської (селищної) ради

1. Спеціально призначена посадова особа з питань цивільного захисту, яка відповідає за роботу консультаційного пункту: планує заходи, які проводяться пунктом; своєчасно оновлює наочну інформацію; організує роботу консультантів з числа активістів цивільного захисту; відповідає за стан навчально-матеріальної бази пункту.

Вона зобов'язана:

розробляти та вести плануючі, облікові та звітні документи; організовувати проведення консультацій з питань захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій за порядком та в обсязі, установленому наказом начальника цивільного захисту;

проводити інструктажі консультантів;

забезпечувати необхідною літературою та приладами мешканців, які побажали самостійно вивчати питання щодо їх захисту та правильних дій в умовах надзвичайних ситуацій;

вести облік заходів, проведених з навчання непрацюючого населення в закріпленому за пунктом районі;

складати звіти про виконання плану роботи пункту і представляти їх керівнику;

складати заявки на придбання навчального приладдя, технічних засобів навчання, літератури, вести їх облік, зберігання та своєчасне списання;

стежити за станом та порядком у приміщеннях, які використовуються для забезпечення просвітницько-інформаційної та консультаційної роботи;

брати участь у заходах з пропаганди знань серед населення з питань захисту та дій у надзвичайних ситуацій;

підтримувати постійну взаємодію з питань навчання населення з органами управління з питань НС.

2. Консультант консультаційного пункту

Консультант у своєї роботі підпорядковується спеціально призначеній посадовій особі з питань цивільного захисту, яка відповідає за роботу консультаційного пункту та:

відповідає за якісне проведення просвітницько-інформаційної роботи населенням (бесід, лекцій, вечорів питань, доповідей, показів відеофільмів щодо питань захисту і дій у надзвичайних ситуаціях за місце розташування пункту;

проводить індивідуальні і групові консультації з населенням згідно затвердженим графіком та рекомендованою тематикою;

розповсюджує та доводить до населення пам'ятки, листівки посібники, буклеті, друковані матеріали ЗМІ, абетки безпеки МНС Україні Інституту державного управління у сфері цивільного захисту територіального органу МНС в області, районі, місті, головного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, відділів з питань надзвичайних ситуацій місті районів, НМЦ ЦЗ та БЖД Вінницької області;

доводить до населення строки трансляції радіо-телепередач центральних та місцевих ЗМІ з питань правильних дій населення в екстремальних умовах надзвичайних ситуацій мирного часу та безпеки життєдіяльності населення;

організує самостійне вивчення правил поведінки та дій населення і умовах надзвичайних ситуацій;

забезпечує участь населення у проведенні представницьких заходів територіального органу МНС області, району, міста, головного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, відділів з питань надзвичайних ситуацій місті районів, НМЦ ЦЗ та БЖД Вінницької області: професійних свят, "Місячників цивільного захисту", "Днів цивільного захисту" в навчальних закладах, змагань, оглядів-конкурсів, навчально-тренувальних занять на потенційно небезпечних об'єктах, тощо;

забезпечує участь населення у проведенні навчань і тренувань на ОГД з питань цивільного захисту щодо дій у надзвичайних ситуаціях;

веде журнал персонального обліку осіб (слухачів) присутніх на консультаційному пункті та наданих консультацій;

дбає про вдосконалення, збереження та ефективне використання навчальної матеріально-технічної бази консультаційного пункту, її готовності до подальшої роботи;

Консультанти у своєї роботі підпорядковуються уповноваженій особі з питань цивільного захисту, яка відповідає за роботу консультаційного пункту та працює у режимі нормального робочого часу і несе відповідальність за дисципліну праці згідно з трудовим законодавством.

Спеціально призначена посадова
особа з питань цивільного захисту
сільської (селищної) ради

(підпис)     (ініціали, прізвище)


 

Додаток 6
до Примірного положенням про консультаційні пункти з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах


ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділу з питань НС міської ради

Начальник цивільного захисту, начальник ЖЕК N _____

_____

_____

"___" 20__ р.

"___" 20__ р.


ПЛАН
роботи консультаційного пункту з питань цивільного захисту при ЖЕК N _____ на 20__ рік

N
з/п

Заходи, що плануються

Дата

Виконавці

Відмітка про виконання

1

ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ З ТЕМИ:

20.01

Відповідальний за роботу пункту

Консультант

тлф.

 

1.1.

"Дії населення за попереджувальним сигналом ЦО "Увага всім!"

1.2.

2

ПРОСВІТНИЦЬКО-ІНФОРМАЦІЙНА РОБОТА

 

Відповідальний за роботу пункту

 

2.1.

Вирішення питання з керівництвом міських курсів цивільної оборони щодо спільного розроблення тематики пам'яток з питань поведінки населення в умовах ...;

До 25.01

2.2.

Розповсюдження пам'яток серед мешканців будинків (через консьєржів тощо);

Січень - лютий

 

Доведення до мешканців будинків NN ___ інформації про проведення ...

до 15.03

3

ПРОПАГАНДА ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Березень

Консультант

тлф.

 

3.1.

Доведення до мешканців будинків NN ___ інформації про дії рятувальних служб міста при

3.2

4.

СТВОРЕННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ ПУНКТУ

До 25.01

Відповідальний за роботу пункту

 

4.1

Розроблення змісту та виготовлення стенду

4.2


Відповідальний за роботу
консультаційного пункту

(підпис)

(ініціали, прізвище)


 

Додаток 7
до Примірного положенням про консультаційні пункти з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах


Тематика
для самостійного навчання населення з питань цивільного захисту на консультаційному пункті сільської (селищної) ради на 20 рік

N
з/п

Назва тем для консультацій

Короткий зміст консультацій

1

Стихійні лиха, що характерне для даної місцевості та дії населення з ліквідації їх наслідків

Землетруси, затоплення, зсуви, селеві потоки, бурі, урагани, снігові заноси, смерчі, блискавки.
(Дії населення з ліквідації наслідків того чи іншого стихійного лиха).

2

Небезпечні хімічні речовини (НХР) та захист від них

Хлор Аміак
Ртуть... (Фізичні особливості, ознаки ураження, засоби захисту, самодопомога та взаємодопомога)

3

Оповіщення населення про надзвичайні ситуації

Попереджувальний сигнал "УВАГА ВСІМ" Якими засобами передається. Зміст дій населення, робітників та службовців при тій чи іншій надзвичайній ситуації

4

Порядок використання Засобів колективного захисту

У мирний час ..............................
У воєнний час .............................

5

Порядок отримання, підготовки та використання засобів індивідуального захисту

Засоби індивідуального захисту видаються на пункті видачі,
який знаходиться ..........
Лицева частина протигаза підбирається
Протигази, респіратори використовуються при

б

Медичні засоби індивідуального захисту

Аптечка індивідуальна. Призначена для надання допомоги при:
111 ЇМ - пакет перев'язочний медичний -
для накладення стерильних пов'язок на рани та опіки

7

Екстрена евакуація з районів аварій, катастроф та стихійного лиха

Екстрена евакуація населення проводиться при:
аваріях на АЕС з викидом радіоактивних речовин, загрожуючих здоров'ю людей

8

Самодопомога та взаємодопомога при можливих пораненнях та ураженнях

Самодопомога та взаємодопомога при:
кровотечах .....
переломах кісток .....
вивихах .............
отруєннях .........

9

Дії при знезараженні території, робочого місця, квартири та одягу

Дії населення при

дезактивації

дегазації

дезинфекції

території ............
робочого місця ...
квартири ............
одягу ..................

території ............
робочого місця ...
квартири ............
одягу ..................

території ............
робочого місця ...
квартири ............
одягу ..................

10

Обов'язки дорослого населення із захисту дітей

Уміти:
виготовити ватно-марлеві пов'язки;
підготувати дитячий одяг і взуття для захисту шкіри від радіоактивних, отруйних речовин і біологічних засобів, підготувати все необхідне для евакуації дітей при посадці на транспортні засоби і у дорозі контролювати поведінку дітей.
Якщо необхідно дати дітям радіозахисний засіб N 1, N 2 ..........

11

Можливі аварії на підприємстві та дії при їх ліквідації

Викид (вилив) хлору.
Викид (вилив) аміаку.
Пожежа.
Вибухи різного походження.
Розлив ртуті.
Аварія в енергосистемах

12

Правила поведінки та дії у зонах радіоактивного зараження

Привести в готовність засоби індивідуального захисту і тримати їх постійно при собі.
Провести додаткову герметизацію квартири, господарських приміщень; загерметизувати харчові продукти, зробити запас води.
надягнути 313;
оповістити сусідів;
надати допомогу хворим
надалі діяти відповідно до вказівок місцевого органу влади

13

Правила поведінки та дії при виявлені вибухонебезпечних предметів

Забороняється їх торкатися.
Виставити знак місцезнаходження вибухонебезпечного предмета (при виявленні в лісі, в полі), якщо в людному місці, то поставити охорону і терміново зателефонувати за номерами: 101, 102,

14

Захист продуктів харчування, води

Продукти харчування зберігаються у бочках, ящиках, целофанових пакетах, молокопродукти - в металевому і скляному посуді.
Зернофураж - у зерносховищах, отворах та інших приміщеннях.
Над артезіанськими та іншими джерелами води роблять навіси, а для стікання зараженої води - стічні рівчаки або канави з водовідстійниками, де ця вода знезаражується

15

Терористичні акти та дії населення в разі їх проявів

 


Відповідальний за роботу
консультаційного пункту

підпис

(ініціали, прізвище)


 

Додаток 8
до Примірного положенням про консультаційні пункти з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах


ПЕРЕЛІК
структурних підрозділів навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, які здійснюють навчання населення з питань цивільного захисту (цивільної оборони) на території Вінницької області

N
з/п

Назва підрозділу

Засновники

Місце розташування

1

Навчально-методичний центр ЦЗ та БЖД Вінницької області

МНС України, облдержадміністрація

м. Вінниця,
вул. Володарського, 26

2

Навчально-консультаційний пункт м. Жмеринка

МНС України, виконавчий комітет міської ради
м. Жмеринка

м. Жмеринка,
вул. Центральна, 4

3

Навчально-консультаційний пункт м. Козятин

МНС України, виконавчий комітет міської ради
м. Козятин

м. Козятин,
вул. Леніна, 16

4

Навчально-консультаційний пункт м. Могилів-Подільський

МНС України, виконавчий комітет міської ради
м. Могилів-Подільський

м. Мог.-Подільський,
вул. Полтавська, 25

5

Навчально-консультаційний пункт м. Хмільник

МНС України, виконавчий комітет міської ради
м. Хмільник

м. Хмільник,
вул. Столярчука, 10


Відповідальний за роботу
консультаційного пункту

підпис

(ініціали, прізвище)


 

Додаток 9
до Примірного положенням про консультаційні пункти з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах


СПИСОК
працівників консультаційного пункту з питань цивільного захисту при ЖЕК

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік народження

Штатна посада (для керівника пункту) або фахівець у галузі (для активу)

Домашня адреса, телефони

Примітка

1. Посадова особа ЖЕК, яка відповідає за роботу пункту

1

 

 

 

 

 

2. Консультанти, фахівці у відповідній галузі знань (на громадських засадах)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 


Відповідальний за роботу
консультаційного пункту

підпис

(ініціали, прізвище)


 

Додаток 10
до Примірного положенням про консультаційні пункти з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах


ГРАФІК
надання консультацій з питань цивільного захисту працівниками консультаційного пункту при ЖЕК N     на 20__ р.

N
з/п

Посада, фахівець, прізвище, ім'я, по батькові

Дата проведення консультації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Посадова особа ЖЕК, яка відповідає за роботу пункту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Фахівці ЖЕК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Головний інженер ЖЕК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Консультанти, фахівці (на громадських засадах)

 

3.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Примітка:

1. Консультації проводяться з 9:00 до 18:00 у заплановані у графіку числа місяця.

 

2. У числа, в які роботу консультантів у приміщенні пункту графіком не передбачено, консультацію з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності можна отримати у фахівців з відповідних галузей знань за телефонами, наведеними у списку працівників консультаційного пункту.


Відповідальний за роботу
консультаційного пункту

підпис

(ініціали, прізвище)


 

Додаток 11
до Примірного положенням про консультаційні пункти з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах


ЖУРНАЛ
обліку консультацій, наданих відвідувачам консультаційного пункту при ЖЕК N     у 20__ році

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові працівника, який надавав консультацію

Дата проведення консультації

Кому надана консультація

Тема консультації

Підпис працівника, який надавав консультацію

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Примітка:

1. Журнал обліку консультацій заводиться перед початком кожного навчального року у системі цивільного захисту України та заповнюється особою, яка відповідає за роботу пункту.


Відповідальний за роботу
консультаційного пункту

підпис

(ініціали, прізвище)

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали