ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 10.08.2011 р. N 618

Про порядок створення та організацію роботи консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах

Відповідно до статей 33, 34 Закону України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", статті 4 Закону України "Про пожежну безпеку", пункту 6 Порядку здійснення підготовки населення на підприємствах, в установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, затвердженого наказом МНС України від 23.04.2001 N 97 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.06.2001 за N 481/5672, наказу МНС України від 07.06.2011 N 587 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку створення, обладнання та забезпечення функціонування консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах" (Методичні рекомендації N 587) та з метою підвищення ефективності просвітницько-інформаційної роботи і популяризації знань серед населення, яке не зайняте у сферах виробництва та обслуговування, з питань захисту та дій при виникненні надзвичайних ситуацій:

1. Затвердити Примірне положення про консультаційні пункти з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах (далі - консультаційні пункти), що додається.

2. Начальникам цивільного захисту міста Тернополя та районів області:

2.1. Для ведення з населенням просвітницько-інформаційної роботи з питань захисту і дій при виникненні надзвичайних ситуацій, пожеж та інших небезпечних подій створити консультаційні пункти при житлово-експлуатаційних організаціях, незалежно від їх організаційних форм, форм власності і відомчого підпорядкування, сільських (селищних) радах та призначити осіб, відповідальних за створення і роботу консультаційних пунктів, до 1 жовтня 2011 року.

2.2. Забезпечити здійснення матеріально-технічного оснащення консультаційних пунктів за рахунок місцевих бюджетів і контроль за їх роботою.

2.3. Щороку у вересні - жовтні організовувати проведення огляду-конкурсу на кращу навчальну матеріально-технічну базу консультаційних пунктів.

3. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи обласної державної адміністрації (Майка В. З.):

протягом вересня - жовтня 2011 року здійснити контроль за організацією та ходом створення консультаційних пунктів у місті Тернополі та районах області;

щороку, станом на 1 грудня уточнювати дані про розвиток мережі консультаційних пунктів області;

спільно з територіальними органами державного нагляду у сфері цивільного захисту забезпечити подальший контроль за виконанням установами та організаціями області вимог, встановлених нормативними документами щодо створення та діяльності консультаційних пунктів.

4. Навчально-методичному центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області (Гавура О. М.) (далі - НМЦ ЦЗ та БЖД області):

4.1. Організувати на обласних та міста Тернополя курсах підвищення кваліфікації керівних кадрів НМЦ ЦЗ та БЖД області проведення занять з відповідальними за роботу консультаційних пунктів.

4.2. Розробити для консультаційних пунктів варіанти їх оформлення наочними просвітницько-інформаційними матеріалами з питань захисту та охорони життя і здоров'я людини в умовах надзвичайних, несприятливих побутових або нестандартних ситуацій (стенди, рекомендації, пам'ятки, брошури тощо), а також зразки інформаційно-довідкових кутків з питань цивільного захисту для підприємств, установ та організацій області.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації Головача М. Й.

 

Голова обласної
державної адміністрації

В. А. Хоптян


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Тернопільської обласної державної адміністрації
10.08.2011 N 618


ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про консультаційні пункти з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах

I. Загальні положення

1.1. Це Примірне положення визначає єдині вимоги до порядку створення та організації роботи консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах.

Консультаційні пункти з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах (далі - консультаційні пункти) є осередками просвітницько-інформаційної роботи і популяризації знань серед населення відповідної адміністративної території з питань захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій. Вони забезпечують органам місцевої виконавчої влади, органам місцевого самоврядування та самоорганізації населення виконання завдань з навчання незайнятого у сферах виробництва та обслуговування населення захисту та діям в умовах надзвичайних, несприятливих побутових або нестандартних ситуацій.

1.2. Діяльність консультаційних пунктів організовується відповідно до вимог Закону України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", наказу МНС України від 23.04.2001 N 97 "Про затвердження Порядку здійснення підготовки населення на підприємствах, установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.06.2001 за N 481/5672, та інших нормативно-правових і організаційно-розпорядчих актів, що регламентують підготовку населення до дій в умовах надзвичайних ситуацій.

1.3. Мережа консультаційних пунктів на території міста, району створюється розпорядженнями міського голови, голів райдержадміністрацій:

у містах - при житлово-експлуатаційних організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування, житлово-будівельних кооперативах, об'єднаннях співвласників багатоквартирних житлових будинків тощо (далі - ЖЕО);

у сільських населених пунктах - при сільських, селищних радах.

Один консультаційний пункт може обслуговувати мешканців групи будинків (мікрорайону), у яких мешкає не більше 1500 - 2000 громадян, які не зайняті у сферах виробництва та обслуговування.

Населення, яке мешкає у власних будинках, рішеннями начальників цивільного захисту міст і районів закріплюється для навчання за відповідними консультаційними пунктами за територіальним принципом.

1.4. На підставі розпорядження голів районних державних адміністрацій, міського голови консультаційні пункти при ЖЕО, сільських (селищних) радах створюються розпорядчими документами їх керівників, у яких вказується:

перелік приміщень, які виділені для розташування пункту, та строки його обладнання;

мікрорайон (група будинків тощо), мешканці яких охоплюються навчанням на пункті;

особи, відповідальні за створення, обладнання та організацію роботи пункту (посадова особа органу влади, організації, при яких створюється пункт);

кількість консультантів-фахівців різних напрямів (цивільного захисту, безпеки життєдіяльності, медицини, пожежної безпеки, охорони праці тощо), які залучаються до роботи пункту на громадських засадах;

порядок роботи пункту та організації проведення консультацій;

порядок взаємодії пункту з керівництвом об'єктів потенційної небезпеки щодо забезпечення надходження від них інформації про стан безпеки;

порядок роботи з населенням, організаціями, підприємствами та установами щодо створення активу з питань цивільного захисту консультаційного пункту на місцях;

порядок забезпечення пункту необхідним майном, літературою, навчальними посібниками та технічними засобами;

облік та звітність про проведену пунктом роботу за рік;

особа, відповідальна за виконання розпорядчого документу.

1.5. У повсякденній діяльності консультаційні пункти керуються положеннями про них.

Положення консультаційного пункту розробляється відповідно до вимог нормативних актів та Примірного положення посадовою особою ЖЕО, сільської (селищної) ради, яка відповідає за питання цивільного захисту організації (органу влади), погоджується структурним підрозділом (посадовою особою) з питань надзвичайних ситуацій району (міста) та затверджується керівником ЖЕО, головою сільської (селищної) ради.

1.6. Загальне керівництво консультаційним пунктом здійснюють начальники цивільного захисту - голови органів місцевого самоврядування, керівники організацій, на базі яких створено пункти.

1.7. Контроль за діяльністю консультаційних пунктів здійснюється:

посадовими особами органів місцевого самоврядування, ЖЕО, при яких створено пункти, та працівниками структурних підрозділів з питань надзвичайних ситуацій району (міста);

структурними підрозділами з питань надзвичайних ситуацій району (міста) під час перевірок стану цивільного захисту об'єктів, на базі яких ці пункти створено, та при проведенні щорічних оглядів-конкурсів на кращий консультаційний пункт;

управлінням з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи обласної державної адміністрації - у ході перевірки стану цивільного захисту районів (міста Тернополя).

1.8. Консультаційно-методична допомога з організації роботи консультаційних пунктів здійснюється педагогічними працівниками обласних та міста Тернополя курсів (далі - курси) навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області (далі - НМЦ ЦЗ та БЖД області).

II. Завдання консультаційних пунктів та їх кадрове забезпечення

2.1. Головними завданнями консультаційних пунктів є:

участь у підготовці населення, не зайнятого у сфері виробництва та обслуговування, з питань захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій за тематикою, рекомендованою МНС України;

сприяння розвитку громадської свідомості щодо особистої та колективної безпеки;

підвищення рівня морально-психологічного стану громадян в умовах загрози і виникнення надзвичайних ситуацій.

2.2. Відповідно до покладених на них головних завдань консультаційні пункти забезпечують:

доведення до непрацюючого населення правил та рекомендацій щодо:

- дій в умовах надзвичайних ситуацій та проявів терористичних актів;

- застосування засобів індивідуального та колективного захисту;

- надання невідкладної медичної само- та взаємодопомоги постраждалим;

- поведінки в несприятливих побутових і нестандартних ситуаціях;

- забезпечення особистої та колективної безпечної життєдіяльності в різні пори року;

створення умов для самостійного вивчення населенням матеріалів посібників, пам'яток, іншого друкованого навчально-інформаційного матеріалу, перегляду та прослуховування спеціального циклу теле- та радіопередач;

надання інформації населенню щодо прав та обов'язків громадян України у сфері цивільного захисту;

участь в інформаційно-просвітницькій роботі та популяризації знань серед населення з питань заходів цивільного захисту, які сплановані та проводяться у регіоні, а також роз'яснення правил поведінки та дій в умовах виникнення надзвичайних, несприятливих побутових або нестандартних ситуацій (організація та участь у виставках, змаганнях, оглядах-конкурсах, бесідах, вікторинах, виступах по радіо та телебаченню, поширення друкованої, аудіо- та відеопродукції тощо);

участь у роботі місцевих органів влади та громадських організацій із забезпечення високого рівня морально-психологічного стану непрацюючого населення в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, а також при ліквідації їх наслідків;

доведення до мешканців конкретних повідомлень, що стосуються участі населення у заходах цивільного захисту за місцем проживання (дій за попереджувальним сигналом "Увага всім!", при проведенні евакуаційних заходів, інформації про місця знаходження захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) (далі - захисні споруди), пунктів видачі засобів індивідуального захисту тощо);

постійне вивчення та освоєння передового перспективного досвіду щодо форм і методів просвітницько-інформаційної роботи та популяризації знань;

створення та удосконалення необхідної навчально-матеріальної бази.

2.3. Безпосередня відповідальність за організацію роботи консультаційного пункту покладається на штатну (позаштатну) спеціально призначену посадову особу з питань цивільного захисту ЖЕО, сільської (селищної) ради, яка працює під контролем її керівника, а у відомчому житловому секторі - керівника відповідного підприємства, організації.

Крім осіб, які безпосередньо відповідають за роботу консультаційних пунктів, до проведення просвітницько-інформаційної роботи і пропаганди знань цивільного захисту серед населення можуть залучатися (за їх згодою) активісти з числа ветеранів цивільного захисту, викладачі нормативних дисциплін "Безпека життєдіяльності" та "Цивільний захист" вищих навчальних закладів, а також студенти старших курсів вищих навчальних закладів, медичний персонал, громадяни, які раніше успішно пройшли повний курс навчання та мають необхідну підготовку.

2.4. Особа, яка безпосередньо організовує роботу консультаційного пункту, відповідає за планування заходів, які проводяться пунктом, зміст та своєчасне оновлення наочної інформації, організацію роботи консультантів з числа активістів цивільного захисту, стан навчально-матеріальної бази та зобов'язана:

розробляти та вести плануючі, облікові та звітні документи; організовувати проведення консультацій з питань захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій за порядком та в обсязі, установленому розпорядчим документом керівника організації, органу влади;

проводити інструктаж консультантів;

забезпечувати необхідною літературою та приладами мешканців, які побажали самостійно вивчати питання щодо їх захисту та правильних дій в умовах надзвичайних ситуацій;

вести облік заходів, проведених з навчання непрацюючого населення у закріпленому за пунктом районі;

складати звіти про виконання плану роботи пункту і представляти їх керівникові організації, органу влади;

складати заявки на придбання навчального і наочного приладдя, технічних засобів навчання, літератури, вести їх облік, зберігання та своєчасне списання;

стежити за станом та порядком у приміщеннях, які використовуються для забезпечення консультаційної роботи;

брати участь у заходах просвітницько-інформаційної роботи з популяризації знань серед населення з питань захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій;

підтримувати постійну взаємодію з питань навчання населення із органами управління цивільного захисту та курсами НМЦ ЦЗ та БЖД області.

Для співробітників пункту, у тому числі і для тих, які працюють за сумісництвом або на громадських засадах, функціональні обов'язки розробляються спеціально призначеною особою з питань цивільного захисту організації (органу влади), при якій створено пункт, та затверджуються її керівником.

2.5. Особа, яка безпосередньо організовує роботу консультаційного пункту, у встановлений термін проходить підготовку на курсах НМЦ ЦЗ та БЖД області.

III. Матеріально-технічне забезпечення діяльності консультаційних пунктів

3.1. Навчальну матеріально-технічну базу консультаційного пункту з питань цивільного захисту ЖЕО, сільської (селищної) ради складають:

інформаційно-довідковий куток з питань цивільного захисту, що забезпечує доступне доведення до мешканців певної території необхідної інформації з питань цивільного захисту та повідомлень, розроблених на основі аналізу особливостей місцевих умов та ймовірних місцевих небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації;

окреме приміщення, призначене для проведення роз'яснювальної консультаційної роботи щодо дій у випадках виникнення аварій, катастроф, стихійних лих, імовірних для конкретної території та надання практичної допомоги населенню у самостійній підготовці за спеціальними програмами підготовки населення до дій в умовах надзвичайних ситуацій, які рекомендовані МНС України та відпрацьовані з врахуванням місцевих умов, особливостей регіону і оснащене для цього наочними засобами навчання, спеціальною літературою, навчальними посібниками та іншим майном, необхідним для навчання.

3.2. Рішенням керівника ЖЕО, сільської (селищної) ради для консультаційного пункту виділяється приміщення в адміністративній будівлі організації, яке оснащується необхідними меблями (столи, стільці, шафи тощо). Біля вхідних дверей консультаційного пункту розміщується табличка з надписом "Консультаційний пункт з питань цивільного захисту".

На видному місці розташовуються розпорядок дня, графік проведення консультацій, прізвища та телефони консультантів.

Засоби обладнання та оснащення консультаційного пункту повинні відповідати сучасним вимогам теорії та практики захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Кожний відвідувач пункту повинен мати можливість отримати конкретну та вичерпну інформацію про ймовірні надзвичайні ситуації у районі його проживання, місця укриття та маршрути проходу до них, про адреси пунктів видачі засобів індивідуального захисту, порядок евакуації тощо.

3.3. Інформаційно-довідковий куток з питань цивільного захисту є обов'язковим елементом консультаційного пункту ЖЕО, сільської (селищної) ради та являє собою окремий стенд з тематично оформленими планшетами.

Інформаційно-довідкові кутки розміщуються у легкодоступних для огляду місцях з масовим перебуванням людей адміністративного приміщення організації (коридори, холи, вестибюлі тощо).

3.4. Тематичний зміст планшетів інформаційно-довідкового кутка викладається зрозуміло, наочно, вкрай лаконічно та розміром шрифту, що забезпечує його легке застосування та включає:

пам'ятку щодо порядку зв'язку з екстреними службами, які діють за скороченими телефонними номерами (101, 102, 103, 104 тощо) та комунальними аварійними службами допомоги населенню;

карти-схеми зони відповідальності ЖЕО, сільської (селищної) ради з інформацією про імовірні загрози техногенного характеру (аварії, катастрофи на потенційно-небезпечних об'єктах), наслідки яких можуть негативно впливати на життєдіяльність населення;

сигнали цивільного захисту (порядок оповіщення населення) у разі виникнення аварій, катастроф або стихійного лиха, дії населення з отриманням таких сигналів або інформації;

рекомендації щодо засобів захисту від впливу небезпечних факторів імовірних загроз техногенного характеру та правил поведінки під час виникнення аварій та катастроф;

інформацію про імовірні загрози природного характеру (стихійні лиха) відповідно до пори року, наслідки яких можуть негативно впливати на життєдіяльність населення, що мешкає на території ЖЕО, сільської (селищної) ради та рекомендації щодо засобів захисту від впливу небезпечних факторів імовірних сезонних загроз природного характеру і правил поведінки під час стихійного лиха;

схему розміщення захисних споруд, закріплення мешканців житлових будинків за захисними спорудами, маршрути висування населення до них, порядок отримання населенням засобів індивідуального захисту;

порядок проведення евакуації населення зі схемою розміщення та адресами збірних евакуаційних пунктів, рекомендації щодо готовності населення до проведення евакуаційних заходів;

розклад роботи консультаційного пункту та порядок отримання консультаційної допомоги з питань цивільного захисту.

Зміст інформаційно-довідкового кутка сільської (селищної) ради доповнюється додатковими розділами:

рекомендаціями щодо захисту сільськогосподарських тварин, рослин і продуктів сільськогосподарського виробництва, продуктів харчування, фуражу і води (з урахуванням місцевої специфіки);

схемою організації створених при селищній та сільській раді позаштатних формувань цивільного захисту, їх завдання при проведенні рятувальних та інших невідкладних робіт. Під схемою розміщуються поіменні списки особового складу формувань з визначенням посад складу цивільного захисту і перелік закріпленого обладнання, інструментів та майна;

порядком дій позаштатних формувань цивільного захисту при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території сільської (селищної) ради;

порядком організації прийому евакуйованого населення (у разі наявності таких завдань).

3.5. Для тематичного оформлення приміщення консультаційного пункту використовуються:

навчально-наочні посібники (плакати, стенди);

спеціальна навчальна література;

технічні засоби навчання;

навчальне майно.

Крім того, для більшої наочності зон розповсюдження небезпечних факторів імовірних аварій на потенційно небезпечних об'єктах, роз'яснення заходів цивільного захисту щодо укриття населення у захисних спорудах, його евакуації та екіпірування засобами захисту можуть застосовуватися макети місцевості, що обслуговується ЖЕО, сільською (селищною) радою, наявних на місцевості будівель і споруд.

3.6. Навчально-наочні посібники (плакати, стенди) розміщуються на стінах приміщення консультаційного пункту та можуть містити, з урахуванням місцевих особливостей, інформаційні матеріали наступного змісту:

структура єдиної державної системи цивільного захисту (склад органів цивільного захисту, обов'язки центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру);

права і обов'язки громадян щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, обов'язки дорослого населення щодо захисту дітей;

правила особистої, пожежної та техногенної безпеки;

класифікація надзвичайних ситуацій;

хімічна небезпека;

радіація;

електричний струм;

газ;

розлив ртуті;

при пожежі;

землетрус;

обмороження;

небезпека на воді;

безпека руху;

безпека переходів;

застарілі боєприпаси;

тероризм;

небезпека у лісі;

безпечна прогулянка у лісі;

ураган;

повінь;

блискавка;

ожеледиця;

життєзабезпечення населення у надзвичайних ситуаціях;

засоби захисту органів дихання і шкіри (засоби індивідуального захисту);

евакуація населення;

укриття населення в захисних спорудах;

медичний захист;

дозиметричний і хімічний контроль;

оповіщення та інформування;

інші інформативні матеріали, які розкривають зміст заходів захисту населення і територій відповідного регіону.

3.7. Спеціальна навчальна література, призначена для самостійної роботи відвідувачів консультаційного пункту, повинна бути представлена:

навчальними посібниками з питань цивільного захисту;

виписками із законодавчих та нормативних актів з питань цивільного захисту населення і територій та безпеки життєдіяльності;

пам'ятками та рекомендаційними брошурами з питань охорони життя і здоров'я людини у надзвичайних, несприятливих побутових або нестандартних ситуаціях;

підшивками спеціалізованих журналів і газет.

3.8. Технічні засоби навчання: телевізор, відеоапаратура, комп'ютер з електронною базою спеціалізованих видань та доступом до мережі Інтернет, прийомні пристрої проводового та ефірного мовлення тощо.

3.9. Навчальне майно:

засоби індивідуального захисту, які рекомендовані для застосування на території чи об'єкті, що обслуговується пунктом;

засоби пожежогасіння;

засоби надання невідкладної медичної допомоги;

медичні муляжі та багатофункціональні тренажери для навчання навичкам надання невідкладної допомоги;

радіометри та дозиметри побутові.

Кількість зразків навчального майна консультаційного пункту визначається місцевими умовами.

3.10. Обов'язки з розроблення та впровадження стенду інформаційно-довідкового кутка та навчально-наочних посібників приміщення консультаційного пункту (далі - навчально-наочні посібники) покладаються на керівника ЖЕО, сільської (селищної) ради.

3.11. Матеріальні та фінансові витрати, пов'язані з виділенням та утриманням приміщень консультаційного пункту, їх обладнанням та оснащенням необхідною навчальною матеріально-технічною базою, здійснюються за рахунок місцевого бюджету.

IV. Організація роботи консультаційних пунктів

4.1. Робота консультаційних пунктів організовується за річним планом роботи пункту згідно зі щорічними організаційно-розпорядчими документами з підготовки населення начальника цивільного захисту відповідного регіону.

4.2. У річному плані визначаються основні заходи консультаційної та просвітницько-інформаційної роботи з популяризації знань серед населення з питань захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій, а також заходи щодо удосконалення навчально-матеріальної бази пункту.

План роботи консультаційного пункту розробляється та підписується особою, яка безпосередньо відповідає за його роботу, погоджується керівником структурного підрозділу (посадовою особою) з питань надзвичайних ситуацій району (міста) і затверджується керівником ЖЕО, сільської (селищної) ради.

Консультаційна робота з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності працівниками пункту здійснюється згідно з графіком їх роботи на місяць.

4.3. Навчання населення, яке не зайняте у сферах виробництва та обслуговування, здійснюється шляхом:

проведення консультацій з питань захисту та дій в умовах можливих надзвичайних ситуацій за рекомендаціями щорічних Організаційно-методичних вказівок начальника цивільного захисту відповідного регіону;

проведення інформаційних та агітаційних заходів (бесід, лекцій, вечорів питань і відповідей, показів діафільмів, відеофільмів тощо);

розповсюдження та читання пам'яток, листівок, посібників, прослуховування радіопередач, перегляд та прослуховування спеціальних відео- та аудіоматеріалів з тематики захисту населення;

забезпечення умов для самостійного вивчення населенням правил поведінки та дій в умовах надзвичайних ситуацій за рекомендованою працівниками пункту літературою та за їх консультаційною допомогою;

проведення представницьких заходів (днів професійних свят, змагань, оглядів-конкурсів тощо);

участі у тренуваннях з питань цивільного захисту.

4.4. Консультаційні пункти можуть використовуватися для доведення до мешканців конкретних повідомлень, що стосуються їх участі у заходах цивільного захисту за місцем проживання (дій за попереджувальним сигналом "Увага всім!", при проведенні евакуаційних заходів, укритті у захисних спорудах, видачі засобів індивідуального захисту тощо).

4.5. При проведенні консультацій на пунктах обов'язково надається інформація про потенційну небезпеку, що характерна для місць проживання населення, та методи реагування на неї. Особливу увагу необхідно звертати на громадян, які проживають поряд з потенційно небезпечними об'єктами та у сільській місцевості, а також на дітей та соціально незахищені верстви населення.

Керівники потенційно небезпечних об'єктів надають через консультаційні пункти постійну та оперативну інформацію населенню, яке проживає в зонах можливого ураження, про стан їх захисту, методи й способи забезпечення безпеки при аваріях.

4.6. Для проведення консультацій залучаються працівники консультаційного пункту, спеціалісти ЖЕО, сільської (селищної) ради, консультанти з числа активістів цивільного захисту, які пройшли підготовку на курсах НМЦ ЦЗ та БЖД області.

З медичних тем та питань психологічної підготовки для проведення занять залучаються працівники органів охорони здоров'я.

4.7. Робота персоналу пункту організовується таким чином, щоб кожен його відвідувач у будь-який час міг отримати вичерпну інформацію (роз'яснення) щодо питань гарантованого забезпечення захисту та порядку його дій в умовах надзвичайної ситуації.

На забезпечення цієї вимоги на консультаційному пункті постійно повинен бути працівник (консультант), здатний конкретизувати положення інформації стендів (довідкової літератури, нормативних документів), а також список контактних телефонів консультантів-фахівців у відповідній галузі знань з питань цивільного захисту.

4.8. Просвітницька робота та пропаганда знань серед населення з питань захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій спрямовується на підготовку громадян до дій при виникненні надзвичайних ситуацій, зокрема: особливостей поведінки у різні періоди року, поведінки на воді, на дотримання правил пожежної безпеки, санітарно-гігієнічних норм, при виникненні епідемій, епізоотій, отруєнь тощо.

4.9. Основна увага при навчанні населення звертається на морально-психологічну підготовку, умілі дії в умовах надзвичайних ситуацій, характерних для місць його проживання, на виховання у громадян почуття високої відповідальності за свою підготовку та підготовку своєї родини до захисту в умовах надзвичайних ситуацій.

4.10. Основними організаційно-розпорядчими документами, які повинні бути на консультаційному пункті, є:

витяг з розпорядження голови райдержадміністрації (міського голови) про створення консультаційних пунктів на території міста (села, селища);

розпорядчий документ керівника ЖЕО, сільської (селищної) ради, при якій створено пункт, про його створення та організацію роботи;

положення про консультаційний пункт;

план роботи пункту на рік;

графік надання консультацій з питань цивільного захисту працівниками консультаційного пункту;

журнал обліку консультацій.

4.11. Звітність про роботу консультаційних пунктів надається в органи місцевого самоврядування, розпорядженнями яких ці пункти створено, за формою, змістом та у терміни, які встановлено Табелем термінових та строкових донесень з питань цивільного захисту (Наказ N 485).

4.12. На навчально-матеріальній базі консультаційних пунктів педагогічними працівниками курсів НМЦ ЦЗ та БЖД області можуть організовуватись заняття з функціонального навчання за виїзною формою їх проведення.

 

Заступник голови - керівник
апарату обласної
державної адміністрації

Ю. В. Желіховський

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали